Boetebeding bij non-wederverkoopbeding exclusieve BMW's geldig

26-03-2024 Print this page
IEPT20240320, Rb Midden-Nederland, Exclusieve BMWs

Non-wederverkoopbeding nieuwe exclusieve BMW’s geschonden. Boetes toegewezen. Geen dwang/misbruik van omstandigheden bij het aangaan. Geen strijd met de redelijkheid en billijkheid bij het inroepen. Geen grond voor matiging.
 

BOETEBEDING
 


Volgens [gedaagde c.s.] zijn de non-wederverkoopbedingen getekend onder dwang dan wel is er misbruik gemaakt van de omstandigheden. Gesteld is dat de M5, die al volledig betaald was, op de dag van levering alleen werd meegegeven indien de verklaring werd ondertekend. Daarbij is gezegd dat er niets mee zou worden gedaan zolang de auto’s niet buiten Europa zouden worden verkocht.

 

[handelsnaam 1] betwist dat er sprake is geweest van dwang dan wel misbruik van omstandigheden. Volgens haar deden zich er omstandigheden voor, waaronder het schuiven met entiteiten, waardoor zij een verklaring verlangde. Er is niet gezegd dat er niets mee zou worden gedaan. Dat is bovendien ook ongeloofwaardig. Volgens [handelsnaam 1] is er zonder enig protest door [A] getekend.

 

Van misbruik van omstandigheden is sprake als [handelsnaam 1] wist of moest begrijpen dat [gedaagde sub 1] door bijzondere omstandigheden, zoals een noodtoestand, afhankelijkheid, lichtzinnigheid, abnormale geestestoestand of onervarenheid, werd bewogen tot het tekenen van de niet-overdrachtsverklaring en [gedaagde sub 1] in de gegeven omstandigheden [gedaagde sub 1] daarvan had moeten weerhouden (artikel 3:44 lid 4 BW). Voor een geslaagd beroep op misbruik van omstandigheden is dus onder meer vereist dat sprake is van bijzondere omstandigheden. Het gaat dan om omstandigheden die maken dat degene die daarin verkeert, als gevolg daarvan onvrij is en daardoor in een zwakke positie verkeert waarvan een ander misbruik kan maken. De lat voor een geslaagd beroep op misbruik van omstandigheden ligt hoog. Gesteld noch gebleken is dat van zulke bijzondere omstandigheden sprake is.


Strijd met redelijkheid en billijkheid
De kantonrechter overweegt dat met de door [gedaagde c.s.] overgelegde Whatsapp-correspondenties is aangetoond dat [A] met een medewerker en de directeur van [handelsnaam 2] regelmatig contact had over de koop/verkoop van auto’s en dat hij daarin duidelijk maakte dat hij de auto’s doorverkocht. Dat [eiseres c.s.] wist of moest weten dat ook de M5 en de M3 waren bestemd voor doorverkoop, heeft [gedaagde c.s.] naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende onderbouwd. Bovendien, als [eiseres c.s.] daarvan op de hoogte was, stond het haar vrij om – vanwege de door [eiseres c.s.] uiteengezette wensen van de fabrikant – voor deze auto’s afspraken te maken over de termijn van doorverkoop. Eiser kan wel beroep doen op boetebeding.


Geen matiging boete
De boete is gesteld op een specifieke overtreding, namelijk het doorverkopen van de auto binnen vier maanden na de verkrijging om commerciële redenen. Duidelijk is dat de boete hoofdzakelijk bedoeld is als prikkel tot nakoming en dat de boetes dus een zekere hoogte moeten hebben om de wederpartij tot het gewenste gedrag te dwingen.


Gedaagden dienen boetes te betalen van €19.604,99 respectievelijk 12.249,41.


ECLI:NL:RBMNE:2024:1741