IEPT20220803, Rb Midden-Nederland, ERP software

22-05-2023 Print this page
IEPT20220803, Rb Midden-Nederland, ERP software

Inzagevordering in informatie van voormalig wederverkoper van software, waarvan is ontdekt dat onrechtmatig gebruik werd gemaakt van software. Licentiesysteem werd omzeild door de systeemdatum handmatig terug te zetten, zodat de datum van verstrijken van de licentie nooit aanbreekt en feitelijk verlengd wordt zonder betaling. Rechtmatig belang voor inschatting rechtspositie inzake auteursrechtinbreuk. Inzage in 18 emails wordt bevolen. 

EXHIBITIE BEWIJSMATERIAAL
 

Eiseres is een softwarebedrijf dat software op het gebied van Enterprice Resource Planning ontwikkelt. Gedaagde trad tot medio 2013 op als wederverkoper van de software. Eiseres heeft ontdekt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van haar software. Haar licentiesysteem wordt omzeild door de systeemdatum handmatig terug te zetten. Daardoor breekt de datum van verstrijken van de licentie nooit aan en wordt de licentie dus feitelijk verlengd zonder dat de gebruiker hiervoor betaalt. Eiseres vermoedt dat bedrijf hierbij een rol heeft gespeeld en overweegt de schade die zij hierdoor lijdt op de betrokken partijen te verhalen. Om de informatie die hiervoor relevant kan zijn veilig te stellen heeft eiseres conservatoir bewijsbeslag gelegd op diverse digitale data van gedaagde.

De rechtbank is van oordeel dat gedaagde inzage in en afschrift van de in beslag genomen informatie moet verlenen.

 

Het doel dat eiseres met het inzageverzoek heeft is naar het oordeel van rechtbank duidelijk: Eiseres wil de informatie gebruiken om haar rechtspositie te bepalen en haar bewijs in een voorgenomen procedure over de inbreuk op haar auteursrecht veilig te stellen.

 

De deurwaarder heeft beslag gelegd “na selectie met behulp van onder meer de zoektermen ‘eiseres ’ en ‘licentie’”. Dit is een voldoende duidelijke omschrijving van de gehanteerde methode, die naar het oordeel van de rechtbank voor de hand ligt. Het gaat in deze zaak om 18 in beslag genomen e-mails. Dit is een zeer overzichtelijke hoeveelheid informatie.   De gang van zaken duidt naar het oordeel van de rechtbank niet op een fishing expedition.

 

Eiseres wil met dit inzageverzoek de mogelijkheid onderzoeken een actie uit onrechtmatige daad te starten, wegens inbreuken op haar auteursrecht. ER is geen sprake van gewichtige reden van bedrijfsgevoelige informatie ex 843a Rv lid 4 dat daarom afgifte geweigerd moet worden. 

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat eiseres een rechtmatig belang heeft bij de inzage, dat de bescheiden voldoende zijn bepaald en dat de bescheiden betrekking hebben op een rechtsverhouding waarbij eiseres partij is. Bovendien is niet gebleken van een uitzondering op grond waarvan gedaagde niet aan de inzage zou moeten meewerken. Gedaagde zal eiseres inzage in en afschrift van de e-mails moeten geven.

 

ECLI:NL:RBMNE:2022:5994