1994-1990

Print this page

1994

 

IEPT19941227, Hof Den Bosch, Rooijakkers v Wouters
Gemeenschappelijk auteursrecht: de eisen van redelijkheid en billijkheid brengen in dit geval mede dat enerzijds Rooijakkers het werk moet kunnen blijven publiceren, doch dat anderzijds Wouters desgewenst moet kunnen delen in de revenuen daarvan en wel in een redelijke verdeling die rekening houdt met het belang van ieders aandeel in het werk.

 

IEPT19941222, Rb Amsterdam, Millecam v Escom
lookalike: portretrechtionbreuk vereist ontlening. Ook de door Millecam gestelde visuele gelijkenis, die zij heeft gestaafd door overgelegde verklaringen van kennissen die haar op de foto hebben herkend, kan niet leiden tot het oordeel dat de foto van Claudia een portret van Millecam is in de zin van art. 21 Auteurswet. Een foto van Claudia levert daarom geen inbreuk op het portretrecht van Millecam op, zoals ook een foto van Millecam geen inbreuk op het portretrecht van Claudia oplevert.

 

IEPT19941216, BenGH, Michelin

Beschermingsomvang woordmerk - depotvereiste: dat de aan een als zodanig ingeschreven woordmerk te ontlenen bescherming mede omvat de door de merkhouder in feite gebruikte wijzen van vormgeving van dat woordmerk, behoudens indien de vormgeving een zo overheersende rol speelt dat het publiek in het gebruikte teken nog slechts een beeldmerk zal zien

 

IEPT19941206, HvJEG, Tatry

 
IEPT19941204, HR, ABN AMRO v Coopag

Prospectus-aansprakelijkheid: Degene die een door hem samengestelde tekst heeft openbaar gemaakt, kan zeer wel door de keuze van de daarin opgenomen mededelingen, de inhoud en inkleding van die mededelingen zelf geheel of ten dele hebben bepaald in de zin van art. 1416b, ook indien in die tekst opgenomen mededelingen van een of meer anderen afkomstig zijn. Zulks zal evenwel anders zijn indien degene die de tekst openbaar maakt, daarin op niet mis te ver-stane wijze tot uitdrukking brengt dat bepaalde mededelingen in de gepubliceerde tekst niet van hem afkomstig zijn en dat hij niet voor de juistheid van die van een ander of van anderen afkomstige mededelingen instaat. collectieve actie

 

IEPT19941125, HR, Overkamp
Verjaring vordering handelsnaaminbreuk

 

IEPT19941028, HR, Jeantex
Depot te kwader trouw - oudere handelsnaam - toerekening voorgebruik door derde

 

IEPT19941014, HR, Stichting Spaarbanken Rivierenland v Gispen q.q.
Voldoende bepaling verpande vordering in akte: akte dsient zodanige gegevens te bevatten dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat.

 

IEPT19941003, Rb Den Haag, Smithkline v Centrafarm - Tagamet

Onderscheidend vermogen lichtgroene kleur Tagamet: aangenomen dat de in het geding zijnde lichtgroene tint geschikt is, dan wel in ieder geval - door inburgering - geschikt is geworden het maagzuurbestrijdende geneesmiddel waarvoor Smithkline die gebruikt te onderscheiden van soortgelijke geneesmiddelen.

 

IEPT19940707, Hof Den Haag, Metselprofielen
Functionele uitleg begrip 'venster' in conclusie

 

IEPT19940622, HvJEG, Ideal Standard

 

IEPT19940608, Rb Den Haag TNO
In octrooiaanvrage beschreven vinding geen resultaat van stagewerkzaamheden bij TNO

 

IEPT19940613, BenGH, Wolf Oil v Century Oils - Champion

dat voor artikel 13(A)(1)BMW niet ter zake doet of het merk enkel wordt gebruikt door het aan te brengen op waren die uitsluitend zijn bestemd voor export buiten het Beneluxgebied, noch of binnen het Beneluxgebied deze van het merk voorziene waren buiten de onderneming van degene die het aanbracht, niet door het publiek kunnen worden waargenomen

 

IEPT19940613, BenGH, Renault v Reynolds

Merk-inbreukverbod voor Benelux: dat de rechter, deze bevoegdheid uitoefenend, een verbod geeft dat in beginsel geldt voor het gehele Beneluxgebied, zodat hij, wanneer hij in een bepaald geval gronden aanwezig acht zijn verbod tot enig deel van dat gebied te beperken, deze beperking uitdrukkelijk in zijn beslissing dient aan te geven.

