1999-1995

Print this page

1999

 

IEPT19991223, Hof Amsterdam, Lima v Lego

Slaafse nabootsing model van voor 1975 - verdergaande afwijkingen redelijkerwijs mogelijk

 

IEPT19991216, HvJEG, Rhone Poulenc Rorer en May Baker

 

IEPT19991216, GvEA, Micro Leader Business v Commissie

Indien Microsoft  mogelijkheden van Canadese distributeurs om buiten Canada te verkopen heeft beperkt, valt dat binnen uitoefening van haar auteursrechten - Onderzoek misbruik machtspositie geboden vanwege aanwijzing van lagere prijzen in Canada

 

IEPT19991206, BenGH, Kipling

Van merk voorziene waren alleen in de Gemeenschap in het verkeer gebracht indien ter beschikking gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor gelegenheid te geven deze waren binnen de Gemeenschap verder te verhandelen - Toestemming kan niet worden afgeleid uit feit dat waren in Gemeenschap zijn ontworpen of van daaruit worden gefactureerd - bewijslast toestemming conmform Mecadox-arrest BenGH

 

IEPT19991203, HR, Louis Latour v De Bruijn

Distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd niet altijd opzegbaar zonder grond. Bij gebreke van een wettelijke of contractuele regeling daaromtrent zal de vraag of de opzegging in een concreet geval het beoogde rechtsgevolg heeft gehad, beantwoord moeten worden aan de hand van de redelijkheid en billijkheid in verband met de omstandigheden van dat geval. Ook indien uit de aard van een specifieke distributie-overeenkomst zou volgen dat zij in beginsel zonder meer opzegbaar is, kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de concrete omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts tot beëindiging van de overeenkomst leidt indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat.

 

IEPT19991123, Rb Den Haag, Lubo
Uitvinding in dienstbetrekking: niet vereist dat werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit aanwenden van bijzondere kennis voor het doen van uitvindingen; voldoende dat dit deel is van feitelijk takenpakket. Gelet op aard functie en notitie omtrent functiewijziging – begeleiding van productontwikkeling – onaannemelijk dat aanwenden van kennis voor het doen van uitvindingen niet tot feitelijke takenpakkeet behoorde.

 

IEPT19991123, Rb Den Haag, Akapp
Uitvinding in dienstbetrekking: niet vereist dat werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit aanwenden van bijzondere kennis voor het doen van uitvindingen; voldoende dat dit deel is van feitelijk takenpakket

 

IEPT19961115, HR, Rummikub II

Slaafse nabootsing: Toerekenbaarheid onrechtmatig handelen: geen verschoonbare rechtsdwaling buitenlandse partij. Vooropstellingen inzake wijze van schadeberekening, motivering en schatting schade. Vergissing Hof leidt mogelijk tot andere schadebegroting dan Dfl 750.000

 

IEPT19990901, Rb Den Haag, Rabobank v HBT en ATO
Geen derdenbescherming niet-ingeschreven pand-akte octrooi - Nederlandse rechter niet bevoegd inzake geldigheid en registratie buitenlandse octrooien ingevolge art. 16(4) EEX-Verdrag

 

IEPT19991028, HvJEU, ARD v PRO Sieben
Brutobeginsel voor berekening van tijdvak van 45 minuten en reclameonderbrekingen. Lidstaten toegestaan nettobeginsel te hanteren voor onder hun bevoegdheid vallende televisieomroepor-ganisaties

 

IEPT19991123, HvJEG, Portugal v Raad

 

IEPT19991014, HvJEG, Adidas
Douanebeslag: Mededeling identiteit aangever of geadresseerde aan merkhouder

 

IEPT19991012, HvJEG, Upjohn v Paranova

 

IEPT19990929, Rb, Den Haag DSM v Orffa

 

IEPT19990916, HvJEG, Farmitalia

Reikwijdte ABC: wanneer een product in de in de VHB vermelde vorm door een van kracht zijnd basisoctrooi wordt beschermd, kan het certificaat het product als geneesmiddel dekken in al zijn onder de bescherming van het basisoctrooi vallende vormen

 

IEPT19990914, HvJEG, Chevy

Bekend merk: Bekendheid bij een aanmerkelijk deel van de doelgroep vereist - gedeelte van één van de Beneluxlanden kan genoeg zijn

 

IEPT19990804, Rb Den Haag, Arco v Shell

Nietigheidsverweer in versneld regime procedure in octrooiprocedures vereist reconventionele nietigheidsvordering - letterlijke inbreuk en equivalentie.

