Voorlopig getuigenverhoor in octrooizaak toegewezen

10-01-2024 Print this page
IEPT20230908, Rb Den Haag, Gas collection device

Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor voor verzamelen bewijs in bodemprocedure en inschatten voor kans van procedure tegen natuurlijke persoon/oprichter van bedrijf (verweerster). Wanneer een verzoek aan de eisen voor toewijzing voldoet betekent niet automatisch dat een voorlopig getuigenverhoor wordt bevolen. Het verzoek kan alsnog worden afgewezen. Verzoek toegewezen.


GETUIGENBEWIJS - VOORLOPIGE VOORZIENING
 

Verzoeker heeft octrooiaanvraag gedaan die betrekking hebben op een inrichting voor het scheiden van waterstofgas uit een mengstroom van waterstof- en zuurstofgas, welke inrichting onderdeel uitmaakt van een thermische omvormer, waarin water wordt omgezet in waterstof en zuurstof (USPAT Gas collection device and method for use thereof).
 

Ze heeft samengewerkt met X,Y en Z. Nu heeft verweerster, mede opgericht door X, octrooiaanvragen (EP4034495A1) ingediend die zijn ontleend aan de uitvinderswerkzaamheid van verzoeker. 

 

Verzoeker verzoekt om een voorlopig getuigenverhoor van X. Toen verzoeker begin 2000 is gestart met de ontwikkeling van ‘Hydrogen Technology’, was het de bedoeling deze technologie te gaan toepassen in de auto-industrie. In de jaren na 2000 heeft verzoeker de technologie doorontwikkeld, hetgeen heeft geleid tot de uitvindingen "Gas collection device and method for use thereof" en “Method and System of Cyclone Helix Thermo Hydrogen Apparatus". 

 

De technologie die onderwerp is van de (octrooi)aanvragen van verweerster die vanaf 25 november 2020 zijn ingediend, is ontleend aan de kennis en uitvinderswerkzaamheid van verzoeker, die X, Y en Z kenden (hetgeen is te horen in een geluidsopname) en die is terug te vinden het octrooi dat aan verzoeker is verleend en in de octrooiaanvragen die hij heeft ingediend, aldus nog steeds verzoeker .

 

Doel van het verzoek om X te horen als getuige is tweeledig:
(i) nader bewijs verzamelen in een al lopende bodemprocedure, die de (octrooi)aanvragen waarvan zij thans houdster is, overgedragen heeft gekregen van bedrijf 2, een onderneming die mede door X is opgericht;
(ii) het inschatten van zijn proceskansen in een eventuele procedure tegen X zelf.

 

Wanneer een verzoek aan de eisen voor toewijzing voldoet betekent niet automatisch dat een voorlopig getuigenverhoor wordt bevolen. Het verzoek kan alsnog worden afgewezen als de verzoeker onvoldoende belang heeft bij het verzoek, als misbruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot het gebruiken van het middel van een voorlopig getuigenverhoor, als het verzoek strijdig is met een goede procesorde of als het verzoek afstuit op een ander zwaarwichtig bezwaar.

 

Uit het verzoekschrift komt voldoende duidelijk naar voren dat [verzoeker] aan zijn vermoeden dat [naam 2] onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld, hetzelfde ten grondslag legt als hetgeen waarop hij baseert dat hij de (octrooi)aanvragen bij [verweerster] kan opeisen (doel (i)).

 

De rechtbank ziet geen aanleiding om te oordelen dat het verzoek misbruik van bevoegdheid is en enkel de door verweerster en X genoemde doelen (frustratie van beursgang, zwartmaken, onduidelijkheid over octrooirechten creëren, intimideren of bedreigen) dient.

 

Verweerster heeft in dit verband betoogd dat het verzoek vóór het uitbrengen van de dagvaarding in een bodemprocedure had moeten gebeuren. Verzoeker is daartoe niet gehouden. De opgegeven verhinderdata is bij partijen opgevraagd voor tweede kwartaal 2024.

 

X kan geruime tijd dus vóór de mondelinge behandeling als getuige worden gehoord en ook de proceshandelingen die op dit verhoor (mogelijk) zullen volgen, kunnen nog vóór dat moment worden verricht.

 

De rechtbank wijst het verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor toe.

 

IEPT-versie volgt later
ECLI:NL:RBDHA:2023:13615