Schending geheimhoudingsverklaring en auteursrecht ter exploitatie franchise-autoverhuur

20-09-2023 Print this page
IEPT20230905, Hof Arnhem-Leeuwarden, Merch Factory v Autohopper

Autohopper verwijt Merch Factory dat zij een brochure en het daarin opgenomen rekenmodel over de franchiseformule van Autohopper - dat zij hebben ontvangen na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring - nagenoeg één-op-één hebben overgenomen en gebruikt hebben ter exploitatie van een eigen franchise-onderneming. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen grotendeels toegewezen. Het hof komt wat betreft de schending van de geheimhoudingsverklaring en de inbreuk op het auteursrecht grotendeels tot hetzelfde oordeel als de voorzieningenrechter. 

AUTEURSRECHT - WERKVEREISTE - GEHEIMHOUDINGSBEDING

 

Autohopper is in Nederland actief op het gebied van de autoverhuur en exploiteert een shop-in-shop franchiseformule met een zelfontwikkelde full service verhuurformule, verhuursoftware op grond waarvan de franchisenemer (kleinschalig) commercieel auto’s kan verhuren. Appellant heeft Evenbusjehuren.nl opgericht en exploiteert Merch Factory. Na bespreking heeft zij het Autohopper Handboek, brochure met rekenmodel ontvangen.

 

De voorzieningenrechter oordeelde dat:
(1) de geheimhoudingsverklaring rechtsgeldig was 
(2) Autohopper de maker is van zowel het handboek als het rekenmodel en de brochure en deze werken auteursrechtelijk beschermd zijn
(3) op basis van de vergelijking tussen de brochures van Autohopper en Merch Factory nabootsing voldoende aannemelijk is en deze brochure op de website Evenbusjehuren.nl is geplaatst en 
(4) er sprake is van een vooropgezet plan van Merch Factory om voor eigen gewin dit te kopiëren. Het is onvoldoende onderbouwd dat derden hiervoor verantwoordelijk zouden zijn.

 

Wat betreft het rekenmodel is er geen sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. Het werk is een opsomming van feitelijke aard (bedragen waaraan een bepaalde berekeningssystematiek ten grondslag ligt). Voor zover daaraan al enige creatieve inbreng te pas is gekomen, is onduidelijk gebleven in welke mate unieke, creatieve en subjectieve keuzes zijn gemaakt. 

 

De brochure, in zijn totaliteit bezien (en dus inclusief het daarin opgenomen rekenmodel), is naar voorlopig oordeel van het hof wel sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk. De verschillen waarop Merch Factory c.s. hebben gewezen zijn ondergeschikt en voegen onvoldoende eigens aan toe om de brochure van Evenbusjehuren.nl als een eigen oorspronkelijk werk ten opzichte van de brochure van Autohopper aan te merken.

 

Autohopper heeft daarnaast onvoldoende concreet gesteld en onderbouwd dat appellant in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschappen en/of voor zichzelf (pro se, in privé) een persoonlijk ernstig verwijt te maken valt van de auteursrechtinbreuk.

 

Onthouding van schending geheimhoudingsverklaring en inbreuk auteursrechten van Autohopper. 


ECLI:NL:GHARL:2023:7442