 

IEPT19990723, Rb Groningen, Vrijmerk v KPN
Stichting Vrijmerk geen belanghebbende inzake nietigverklaring woordmerken KPN.

 

IEPT19990708, Hof Amsterdam, Anne Frank Fonds v Parool
Geen rechtsgeldig citaat: niet eerder rechtmatig openbaar gemaakte dagboekaantekeningen

 

IEPT19990701, HvJEG, Sebago

Uitputting merkenrecht voor producten van buiten EER is geharmoniseerd en geen zaak van nationaal recht lidstaten - Toestemming per exemplaar

 

IEPT19990629,HvJEG, Butterfly Music v Cemed

Overgangsrecht beschermingstermijnrichtlijn: Artikel 10, lid 3, van Beschermingstermijnricht-lijn 93/98/EEG verzet zich niet tegen een nationale bepaling die voorziet in een beperkte periode voor de distributie van geluidsdragers door personen die deze geluidsdragers vóór de inwerkingtreding van die wet hadden kunnen verveelvoudigen en verhandelen omdat de rechten daarop onder de oude regeling waren vervallen.

 

IEPT19990623, Rb Den Haag, Sherwood v Staat
Afdeling van Beroep van de Octrooiraad kan niet worden beschouwd als een onafhankelijk en onpartijdig gerecht in de zin van art. 6 EVRM. Geen verontschuldigbare termijnoverschrijding taxe betaling

 

IEPT19990622, HvJEG, Lloyd v Loint-s

Verwarring: Niet valt uit te sluiten dat enkele auditieve gelijkenis verwarring kan doen ontstaan. Gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten

 

IEPT19990504, HvJEG, Windsurfing Chiemsee
Herkomstaanduiding merk: dat het merk zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

 

IEPT19990416, HR, Bigott en Batco v Dougal

Auteursrechtelijke oorspronkelijkheid werk ten tijde van creatie. Motivering beantwoording merkinbreukvraag: dat het oordeel over de vraag of sprake is van inbreuk, niet van zuiver feitelijke aard is en daarom zodanig moet worden gemotiveerd dat partijen en de cassatierechter in staat zijn na te gaan of de rech-ter die over de feiten oordeelt, bij het vormen ervan vorenbedoelde merkenrechtelijke regels heeft nageleefd.

 

IEPT19990403, HvJEG, Gorgonzola
het gebruik van een benaming als Cambozola kan als een voorstelling van de beschermde oorsprongs-benaming Gorgonzola worden aangemerkt en de vermelding van de werkelijke oorsprong van het product op de verpakking kan aan deze kwalificatie niet afdoen

 

IEPT19990223, HvJEG, BMW v Deenik

Derde, die zonder toestemming van de merkhouder zich afficheert als gespecialiseerd in reparatie en onderhoud van waren van een merk "gebruikt" dat merk in de zin van artikel 5(1)(a) Merkenrichtlijn. Gebruik merk om aan te geven dat derde gespecialiseerd is in de verkoop of reparatie van de waren is toegestaan, tenzij merk zo wordt gebruikt dat de indruk kan worden dat er een commerciële band met de merkhouder bestaat.


IEPT19990218, Hof Amsterdam, Security Print v Amsterdam
Oneerlijke concurrentie door gemeente in geval van concrete voordelen die private ondernemers ontberen

 

IEPT19990120, Rb Den Haag, Bom v Boal
Gemeenschappelijk octrooi: ieder gerechtig voorbehouden handelingen te verrichten (art. 39 Row 1910)

 

1998

 

IEPT19980515, Hoge Raad, CTAV

Verbod in kort geding niet vervallen door overeenstemmende uitspraak in bodemgeding, waarin dat verbod niet is opgeheven of vervangen

 

IEPT19981216, BenGH, Dior v Evora

Richtlijnconforme uitleg brengt mee dat niet iedere aantasting van een 'luxues en prestigieus imago' ernstige schade is - Uitzondering op uitputtingsregel beperkt tot wijziging van fysieke toestand van de waar 

 

IEPT19981203, HvJEG, Generics

 

IEPT19981126, Hof Den Haag, Boston SCientific v Cordis

 

IEPT19981126, HvJEG, Bronner

Geen misbruik machtspositie uitgever die weigert concurrent tegen redelijke vergoeding toegang te geven tot het enige landelijke systeem van thuisbezorging van dagbladen in lidstaat

 

