HvJEU: voor effectieve marktoegang gerechtvaardigd ompakken

15-01-2024 Print this page
IEPT20221117, HvJ EU, Novartis v Abacus

Gerechtvaardigd ompakken ingeval zichtbare sporen van opening buitenverpakking in lidstaat van invoer weerstand oproepen en effectieve marktoegang belemmeren 


De houder van een Uniemerk heeft niet het recht om zich ertegen te verzetten dat een parallelimporteur een geneesmiddel verhandelt dat is omgepakt in een nieuwe buitenverpakking waarop dat merk is aangebracht
•    wanneer het vervangen van het middel tegen knoeien van de oorspronkelijke buitenverpakking van dat geneesmiddel overeenkomstig artikel 47 bis, lid 1, van richtlijn 2001/83 zichtbare sporen van opening op die verpakking achterlaat en die sporen op de markt van de lidstaat van invoer of op een belangrijk deel daarvan bij een beduidend percentage van de consumenten een dermate grote weerstand tegen de aldus omgepakte geneesmiddelen oproepen dat de effectieve toegang tot die markt wordt belemmerd, hetgeen per geval moet worden vastgesteld.

 

Artikel 5, lid 3, van gedelegeerde verordening 2016/161 verzet zich er niet tegen dat de streepjescode die het uniek identificatiekenmerk […] bevat, door middel van een zelfklevend etiket op de buitenverpakking van een geneesmiddel wordt aangebracht, 
•    op voorwaarde dat dit etiket niet kan worden verwijderd zonder het te beschadigen en dat de streepjescode in de hele distributieketen en gedurende de volledige in artikel 6 van die gedelegeerde verordening bedoelde periode nauwkeurig leesbaar is

 


IEPT20221117, HvJ EU, Novartis v Abacus