HvJ EU: Verkrijger van computerprogramma mag decompileren om fouten te kunnen verbeteren

19-10-2021 Print this page
IEPT20211006, HvJEU, Top System

De rechtmatige verkrijger heeft het recht om het computerprogramma geheel of gedeeltelijk te decompileren om fouten te verbeteren conform artikel 5 lid 1 richtlijn 91/250 (Softwarerichtlijn), ook wanneer de verbetering erin bestaat een functie te deactiveren die de goede werking verstoort van de toepassing waarvan het programma deel uitmaakt: aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door artikel 6 van deze richtlijn, dat, anders dan Top System stelt, niet aldus kan worden uitgelegd dat de mogelijkheid om een computerprogramma te decompileren slechts is toegestaan voor compatibiliteitsdoeleinden. De rechtmatige verkrijger van een computerprogramma hoeft niet te voldoen aan de vereisten van artikel 6 Softwarerichtlijn wanneer hij dit programma wil decompileren om fouten te verbeteren die de werking ervan beïnvloeden: een dergelijke compilatie mag alleen verricht worden wanneer dit noodzakelijk is voor de verbetering, Decompilatie mag alleen verricht worden met inachtneming van de voorwaarden die bij overeenkomst met de auteursrechthebbende van dit programma zijn vastgelegd en het resultaat van de decompilatie mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan de verbetering van fouten. Tevens blijft elke reproductie van de code onderworpen aan de toestemming van de auteursrechthebbende van dit programma.

 

AUTEURSRECHT


Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Top System SA en de Belgische Staat over de decompilatie door Selor, het selectiebureau van de federale overheid (België), van een door Top System ontwikkeld computerprogramma dat deel uitmaakt van een applicatie waarvoor dit selectiebureau een gebruikslicentie heeft.
 

In de eerste plaats moeten deze handelingen volgens de bewoordingen van deze bepaling voor de rechtmatige verkrijger noodzakelijk zijn om het betrokken programma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel, onder meer om „fouten” te verbeteren.


In de tweede plaats volgt uit de bewoordingen van artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/250 dat de decompilatie van een computerprogramma voor de rechtmatige verkrijger „noodzakelijk” moet zijn om het betrokken programma te kunnen gebruiken voor het beoogde doel.


In de derde plaats kunnen volgens de formulering van artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/250 fouten worden verbeterd tenzij „bij overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaald is”.


Elke reproductie van de code blijft krachtens artikel 4, onder b) onderworpen aan de toestemming van de auteursrechthebbende van dit programma.


Het Hof verklaart voor recht: 
1)      Artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/250/EEG (...) betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s moet aldus worden uitgelegd dat de rechtmatige verkrijger van een computerprogramma het recht heeft om dit programma geheel of gedeeltelijk te decompileren teneinde fouten te verbeteren die de werking ervan beïnvloeden, ook wanneer de verbetering erin bestaat een functie te deactiveren die de goede werking verstoort van de toepassing waarvan dit programma deel uitmaakt.

2)      Artikel 5, lid 1, van richtlijn 91/250 moet aldus worden uitgelegd dat de rechtmatige verkrijger van een computerprogramma die dit programma wil decompileren om fouten te verbeteren die de werking ervan beïnvloeden, niet hoeft te voldoen aan de vereisten van artikel 6 van die richtlijn. Deze verkrijger mag echter een dergelijke decompilatie slechts verrichten voor zover dit noodzakelijk is voor die verbetering en, in voorkomend geval, met inachtneming van de voorwaarden die bij overeenkomst met de auteursrechthebbende van dit programma zijn vastgelegd.

 

IEPT20211006, HvJEU, Top System

 

ECLI:EU:C:2021:811 / C‑13/20