 

IEPT19940527, HR, Hupkens v Van Ginneken
Uitvinding in dienstbetrekking: in de regel zal mogen worden aangenomen dat het overeengekomen loon van de werknemer een vergoeding inhoudt voor het missen van de aanspraak op octrooi. Onjuist uitgangspunt om de  vergoeding te stellen op het geldelijk belang van de uitvinding en aan de waardering van dit belang een veronderstelde licen-tieovereenkomst tussen Hupkens en Schugi ten grondslag legt, aldus het geldelijk belang afhanke-lijk stellende van de exploitatie van de uitvinding door Schugi

 

IEPT19940520, HR, uitleg veroordeling

 

IEPT19940519, Rb Zutphen, VNI v VNB
Collectieve actie: VNI ontvankelijk. Voordeel VNB ten opzichte van particuliere ondernemingen.Verstoring markt; ongelijke uitgangspositie: geen vennootschapsbelasting en geen ondernemersrisico.
 

IEPT19940519, Hof Amsterdam, Makro v Swatch
Impliciete toestemming en Makro is als eigenaar bevoegd afbeelding horloges openbaar te maken ten behoeve van verkoop (art. 23 Aw) - Algemeen verbod wegens 2 eerdere inbreuken en weigering nadere maatregelen te treffen

 

IEPT19940202, HvJEG, Clinique
Verbod naam Clinique voor cosmetica niet toegestaan

 

IEPT19940121, HR, Ferdi E
redelijk belang en belang van resocialisatie

 

1993
 

IEPT19931230, Hof Amsterdam, Bakkenist
Maatschapsovereenkomst brengt met zich dat Bakkenist ermee akkoord ging dat na zijn  uittreden dat zijn geslachtsnaam onderdeel van (handels)naam bleef.Geen misleiding omtrent eigendom door wijziging van de handelsnaam in Bakkenist (Management Consultants). Geen depot te kwader trouw merk Bakkenist.

 

IEPT19931224, HR, Kleine Kabelnetten

“Ander organisme” is ander organisme dan dat de radio- of tv-uitzending verricht. Niet aan de rechter om kwantitatieve criteria voor openbaarmaking te ontwikkelen. Geen openbaarmaking in geval van "besloten kring".

 

IEPT19931224, HR, Waeyen-Scheers v Naus

Winstafdracht artikel 6:104 BW: De in het artikel bedoelde wijze van begroting komt neer op een vorm van abstracte schadeberekening, waarbij wordt geabstraheerd van de vraag of concreet nadeel is komen vast te staan, zodat zodanig nadeel bij onzekerheid niet door de eiser behoeft te worden aangetoond.

 

IEPT19931224, Rb Amsterdam, Hoffman’s Honger
Geen rechtsgeldige afwijking van wettelijk vermoeden van overdracht auteursrecht filmwerk.

 

IEPT19931220, BenGH, Shell v Walhout
Gebruik merk bij nagevulde gasflessen. Wetenschap afnemer niet van belang omdat merk zijn werking ook tegenover derden doet

 

IEPT19931217, HR, Michelin
Overgangsrecht Merkenrichtlijn: Art. 9 lid 1 van de Merkenrichtlijn introduceert een scherpe regel omtrent rechtsverwerking, welke het geldende recht wijzigt. Door voor de vaststelling van de Richtlijn voorgevallen feiten te anticiperen op die nieuwe regel, of door het geldende recht in overeenstemming daarmee uit te leggen, zou het hof het rechtszekerheidsbeginsel hebben geschonden

 

IEPT19931020, HvJEG, Phil Collins

 

IEPT19930518, HvJEG, Yves Rocher
Prijsvergelijking: indringende accentuering in catalogus van nieuwe prijs onder verwijzing naar hogere, oude catalogus prijs toegestaan

 

IEPT19930403, Rb Den Haag, Meester
Meester kan aanspraak maken op octrooi, tenzij voormalig werknemer [Y] tegendeel bewijst

 

IEPT19930402, HR, NVPI v Snelleman

 

IEPT19930326, BenGH, Barbie

Merk-inbreukverbod voor Benelux: Beneluxrecht belet niet het volgens het nationale toepasselijke recht uitspreken van een verbod van merkinbreukmakend gebruik in de andere verdragsstaten.

 

1992

 

IEPT19921218, HR, Medicopharma v ICI

Onderzoeksvrijstelling Rijksoctrooiwet 1910: Dat is slechts het geval als onderzoek uitsluitend van zuiver wetenschappelijke aard is dan wel enkel is gericht op enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals het verder ontwikkelen der techniek - Inbreukmakend aanbieden voor afleveren na afloop octrooi

 

IEPT19921110, HvJEG, Exportur

Bilaterale overeenkomst inzake geografische overeenkomsten

 

IEPT19921106, BenGH, Automotive Products v Valeo
Inbreukmakend gebruik merk bij gereviseerde producten, tenzij revisie tot wijzigingen van ondergeschikte betekenis leidt.

