1979-1975

Print this page

1979

 

IEPT19790706, BenGH, Mecadox
Uitputting: bewijslast toestemming merkhouder rust in beginsel op diens wederpartij; onder omstandigheden kan die last geheel of gedeeltelijk op merkhouder worden gelegd

 

IEPT19790601, HR, BUMA v De Zon

Openbaarmaking muziek – besloten kring: Niet ieder laten klinken van muziek buiten besloten kring is openbaarmaking. Bij ten gehore brengen van muziek “ten eigen ge-noegen” is sprake van openbaarmaking als sprake is van een beroeps- of bedrijfsbelang of een soortgelijk belang bij het kunnen meeluisteren door derden

 

IEPT19790525, BenGH, Cow Brand
Rechtskracht van heropnemingsdepot. Belanghebbende: heropnemer ongeacht gebruiksvoornemen. Kwade trouw rechtsopvolger heropnemingsdepot irrelevant.

 

IEPT19790309, HR, Willem Dreeshuis v BUMA

Aan familie- of vrienden gelijk te stellen kring vereist banden die nauwelijks minder hecht zijn dan familiebanden en banden van vriendschap.

 

IEPT19790306, Hof Arnhem, Bruna v Rolf
Geen auteursrechtelijke stijlbescherming. Slaafse stijlnabootsing: dat door deze nodeloos vergaande stijlnavolging verwarring bij het publiek te duchten valt, daar dientengevolge de door appellanten aangewezen af-beeldingen van Rolf terstond associaties oproepen met het werk van Bruna en door het publiek allicht voor werk van Bruna zullen worden versleten.

 

IEPT19790220, HvJEG, Cassis de Dijon

Belemmeringen intracommunautaire verkeer als gevolg van dispariteiten van de nationale wettelijke regelingen moeten worden aanvaard voor zover noodzakelijk voor de doeltreffendheid der fiscale controles, de bescherming van de volksgezondheid, de eerlijkheid der handelstransacties en de bescherming van consumenten.

 

IEPT19790209, HR, Diko Best v Dico
Verbod om een of meer letters van het alfabet te gebruiken valt niet binnen de grenzen van de rechterlijke bevoegdheid van artikel 6 Handelsnaamwet.

 

IEPT19790207, Hof Den Bosch, Seepaerdje v 't Silveren Seepaerd

Bescherming oude handelsnaam: dat artikel 5 van de Handelsnaamwet ook het gevaar voor het ontstaan van een dergelijke misvatting bij het publiek beoogt te keren ter bescherming van zowel dat publiek als van de vroegere ondernemer die, als gevolg van het gebruik door een derde van de handelsnaam die eerder rechtmatig door hem werd gevoerd, zijns ondanks door dat publiek met de nieuwe onderneming in verband dreigt te worden gebracht;

 

IEPT19790119, HR, t Schaep met de Vijf Pooten

Portretrecht: redelijk belang wanneer de populariteit van geportretteerden, verworven in de uitoefening van hun beroep, van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die populariteit door enigerlei wijze van openbaarmaking van hun portretten mogelijk wordt

 

IEPT19790119, HR, Poortvliet
Inbreukmakende openbaarmaking: nu Hovener aan de reprodukties die onderdeel waren van de kalenders een andere vorm heeft gegeven en ze in die vorm afzonderlijk onder het publiek heeft verspreid

 

IEPT19790105, HR, Heertje v Hollebrand

Inbreukmakende bewerking: 'Economie' is een bewerking van 'Kern' in die zin dat Hollebrand c.s. klaarblijkelijk aan 'Kern' arbeid hebben verricht welke, weggedacht, 'Kern' doet verschijnen'.

 

1978

 

IEPT19781010, HvJEG, Centrafarm v American Home Products

Merkhouder kan zich verzetten tegen aanbrengen merk op een product ook al is dat product in een andere lidstaat door die merkhouder onder ander merk op de markt gebracht, tenzij de praktijk om verschillende merken in verschillende lidstaten te gebruiken bedoeld is om markten kunstmatig te scheiden

 

IEPT19780602, HR, Kooy v Kooy
Verwarringsgevaar handelsnamen mogelijk ook indien plaats van vestiging en gebied waar activiteiten ondernomen worden niet dezelfde zijn.

 

IEPT19780523, HvJEG, Hoffman-La Roche v Centrafarm
Wezenlijke functie merk: dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker m.b.t. het gemerkte produkt de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd - in dier voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van produkten van andere herkomst kan onderscheiden.

