1989-1985

Print this page

1989

 

IEPT19891201, HR, Monte v Kwikform (Steigeronderdelen)
Slaafse nabootsing steigeronderdelen daterend van voor 1975

 

IEPT19891124, HR, Focus Veilig v Lincoln Electric

Grensoverschrijdend verbod in het algemeen mogelijk, ook ingeval van een verplichting naar vreemd recht. Tenzij uit de wet, uit de aard van de verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld. In het algemeen is er geen reden om aan te nemen dat er voor zulk een veroordeling geen plaats is wanneer het gaat om een verplichting - eventueel een verplichting naar vreemd recht - die buiten Nederland moet worden nagekomen.

 

IEPT19891123, HvJEG, Parfumeriefabrik 4711
Cosmeticarichtlijn: volledige harmonisatie ingredientenvermelding; verplichte vermelding nationale onderneming niet toegestaan

 

IEPT19891110 HR, Mary Daly v Kardinaal Simonis
Inbreuk auteursrecht door uitgever: niet vereist dat uitgever een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud of verspreiding van de gewraakte publicatie.
Geen schending persoonlijkheidsrecht of onrechtmatig citeren gelet op beperkte kader artikel.

 

IEPT19891010, Rb Den Haag, Hassle v Medicopharma
Inbreukmakend aanbieden: Aanbieden  voor levering na verstrijken van de duur van het octrooi maakt inbreuk

 

IEPT19890929, HR, Van Spijk v Beeldrecht
Geen privatieve werking exclusieve volmacht [oud BW]

 

IEPT19890808, Rb Haarlem, Kierke v EMI en CBS
Inbreuk portretrecht onrechtmatig tegenover exclusief licentienemer

 

IEPT19890711, Rb Den Haag, H.M.C. v Insituform
In het midden gelaten of Octrooiraad onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie is.Betwijfeld of regeling dwanglicentie wegens afhankelijkheid strijdig is artikel 1 van het Eerste Protocol behorend bij het EVRM

 

IEPT19890626, BenGH, Isover v Isoglass

Als vertaling ex artikel 13C Beneluxwet (thans artikel 2.20(4) BVIE kan niet gelden een teken dat wordt gevormd door een voorstelling van zodanige aard dat moet worden aangenomen dat het publiek dat een Benelux taal spreekt, haar spontaan zal aanduiden door middel van een of meer tot de woordenschat van die taal behorende woorden, ook niet indien die woorden de vertaling vormen van het in een van de andere talen luidende merk waarop de merkhouder zijn aanval baseert. Artikel 13C(1) Beneluxwet enkel van toepassing als  aanvallend merk bestaat uit hetzij een of meer woorden die elk, in de vorm waarin dat woord of die woorden in het depot van dat merk zijn opgenomen, deel uitmaken van de woordenschat van een Benelux taal of uit woord dat zelf niet tot deze woordenschat behoort, maar is samengesteld uit woorden die elk als een zelfstandig woord wel van die woordenschat deel uitmaken. Artikel 13C Beneluxwet niet van toepassing wanneer merk bestaat uit samengesteld woord dat niet tot woordenschat van een Benelux taal behoort en tenminste een van de samenstellende delen evenmin als een zelfstandig woord van die woordenschat deel uitmaakt. Begrip ‘vertaling in een ander dezer talen’ ex artikel 13C(1) betreft niet een als zodanig niet tot de woordenschat van die andere taal behorend samengesteld woord waarvan niet alle samenstellende delen als een zelfstandig woord tot deze woordenschat behoren. Rechter die oordeelt dat aangevallen teken vertaling betreft ex artikel 13C(1) heeft geen beoordelingsvrijheid ten aanzien van de vraag of dat teken met het merk overeenstemt.

