Staking handelsnaam Vivé in een gebied gelegen 15 (auto)minuten reisafstand van Valkenswaard

09-02-2024 Print this page
IEPT20231227, Rb Oost-Brabant, Verloskundige praktijk Vivre v Vivé

Handelsnaam ‘Vivé’ maakt inbreuk op eerder gevoerde handelsnaam ‘Vivre’, stakingsbevel toegewezen: Vivé is het dominante hoofdbestanddeel van de handelsnaam van [gedaagde]. Woordelement ‘Vivé’ wijkt slechts in geringe mate af van handelsnaam Vivre. Ondernemingen van Vivre en [gedaagde] zijn gelijksoortig van aard. Beide ondernemingen zijn gevestigd in Valkenswaard. Verwarringsgevaar valt te duchten. Vordering van verbod op gebruik domeinnamen en emailaccounts afgewezen: sprake van verwarringsgevaar, maar geen bijkomende omstandigheden.

 


HANDELSNAAMRECHT


Vivre drijft sinds 2004 een praktijk voor verloskundige zorg en echoscopie in de gemeenten Valkenswaard en Waalre. Vivre opereert vanuit vier locaties, te weten Valkenswaard, Aalst, Waalre en Dommelen. Van 2010 tot 2022 oefende zij haar beroep uit binnen de maatschap Verloskundigenpraktijk Vivé, na 2022 is dat vanwege uittreding van de compagnon voortgezet als eenmanszaak. Hoewel gedaagde in het handelsregister staat ingeschreven onder de naam “Vivé Vrouw en Verloskunde”, is “Vivé” de handelsnaam waarmee zij zich zichtbaar en duidelijk naar de buitenwereld kenbaar maakt.

 

De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit de in dit geding overgelegde stukken genoegzaam blijkt dat “Vivé” het hoofdbestanddeel vormt waaronder gedaagde haar verloskundigenpraktijk naar buiten presenteert. Via de gebruikte (social media) kanalen wordt meermaals onder de naam “Vivé” zonder toevoeging van de tekst “Vrouw en Verloskunde” haar praktijk gepresenteerd.

 

De voorzieningenrechter stelt in de eerste plaats vast dat het woordelement “Vivé” slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Vivre. Weliswaar verschillen beide namen auditief substantieel, maar visueel is sprake van slechts één letter en een accent aigu verschil tussen de handelsnaam “Vivre” en de handelsnaam/ het woordelement “Vivé”. Het woordbeeld van de beide namen komt in zeer hoge mate overeen. Daarnaast heeft [gedaagde] ter zitting aangegeven dat het woordelement “Vivé” een vervoeging is van het woord “Vivre”. Dat betekent dat er ook begripsmatig sprake is van verwantschap tussen “Vivre” en “Vivé”.

 

In de tweede plaats stelt de voorzieningenrechter vast dat de ondernemingen van Vivre en Vivé gelijksoortig van aard zijn. Beide ondernemingen betreffen immers verloskundigenpraktijken.

 

Ten slotte stelt de voorzieningenrechter vast dat beide ondernemingen onder meer gevestigd zijn in Valkenswaard. Zo hanteren ze beiden een aanrijtijd van 15 minuten.

 

Dat zwangere vrouwen in hun zoektocht naar een verloskundigenpraktijk in het algemeen zeer oplettend zijn, is gelet op geschetste beeld niet aannemelijk gemaakt.


Staking van iedere handelsnaamrechtinbreuk op Vivre, waaronder (maar niet beperkt tot) het gebruik van de handelsnaam Vivé. Dit verbod wordt opgelegd voor een gebied dat gelegen is op 15 (auto)minuten reisafstand van Vivres hoofdvestiging te Valkenswaard.

 

IEPT20231227, Rb Oost-Brabant, Verloskundige praktijk Vivre v Vivé

 

ECLI:NL:RBOBR:2023:6115