1984-1980

Print this page

1984

 

IEPT19841116, HR, Ciba Geigy v Voorbraak
Degene in kort geding gegeven verbod executeert aansprakelijk indien in bodemgeschil blijkt dat vonnis onjuist was - Eenmaal verbeurde dwangsommen blijven verbeurd

 

IEPT19840709, BenGH, Tanderil

Arts die merk bezigt op recept gebruikt merk in de zin van art.13A(1)(2) BMW - Apotheker die loco-geneesmiddel levert zonder dat aan te geven gebruikt merk in de zin van artikel 13A(1)(1) BMW.

 

IEPT19840525, HR, Kabel-TV II

Conform Hoge Raad, 30 oktober 1981 (Kabel-TV I): Doorgeven van een uitzending aan het publiek door een ander organisme is in beginsel op een lijn te stellen met een oorspronkelijke openbaarmaking.

 

IEPT19840413, HR, Suske & Wiske
Stripfiguren zijn auteursrechtelijk beschermde werken. Vergaande mate van nabootsing geoorloofd bij parodie, voor zover  noodzakelijk voor parodiërend karakter.

 

IEPT19840127, HR, Vara Ombudsman v Leading Succes People
Hogere zorgvuldigheidsnorm ombudsman

 

IEPT19840127, HR, De Telegraaf
De pers moet kunnen publiceren over het bestaan van beschuldigingen van strafbare feiten jegens per-sonen die belangrijke (en/of openbare) functies in de samenleving bekleden, … zonder dat op het moment van publikatie vaststaat dat die beschuldigingen waar zijn c.q. door de pers voor waar mogen worden gehouden

 

1983 

 

IEPT19831130, HvJEG, van Bennekom
Definitie geneesmiddel: product dat wordt aangediend als hebbende, of toegediend vanwege therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier. Classificatie vitaminen: van geval tot geval moet worden beoordeeld of een vitamine is aan te merken als een geneesmiddel

 

IEPT19831121, BenGH, Cow Brand

Depot te kwader trouw: Goede trouw en normaal gebruik voorgebruik relevant voor beoordeling depot te kwader trouw. Onderlinge verhouding deposant en voorgebruiker. Geobjectiveerde goede trouw voorgebruik. Bewijslast inzake depot te kwader trouw; voor-gebruik niet te goeder trouw. Omslag van voorgebruik niet te goeder trouw naar voorgebruik te goeder trouw. Voor-voorgebruik deposant. Aanvullende werking onrechtmatige daad naar nationaal recht. Geen toestemming wegens nalaten optreden

 

IEPT19831115, HvJEG, Duijnstee v Goderbauer
Artikel 16 EEX-Verdrag: Ambtshalve onbevoegdverklaring vereist. Autonoom begrip "geschil ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien". Geschil over Wie rechthebbende is op octrooi, is geen geschil "ten aanzien van registratie of geldigheid".

 

IEPT19831025, HvJEG, AEG-Telefunken v Commissie
Selectieve distributie beïnvloedt onvermijdelijk de mededinging op de gemeenschappelijke markt. Gerechtvaardigde beperking van de mededinging in geval van legitieme behoefte, zoals de instandhouding van een gespecialiseerde handel die in staat is tot het verrichten van bepaalde prestaties voor kwalitatief en technisch hoog ontwikkelde produkten. Geoorloofd "mits bij de keuze der wederverkopers objectieve criteria van kwalitatieve aard worden gehanteerd met betrekking tot de vakbekwaamheid van de wederverkoper, zijn personeel en de inrichting van zijn bedrijf, en deze voorwaarden uniform worden vastgesteld voor alle potentiële wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast". Een beperking van de prijsmededinging is inherent aan alle selectieve distributiestelsels, omdat de door de gespecialiseerde handelaren toegepaste prijzen noodzakelijkerwijs binnen een veel engere marge blijven dan bij mededinging tussen gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde handelaren het geval zou kunnen zijn. Tussenstaatse handel ongunstig kunnen beïnvloeden. Zoals het Hof in zijn arrest van 1 februari 1978 (zaak 19/77, Miller, Jurispr. 1978, blz. 131) reeds overwoog, is echter een onderneming die circa 5 % van de relevante markt bevoorraadt, "naar omvang zo belangrijk ... dat haar gedrag in beginsel de handel kan beïnvloeden". De enkele omstandigheid dat handelaren die om toelating tot een dealernet verzoeken of daartoe reeds zijn toegelaten, zich op een bepaald tijdstip niet met intracommunautaire handel bezighouden, sluit nog niet uit dat beperkingen van de handelingsvrijheid van handelaren de intracommunautaire handel ongunstig kunnen beïnvloeden; Omstandigheid dat TFR […] in het in de beschikking in aanmerking genomen tijdvak ook toestellen heeft gefabriceerd die geschikt zijn voor beide systemen en waarnaar vooral in het Duits-Franse grensgebied vraag is, laat alleen al de conclusie toe, dat de politiek van AEG ook de uitvoer van kleurentelevisietoestellen uit de Bondsrepubliek Duitsland naar Frankrijk kon beïnvloeden.