 

IEPT19921027, HvJEG, Generics
Dwanglicentie: Vrij verkeer van goederen verzet zich tegen dwanglicentie die licentiehouder verbieden het geoctrooieerde produkt uit derde landen in te voeren wanneer de octrooihouder het produkt op het nationale grondgebied vervaardigt, en die invoer toestaan wanneer de octrooihouder zijn octrooi exploiteert door middel van invoer van het produkt uit andere Lid-Staten van de Gemeenschap.

 

IEPT19920925, HR, Balenpers

 

IEPT19920917, Hof Den Haag, Corocor

 

IEPT19920626, HR, Damave v Trouw

Citaat mag niet wezenlijk afbreuk doen aan belangen rechthebbende - Citaat illustratie uit boek toelaatbaar wanneer niet de functie van versiering van dagblad verkrijgt 

 

IEPT19920420, HR, LaserVloerplan

Afstand auteursrecht ontwerper door zonder voorbehoud gebruiksrecht te verkopen: (…) dat het hof daar het oordeel tot uitdrukking brengt dat, zo aan [Eiser] enig auteursrecht zou toekomen, hij klaarblijkelijk, toen hij het ontwerp van het woord- en beeldmerk aan Weijzen BV had verkocht en goed vond dat deze daarmee zou doen wat haar goeddunkte, de uit enig auteursrecht even-tueel voortvloeiende rechten jegens Weijzen BV en hen die hun rechten ter zake van de merken aan de-ze zouden ontlenen, niet verder wenste uit te oefenen.

 

IEPT19920224, Rb Amsterdam, O Fortuna

Verzet tegen wijziging - Auteursrechthebbende kan zich verzetten tegen wijziging waarbij onderdelen compositie worden weggelaten en toegevoegd in de vorm van discoritme en paardengehinnik.
 

IEPT19920221, HR, Barbie

Vraag of sprake is van “eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt” in belangrijke mate van feitelijke aard; oordeel Hof – Barbie getuigt onmiskenbaar van een eigen type – getuigt niet onjuiste rechtsopvatting.  Niet uitgesloten dat met een beroep op bijzondere omstandigheden gemotiveerd verweer gevoerd kan worden dat, ondanks overeenstemming, sprake is van zelfstandige schepping, die niet de vrucht is van (onbewuste) ontlening. Bewijslast dat ondanks overeenstemming sprake is van zelfstandige schepping ligt bij beweerdelijke inbreukmaker.

 

IEPT19920220, Hof Den Haag, Epilady

 

IEPT19920116, HvJEG, Nieuwe Nissan

Aanduiding 'nieuw' voor parallel geïmporteerde auto's niet misleidend

 

1991

 

IEPT19911216, BenGH, Adidas v Triumph
Uit het depot blijkende kenmerken model: Aan de verkrijging van een uitsluitend recht door depot van een model als bedoeld in art. 4 BTMW, mede gelet op art. 8 lid 1 en het daarin bedoelde Uitvoeringsreglement, staat niet in de weg dat uit het depot geen andere kenmerken van het daarin bedoelde model blijken dan een bepaald systeem van geometrische vormen te zamen met de aanduiding dat die vormen een met het overige gedeelte van het model contrasterende kleur hebben, zonder vermelding om welke kleuren het telkens gaat.

 

IEPT19911216, BenGH, Burberrys
Onderscheidend vermogen: dat de omstandigheid dat (een relevant deel van) het in aanmerking komende publiek de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent, geen andere conclusie toelaat dan dat voldaan is aan het vereiste dat het teken zich ertoe leent als herkomstteken te dienen; Vormmerken: drie-dimensionaal

 

IEPT19910627, HvJEG, Overseas Union

Internationale rechtsmacht: Aanhouding door laatst aangezochte rechter

 

IEPT19910607, HR, Rummikub

Slaafse nabootsing: Rummikub heeft bekendheid in Nederland en eigen plaats op de markt ingenomen; beoordeling verwarringsgevaar

 

IEPT19910621, HR, Mattel v Borka
Schadeplicht bij opzegging distributie-overeenkomst: bij een voor opzegging vatbare duurovereenkomst kan naast de verplichting tot inachtneming van een redelijke opzegtermijn ook plaats zijn voor een verplichting tot schadevergoeding.

