1969-1965

Print this page

1968

 

IEPT19680229, HvJEG, Parke Davis

Nederlandse octrooihouder kan zich tegen invoer uit Italië, waar geen octrooibescherming mogelijk was, verzetten - Kartelverbod ziet niet op bestaan of uitoefening recht, behalve in geval van overeenkomst of afgestemde gedraging - Prijsverschil nioet noodzakelijkerwijs misbruik machtspositie

 

IEPT19680315, HR, Plastic Stapelschalen
Slaafse nabootsing: Voor beoordeling eigen plaats behoefde slechts rekening gehouden te worden met plastic schalen en niet met schalen van ander materiaal. De mogelijkheid om een andere vormgeving te kiezen zonder daarmede aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van zijn produkt afbreuk te doen, brengt tevens de verplichting mede zulks te doen.

 

1967

 

IEPT19670106, HR, Raiffeissen-Bank
Voeren handelsnaam buitenlandse onderneming. Rechtmatig voeren handelsnaam: dat echter de mogelijkheid dat, toen de Centrale Raiffeisen-Bank haar naam ging voeren, verwarring kon ontstaan met in die tijd in Duitsland bestaande ondernemingen welke die naam reeds voordien voerden, de conclusie dat de Centrale Raiffeisen-Bank thans haar naam niet rechtmatig voert, reeds daarom niet kan dragen, omdat de mogelijkheid dat door het voeren van een bepaalde handelsnaam in het verleden verwarring zou ontstaan met andere ondernemingen die deze naam reeds eerder voerden, niet bepalend is voor de vraag of die naam thans rechtmatig wordt gevoerd; Verwarringsgevaar: direct en indirect

 

1966

 

IEPT19660713, HvJEG, Grundig v Consten

Uitoefening merkenrecht met het doel parallelimporten te beperken is in strijd met mededinging EG - Machtiging tot nationale registratie merk GINT waardoor nevenimporten kunnen worden belemmerd valt onder kartelverbod

 

IEPT19660513, HR, Alnati

 

IEPT19660218, HR, Petit en Fritsen v Nederlandse Klokkenspel-Vereniging
Grievende insinuaties over persoonlijke motieven bestuurder - Uitleg algemeen verbod

 

IEPT19660211, HR, Centrafarm v Geigy
Dreiging inbreuk: een verbod als door Geigy gevorderd in kort geding kan worden toegewezen in alle gevallen waarin octrooiinbreuk of zelfs dreiging van zodanige in-breuk aannemelijk is, en de vraag of daarvan sprake is van feitelijke aard is en in cassatie niet ten toetse kan komen;

 

1965

 

IEPT19651112, HR, Cascade

Nabootsing niet onrechtmatig door gebruik door Blanken van door Atlas voor fabricage-opdracht verstrekte tekeningen, ook indien Blanken wist dat het tekeningen van Cascade waren  

 

IEPT19650625, HR, Televizier

Geschriftenbescherming: de vraag of en op welke wijze de voorschriften van de Auteurswet op geschriften zonder eigen of persoonlijk karakter moeten worden toegepast moet voor elk voorschrift afzonderlijk naar de strekking daarvan worden beantwoord. Geschriften dienen voor openbaarmaking bestemd te zijn.

 

IEPT19650217, Rb Den Haag, Donners
Commercieel portretrecht.

 

IEPT19650115, HR, Kjellberg
Bescherming buitenlandse handelsnaam die in Nederland bekendheid geniet.