 

IEPT19830610, HR, Pfizer v Pharmon (doxycycline)

octrooihouder is (enkel) gerechtigd zich te verzetten tegen import van produkten die 'rechtstreeks zijn verkregen door toepassing van die werkwijzen' in het buitenland.

 

IEPT19830624, HR, gemeenteraadslid v bestuurder Kinderbescherming
Twee, ieder voor zich hoogwaardige, maatschappelijke belangen staan tegenover elkaar: (a) het belang dat individuele burgers niet door publikaties in de pers worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen en (b) het belang dat niet, door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek, misstanden die de samenleving raken kunnen blijven voortbestaan

 

IEPT19830317, HvJEG, Berliner Kindl Weisse Bier

Verboden toepassing nationale regeling zuurgraad op geïmporteerd bier

 

IEPT19830114, HR, Kabelpiraten

Nieuw publiek irrelevant. KTA is 'ander organisme' dan dat van de uitzending en daardoor is sprake van openbaarmaking.

 

1982

 

IEPT19821029, HR, Duijnstee v Goderbauer

 

IEPT19821005, BenGH, Juicy Fruit

Geringere onderscheidend vermogen vereiste grotere mate van gelijkenis. Geen vaste regel voor omvang van publiek dat merk als beschrijvend opvat. Niet Benelux-taal – voertaal binnen de branche - vrijhoudingsbehoefte. Beschermingsomvang: publieksopvatting ten tijde van aangevallen gebruik beslissend

 

IEPT19820914, HvJEG, Keurkoop v Nancy Kean
Houder modelrecht kan zich tegen invoer uit andere Lid-Staat verzetten op voorwaarde (i) dat de be-trokken voortbrengselen in die andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht zonder toedoen of toestemming van de houder van het recht of van iemand die door banden van economische of juridi-sche afhankelijkheid met hem is verbonden, (ii) dat er tussen de betrokken natuurlijke of rechtspersonen geen enkele ondernemersafspraak ter beperking van de mededinging bestaat, en (iii) dat tenslotte de onderscheidene rechten van de houders van het modelrecht in verschillende Lid-Staten onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen.

 

IEPT19820608, HvJEG, Zaaimais
Open, exclusieve licentie niet onverenigbaar met kartelverbod - Absolute gebiedsbescherming licentienemer wel 


IEPT19820402, HR, Accountants
Georganiseerde uitoefening van beroep kan onderneming zijn.
 

IEPT19820302, HvJEG, IDG v Beele
Slaafse nabootsing: Verbod op produkt dat zonder noodzaak vrijwel identiek product dat nodeloos verwarring wekt is niet in strijd met vrij verkeer voor zover dat dient ter bescherming van de consumenten en ter bevor-dering van de eerlijkheid van de handelstransacties

 

IEPT19820212, Rb Rotterdam, Meffert v Osseweijer
Pyramidevormige puzzel modelrechtelijk beschermd

 

IEPT19820209, HvJEG, Polydor v Harlequin

Uitoefening auteursrechten ten aanzien van invoer en verhandeling van grammofoonplaten die in Portugal rechtmatig zijn vervaardigd en in het verkeer gebracht door licentiehouders is geen verboden beperking van het handelsverkeer: geen middel tot willekeurige discriminatie of verkapte beperking van de handel tussen Gemeenschap en Portugal.

 

1981

 

IEPT19811211, HR, Spaanse Tegels
Hof hoefde niet te begrijpen dat Armstrong auteursrecht op gebruik basistegel claimde.