IEPT19981120, HR, Adidas v Marca

 

IEPT19981117, HvJEG, Van Uden v Deco-Line

 

IEPT19981104, Rb Den Haag, De Boer v Ametrac
Niet-ontvankelijk omdat onvoldoende aannemelijk is dat De Boer rechthebbende is op octrooi. Bedenkingen inzake overdracht. Onduidelijke tenaamstelling en onduidelijkheid inzake vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dat de overdracht van octrooi, indien verricht, ingevolge het bepaalde in lid 3 bij gebreke van inschrijving der akte (nog) niet aan gedaagde kan worden tegengeworpen, is niet juist in het licht van hetgeen is beslist in HR 15 december 1950, BIE 1950/14.

 

IEPT19981030, HR, Assco v Layher

 

IEPT19981027, HvJEG, Reunion
Onsplitsbaarheid geschil? dat artikel 6, sub 1, Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd, dat een verweerder die woon-plaats heeft op het grondgebied van een verdragsluitende staat, niet in een andere verdragsluitende staat kan worden opgeroepen voor het gerecht waar een vordering is aangebracht tegen een medever-weerder die woonplaats heeft buiten het grondgebied van enige verdragsluitende staat, op grond dat het geschil onsplitsbaar zou zijn en er niet enkel sprake is van samenhangende vorderingen

 

IEPT19980929, HvJEG, Canon v Cannon

Onderscheidende kracht en bekendheid merk van belang bij beoordeling soortgelijkheid en verwarringsgevaar - Verwarring omvat indirecte verwarring in de zin dat publiek kan menen dat sprake is van economisch verbonden ondernemingen

 

IEPT19980716, HvJEG, Silhouette v Hartlauer

Europese harmonisatie merkenrecht: nationale uitspuittingsregels inzake wereldwijde uitputting in strijd met richtlijn

 

IEPT19980716, HvJEG, Gut Springenheide

Misleiding: vermoedelijke verwachting van gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument. Opinieonderzoek niet uitgesloten.

 

IEPT19980715, Rb Den Haag, Epitope v Tenta

Aanspraak bestaat ongeacht verval van octrooiaanvrage. Verval van aanvrage laat recht van voorrang onverlet. Voorrangsrecht is afhankelijk van latere aanvrage.

 

IEPT19980616, HvJEG, Hermes v FHT

Hof bevoegd te oordelen over uitleg voorlopige maatregelen van artikel 50 TRIPS.

 

IEPT19980609, HvJEG, Chiciak en Fol

Samengestelde oorsprongsbenaming biedt niet per se bescherming voor alle onderdelen daarvan

 

IEPT19980519, HvJEG, Drouot Assurances v Consolidated Metallurgical Industries

Litispendentie: Artikel 21 EEX-Verdrag niet van toepassing in geval van twee procedures tussen verschillende partijen, tenzij de belangen van partijen identiek en onlosmakelijk verbonden zijn

 

IEPT19980428, HvJEG, Metronome Musik
Artikel 1(1) Richtlijn 92/100/EG inzake uitsluitend verhuurrecht is geldig

 

IEPT19980423, Hof Den Haag, EGP v Boston Scientific

 

IEPT19980316, HvJEG, Feta I
Commissie heeft bij de registratie van de benaming feta geen rekening heeft gehouden met het feit dat die benaming sinds lange tijd legaal gebruikt werd in andere lidstaten dan de Helleense Republiek

 

 

IEPT19980306, HR, Hille v Buma/Stemra

BUMA/STEMRA bevoegd om bij uitvaartplechtigheden van incasso af te zien.

 

IEPT19980206, HR, BMW v Blok

Geen specifiek auteursrechtelijk belang, naast merkinbreuk

 

IEPT19980123, HR, Kruidvat v Lancome cs
Ompakken luxe merkartikelen - spoedeisend belang

 

IEPT19980122, Hof DEn Haag, Evans v Cordis

 

1997

 

IEPT19971219, BenGH, Beaphar v Nederma

Verval art 5(4) (oud) BMW wegens verlies onderscheidend vermogen geldt alleen voor woordmerken. Geen gebruiksverbod op grond van vormmerk dat onderscheidend vermogen geheel verloren heeft: indien het onderscheidend vermogen waarover een vormmerk ten tijde van zijn deponering be-schikte ten tijde van het door de merkhouder als inbreuk op zijn vormmerk gewraakte gebruik van zijn merk reeds geheel verloren is gegaan, de merk-houder zich niet op grond van zijn merkrecht tegen dat gebruik kan verzetten;