 

IEPT19890609, Rb Den Haag, Onbruikbaarmaking computer

Strafbare onbruikbaarmaking computer door ‘logische tijdbom’ (artikel 350 Sr – vernieling): het onbruikbaar maken van het computersysteem heeft bestaan uit het door verdachte opzettelijk en onbevoegdelijk aanbrengen van een manipulatie, bestaande in het toevoegen aan het login-script, van de volgende conditie [...] waardoor op 15 april 1988 bij het opstarten van het computersysteem, indien geen gebruik gemaakt werd van het alleen aan verdachte bekende wachtwoord 'supervisor' automatisch een programma werd geactiveerd, dat de gebruiker direct het systeem doet verlaten en tot gevolg heeft dat die gebruiker het computersysteem niet kan gebruiken;

 

IEPT19890605, USSC, Community v Reid

 

IEPT19890512, HvJEG, Ottung

Contractuele verbintenis op grond waarvan licentienemer op octrooi verplicht is zonder beperking in de tijd - dus ook na het einde van het octrooi - royalty's te betalen, vormt op zich geen beperking van de mededinging in de zin van artikel 85 lid 1 EEG-Verdrag, wanneer de overeenkomst is gesloten na de indiening van de octrooiaanvraag en juist vóór de verlening van het octrooi. Clausule in licentieovereenkomst die verbiedt de producten na opzegging nog te vervaardigen of in de handel te brengen valt niet onder verbod van artikel 85 lid 1 EEG-Verdrag, tenzij deze de handel tussen de Lidstaten merkbaar ongunstig kan beïnvloeden.

 

IEPT19890414, BenGH, Superconfex v Burberrys
Wezenlijke waarde van de waar: auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming niet vereist. De onderscheidende vorm van een waar kan al-leen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk worden be-schouwd indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oor-spronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.

 

IEPT19890316, Rb Leeuwarden, Garfield

 

IEPT19890228, Hof Arnhem, Gaastra

 

IEPT19890224, HR, Elvis Presley

 

IEPT19890127, HR, Meyn v Stork

Bij beschermingsomvang octrooi komt het aan op datgene waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaat - Voor beperking beschermingsomvang door beperking in omschrijving vereist dat derde mag aannemen dat afstand van deel beschermingsomvang  bedoeld werd

 

IEPT19890124, HvJEG, EMI Electrola v Patricia
Verschil in beschermingsduur nationaal IE-recht: Verbod van invoer geluidsdragers uit andere lid-staat, waar zij zonder toestemming van de exclusief gerechtigde of diens licentienemer rechtmatig in de handel zijn gebracht en waar een beschermingstermijn voor de producent van die geluidsdragers wel heeft bestaan, doch inmiddels is verstreken

 

IEPT19890120, HR, Tanderil

Informatievoorziening arts of apotheker geen geldige reden

 

1988

 

IEPT19881118, BenGH, Philip Morris v BAT - KIM
Geldige reden: Niet-gebruik wegens onderhandelingen over overdracht is geen geldige reden voor niet-normaal gebruik merk. Belanghebbende en misbruik bevoegdheid tot in-roepen verval door belanghebbende: Bevoegdheid tot inroepen van verval merk wegens niet-normaal gebruik kan misbruikt worden

 

IEPT19881005, HvJ EG, Maxicar v Renault 
Uitoefening modelrecht niet in strijd met vrij verkeer. De loutere verkrijging van siermodellen voor carrosserieonderdelen van auto' s geen misbruik van machtspositie in de zin van artikel 86 EEG-Verdrag vormt;

 

IEPT19881005, HvJEG, Volvo v Veng
Weigering licentie is geen misbruik machtspositie: wanneer de houder van een beschermd model wordt verplicht om derden, zelfs tegen billijke royalty' s, een licentie te verlenen voor de levering van produkten waarin het model is verwerkt, hem de essentie van zijn uitsluitend recht wordt ontzegd, en dat de weigering om zulk een licentie te verlenen op zich geen misbruik van machtspositie kan opleveren

 

IEPT19980927, HvJEG, Kalfelis v Schroeder

Internationale rechtsmacht - Bevoegdheid ex art. 6 EEX-Verdrag uitzondering  op hoofdbeginsel dat rechter van woonplaats bevoegd is. Verband tussen vorderingen vereist om geen afbreuk te doen aan hoofdbeginsel. Dat verband is aanwezig indien risico van onverenigbare uitspraken bestaat bij afzonderlijke berechting. Artikel 5(3) EEX-Verdrag: Verdragsautonome definitie begrip 'verbintenis uit onrechtmatige daad'.

