Geen verbod Undercover-uitzending over zorginstelling

09-11-2021 Print this page
IEPT20211026, Rb Amsterdam, Noordkaap
(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)

Er is geen reden om de uitzending van het programma 'Undercover in Nederland' over zorginstelling te verbieden. Belangenafweging valt uit in het voordeel van Noordkaap: Noordkaap heeft in dit geval haar journalistiek onderzoek voldoende zorgvuldig uitgevoerd, de in de uitzending geuite beschuldigingen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Zorginstelling heeft reputatieschade aan zichzelf te danken. Aan de privacybelangen van betrokkenen wordt voldoende tegemoetgekomen. Voldoende wederhoor geboden.

PUBLICATIE - PRIVACY

De zorginstelling biedt kleinschalige zorg aan ouderen met een vorm van dementie. Noordkaap wil een uitzending van het programma Undercover uitzenden, waarin aandacht wordt besteed aan (vermeende) misstanden bij deze zorginstelling. In de uitzending worden onder meer gesprekken gevoerd met drie oud-medewerksters en een vrouw wier ouders tijdelijk bij de zorginstelling hebben verbleven. Ook zijn er beelden gemaakt met een verborgen camera door medewerkers van Noordkaap en door de journalist van het programma, vermomd als dementerende oude man.

De zorginstelling vordert een verbod de uitzending uit te (doen) zenden. Zij stelt onder meer dat de journalist van het programma vooringenomen was en dat er geen sprake is geweest van zorgvuldige onderzoeksjournalistiek of van oprechte wederhoor. Een rapport van IGJ zouden de beweerde misstanden weerleggen. De instelling vreest voor haar voorbestaan ten gevolge van de reputatieschade die de uitzending teweeg zal brengen en de uitzending zou de persoonlijke levenssfeer van de medewerkers en bewoners aantasten.

Als voldoende bekend is over de voorgenomen publicatie om de onrechtmatigheid te kunnen vaststellen kan een verbod vooraf kan in uitzonderlijke omstandigheden worden uitgesproken. Er is niet voldaan aan de hoge eisen die worden gesteld aan een dergelijk preventief uitzendverbod.

Noordkaap heeft volgens de voorzieningenrechter haar journalistiek onderzoek voldoende zorgvuldig uitgevoerd. Zonder inzet van de verborgen camera waren bepaalde zaken niet aan het licht gekomen. Het is aannemelijk dat bij de instelling sprake is van een gebrek aan bevoegd personeel, ondermaatse zorg en een gebrekkige administratie. Dat de uitzending mogelijk een te negatief beeld schetst neemt niet weg dat de misstanden zijn geconstateerd. De mogelijke reputatieschade als gevolg van de uitzending heeft de zorginstelling tot op zekere hoogte aan zichzelf te wijten. Dit is geen reden om de uitzending te verbieden en daarom mag de zorginstelling ook bij naam genoemd worden. Aan de privacybelangen van de gefilmde personen is voldoende tegemoetgekomen en het betoog van de instelling dat onvoldoende wederhoor is geboden, kan haar niet baten. De zorginstelling wordt in het ongelijk gesteld.

De IEPT-versie volgt

(kopie originele vonnis)