 

IEPT19910531, HR, Borsumij v Stenman (Raamuitzetter)
Geen beperking tijdsduur slaafse nabootsingsbescherming model van voor 1975

 

IEPT19910502, Hof Amsterdam, Ten Electronics v Esselte (FilmNet)
Ongeoorloofd profiteren van abonnee televisiesysteem door verkoop decoders

 

IEPT19910416, HvJEG, Upjohn v Farzoo
Toedieningscriterium geneesmiddel: produkt dat geen "therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij mens of dier" heeft, is een geneesmiddel indien het kan worden toegediend "om organische functies (...) te herstellen, te verbeteren of te wijzigen" - Indien product zowel voldoet aan definitie van geneesmiddel als cosmetsich product, prevaleert geneesmiddelenwetgeving

 

IEPT19910405, HR, Elvis Presly II

 

IEPT19910321, HvJEG, Delattre
Definitie geneesmiddel niet volledig : omstandigheid dat een produkt in een lidstaat als levensmiddel wordt gekwalificeerd, belet niet er in de betrokken lidstaat de hoedanigheid van geneesmiddel aan toe te kennen wanneer het de kenmerken daarvan vertoont. Honger, zware benen, moeheid of jeuk zijn ambivalente symptomen en de verwijzing daarnaar in de presentatie van een product maakt het niet tot geneesmiddel

 

IEPT19910104, HR, Van Dale v Romme

Voor auteursrechtelijk werk vereiste originaliteit: Een verzameling van woorden die deel uitmaken van de Nederlandse taal, voldoet niet zonder meer aan het vereiste van een eigen, oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Dat is anders zijn indien de verzameling het resultaat is van een selectie die een persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt. 
 

1990

 

IEPT19901221, BenGH, Prince
Oud recht: Merkrecht ontstaat na depot onder art. 6A (oud) BMW. Negatieve reflexwerking artikel 14(5) (oud) BTMW

 

IEPT19901109, HR, Dupont v Globe

Uitleg conclusie: vaststellen wezen onder gebruik beschrijving. Of uitvinder zelf aan uitvoeringsvariant heeft geacht niet beslissend. Zekerheid voor derden: een dubbel breisel als dat van Dupont lag niet zozeer voor de hand dat van de aanvrager, zo hij voor zulk een breisel bescher-ming wenste, mocht worden verlangd de bewoor-dingen van het octrooi ook daarop toe te snijden. Schadevergoeding of winstafdracht: Veroordeling tot schadevergoeding dan wel – naar keuze –winstafdracht en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande geoorloofd

 

IEPT19901017, HvJEG, Hag II

Uiitputting. Vrij verkeer van goederen. Merkhouder kan zich verzetten tegen invoer van producten voorzien van merk van oorspronkelijke dochteronderneming dat na onteigening door een derde is verworven

 

IEPT19900918, Hof Den Bosch, Van Uden v Verkerke
overdraagbaarheid portretrechten?

 

IEPT19900629, HR, Matrix
Beslissend is of de handelsnaam van Matrix Inc. destijds reeds een zodanige bekendheid genoot dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten was en dat het niet van belang is of die bekendheid in Nederland was ontstaan door het voeren van de naam in Nederland dan wel op een andere wijze.

 

IEPT19900622, HR, Malmberg v Beeldrecht Zienderogen Kunst
Citaatrecht: opneming 'in het verband van de tekst' mag niet wezenlijk afbreuk doen aan de exploitatie van het betreffende werk.

 

IEPT19900615, HR, McDonald's v Wolters-Noordhoff
Het gebrek aan activiteit tegen eerdere publicatie van belang voor rechtmatigheid herpublikatie

 

IEPT19900601, HR, Kluwer v Lamoth

Indien creatieve arbeid niet is verricht door degene  die het fototoestel heeft gehanteerd, kan die derde  mede maker van dat werk zijn.

 

IEPT19900307, HvJEG, GB-INNO-BM
Verboden toepassing Luxemburgs reclamerecht op rechtmatige Belgische reclame

 

IEPT19900223, HR, Hameco v SKF

Bevel tot verstrekken lijst afnemers deugdelijk middel ter controle van recall 

 

IEPT19900223, HR, Verheijen Seeds v Rijk Zwaan

Desbewustheid geen vereiste voor verbod inbreuk kwekersrecht - De enkele omstandigheid dat de aangesprokene toezegt een bepaalde handeling niet meer te zullen plegen, behoeft de rechter niet te beletten een verbod tot het plegen van zodanige handeling op te leggen.

 

IEPT19900111, HvJEG, Dumez France

 

IEPT19900105, HR, Philip Morris v BAT - KIM
Belanghebbende bij Verval wegens niet-normaal gebruik: Degene die, door gebruik te maken van zijn be-voegdheid vervallenverklaring van het merk van een ander wegens niet-gebruik als bedoeld in art. 5 onder 3 te vorderen kan op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen