Afschriften van bescheiden voor bepalen hoogte van royalty's

10-06-2024 Print this page
IEPT20240529, Rb Gelderland, Gecoma v Black Sheep

Incident. Vordering op grond van artikel 843a Rv wordt toegewezen. Niet in geschil is dat eiser aanspraak maakt op de met het octrooi gerealiseerde royalty's De Plaatmaat. Afschrift van de bescheiden is nodig voor het bepalen van de hoogte van de royalty's.


AFGIFTE TOEGEWEZEN (843a Rv)
 

Black Sheep en Gecoma houden ieder 50 % van alle IE-rechten (waaronder het octrooirecht) van De Plaatmaat. Partijen hebben afgesproken om samen een vennootschap op te richten als de tijd daarvoor rijp is en dat tot die tijd de exploitatie, waaronder de administratie, van De Plaatmaat in Black Sheep plaatsvindt. Vanaf halverwege 2019 is de verkoop van De Plaatmaat gestart. Gecoma vordert in de hoofdzaak op grond van de door haar gestelde partijafspraken 50 % van het exploitatieresultaat van De Plaatmaat, waaronder met het octrooi gerealiseerde royalty’s. Volgens haar hebben partijen namelijk afgesproken om het behaalde resultaat bij helfte te verdelen.


In dat verband voert Gecoma aan dat zij gerede twijfels heeft over de juistheid van de administratie van Black Sheep. De gevorderde hoofdsom in de hoofdzaak is gebaseerd op een door BSRP verstrekt overzicht van 11 juli 2023. Gecoma betoogt echter dat Black Sheep de kosten (waaronder de productiekosten) heeft opgevoerd in de administratie waardoor het exploitatieresultaat te laag aan haar is voorgesteld. Zij behoudt zich dan ook het recht voor om haar eis in de hoofdzaak te wijzigen.


In de hoofdzaak vordert Gecoma een hoofdsom van € 118.659,53 aan behaald resultaat, waaronder royalty’s, en kosten. In dit incident vordert zij inzage in bescheiden ex 843a Rv, omdat zij haar twijfels heeft over de juistheid van de administratie van De Plaatmaat, dat is afdoende onderbouwd in haar incidentele conclusie.


Tussen partijen bestaat een rechtsbetrekking, zij hebben de royalty's van de Plaatmaat te delen.


Black Sheep wordt veroordeeld om binnen 14 dagen afschrift te verstrekken van alle onderliggende facturen die in de eindafrekening zijn opgenomen en de posten die in inkoop- en verkoopfacturen zijn opgenomen en de correspondentie met de handelsagent.


ECLI:NL:RBGEL:2024:3267
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBGEL:2024:3267