1964-1960

Print this page

1964


IEPT19640626, HR, Papierfabriek Gennep v Jac. Hermans
Profiteren wanprestatie: in geval van frequent en stelselmatig afnemen is het profiteren van wanprestatie door derden, behoudens bijzondere omstandigheden, met het rechtstreeks handelen met de contractbreker zelf op een lijn te stellen

 

IEPT19641218, HR, Douwe Egberts
Profiteren wanprestatie: in geval van frequent en stelselmatig afnemen is het profiteren van wanprestatie door derden, behoudens bijzondere omstandigheden, met het rechtstreeks handelen met de contractbreker zelf op een lijn te stellen.

 

IEPT19640501, HR, Probel v Parke Davis
Octrooirecht: In het verkeer brengen in Nederland door verzenden naar in Nederland gevestigde afnemers. Feitelijke terbeschikkingstelling beslissend, ongeacht eigendomsoverdracht of voor wiens rekening en  risico vervoer plaatsvond.

 

IEPT19640415, Rb Den Haag, Beatles
Commercieel portretrecht

 

IEPT19640103, HR, Lexington

Algemeen verbod mogelijk - Draagwijdte beperkt tot handelingen, waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, inbreuken, als door den rechter verboden opleveren - Reclame in mede voor Nederland bestemd tijdschrift is reclame maken in Nederland

 

1963
 

IEPT19630328, HR, Bali
Verwarringsgevaar te beoordelen op grond van alle omstandigheden, waaronder – bij wege van wegwijzer – aard der ondernemingen en plaats van vestiging. 

 

1962

 

IEPT19620112, HR, Nibeja v Grundig

 

IEPT19620406, HR, Drefvelin v Wientjes

Geen onrechtmatig waarschuwingsexploit: dat mitsdien voor de onrechtmatigheid van het uitbrengen van een waarschuwingsexploit niet voldoende is, dat de in het exploit vervatte pretentie achteraf onjuist blijkt te zijn, doch daarvoor — anders dan het Hof heeft geoordeeld — tevens vereist is, dat aan den octrooihouder van deze gedraging een verwijt kan worden gemaakt; Dreiging onrechtmatig handelen: dat […] din ieder geval ter afwending van het nadeel dat Wientjes zou lijden indien Drefvelin zijn pretentie zou handhaven, het uitbrengen van verdere exploiten als onrechtma-tig zou mogen verbieden en de intrekking van reeds uitgebrachte exploiten zou mogen gelasten;

 

IEPT19620906, HR, Apollohotel
Drijven onderneming onder handelsnaam vereist voldoende duurzaam en bekend gebruik. 

 

1961

 

IEPT19610623, HR, Grundig v Prins

 

IEPT19610623, HR, Grundig II

 

IEPT19610127, HR, Explicator
Geschriftenbescherming: ook aan andere geschriften dan de geschriften die, als vruchten van scheppenden arbeid, een eigen of persoonlijk karakter dragen, bescherming tegen door ontlening overnemen van de inhoud

 

IEPT19610113, HR, KIM v Sieverding

 

1960

 

IEPT19600831, Rb Arnhem, Volksslagerij

 

IEPT19600413, Hof Den Haag, Teddy Scholten
Commercieel portretrecht

 

IEPT19600108, HR, Scrabble
Slaafse nabootsing: redelijkerwijs voorkomen verwarringsgevaar. Brancheopvatting niet beslissend.