Geen spoed, omdat binnen een dag content verwijderd was

06-05-2024 Print this page
IEPT20240418, Rb Limburg, Arriba v Mercurex

Onvoldoende spoedeisend belang. Mercurex heeft in opdracht foto en videomateriaal gemaakt voor Arriba. Auteursrechten zijn overgedragen en geleverd, maar Mercurex plaatst dat materiaal op sociale media. Na sommatie, direct dezelfde dag, verwijderd en aangegeven te onthouden van plaatsing. Na een half jaar geen spoedeisend belang. Doordat Arriba volhardt in een onlosmakelijk aan die onthoudingsverklaring te verbinden schadevergoedingsplicht van Mercurex, is zij zelf debet aan het feit dat die beknopte onthoudingsverklaring niet tot stand is gekomen. Proceskostenveroordeling ex artikel 237 Rv. Gestelde werkelijk gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv zijn niet door gedaagde onderbouwd.

 


Mercurex vervaardigt in opdracht foto- en videomateriaal, bijvoorbeeld voor reclamecampagnes van de betreffende opdrachtgever. Arriba is een onderneming op het gebied van productie, distributie, verkoop en marketing van (sport)voedingssupplementen, onder de naam “Arriba” respectievelijk “Arriba up your game”. Mercurex heeft foto- en videomateriaal vervaardigd. Factuur is betaald en vervolgafspraken zijn vastgelegd in een akte van overdracht en levering auteursrecht.

 

Mercurex heeft content op haar sociaal media geplaatst, waarop zij door Arriba werd gesommeerd te verwijderen en zich daarvan te onthouden.

 

Mercurex heeft dezelfde dag (26 oktober 2023) nog de inbreukmakende content verwijderd. Een nieuwe inbreuk is nadien niet gesteld noch niet gebleken. Arriba heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij ondanks dit (inbreukvrije) tijdsbestek van bijna een half jaar toch een voldoende spoedeisend belang heeft. Dat geldt temeer nu Mercurex op de mondelinge behandeling in kort geding heeft toegelicht dat zij zich vanaf 26 oktober 2023 heeft gehouden aan haar woord om de werken niet meer te zullen openbaren en/of verveelvoudigen en dat in de toekomst evenmin te zullen doen.

 

De voorzieningenrechter neemt hierbij in aanmerking dat Mercurex op de mondelinge behandeling in dit kort geding zich bereid verklaard heeft om een (beknopte) onthoudings-verklaring, met de strekking van hetgeen onder I in het petitum van de dagvaarding is gevorderd, te ondertekenen.

 

De voorzieningenrechter zal gelet op al het vorenoverwogene de hoofd- en de daarmee samenhangende nevenvorderingen afwijzen vanwege het ontbreken van spoedeisend belang.

 

ECLI:NL:RBLIM:2024:1919