 

IEPT19780423, Hof Den Haag, Security Intererst

 

1977

 

IEPT19771025, HvJEG, Metro v Commissie ("Metro I)
dat selectieve verkoopsystemen een met artikel 85, lid 1, verenigbare concurrentiefactor vormen op het gebied van de fabricage van technisch hoogwaardige duurzame consumptiegoederen van goede kwaliteit, [...], mits bij de keuze der wederverkopers objectieve criteria van kwalitatieve aard worden gehanteerd met betrekking tot de vakbekwaamheid van de wederverkoper, zijn personeel en de inrichting van zijn bedrijf, en deze voorwaarden uniform worden vastgesteld voor alle potentiële wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast.

 

IEPT19770725, Rb Rotterdam, Van der Laan
Bescherming oude handelsnaam: dat, ook wanneer een handelsnaam niet meer wordt gevoerd, de bescherming tegen verwarring blijft bestaan tot een dergelijke verwarring niet meer te duchten is, hetgeen telkens van de bijzondere omstandigheden van het geval afhankelijk zal zijn.

 

IEPT19770211, HR, Mosterdmanneke

 

IEPT19770121, HR, Proceskosten (voorwaardelijke) reconventie
Proceskostenveroordeling inzake (voorwaardelijke) reconventie. Staat de rechter die van oordeel is dat een (voorwaardelijke) eis in reconventie onder omstandigheden een redelijke vorm van verdediging in conventie was vrij de eiser in conventie, wiens vorderingen in conventie wordt afgewezen, in beide gedingen als in het ongelijk gestelde partij in de zin van art. 56 Rv. te beschouwen en derhalve ook in de in reconventie gevallen kosten te veroordelen, al behoefde er in reconventie op grond van de afwijzing van de vordering in conventie geen beslissing te worden gegeven.

 

1976
 

IEPT19761224, HR, Tandem v Tendum

Handelsnaamrecht. Onderneming: georganiseerd verband het oogmerk om materieel voordeel te behalen. Publiek: tevens acht te slaan op het normaal oplettend publiek dat niet tot de categorie behoort waarop de ondernemingen zich in het bijzonder richten, zoals bijv. leveranciers.

 

IEPT19761130, HvJEG, Handelskwekerij Bier v Mines de Potasse d'Alsace

Plaats waar schadebrengde feit zich heeft voorgedaan in art. 5(3) EEX-Verdrag omvat plaats van schadeveroorzakende gebeurtenis als plaats waar schade intreedt

 

IEPT19760622, HvJEG, Terrapin v Terranova
Vrij verkeer van goederen: Invoerverbod wegens merkinbreuk toegestaan mits er evenwel tussen de betrokken ondernemingen geen concurrentiebeperkende afspraken dan wel juridische of economische afhankelijkheden bestaan en hun rechten onafhan-kelijk van elkaar zijn ontstaan.

 

IEPT19760520, HvJEG, De Peijper

Vrij verkeer: nationale regeling die fabrikant van farmaceutisch product in staat stelt de invoer en de verhandeling van het produkt te monopoliseren door weigering de documenten betreffende het geneesmiddel te verstrekken is een maatregel van gelijke werking - Enkel therapeutisch relevante varianten kunnen als verschillende ge-neesmiddelen worden behandeld

 

1975

 

IEPT19751118, Rb Haarlem, Koetsier v Schiphol

Vordering tot herstel in oude toestand van kunstwerk inclusief plaatsing op de plaats waarvoor het kunstwerk werd ontworpen op grond van onrechtmatige daad art 1401-1403 BW (oud), afgewezen: Niet aannemelijk gemaakt dat een orgaan van gedaagde (Schiphol) de onrechtmatige daad heeft verricht of opdracht daartoe heeft gegeven. Schuld ontbreekt bij degenen die zich daadwerkelijk met de ontruiming hebben beziggehouden: niet bekend en onduidelijk dat het een kunstwerk betrof.

 

IEPT19751114,HR, De Assenburg
Verwarringsgevaar en aard onderneming: Exploitant winkelcentrum wendt zich niet “als detailhandel” tot het publiek. Mogelijk verwarringsgevaar met in winkelcentrum gevestigde ondernemingen impliceert geen verwarringsgevaar met winkelcentrum. 

 

IEPT19750301, BenGH, Claeryn v Klarein

Artikel 13A(1)(2) BMW: Schade kan bestaan uit aantasting kooplustopwekkend vermogen merk - Geldige reden vereist 'onontkoombare noodzaak' om teken te gebruiken

 

IEPT19750201, HR, Centrafarm v Winthrop
Met toestemming merkhouder omvat mede in verkeer brengen door een tot hetzelfde concernverband behorende onderneming