Voorlopig beslagverlof in verband met mogelijke doorstart verlengd

12-04-2024 Print this page
IEPT20240222, Rb Rotterdam, verzoekster v belanghebbende

Voorlopig beslagverlof op IE-rechten en de verlenging daarvan. Met het oog op een mogelijke doorstart van een betrokken onderneming en een toetsing van de proportionaliteit en subsidiariteit van het beslag wordt voorlopig beslagverlof verleend. Verzoekster heeft namens alle partijen aanhouding van de mondelinge behandeling verzocht in verband met schikkingsonderhandelingen, dat wordt impliciet te verstaan als verlenging. Alle partijen (belanghebbende, de curator, naam investeringsmaatschappij en de bank) hebben vervolgens bevestigd dat zij geen bezwaar hebben tegen inwilliging van dit impliciete verzoek.
 

BESLAG

 

[verzoekster] heeft bij verzoekschrift van 16 februari 2024 verlof verzocht om beslag te mogen leggen op de octrooi- en merkenrechten (inclusief octrooiaanvragen) genoemd in het verzoekschrift. Uit de overgelegde stukken blijkt summierlijk het bestaan van de vordering genoemd in het verzoekschrift en dat de Rechten toebehoren aan [belanghebbende]. Uit de stukken blijkt verder dat de curator van de VOF, een dochtervennootschap van [belanghebbende], bezig is met een doorstart waarbij het kennelijk de bedoeling is dat de Rechten worden betrokken.

 

De voorzieningenrechter is van oordeel dat voorlopig verlof kan worden verleend voor de beslaglegging. Partijen en de curator zullen nader gehoord worden om de proportionaliteit en subsidiariteit van de beslaglegging te kunnen beoordelen, dit in het licht van de kennelijk beoogde doorstart en het feit dat [verzoekster] goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd aan [belanghebbende] .


De voorzieningenrechter:
(a) begroot de vordering van [verzoekster] op [belanghebbende] vooralsnog op € 1.718.464,80, inclusief rente en kosten;
(b) verleent voorlopig verlof tot het leggen van conservatoir beslag op de Rechten;
(c) bepaalt dat het beslag op vrijdag 15 maart 2024 om 12.00 uur vervalt, tenzij voor dat tijdstip:
- een beschikking die strekt tot verlening van definitief verlof is betekend aan [belanghebbende] , en
- (ten aanzien van de octrooirechten) een proces-verbaal van definitieve beslaglegging is ingeschreven in het octrooiregister.

 

Verzoekster heeft namens alle partijen aanhouding van de mondelinge behandeling verzocht in verband met schikkingsonderhandelingen. Verzoekster heeft bij verduidelijking verzocht het aanhoudingsverzoek impliciet ook te verstaan als een verlenging.  Alle partijen (belanghebbende, de curator, naam investeringsmaatschappij en de bank) hebben vervolgens desgevraagd bevestigd dat zij geen bezwaar hebben tegen inwilliging van dit impliciete verzoek.

 

ECLI:NL:RBROT:2024:3066

Het voorlopig beslag wordt verlengt tot vrijdag 12 april 2024 om 12:00. (Verleningsbeslissing: ECLI:NL:RBROT:2024:3067)