Contractuele boetes over doorlinken naar en gebruik van website DeArbeidsmediators

12-03-2024 Print this page
IEPT20240227, Rb Overijssel, Dé Arbeidsmediators

In deze zaak vorderen partijen over en weer contractuele boetes vanwege het niet nakomen van een vaststellingsovereenkomst. Die overeenkomst is gesloten ter beëindiging van een geschil over het gebruik van de handelsnaam ‘Dé ArbeidsMediator’ door partij B. 
 

HANDELSNAAMRECHT - VASTSTELLINGSOVEREENKOMST


Gedaagden hebben noch in de correspondentie, noch in de processtukken, noch ter zitting betwist dat de url na afloop van de termijn van zes maanden is blijven doorlinken naar haar website. De kantonrechter gaat er daarom vanuit dat het doorlinken na zes maanden is doorgegaan, de verplichtingen uit de overeenkomst zijn niet nagekomen en dus is zij een boete aan De Arbeidsmediator verschuldigd. Dat is een boetebedrag van € 5.800,00 (€ 1000,00 plus (48 dagen x € 100,00)).

 

Geen matiging van de boete, dat is alleen toegestaan indien de toepassing van het boetebeding in de gegeven omstandigheden tot een buitensporig en daarom onaanvaardbaar resultaat leidt. Aangenomen moet namelijk worden dat De Arbeidsmediators potentiële klanten is misgelopen door het langer doorlinken van de url naar de website van [partij B] en dat zij dus wel degelijk schade heeft geleden door een en ander.

 

In reconventie stelt partij B dat Dé Arbeidsmediators niet heeft gehouden aan haar toezeggingen de domeinnaam niet binnen twee jaar te gebruiken. Het doorlinken, sinds 30 juni 2023, naar haar domeinnaam www.dearbeidsmediators.nl levert dan een contractuele boete van € 7.000,00 aan hen op. Dé Arbeidsmediators stelt dat dit geen doelbewuste handeling was, zij haar ICT-leverancier geïnstrueerd dat zij de domeinnaam in beheer wilde hebben en gedurende twee jaar niet mocht gebruiken, maar is de domeinnaam vervolgens per abuis toch automatisch – en dus niet handmatig – gekoppeld aan haar website. Ook indien die koppeling automatisch tot stand is gekomen nadat Dé Arbeidsmediators haar ICT-leverancier had ingeschakeld, valt dit in de risicosfeer van Dé Arbeidsmediators en kan een en ander niet aan [partij B] worden tegengeworpen.

 

De kantonrechter komt tot het oordeel dat de in conventie gevorderde boete grotendeels toewijsbaar is voor €5.800 en dat van de twee in reconventie gevorderde boetes er één kan worden toegewezen die van €7.000. De overige vorderingen worden afgewezen.

 


ECLI:NL:RBOVE:2024:1070