Broncodes maken geen deel uit van opvraagbare patiëntendossier suïcidale echtgenoot

12-02-2024 Print this page
IEPT20240205, Rb Zeeland-West-Brabant, Logging gegevens patiëntendossier

Vordering tot inzage in logging gegevens, inclusief broncodes, uit patiëntendossier van door suïcide overleden echtgenoot op grond van artikel 7:458a sub b en sub c BW afgewezen. Logging gegevens zijn geen onderdeel van patiëntendossier. Broncodes behoren toe aan Nedap - de leverancier van het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens zijn reeds verstrekt, zelfs meer dan waartoe gedaagde is gehouden. Geen 'fishing expedition'.

 

PRIVACY - EXHIBITIE

 

Eiser vordert volledige basale logging gegevens inclusief broncodes, zoals door Nedap -  de leverancier van het elektronische patiëntendossier - aan gedaagde verzonden en opgave van applicaties die gebruikt zijn om informatie aan medisch dossier toe te voegen, verwijderen of wijzigen. Daaraan legt ze artikel 7:458a sub b en sub c BW ten grondslag. Volgens [eiser] heeft [gedaagde] een medische fout gemaakt en [eiser] heeft belang bij kennisneming van de werkelijk toedracht derhalve bij de ‘inzage in hetgeen er werkelijk is gebeurd’.

 

Het recht op gegevens is beperkt tot het doel van de inzage. Logging gegevens als zodanig maken geen onderdeel uit van het patiëntendossier. Hierop heeft [eiser] dan ook geen recht. Verder zijn gegevens betrekkelijk tot wie en op welke datum en wie informatie heeft ingezien of heeft opgevraagd niet beschikbaar Vanwege een (technische) storing bij Nedap – de leverancier van het elektronische patiëntendossier – zijn de audit loggings (de volledige logging gegevens) van alle patiënten over de periode van 1 februari 2019 tot en met 15 juni 2021 verloren gegaan.


Gelet op het verweer van [gedaagde] dient [eiser] derhalve te onderbouwen dat [gedaagde] (nog) niet alle gegevens over de suïcide uit het patiëntendossier van [echtgenoot] aan [eiser] heeft verstrekt, terwijl deze gegevens kunnen bijdragen aan de voltooiing van het onderzoek naar de toedracht van de zelfdoding van [echtgenoot] .

 

Op de verstrekking van basale loggings, die geen onderdeel uitmaken van het patiëntendossier, heeft [eiser] op grond van artikel 7:458a BW geen recht. Dat loggings aan [eiser] zijn verstrekt, kan hieraan niet afdoen.

 

Broncodes maken evenmin onderdeel uit van het patiëntendossier van [echtgenoot]. Ook hierop kan [eiser] dan ook geen recht doen gelden, nog daargelaten dat ook [gedaagde] geen recht heeft op deze broncodes en hierover evenmin de beschikking heeft. De broncodes behoren uitsluitend Nedap toe.

 

ECLI:NL:RBZWB:2024:471