HR: Beroep op centraal beperkt octrooi is mogelijk in nieuw geding

06-12-2022 Print this page
IEPT20221125, HR, KPN v High Point

Vernietiging EP 772 B1 in de ruime vorm bevat geen inhoudelijk beoordeling geldigheid EP 772 B3 in beperkte vorm. Daarom kan – zoals is overwogen in rov. 3.5.2 van het arrest van de Hoge Raad van 14 februari 2020 – High Point de geldigheid van EP 772 B3 in een nieuwe procedure in beginsel alsnog aan een inhoudelijke beoordeling onderwerpen. Centrale beperking heeft plaatsgevonden gedurende de eerdere procedure en dus voordat het vonnis van 15 september 2010 in kracht van gewijsde is gegaan. Als gevolg van de door het EOB toegestane centrale beperking is niet een ander octrooi ontstaan, maar is de beschermingsomvang van het oorspronkelijk verleende octrooi (EP 772 B1) met terugwerkende kracht beperkt en wordt ingevolge art. 68 EOV het octrooi van aanvang af geacht de beperkte omvang te hebben. Door de bekrachtiging van de vernietiging van EP 772 B1 op de hiervoor vermelde gronden door het gerechtshof Den Haag, is dus niet het octrooi in beperkte vorm (EP 772 B3) getroffen.

 

OCTROOIRECHT

Het middel klaagt in de eerste plaats dat de rechtbank een onjuiste lezing heeft gegeven aan het arrest van de Hoge Raad, door te oordelen dat uit deze overweging volgt dat High Point in de omstandigheden van dit geval de centraal beperkte versie van het octrooi, EP 772 B3, aan haar vorderingen in deze procedure ten grondslag kan leggen en dat, in voorkomend geval, de geldigheid van het octrooi in de vorm waarin het na centrale beperking bestaat, bij wijze van verweer in conventie of als eis in reconventie beoordeeld kan worden.

Voorts klaagt het middel dat de rechtbank heeft miskend dat de centrale beperking van het octrooi geen effect kon sorteren, omdat het vonnis, waarbij EP 772 B1 is vernietigd, het octrooi onmiddellijk (met terugwerkende kracht) zijn rechtsgevolgen ontnam. De rechtbank heeft ook miskend dat er geen verschillende octrooien (EP 772 B1 en EP 772 B3) zijn waarop het vonnis van 15 september 2010 ziet, maar één (ondeelbaar) octrooi EP 772, aldus het middel.


In een eerdere procedure heeft de rechtbank Den Haag het octrooi vernietigd. Dit is door het Hof bekrachtigd. In dat vonnis is EP 772 B3 niet beoordeeld, omdat de centrale beperking nog niet was verzocht of toegestaan. Daarom kan High Point de geldigheid alsnog aan inhoudelijke beoordeling onderwerpen.

 

De centrale beperking heeft plaatsgevonden nog voordat het vonnis IEPT20100915 in kracht van gewijsde is gegaan. Als gevolg van de door het EOB toegestane centrale beperking is niet een ander octrooi ontstaan, maar is de beschermingsomvang van het oorspronkelijk verleende octrooi (EP 772 B1) met terugwerkende kracht beperkt en wordt ingevolge art. 68 EOV het octrooi van aanvang af geacht de beperkte omvang te hebben. 

 

Door de bekrachtiging van de vernietiging van EP 772 B1 op de hiervoor vermelde gronden door het Hof Den Haag IEPT20180605, is dus niet het octrooi in beperkte vorm (EP 772 B3) getroffen.
 

IEPT20221125, HR, KPN v High Point

 

 

ECLI:NL:HR:2022:1726