2000

Print this page

IEPT20001214, HvJEG, Dior v Tuk en Assco v Layher
Bevoegdheid Hof tot uitleg art. 50(6) TRIPs niet beperkt tot merkenrecht. Rechtstreekse werking TRIPs op gebieden waarop gemeenschapswerk van toepassing is en op gebieden van nationaal recht.

 

IEPT20001214, Hof Amsterdam, Scapino v Basic Trademark
Uitputting merkenrecht aangenomen - aan bewijs mogen in kort geding geen overdreven zware eisen worden gesteld, gelet op het te waarborgen belang van een vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap

 

IEPT20001208, HR, Rover v RobelcoCar

Cassatie omdat Benelux Gerechtshof met BMW/Deenik terug is gekomen op maatstaf Mercede/Haaze

 

IEPT20001206, Rb Den Haag, Moët v Xenos

Champagne-kaars. Door de aanduiding ‘Champagne’ in combinatie met de overige kenmerken van de verpakking van Champagne, is onmiskenbaar sprake van onrechtmatige aanhaking bij het (kwaliteits)product Champagne. Gekruist label met goudgestreepte randen en zegel is een geldig merk: op het gebied van champagneflessen uitsluitend door Moët toegepast. Merkinbreuk doordat ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk van Moët.

 

IEPT20001207, Hof Amsterdam, Gaos v Passies
Bezit domeinnaam is gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten en gebruik doet afbreuk aan onderscheidend ververmogen merk Passies - Bevel tot overdracht domeinnaam gerechtvaardigd door technsiche exclusiviteit van domeinnaam en omdat enkel gebod tot staken de merkinbreuk niet op adequate wijze redresseert

 

IEPT20001120, Hof Den Haag, Eli Lilly v Centrafarm
Kleurmerk Prozac: Het hof is voorshands van oordeel dat de onderhavige specifieke kleurencombinatie wel geschikt is om het (fluoxetine bevattende) antidepressivum van Eli Lilly te onderscheiden van soortgelijke farmaceutische producten. Geen inbreuk.

 

IEPT20001109, HvJEG, Ingmar
IPR - Bescherming handelsagent bij beëindiging dwingend recht - ook van toepassing ingeval overeenkomst beheerst wordt door land van niet in EU gevestigde principaal

 

IEPT20001107, HvJEG, Warsteiner Brauerei

Nationale regeling misleidende geografische herkomstaanduiding toelaatbaar

 

IEPT20001002, BenGH, Val v Valver

Merkenrichtlijn rechtstreekse werking vanaf 31 december 1992 ter zake overeenstemming

 

IEPT20000926, HvJEG, Commissie v Frankrijk

Ten onrechte douanebeslag bij doorvoer naar andere lid-staat waar wettig verhandeld kan worden

 

IEPT20000925, BenGH, BMW v Deenik

Richtlijnconforme interpretatie vereist vanaf 1993 - Schade indien indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen merkhouder en de onderneming van de wederverkoper of degene die reparatie of onderhoud verricht

 

IEPT20000802, Rb Den Haag, Teletubbies
Gebruik voor merchandising is geen gebruik als merk - relevant voorgebruik voor depot te kwader trouw - geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan onderscheidend vermogen

 

IEPT20000712, Rb Den Haag, BAT v Staat
Afdeling van Beroep Octrooiraad geen onafhankelijke en onpartijdige rechter. Geen uitvindingshoogte: dat het mogelijk maken van negen inhaleringen in de stand van de techniek lag besloten. BAT heeft geen maatregelen geclaimd die inventief zijn.

 

IEPT20000703, Rb Zwolle, Compound v Timmerman
Inschrijvingsvereiste inzake tegenwerpen overdracht beschermd alleen derde die een rechtshandeling terzake van het octrooi heeft verricht; niet een beslaglegger

 

IEPT20000626, BenGH, Campina v BMB - Biomild
Concrete beoordeling onderscheidend vermogen. Inburgering uitsluitend te beoordelen tot inschrijvingsdatum. Prejudiciële vragen aan HvJEG. Cassatie mogelijk van een beslissing in beroep in oppositieprocedure.