 

IEPT19971111, HvJEG, Loendersloot
Merkhouder kan zich verzetten tegen opnieuw aanbrengen van zijn merk, tenzij (i) dat leidt tot afscherming van makten van lidstaten, en (ii) de toestand van de waar niet is aangetast, (iii) de reputatie van het merk niet wordt geschaad, en (iv) de merkhouder tevoren is geïnformeerd

 

IEPT19971111, HvJEG, Puma v Sabel

Associatiegevaar geen alternatief voor verwarringsgevaar, maar enkel precisering van de draagwijdte daarvan - Geen gevaar voor verwarring aanwezig enkel indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren

 

IEPT19971107, HR, Philips v VEB
Collectieve actie geen procesvertegenwoordiging. Informatie is geen reclame:geen mededelingen over goederen of diensten

 

IEPT19971104, HvJEG, Dior v Evora

Merkhouder of auteursrechthebbende kan zich niet verzetten tegen in branche gebruikelijke advertenties wederverkoper, tenzij dat de reputatie van het merk ernstig schaadt

 

IEPT19971015, Rb Den Haag, Biddle v Kampmann

 

IEPT19971001, Rb Den Haag, Epitope v Tenta
De rechtbank is van oordeel dat uitsluitend Nederland en niet het Koninkrijk als Verdragsluitende Staat bij het EOV in de zin van het Protocol is aan te merken. Nu Tenta niet gevestigd is in een EOV land en dit eveneens geldt voor Epitope zijn ingevolge art. 6 van het Protocol inzake de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning van beslissingen inzake het recht tot verkrijging van het Europees Octrooi uitsluitend de rechterlijke instanties van de Duitse Bondsrepubliek bevoegd en dient de rechtbank zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de vorderingen van Epitope voorzover deze betrekking hebben op de Europese octrooiaanvrage.

 

IEPT19970926, HR, Dreyfus v Polygram
Doel en strekking Most Favoured Nations Clause prevaleert boven bewoordingen clausule.

 

IEPT19970905, HR, Stamicarbon v Dow
Octrooirecht: Geen noodzaak tot raadpleging verleningsdossier inzake gehanteerde stand van de techniek bij ontbreken redelijke twijfel over inhoud conclusie. Geen equivalentie bij toepassing werkwijze die belangrijk minder resultaat oplevert dan de geoctrooieerde werkwijze.

 

IEPT19970701, HR, Assurantietussenpersoon
Aard en strekking van een overeenkomst waarbij iemand een handelsonderneming aan een ander overdraagt, verzet zich in de regel tegen een handelwijze die erop neerkomt dat de overdrager zijn rechtsopvolger concurrentie aandoet door in de directe omgeving van de overgedragen onderneming dezelfde werkzaamheden te blijven verrichten, die hij vóór de overdracht in de onderneming ook reeds verrichtte.

 

IEPT19970626, HvJEU, Familiapress
Verbod op prijsvragen in tijdschrift belemmert vrij verkeer van goederen; geen verkoopmodaliteit. Verbod op tijdschrift met prijsraadsel toelaatbaar indien dit evenredig is voor instandhouding van de pluriformiteit van de pers en dit doel niet kan worden bereikt door minder beperkende maatregelen

 

IEPT19970612, HvJEG, Yamanouchi v Comptroller-General
Voorwaarden ABC: een van kracht zijnde handelsvergunning vereist ten tijde van aanvrage ABC

 

IEPT19970516, HR, Hansa v Bechem

 

IEPT19970514, Rb Den Haag, Chiron v Evans

 

IEPT19970513, Hof Den Bosch, Pola v Happylight

Pola is pas bij overdrachtsakte auteursrechthebbende op ontwerp Copini-lamp geworden, oprichtingsakte B.V. kan niet worden gezien als akte van overdracht en Pola kan aldus niet optreden tegen gestelde inbreuken die zich hebben voorgedaan vóór rechtsgeldige akte van overdracht: in oprichtingsakte is inbreng van auteursrechten niet uitdrukkelijk vermeld, waardoor niet is voldaan aan de eis van artikel 2 lid 2 Aw dat voor een rechtsgeldige auteursrechtoverdracht een daartoe bestemde akte vereist is.

