1974-1970

Print this page

1974
 

IEPT19741031, HvJEG, Centrafarm v Sterling Drug

Uitoefening octrooirecht bij in andere Lid-Staat door of met toestemming merkhouder in het verkeer gebrachte produkt onverenigbaar met vrij verkeer van goederen 

 

IEPT19741031, HvJEG, Centrafarm v Winthrop

Uitoefening merkrecht bij in andere Lid-Staat door of met toestemming merkhouder in het verkeer gebrachte produkt onverenigbaar met vrij verkeer van goederen

 

IEPT19740711, HvJEG, Dassonville

Iedere handelsregeling der Lid-Staten die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, kan belemmeren, is als een maatregel van gelijke werking als kwantitatieve beperkingen te beschouwen.

 

IEPT19740308, HR, Artiestenbemiddeling

Overheidsorgaan mag diensten aanbieden buiten wettelijke taakomschrijving: dat geen rechtsregel de Staat in het algemeen verbiedt, door middel van zijn organen diensten te verlenen die niet vallen binnen de wettelijke taakomschrijving van die organen, ook als deze zich als overheidsorgaan aan het publiek presenteren en als zij met die dienstverlening aan het vrije rechtsverkeer deelnemen;

 

1973

 

 

1972

 

IEPT19720118, Hof Arnhem, DGG v Kusters

 

1971
 

IEPT19711125, HvJEG, Beguelin
Kartelverbod en alleenverkoopovereenkomst: enkele feit van nevenimport kan niet als oneerlijke handelspraktijk worden aangemerkt

 

IEPT19710608, HvJEG, Deutsche Grammophon Gesellschaft v Metro

Fonogrammenproducent kan zijn exclusief recht niet gebruiken om de verhandeling van door hemzelf of met zijn toestemming in een andere Lid-Staat in het verkeer gebrachte goederen te verbieden - Enkel uitsluitend recht geen machtspositie - Prijsverschillen kunnen beslissende aanwijzing van misbruik machtspositie zijn

 

IEPT19710218, HvJEG, Sirena

Kartelverbod van toepassing op overeenkomst tot verkijging van merkrecht of merlicentie - Enkele merkrecht geen machtspositie - Prijsverschillen kunnen beslissende aanwijzing van misbruik machtspositie zijn

 

1970
 

IEPT19701105, Hof Den Haag, Rofarmi v Merck
Bevel tot recall en opgave afnemers bij inbreuk octrooi octrooi. In kort geding kan aan degene, die op eens anders octrooi inbreukmakende preparaten heeft afgeleverd, op straffe van een dwangsom worden bevolen alle afgeleverde inbreukmakende preparaten, voor zover in redelijkheid mogelijk, terug te nemen, aan de octrooihouder een volledige lijst van namen en adressen van de betrokken afnemers te verschaffen en alle teruggenomen preparaten te vernietigen (of terug te zenden naar hun leverancier, indien deze woont of gevestigd is in een land, waar eiseres geen equivalent octrooi heeft), met verstrekking van deugdelijk bewijs, dat dit bevel is nagekomen.

 

IEPT19700626,HR, Maastricht Air v Rotterdam Air
Van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Handelsnaam niet slechts sprake ingeval van concurrentie.
 

IEPT19700612, HR, Tomado-kleerhanger

Nabootsing die tegemoet komt aan wensen van afnemers t.a.v. uiterlijk of eigenschappen - incl. standaardisatie - niet onrechtmatig

 

IEPT19700116, HR, Ja Zuster, Nee Zuster
Portret: overeenstemmende gelaatstrekken vereist. Enkel profiteren van door eisers opgebouwde populariteit voor figuren Zuster Klivia, Gerrit en Opa niet onrechtmatig