HvJEU: Upload in peer-to-peernetwerk is "beschikbaarstelling voor het publiek"

18-06-2021 Print this page
IEPT20210617, HvJEU, Mircom v Telenet BVBA

Upload van eerder gedownloade onderdelen van een mediabestand door gebruiker naar eindapparatuur van andere gebruikers in peer-to-peernetwerk is beschikbaarstelling voor het publiek in de zin van artikel 3, leden 1 en 2, van de Auteursrechtrichtlijn: gebruikers peer-to-peernetwerk hebben kennis van verlenen toegang tot beschermde werken aan onbepaald aantal potentiële ontvangers. Houder IE-rechten die enkel schadevergoeding wil vorderen kan gebruikmaken van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen uit Handhavingsrichtlijn: ter waarborging van hoog beschermingsniveau van IE-rechten in interne markt. Artikel 6 AVG staat in beginsel niet in de weg aan systematische verwerking IP-adressen van gebruikers peer-to-peernetwerken in geval van inbreukmakende handelingen: correcte inning van schuldvorderingen kan gerechtvaardigd belang vormen.

 

AUTEURSRECHT

 

Uit het perscommuniqué: "In de eerste plaats verduidelijkt het Hof – dat zich in de context van de bescherming van het auteursrecht reeds heeft uitgesproken over het begrip „mededeling aan het publiek” – dat het uploaden van eerder gedownloade onderdelen van een mediabestand met een beschermd werk via een peer-to-peernetwerk een „beschikbaarstelling van een werk aan het publiek” vormt [...]

 

In de tweede plaats is het Hof van oordeel dat een houder van intellectuele-eigendomsrechten, zoals Mircom, die deze rechten heeft verkregen door middel van een cessie van schuldvorderingen en deze rechten niet exploiteert, maar van vermeende inbreukmakers schadevergoeding wil vorderen, in beginsel gebruik kan maken van de in het Unierecht bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, mits zijn verzoek geen misbruik uitmaakt. [...]

 

In de derde plaats is het Hof van oordeel dat het Unierecht er in beginsel niet aan in de weg staat dat de IP-adressen van gebruikers van peer-to-peernetwerken wier internetverbindingen zouden zijn gebruikt voor inbreukmakende handelingen, systematisch door de houder van intellectuele eigendomsrechten of door een derde voor diens rekening worden geregistreerd (verwerking van gegevens in een eerder stadium), en [...]

 

Lees het volledige perscommuniqué hier.

 

IEPT20210617, HvJEU, Mircom v Telenet BVBA

 

ECLI:EU:C:2021:492 - C-597/19