Intrekking KG is een logische procedurele vervolgstap

26-05-2023 Print this page
IEPT20230515, Rb Den Haag, A.F. Benelux v Hidalgo

Verzoek tot proceskostenveroordeling na intrekking kort geding afgewezen. Intrekking KG na offline halen website na afloop leveranciersovereenkomst, is een logische procedurele vervolgstap. 

PROCESKOSTENVEROORDELING
 

De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat Hidalgo haar verzoek tot het vergoeden van de proceskosten binnen de door de Hoge Raad in voornoemd arrest gestelde termijn van veertien dagen na de datum waartegen hij oorspronkelijk was opgeroepen heeft ingediend. Het verzoek van Hidalgo dateert immers van dezelfde datum als de datum waartegen zij oorspronkelijk was opgeroepen, te weten 6 april 2023.
 

Bij de beoordeling van de door Hidalgo verzochte proceskostenveroordeling dient de voorzieningenrechter na te gaan of de kosten die door Hidalgo zijn gemaakt voordat AFB de kort geding procedure heeft ingetrokken, voor rekening van AFB dienen te komen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit niet het geval is.
 

De dagvaarding is uitgebracht vanwege een geschil over – samengevat – de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een tussen partijen gesloten leveranciersovereenkomst.

 

Uit de toelichting op de intrekking van het kort geding volgt dat Hidalgo aan de bij dagvaarding ingestelde vorderingen (te weten een verbod tot het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten) in ieder geval voor de toekomst heeft voldaan door na afloop van de leveranciersovereenkomst (dus per 1 april 2023) de website offline te halen. In zoverre had AFB per die datum geen belang meer bij handhaving van de vorderingen die zij in kort geding heeft ingesteld en was intrekking van deze procedure een logische vervolgstap.

ECLI:NL:RBDHA:2023:6941