Publicatieverbod inzake vertrouwelijke geluidsopnamen advocatenpraktijk

27-01-2024 Print this page
IEPT20240126, Rb Amsterdam, Publicaties geluidsopnamen advocatenpraktijk

Publicatieverbod inzake vertrouwelijke geluidsopnamen advocatenpraktijk. 

[geanonimiseerd uittreksel]

De door eiser en de Orde aangevoerde belangen (de bescherming van de rechten van anderen en het voorkomen van de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen) zwaarder wegen dan het belang van de persvrijheid. Behandeling achter gesloten deuren (art. 27 Rv) en verbod op mededelingen inzake inhoud van de procedure (art. 28 Rv)
 

Toetsingskader

6.2 De verbodsvorderingen van eiser en de Orde zien op voorgenomen toekomstige publicaties. Daarmee komt het in artikel 7 Grondwet neergelegde verbod op censuur in beeld. De toepasselijkheid van deze bepaling betekent echter niet zonder meer dat een publicatie niet van tevoren mag worden verboden. Als de onrechtmatigheid daarvan voldoende is gebleken, kan ter voorkoming van onherstelbare schade een verbod vooraf worden uitgesproken. Voorafgaande beperkingen van publicatie brengen echter zulke risico’s op ontoelaatbare inperking van de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid met zich dat de noodzaak daarvan zorgvuldig en kritisch moet worden onderzocht.

De vorderingen houden een beperking in van het recht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting. Ingevolge artikel 10 Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) kan dit recht slechts worden beperkt indien dit bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving ter bescherming van de in artikel 10 lid 2 EVRM genoemde belangen. Van een dergelijke situatie is sprake indien de publicaties onrechtmatig zijn jegens eiser en/of de Orde in de zin van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Voor het antwoord op de vraag of dit het geval is, moeten de wederzijdse belangen tegen elkaar worden afgewogen. Bij deze belangenafweging dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Daarnaast dient een dergelijke beperking proportioneel te zijn.

 

IEPT20240126, Rb Amsterdam, Publicaties geluidsopnamen advocatenpraktijk

ECLI:NL:RBAMS:2024:401