 

IEPT19970502, HR, Discodanser

geportretteerde in beginsel steeds een redelijk belang om zich te verzetten tegen gebruik van zijn portret als ondersteuning van een commerciële reclame-uiting

 

IEPT19970123, HvJEG, Biogen
wanneer een geneesmiddel door meerdere basisoctrooien wordt beschermd, staat de verordening er niet aan in de weg staat dat aan elke houder van een basisoctrooi een aanvullend beschermingscertificaat wordt verleend

 

1996

 

IEPT19961220, BenGH, Europabank
Gebruik als dienstmerk: het enkele gebruik van een handelsnaam door een dienstverlenende onderneming bij het verlenen of aanbieden van diensten niet tevens gebruik van een aan die handelsnaam gelijkluidend dienstmerk of een daarmee overeenstemmend teken oplevert. Misleidend merk?

 

IEPT19961206, HR, Ster Woningen v Stermij
Oordeel dat Woord 'ster' zwak onderscheidend vermogen heeft en beide namen in hun geheel beschouwd niet toch een zo grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar te duchten is geeft geen blijk van onjuiste rechtsopvatting

 

IEPT19961205, HvJEG, Merck en Beecham
Octrooihouder kan zich niet verzetten tegen import uit lid-staat waar geen octrooibescherming mogelijk is, tenzij hij juridisch gebonden is het product daar op de markt te brengen

 

IEPT19961107, Rb Den Haag, Schellens v Velouta 

 

IEPT19961025, HR, Pink Floyd v Rigu Sound
Geen Europese uitputting (oud)  artikel 6(2) WNR. Geen richtlijnconforme uitleg mogelijk. Geen horizontale werking richtlijn

 

IEPT19961017, Hof Amsterdam, Giner v Citrus
Depot te kwader trouw tevens onrechtmatige daad

 

IEPT19960913, HR, LIDO
Normaal gebruik merk

 

IEPT19960711, HvJEG, Bristol-Meyers Squibb

Uitleg uitputting artikel 7(1) Merkenrichtlijn conform eerdere rechtspraak HvJEG - ompakken geneesmiddelen.

 

IEPT19960711, HvJEG, MPA Pharma v Rhône-Poulenc

Uitleg uitputting artikel 7(1) Merkenrichtlijn conform eerdere rechtspraak HvJEG - ompakken geneesmiddelen.

 

IEPT19960704, Hof Den Haag, Lucas v Litech
Problem-solution-approach en hindsight. Could versus would.

 

IEPT19960621, HR, Van Genk v De Wild
Afgifte broncode: dat Van Genk BV volgens het kennelijke oordeel van het Hof aan haar auteursrechten of die van Van Genk niet het recht kan ontlenen zich tegen de gevorderde afgifte van de broncodes te verzetten.Gebruiksrecht broncode maatwerksoftware. Licentie tot (doen) aanbrengen wijzigingen in maatwerksoftware. Geen verjaring.

 

IEPT19960329, HR, Beaphar v Nederma

Criteria voor twee-dimensionaal merk ook toepasselijk op drie-dimensionaal merk. Vragen van uitleg inzake verlies onderscheidend vermogen vormmerk

IEPT19960209, HR, Spiro v Flamco

 

IEPT19960118, Rb Amsterdam, Wasteland-party

 

1995

 

IEPT19951229, HR, Decaux v Mediamax

Geen inbreuk auteursrecht of modelrecht vanwege verschillende totaalindrukken. Geen auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming stijl of mode. Relevant publiek voor beoordeling verwarringsge-vaar is het publiek, bestaande uit instanties en instellingen die met aanschaf en plaatsing van re-clameborden bezig houden

 

IEPT19951215, HvJEG, Bosman
Verbod van transfer-, opleidings- of promotievergoedingen ter zake van beroepsvoetballers die onderdaan zijn van een Lid-Staat. Verbod van beperking op spelers uit andere Lid-Staat

 

IEPT19951215, HR, Procter & Gamble v Kimberly-Clark
Belangenafweging in kort geding: verbod niet noodzakelijk

 

IEPT19951201, HR, Intres v Disney

Algemeen verbod inbreuk auteursrecht met dwangsom 

 

IEPT19951110, HR, Reprorecht v NBLC

Knipselkranten: dat hier te lande mede als ‘tijdschrift’ in de zin van art. 15, eerste lid onder 1°, Aw heeft te gelden: een bij tussenpozen, in het belang van de ‘free flow of information’ uitgegeven publicatie die uit niets anders bestaat dan uit een naar onderwerp geselecteerde verzameling van reproducties van in verschillende dag-, nieuws- of weekbladen dan wel tijdschriften verschenen bijdragen als omschreven in de openingszin van art. 15, eerste lid, Aw.