 

IEPT20000622, HvJEG, Adidas v Marca

Gevaar voor verwarring. Positieve vaststelling van verwarringsgevaar noodzakelijk. Bekendheid merk geen grond om bestaan verwarringsgevaar te vermoeden, enkel omdat er gevaar voor associatie in enge zin bestaat.

 

IEPT20000609, HR, Sena v NOS

Vragen van uitleg over vraag of "billijke vergoeding" bij secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars

 

IEPT20000528, Hof Amsterdam, Holland Industrial Ceramics
Onrechtmatige daad curator: frustratie pandrecht op octrooi, merkenrecht en handelsnamen - artikel 58 F

 

IEPT20000526, HR, Cassina v Sedetti

Formaliteitenverbod Berner Conventie: Vereiste van het afleggen van instandhoudingsver-klaring bij afloop modelrecht in strijd met formaliteitenverbod Berner Conventie.

 

IEPT20000516, HvJEG, België v Spanje
Verplichting tot botteling Rioja-wijn in productiegebied vormt een gerechtvaardigde voorwaarde.

 

IEPT20000511, HvJEG, Renault v Maxicar
EEX-Verdrag: Rechter mag niet beslissing uit andere lid-staat weigeren te erkennen enkel omdat nationaal of gemeenschapsrecht onjuist is toegepast

 

IEPT20000427, Hof Den Haag, King Corn
Verval merk wegens niet normaal gebruik. Voorbereidingshandelingen geen normaal gebruik, Uit de gratie zijn fabrieksbrood geen geldige reden voor niet gebruik. Geen bescherming als algemeen bekend merk voor wegens non usus vervallen merk

 

IEPT20000414, HR, HBS Trading v Danestyle

Artikel 27a(1) Aw – Onbeperkte cumulatie schadevergoeding en winstafdracht past niet binnen het stelsel van het vermogensrecht. Terughoudendheid bij voorschot schadevergoeding in kort geding – zelfstandig spoedeisend belang bij betaling vereist. Schadeplichtigheid - Inbreuk verwijtbaar in geval van in openbaar register ingeschreven IE-recht en niet raadplegen register

 

IEPT20000406, HvJEG, Polo-Lauren

 

IEPT20000301, USFC, Speedplay v Bebop

 

IEPT20000228, HR Shoppingspel

Bewijslast zelfstandige, niet-ontleende schepping. Aangesproken partij, die het werk onder zich heeft gehad, dient te bewijzen dat ondanks overeenstemming geen sprake is van (onbewuste) ontlening aan dat werk.

 

IEPT20000211, HR, Discrepantie boete

Enorme discrepantie tussen boete en schade kan grond voor matiging boete ex artikel 6:94 BW zijn

  

IEPT20000127, Hof Den Haag, Boehringer Mannheim v Kirin Amgen (EPO)

Het is redelijk de uitvinder een conclusie toe te staan die gericht is op een werkwijze met toepassing van het nieuwe 'middel', zodat de uitvinder bescherming krijgt voor de daarmee rechtstreeks verkregen recombinant EPO-verbindingen waaronder recombinant EPO dat identiek is aan het bekende uEPO.Het voortbrengsel dat rechtstreeks is verkregen door toepassing van de werkwijze als omschreven in conclusie 27 van het octrooi van Kirin Amgen is meebeschermd. Hierbij doet niet terzake of het ver-kregen voortbrengsel nu nieuw of niet nieuw is; ook een niet nieuw voortbrengsel verkregen met die werkwijze valt dus onder het octrooi.

 

IEPT20000114, HR, Intergro v Interbuy
Juiste maatstaf dat Intergro geen belanghebbende is wegens uiterst onbehoorlijk handelen jegens Interbuy door vervallenverklaring in te roepen. Vraag van uitleg over wetenschap uit ‘rechtstreekse betrekking’.

 

IEPT20000113, HvJEG, Estée Lauder
Nationale reclameregeling cosmetica mogelijk

 

IEPT20000112, Rb Middelburg, Wendys

Beneluxmerken Wendy’s International vervallen verklaard: merken niet gebruikt in Benelux sinds 31 december 1986, snackbarhouder [W] kan zich hier als belanghebbende op beroepen nu hij te goeder trouw was  bij gebruik en depot “Wendy’s”. Merken die na depot [W] zijn gedeponeerd nietig verklaard.