 

IEPT19880701, HR, Vondelpark

Redelijk belang: enkele wens is geen redelijk belang. Concrete omstandigheden van geportretteerde relevant

 

IEPT19880517, HvJEG, Warner Brothers
Verhuurrecht videocassettes niet uitgeput door verkoop door auteursrechthebbende in een lid-staat die het verhuurrecht niet specifiek beschermt


IEPT19880513, Hoge Raad, Du Pont v Enka
Nietigverklaring onder Rijksoctrooiwet 1910 geen terugwerkende kracht. Werking nietigverklaring onmiddellijk vanaf datum dat te zijner tijd kracht van gewijsde heeft

 

IEPT19880304, HR, Kinderen De Bourbon-Parma
Onrechtmatige nieuwsgaring

 

IEPT19880204, HvJEG, Hoffmann
Onverenigbaarheid artikel 27(3) EEX-Verdrag indien beslissingen rechtsgevolgen hebben die elkaar uitsluiten

 

1987

 

IEPT19871127, HR, Chloe v Peeters

Verplichting tot noemen toeleverancier in kort geding hangt af van aard van de aan de derde(n) verweten handeling, zoals desbewust aanbieden van vervalsingen en nodig dat bij uitblijven van inlichtingen gevaar bestaat dat derden daarmee voortgaan en dat geen schadevergoeding kan worden verkregen

 

IEPT19871120, HR, Stemra v Free Record Shop
Uitputting auteursrecht bij in verkeer brengen grammofoonplaat

 

IEPT19871120, HR, Staat v Den Ouden

Prestatiebescherming: Enkel profiteren van Staat's prestatie niet onrechtmatig ook indien Staat daarvan nadeel ondervindt - Terughoudendheid geboden, mede vanwege ontbreken van auteursrecht op wetten en verordeningen - Volkomen gelijkheid en lagere prijs geen bijkomende omstandigheden die tot onrechtmatigheid leiden

 

IEPT19871030, HR, Naturisten

Ruime uitleg 'portret': typerende lichaamshouding kan een rol spelen - enkele feit dat X naakt is afgebeeld kan een redelijk belang zijn dat zich tegen openbaarmaking verzet - Immateriële schadevergoeding

 

IEPT19871023, HR, KNVB v NOS

Prestatiebescherming: Enkel profiteren van door KNVB georganiseerde wedstrijden niet onrechtmatig ook indien KNVB daarvan nadeel ondervindt - Organiseren wedstrijden en competitie geen éénlijnsprestatie - Eigenaar/gebruiker stadion mag beperkingen aan toegang verbinden

 

IEPT19871016, HR, Driessen v Van Gelder

Vastleggen van de stem van gesprekpartner op geluidsband is onder omstandigheden inbreuk op de persoonlijke levenssfeer - niet ingeval van een zakelijk gesprek

 

IEPT19870529, HR, Beatrix Postzegel
Openbaarmaking postzegel door PTT is openbaarmaking door openbare macht.Toepassing artikel 15b Aw niet beperkt tot werken waarvan openbare macht rechthebbende is. Verveelvoudiging artikel 15b Aw omvat ook verveelvoudiging in gewijzigde vorm. Schending persoonlijkheidsrecht van beide makers op grond van kunstzinnige eenheid van het werk als geheel (portret en belettering).