 

IEPT19951020, HR, Dior v Evora

Prejudiciële vragen BenGH en HvJEG merken- en auteursrecht - Geen gesloten systeem van beperkingen op het auteursrecht - Geen stilzijgende toestemming voor in branche gebruikelijke wijze van adverteren

 

IEPT19950905, Octrooiraad, dwanglicentie

 

IEPT19950623, HR, Organon v ARS
Octrooirecht: Niet nieuwheidsschadelijke openbaarmaking. Kennelijk misbruik ten opzichte van aanvrager: “clearly and unquestionably that a third party had not been authorised to communicate to other persons the information received”. Termijn van zes maanden voorafgaand aan prioriteitsdatum in plaats van indieningsdatum. Voorgebruikersvrijstelling art 30(4) Row 1910  beperkt tot intern gebruik.

 

IEPT19950616, BenGH, Rivel Rijwielfabriek

 

IEPT19950616, BenGH, Linguamatics v Polyglot
Woordmerk dat louter beschrijvend is voor soortgelijke waren of diensten mag daarvoor niet ‘als merk’ gebruikt worden. Schade door merkgebruik niet relevant voor soortgelijkheid.

 

IEPT19950524, Rb Amsterdam, Coss Holland v TM Data Nederland
Verkoop software diskette met gebruiksrecht; geen licentie. f 37.500 schade: TM Data als leverancier aansprakelijk voor toerekenbare fouten in het programma.
 

IEPT19950522, Rb Den Haag, Sandoz v Stephar
Onderzoeksvrijstelling inbreuk door registratie: invoer en aanbieding voor registratie is inbreuk - tijdelijk verbod teneinde te beletten dat Stephar ten nadele van Sandoz voordeel geniet van de door haar gepleegde octrooiinbreuk.

 

IEPT19950421, HR, Boehringer Mannheim v Kirin Amgen (EPO)
Geen uitputting: instemming met opschorting van de executie van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis niet gelijk met toestemming voor de verhandeling van het litigieuze produkt.Arresten HvJEG wettigen niet de conclusie dat art 36 EEG het handhaven van rechten van industriële eigendom slechts zou toestaan indien de rechthebbende zijn rechten tegenover 'een ieder' met dezelfde 'gestrengheid' handhaaft.het Hof kon zonder miskenning van enige rechtsregel oordelen dat een inbreukverbod alleen dan achterwege behoorde te blijven als — kort gezegd — aannemelijk zou worden gemaakt dat een gerede kans bestond dat in deze procedure in hoger beroep, anders dan in eerste aanleg, de oppositie wèl gegrond zou worden bevonden.

 

IEPT19950406, HvJEG, Magill

Misbruik machtspositie door niet verstrekken TV programmagegevens

 

IEPT19950310, HR, Kinderkapperstoel
Nieuw model door nieuwe gebruiksfunctie: niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere ge-bruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt.

 

IEPT19950307, HvJEG, Shevill v Presse Alliance

 

IEPT19950127, HR, Biggot v Doucal

Openbaarmaking vereist dat werk op een of andere manier aan het publiek ter beschikking komt. De vraag of de vervaardiging van de verveelvoudiging ongeoorloofd is en dus een inbreuk op het auteursrecht oplevert, moet worden beoordeeld naar het recht van het land waar de verveelvoudiging is vervaardigd.

 

IEPT19950127, HR, Dreentegel

Geen auteursrechtelijk beschermd werk: de vorm van de Dreentegel wqordt bepaald technische eisen te voldoen. Gelijkenis tussen de Dreentegel en de tegel waarvoor in 1932 in Engeland octrooi werd aangevraagd. Geldig vormmerk

 

IEPT19950113, HR, Ciba Geigy v Oté Optics

Beschermingsomvang octrooi: Komt aan op wat wezenlijk is: wat de achter de woorden van de conclusie liggende uitvindingsgedachte is - Gebrek aan duidelijkheid conclusie werkt in be-ginsel ten nadele van octrooihouder - Verleningsdossier relevant en kan eventueel ook ten gunste van door octrooihouder gebruikt worden - Mate van vernieuwing geoctrooieerde uitvinding relevant

 

IEPT19950106, HR, Oorlogsverleden
Eerbied voor de menselijke persoon brengt mee dat aan een veroordeelde zijn daad, nadat hij haar heeft geboet, in beginsel niet meer wordt nagehouden.