Artikel 16ga moet voldoende prikkel zijn om bescheiden te overleggen

04-03-2024 Print this page
IEPT20231220, Rb Den Haag, Thuiskopie v JP Teck

Verstekverlening in thuiskopievergoedingszaak. Opgaveverplichting voor doen van volledige en gespecificeerde opgave wordt toegewezen. Artikel 16ga lid 2 Aw moet reeds voldoende prikkel zijn om bescheiden te overleggen waaruit importeiur en fabrikant in Nederland blijkt. Bedragen toegewezen sinds 2019 (per jaar met een eigen renteverloop) tot datum van vonnis. Verbod op import zonder opgave te doen.
 

AUTEURSRECHT

 

Tegen gedaagde is verstek verleend. Het gevorderde komt de rechtbank in hoofdzaak niet onrechtmatig of ongegrond voor en zal grotendeels worden toegewezen, zij het met inachtneming van het volgende.

 

Opgaveverplichting wordt toegewezen, maar nu gesteld nog gebleken is dat gedaagde fabrikant is van vergoedingsplichtige voorwerpen, wordt het gevorderde ‘gefabriceerde’ niet in het dictum opgenomen.

 

Dwangsom is toegewezen voor wat betreft het doen van de volledige en gespecificeerde opgave van verkochte vergoedingsplichtige voorwerpen en niet voor wat betreft het overleggen van bescheiden waaruit blijkt wie de importeur/fabrikant in Nederland is en of die de thuisvergoeding heeft voldaan. Artikel 16ga lid 2 Aw moet een reeds voldoende prikkel zijn tot overleggen van dergelijke bescheiden.

 

De gevorderde verbijzondering ‘verhandeling’ sluit niet aan op de tekst van artikel 16ga Aw. Het verbod wordt – naast de import – alleen toegewezen voor wat betreft de verkoop van vergoedingsplichtige voorwerpen.

 

De Rechtbank veroordeelt gedaagde tot € 369.072,40 met rente vanaf 2019, € 358.136,90 met rente vanaf 2020, € 498.858,10 met rente vanaf 2021, € 88.010,20 met rente vanaf 2022.

 

En overlegging van volledig en gespecificeerd opgave te doen van het aantal door haar in Nederland geïmporteerde vergoedingsplichtige voorwerpen en van het aantal door haar in Nederland verkochte vergoedingsplichtige voorwerpen vanaf 1 januari 2023 tot de datum van dit vonnis. En verbod op importeren of verkopen, waarover niet binnen twee weken na import opgave is gedaan.

 

Proceskosten: € 14.396,67, plus de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van € 6.775,- en de nakosten.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:20330