 

IEPT19870522, BenGH, Screenoprints
Voor auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst vereist dat sprake is een voortbrengsel met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt en dat het eigen, oorspronkelijk karakter niet datgene betreft wat noodzakelijk is voor een technisch effect.

 

IEPT19870508, HR, Bouwcentrum
Bouwcentrum door taalkundige ontwikkeling niet langer onderscheidend. Belang derden bij kunnen opnemen beschrijvende aanduiding in hun handelsnaam prevaleert. Latere omstandigheden kunnen alleen onder bijzondere omstandigheden eerder rechtmatige handelsnaam onrechtmatig maken.

 

IEPT19870220, HR, Philip Morris v BAT - KIM
Verval wegens niet-normaal gebruik mer: Vragen van uitleg over misbruik van bevoegdheid tot inroepen verval merkrecht wegens niet-normaal gebruik.

 

1986

 

IEPT19861127, Rb Amsterdam, Rubik's Kubus
Oplossingsstand auteursrechtelijk werk".

 

 

IEPT19861022, HvJEG, Metro v Commissie (“Metro II”)

Inherente mededingingsbeperking selectieve distributie. Een zekere beperking van de prijsconcurrentie is inherent aan alle selectieve distributiesystemen, omdat de door gespecialiseerde handelaren toegepaste prijzen noodzakelijkerwijs binnen een veel engere marge blijven dan bij mededinging tussen gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde handelaren het geval zou zijn. Deze beperking wordt gecompenseerd door de mededinging op het stuk van de kwaliteit van de ten behoeve van de klanten verrichte prestaties, welke kwaliteit normaal niet zou kunnen worden gehandhaafd zonder een behoorlijke winstmarge, waarmee de met deze prestaties verbonden hogere kosten kunnen worden bestreden. Selectieve distributie met name verantwoord in de sector van duurzame consumptiegoederen van hoog technisch niveau en hoge kwaliteit. Voor dergelijke artikelen kan inderdaad een dienstverlening bij en na de verkoop nodig zijn, die aan de bijzondere kenmerken ervan is aangepast en een integrerend deel van de distributie vormt.

 

IEPT19860925, BenGH, Microvac

De gegevens die de merkhouder bij een verzoek tot vernieuwing van de inschrijving dient te verstrekken, moeten feitelijk juist zijn: artikel 11 lid 1 sub a en b verlangt dat de gevraagde informatie voor het vernieuwingsonderzoek overeenkomst met de informatie uit de registers. Indien de informatie niet overeenkomt is het Benelux-Bureau gerechtigd te verlangen dat daartoe een afzonderlijk verzoek wordt ingediend en een afzonderlijke vergoeding wordt betaald en wanneer daaraan niet wordt voldaan, de vernieuwing te weigeren.

 

IEPT19860627, HR, Decca v Holland Nautic

Prestatiebescherming: éénlijnsprestatie vereist en terughoudendheid geboden - Enkel profiteren van Decca's prestatie niet onrechtmatig, ook wanneer Decca daarvan nadeel ondervindt

 

IEPT19860530, HR, Collectieve Acties

Rechtstreekse werking: naar Nederlands recht is enkel de inhoud van de bepaling beslissend.

 

IEPT19860128, HvJEG, Pronuptia

Of verkoopfranchising in strijd is met mededinging ex artikel 85(1) EEG-Verdrag is afhankelijk van in franchiseovereenkomst vervatte clausules: clausules die onmisbaar zijn om te voorkomen dat know-how en bijstand aan concurrenten ten goede komt vormen geen beperking van mededinging, clausules die onmisbaar zijn voor behoud en identiteit handelsnaam vormen evenmin beperking van mededinging, clausules die markt onderling verdelen of  prijsconcurrentie onmogelijk maken vormen wel beperking mededinging. 

 

IEPT19860124, HR, Rudolf Huyser + assoc.
Uitzonderingen artikel 4(3) op verbod van artikel 4(1) Hnw beperkt tot daar genoemde gevallen.Misleiding inzake rechtsvorm ongeacht of uit handelsregister ware rechtsvorm blijkt.

