Geen citaatrecht/persexceptie voor geautomatiseerd embedded linken van beeldmateriaal persfotografennetwerk

10-05-2024 Print this page
IEPT20240501, Rb Gelderland, SP Networks v Onwise

Zowel Onwise als [gedaagde 2] zijn terecht betrokken in de procedure: Onwise is op grond van art. 6:170 BW, naast [gedaagde 2], als werkgever aansprakelijk. Niet kan worden bepaald dat eisers bevoegd zijn bij hen aangesloten persfotografen in eigen naam te vertegenwoordigen: eisers in gelegenheid gesteld procesdossier te completeren ter zake van lastgevingsovereenkomsten. Onwise en [gedaagde 2] maken inbreuk op auteursrechten eisers: sprake van relevante verveelvoudiging en openbaarmaking waarvoor geen toestemming is verkregen. Beroep op persexceptie (art. 15 Aw) afgewezen: op verschillende bronwebsites eisers is een uitdrukkelijk auteursrechtvoorbehoud gemaakt. Ook beroep op citaatrecht (art. 15a Aw) slaagt niet: gedaagden hebben zelf geen feitelijke handeling uitgevoerd of intellectuele gedachtegang ontwikkeld teneinde dialoog aan te gaan met gebruikte foto’s. Gevorderde verklaring voor recht deels toegewezen ten aanzien van eigen auteursrechten [eiser 2]: SP Networks bezit geen auteurs- en persoonlijkheidsrechten, vordering ten behoeve van haar afgewezen. Uitgangspunten ter begroting van schade vastgesteld: van toepassing is een basis licentievergoeding van € 285,00 met toepassing van staffelkorting voor grootverbruikers. 


AUTEURSRECHT - PERSEXCEPTIE - CITEREN
 

SP Networks is een foto- en videopersbureau en handelt tevens onder de handelsnaam: Regio15. Eiser 2 is persfotograaf. Onwise is actief op het gebied van internet marketing.
 

Verschillende persfotografen hebben zich exclusief bij SP Networks aangesloten, zij verslaan 112-incidenten die plaatsvinden in de regio’s Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Bij inzet van hulpverleningsdiensten gaat een persfotograaf ter plaatse en legt de gebeurtenissen vast op foto en/of video. SP Networks neemt een bemiddelende rol op zich ter zake van de exploitatie van het beeldmateriaal.

 

SP Networks heeft geconstateerd dat beeldmateriaal gemaakt door bij haar aangesloten persfotografen is gebruikt op de website <www.denhaag-regionaal.nl&gt;, waarvan Onwise beheerder is via een embedded link. Feitelijk wordt de foto ‘ingeladen’ vanaf de webserver van een andere website.

 

Gedaagde 2 moet worden aangemerkt als ondergeschikte van Onwise volgens 6:170 BW.  De aansprakelijkheid geregeld in artikel 6:170 BW treedt niet voor de aansprakelijkheid van artikel 6:162 BW in de plaats en heft deze ook niet op. Met andere woorden, de werkgever is naast de werknemer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de door de werknemer gemaakte fout. Uit lid 3 van 6:170 BW volgt dat de werknemer in de onderlinge verhouding met de werkgever niet in de schadevergoeding hoeft bij te dragen.


Op basis van de overgelegde machtigingen kan de rechtbank niet vaststellen of SP Networks de persfotografen in deze procedure middellijk kan vertegenwoordigen. SP Networks wordt in de gelegenheid gesteld gegevens met betrekking tot de overeenkomsten van lastgeving te completeren door die ontbrekende gegevens alsnog in het geding te brengen.


Geen beroep op persexceptie nu op de verschillende websites die als bron zijn gebruikt, een uitdrukkelijk auteursrechtvoorbehoud is gemaakt.

 

Citeren betreft een feitelijke handeling, waar een zekere intellectuele gedachtegang aan vooraf dient te gaan. De gebruiker moet een zeker doel hebben, passend bij de gehele uiting van degene die zich op het citaatrecht beroept. Onwise heeft zelf geen enkele feitelijk handeling uitgevoerd of een zekere intellectuele gedachtegang ontwikkeld teneinde de dialoog aan te gaan met de gebruikte foto’s. Onwise verklaart dat het gebruikte geautomatiseerd systeem zo was georganiseerd dat de eerste foto uit een fotoreeks afkomstig website werd 'geciteerd'.


Dat de foto’s die via een embedded hyperlink zijn ingeladen, moeten worden weggedacht alvorens het beroep op het citaatrecht te beoordelen, volgt de rechtbank niet. Het beroep moet worden beoordeeld in het licht van de daadwerkelijke publicatie. Als een nieuwsbericht, naast een koptekst, louter en alleen bestaat uit een foto, gaat het citaatrecht ook niet op.

 

Met toepassing van een basis licentievergoeding van € 285,00 per foto in combinatie met de vaste staffelkorting, heeft SP Networks haar schade begroot. Toepassing van deze staffeltarieven betekent concreet dat het gemiddelde tarief per inbreuk, ervan uitgaande dat SP Networks gerechtigd is schadevergoeding voor iedere inbreuk te vorderen, € 196,65 per foto bedraagt .

De rechtbank stelt SP Networks in de gelegenheid de lastgevingsovereenkomsten te completeren. Ook dient zij inzichtelijk te maken op wiens auteursrecht inbreuk is gemaakt.

 

IEPT20240501, Rb Gelderland, SP Networks v Onwise


ECLI:NL:RBGEL:2024:2555