Vraag of sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht kan alleen in bodemprocedure worden beantwoord

21-07-2021 Print this page
Auteur:
Nelisa de Bruin
IEPT20210720, Rb Amsterdam, SeARCH v BPD en Stijlgroep
(Met dank aan Timme Geerlof, Windt Le Grand Leeuwenburgh)

Gebod staken inbreuk auteurs- en persoonlijkheidsrechten op het totaalontwerp (Masterplan) voor het project Vlietvoorde afgewezen: Visiedocument met kenmerkende basiselementen is opgesteld door Stijlgroep en partijen verschillen van mening over bijdrage van SeARCH en nader onderzoek naar feiten vereist voor beantwoording vraag of sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht. 

 

AUTEURSRECHT

 

Kort geding. SeARCH is een door [eiser] opgericht architectenbureau. BPD is een projectontwikkelaar. Stijigroep is een ontwerpbureau voor stedenbouw, landschap en architectuur. Stijigroep heeft zich gevoegd aan de zijde van BPD. Voor de ontwikkelingslocatie Vlietvoorde is een samenwerking ('het Ontwerpcollectief') aangegaan tussen SeARCH, BPD, Stijlgroep en Architectuur MAKEN. Eind 2018 is de projectontwikkelaar Schouten failliet gegaan. BPD heeft SeARCH op 1 april 2021 bericht dat partijen te ver uit elkaar zitten en niet tot overeenstemming kunnen komen over een vervolgopdracht. 

 

De vraag in dit kort geding is of SeARCH en [eiser] zich kunnen beroepen op hun auteurs- en persoonlijkheidsrechten. Uitgangspunt is dat de partijen hebben samengewerkt in het Ontwerpcollectief ten behoeve van de ontwikkelingslocatie Vlietvoorde. De voorzieningenrechter overweegt of de betrokkenheid van SeARCH de conclusie rechtvaardigt dat sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht. Vaststaat dat het Visiedocument van 21 september 2017, waarin reeds een aantal kenmerkende basiselementen is opgenomen van het uiteindelijke plan, is opgesteld door alleen Stijlgroep. SeARCH heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat haar bemoeienis in de fase na de gunning kan bijdragen aan het oordeel dat sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht. Dat SeARCH in die fase (iets) meer heeft gedaan dan alleen het ontwerpen van een aantal woningtypes lijkt voorshands wel aannemelijk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vraag of sprake is van een gemeenschappelijk auteursrecht alleen in een bodemprocedure kan worden beantwoord, waarin een nader onderzoek naar de feiten kan worden verricht. De vorderingen die gestoeld zijn op het (gemeenschappelijk) auteursrecht worden afgewezen. 

 

Het voorgaande geldt niet voor de ontwerpen waarvan niet is betwist dat SeARCH auteursrechthebbende is. BPD heeft herhaaldelijk en expliciet toegezegd deze ontwerpen niet te gaan gebruiken waardoor SeARCH en [eiser] geen belang hebben bij de vorderingen voor zover die daarop zien.

 

IEPT20210720, Rb Amsterdam, SeARCH v BPD en Stijlgroep

 

ECLI:NLRBAMS:2021:3773

 

(Kopie origineel vonnis)