 

1985

 

IEPT19851223, BenGH, Adidas
Onderscheiden vermogen als zelfstandig merk van een steeds in combinatie gebruikt teken, is afhankelijk van perceptie publiek. Onderscheidend vermogen als merk van drie-strepen-teken, dat in verschillende kleuren gebruikt wordt, mogelijk indien dat teken (sec) voldoende individualiteit  heeft om door het publiek als merk te worden herkend. Onderscheidend vermogen als merk van door derden ook als decoratief element gebruikt teken mogelijk, afhankelijk van perceptie van het publiek. Geen inburgering mogelijk van vorm die wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt. Gebruik van gedeponeerd merk door een derde ter versiering van eigen waar inbreukmakend in geval van gevaar voor schade voor merkhouder en bij gebreke van geldige reden. Inroepen depot te kwader trouw wegens conflict met algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Unieverdrag niet aan vijfjaarstermijn gebonden. Nietigheid wegens depot te kwader trouw vereist dat betreffende derde deelneemt aan het geding. Geen normaal gebruik van merk door handhaving merkrecht. Zaak van nationaal recht of exclusieve distributeur schadevordering toekomt in geval van merkinbreuk
Strafrechter niet bevoegd tot nietigverklaring of doorhaling van een merk.

 

IEPT19851206, HR, Seaship Agencies v Sealiner Agencies Holland
Geen onjuiste rechtsopvatting dat namen te verschillend zijn door hoofdbestanddelen te vergelijken en betekenis toe te kennen aan het regelmatig voorkomen van ‘sea’.Publiek bestaande uit beperkte kring van potentiele relaties in transportbranche zal niet spoedig verwarren.Daadwerkelijke verwarring kan van onvoldoende gewicht zijn. 

 

IEPT19851129, HR, Screenoprints

 

IEPT19850709, HvJEG, Pharmon
Octrooihouder kan invoer van in andere lid-staat onder dwanglicentie vervaardigde produkten verhinderen

 

IEPT19850701, HR, Frenkel v KRO
Overeenkomst zendgemachtigde en free-lance auteur/documentaire maker: de vrijheid die de zendgemachtigde zich heeft voorbehouden om te beslissen of uitzending al dan niet plaats zal vinden, gaat niet zo ver dat hij bij zijn beslissing omtrent uitzending de gerechtvaardigde belangen en morele rechten van de auteur mag negeren.

 

IEPT19850419, HR, Consulair v Air Holland
Rechtverkrijgend gebruik handelsnaam door gebruik naam waarmee onderneming in voorbereidend stadium naar buiten treedt - Verzoekschriftenprocedure Handelsnaamwet beperkt to wijziging handelsnaam

 

IEPT19850329, HR, Pokon v Substral
Vergelijkende reclame: andere en strengere normen van toepassing - Anoniem vergelijken: beslissend of niet te verwaarlozen deel publiek mededeling op produkt concurrent zal betrekken - Superioriteitsclaim: niet voldoende dat produkt niet minder goed is dan dat van concurrent

 

IEPT19850329, HR, Enka v Dupont
Bescherming bedrijfsgeheimen: Octrooiaanvrage verschaft slechts 'zwevend recht' en daarvoor hoeft belang van een mededinger bij het geheim blijven van de in zijn bedrijf toegepaste werkwijzen en know-how, niet zomaar te wijken

  

IEPT19850308, HR, Herrenberg v Het Parool
Niet alle omstandigheden genoemd in arrest 1983 hoeven getoetst te worden. Voldoende steun voor verdenkingen.

 

IEPT19850302, HR, Van Maaren Top-Optiek v Van Maaren Optiek
Geen schending artikel 6 Handelsnaamwet door verzoeksters te veroordelen "hun handelsnaam aldus te wijzigen dat daarin het woord "optiek" niet meer voorkomt".