 

IEPT19811203, HvJEG, Pfizer v Eurium Pharm 

Merkhouder kan zich niet tegen het ompakken van een door een dochteronderneming in een lidstaat in het verkeer gebracht merkartikel verzetten, wanneer de importeur (i) enkel de buitenverpakking vervangt, (ii) de binnenverpakking ongemoeid laat, (iii) het op de binnenverpakking al aangebrachte merk door nieuwe buitenverpakking zichtbaar is, en (iv) op buitenverpakking vermeldt wordt dat het door de dochteronderneming is vervaardigd en door de importeur is omgepakt

 

IEPT19811030, HR, Kabel-TV I

Strekking artikel 11bis(1)(2) Berner Conventie is dat doorgeven uitzending door een “autre organisme” gelijkgesteld wordt met een oorspronkelijke uitzending.

 

IEPT19810716, Hof Amsterdam, Rubik's Kubus
Auteursrechtelijk beschermd werk

 

IEPT19810714, HvJEG, Merck v Stephar
Vrij verkeer: Octrooihouder die geneesmiddel in een octrooivrije lid-staat verkoopt kan zich niet met octrooi tegen invoer verzetten.

 

IEPT19810626, HR, Heipalenhandel
Woord “Heipalenhandel” feitelijk niet gebruikt ter identificatie van onderneming maar als aanduiding van de aard van de onderneming. Komt aan op verwarringsgevaar bij publiek in het algemeen, niet enkel potentiële klanten.

 

IEPT19810605, HR, Juicy Fruit

Vragen van uitleg aan BenGH: Onderscheidend vermogen merk – beschrijvende betekenis voor deel publiek - beschermingsomvang

 

IEPT19810313, HR, Haviltex
Geen zuiver taalkundige uitleg bepalingen overeenkomst

 

IEPT19810127, BenGH, Turmac v Reynolds
Verval wegens niet normaal gebruik: normaal gebruik - geldige reden


IEPT19810122, HvJEG, Dansk Supermarked v Imerco
Rechterlijke instantie kan niet krachtens een auteursrecht of een merkrecht verhandeling verbieden van een waar die door of met toestemming van de houder van dat recht in een andere lid-staat rechtmatig in het verkeer is gebracht - Enkele invoer kan noch bij wet noch bij overeenkomst als oneerlijke handelspraktijk worden gekwalificeerd

 

IEPT19810120, HvJEG, Membran & K-Tel v GEMA
Uitputting auteursrecht: de auteursrechthebbende of zijn licentiehouder kan niet met een beroep op het auteursrecht de invoer van geluidsdragers die in een andere lid-staat door de rechthebbende zelf of met diens toestemming rechtmatig in het verkeer zijn gebracht verhinderen of beperken. Verschillen in nationale royalties mogen niet worden aangegrepen om het vrije verkeer van goederen in de gemeenschappelijke markt te belemmeren

 

1980

 

IEPT19801024, HR, Curatoren Solleveld
Overdracht bij voorbaat bepaaldheid vordering: Voor eigendomsoverdracht van een schuldvordering is nodig dat de over te dragen vordering reeds ten tijde van de cessie ook naar haar inhoud in vol-doende mate door de akte van cessie bepaald wordt. Dat brengt voor de overdracht van vorderingen die op het moment van de cessie nog moesten ontstaan, mee dat zij hun onmiddellijke grondslag moeten hebben in een rechtsverhouding die op dat moment reeds bestond.

 

IEPT19800911, HvJEG, L’Oreal v AMCK
selectief distributiestelsel met toelatingscriteria die verder gaan dan een eenvoudige objectieve selectie van kwalitatieve aard waarschijnlijk onverenigbaar met artikel  85, lid 1

 

IEPT19800521, HvJEG, Denilauler

 

IEPT19800318, HvJEG, Coditel v Cine Vog

Verdragsbepalingen inzake het vrij verrichten van diensten verzetten zich er niet tegen dat degene die in een lidstaat de vertoningsrechten van een film heeft verworven de vertoning daarvan verbiedt indien deze wordt ontvangen en doorgegeven na in een andere lidstaat met toestemming van de oorspronkelijke rechthebbende te zijn uitgezonden.

 

IEPT19800118, HR, Churrasco
Buitenlandse handelsnaam: oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat de naam Churrasco hier te lande een dusdanige bekendheid geniet, dat door het gebruik van de naam Charousko bij het publiek verwarring is te duchten, is wegens het feitelijk karakter daarvan voor toet-sing in cassatie niet vatbaar