Geen rectificatie besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap politieke partij

18-03-2024 Print this page
IEPT20240314, Rb Oost-Brabant, eiser v Ouderen Appél Eindhoven

Eiser is lid en bestuurslid van de lokale politieke partij OAE. Reden om eiser uit zijn lidmaatschap te ontzetten is dat hij buiten medeweten om beroep heeft ingesteld bij de RvS tegen besluit voor de waterschapsverkiezingen waarbij nr. 10 van de OAE-lijst is geschrapt. Het bestuursbesluit is nietig verklaard, maar nog niet intern en extern gecommuniceerd. 


PUBLICATIE

 

Eiser vordert een persbericht uit te sturen naar alle gebruikelijke persdiensten omdat OAE geen stappen heeft ondernomen om de gevolgen van eerder genomen besluit tot ontzetting te herstellen.

 

Nu enerzijds vast staat dat het bestuur van OAE een geldig besluit heeft genomen om [eiser] uit het lidmaatschap te ontzetten op de daartoe aangevoerde gronden maar anderzijds niet aannemelijk is geworden dat het bestuur van OAE dit besluit heeft herroepen moet [eiser] op dit moment nog steeds worden beschouwd als een geschorst lid van de vereniging, hangende een definitief besluit van de ALV over de ontzetting uit het lidmaatschap en dienen de vorderingen van [eiser] tot het plaatsen van het in de dagvaarding genoemde persbericht tegen die achtergrond te worden beoordeeld.

 

Nu de vordering van [eiser] tot rectificatie is gebaseerd op zijn – hiervoor niet aannemelijk geachte – stelling dat het bestuur is teruggekomen op haar eerdere (volgens [eiser] onrechtmatige) besluit tot ontzetting van [eiser] uit het lidmaatschap van OAE dient deze vordering reeds op die grond te worden afgewezen. De gewraakte publicatie is immers gebaseerd op feiten die ten grondslag zijn gelegd aan een – vooralsnog – onverkort geldend besluit van het bestuur tot ontzetting van [eiser] uit het lidmaatschap.

 

In het midden kan blijven of OAE wel verantwoordelijkheid draagt voor de – door eiser kennelijk als diffamerend ervaren – publicatie in het Eindhovens Dagblad nu niet duidelijk is geworden uit welke bron de betrokken journalist voor deze publicatie heeft geput. Het feitelijke karakter van de publicatie en het feit dat eiser zelf weerwoord heeft kunnen geven, kwalificeert het niet als "onjuiste of door onvolledigheid misleidende" publicatie.

 

De vorderingen worden afgewezen. 
 

ECLI:NL:RBOBR:2024:1042