Bacardi (Liechtenstein) moet zekerheid stellen voor inroepen vaststellingsovereenkomst

13-02-2024 Print this page
IEPT20231115, Rb Den Haag, Bacardi v Excellent Drinks

Bacardi vordert verklaring voor recht dat Excellent Drinks tekortschiet in nakoming van vaststellingsovereenkomst inzake beëindiging van niet-uitgeputte counterfeit producten van haar merk Grey Goose. Excellent heeft incident tot zekerheidstelling ex 224 Rv opgeworpen omdat Bacardi in Liechtenstein is gevestigd. Hoogte wordt vastgesteld op €43.519, dat is de som van het griffierecht en de maximumtarief voor salaris advocaat conform indicatietarieven voor een “complexe bodemzaak” zonder nadere akte- en/of conclusiewisseling.
 

CAUTIO - ZEKERHEID

 

Bacardi vordert verklaring voor recht dat Excellent Drinks tekortschiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de vaststellingsovereenkomst die partijen hebben gesloten ter beëindiging van een geschil betreffende de verhandeling door Excellent Drinks van niet-uitgeputte, gewijzigde dan wel counterfeit producten voorzien van het door Bacardi gehouden Uniemerk "GREY GOOSE". Zij vordert betaling van op grond van de vaststellingsovereenkomst verschuldigde bedragen, tot schadevergoeding en proceskosten ex artikel 1019h Rv.

 

Excellent Drinks heeft vóór alle weren een incident tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv opgeworpen tot een bedrag van € 100.000 (bankgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank).

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 224 lid 1 Rv is een eisende partij zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Nederland op vordering van de wederpartij verplicht zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan hij zou kunnen worden veroordeeld, tenzij zich één van de uitzonderingen zoals vermeld in artikel 224 lid 2 aanhef en onder a tot en met d Rv voordoet.

 

Ook Bacardi erkent dat zij – gezien het feit dat zij haar statutaire zetel in Liechtenstein heeft – op grond van artikel 224 lid 1 Rv gehouden is de gevorderde zekerheid te stellen. Een uitzondering als bedoeld in artikel 224 lid 2 Rv doet zich niet voor.

 

Gelet daarop zal de rechtbank Bacardi bevelen zekerheid te stellen. De rechtbank zal de hoogte van de te stellen zekerheid vaststellen op € 43.519,- als de som van het griffierecht (€ 8.519,-) en het maximumtarief voor het salaris advocaat conform genoemde indicatietarieven geldend voor een “complexe bodemzaak” zonder nadere akte- en/of conclusiewisseling (€ 35.000,-).

 

De kosten van het incident worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:17280