Nodeloos gemaakte proceskosten na afstand octrooi vergoeden

10-09-2021 Print this page
IEPT20210818, Rb Den Haag, Alcon v Amo

Vanwege de afstandshandeling van Amo moet het NL deel van het octrooi EP 1 835 861 B1 geacht worden nooit te hebben staan, zodat de vorderingen van Alcon cs bij gebrek aan belang worden afgewezen. Het geschilpunt betreft daarom enkel de hoogte van de proceskosten. Alcon heeft Amo rauwelijks gedagvaard; terwijl tussen partijen de verplichting is afgesproken elkaar op de hoogte te stellen als zij een octrooizaak tegen elkaar overwegen. Alcon wordt in de proceskosten veroordeeld.

 

Handhaving - procesrecht

 

Amo stelt dat Alcon cs haar rauwelijks heeft gedagvaard zonder haar in de gelegenheid te stellen vrijwillig aan de vorderingen van Alcon cs te voldoen. Het staat Alcon cs uiteraard vrij een wederpartij te dagvaarden zonder die gelegenheid te bieden, maar dat kan wel betekenen dat proceskosten die daardoor door de wederpartij nodeloos worden gemaakt, door haar vergoed moeten worden. Er is geen sommatie gestuurd met Alcons voornemen om Amo te dagvaarden. 

 

Partijen zijn het erover eens dat J&J op 24 maart 2020 een brief aan ‘Alcon’ heeft gestuurd waarin zij stelt dat ‘Alcon’ inbreuk maakt op een aantal Amerikaanse octrooien en het octrooi (waarvan Amo houdster is/was). Een dergelijke algemene waarschuwingsbrief, zonder territoriaal voorbehoud, maakt niet dat Alcon cs er zonder meer van mocht uitgaan dat J&J / Amo in alle landen waar de desbetreffende octrooien gelden deze octrooien (actief) zal/zullen handhaven of overeind zullen houden. 

 

De rechtbank ziet niet in waarom Alcon cs niet, ter vermijding van nodeloze procedures en kosten, Amo op de hoogte kon stellen van haar voornemen een nietigheidsprocedure in Nederland te starten, zodat Amo in de gelegenheid was afstand te doen van het Nederlandse deel van het octrooi (zoals zij nu na dagvaarding ook heeft gedaan). Dat geldt temeer nu Amo onbetwist heeft gesteld dat tussen J&J en Alcon Inc, in het kader van een schikking in een niet gerelateerd dispuut, de verplichting is afgesproken elkaar op de hoogte te stellen als zij een octrooizaak tegen elkaar overwegen.
 

Het voorgaande betekent dat Alcon cs als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld.

IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBDHA:2021:9247