2001

Print this page

IEPT20011224, HR, Floating Charge

 

IEPT20011026, HR, Tetra v Meyn

De Hoge Raad verwerpt het beroep in cassatie: hof mocht oordelen dat door Tetra gevorderde inbreukverbod achterwege mocht blijven omdat oppositieprocedure in hoger beroep bij EPO tot herroeping van het octrooi zou leiden. Voor de beoordeling of een dergelijke kans bestaat is niet slechts plaats in de door Tetra genoemde gevallen. 

 

IEPT20010208, Hof Den Haag, Bloemkwekerij v Raad voor het Kwekersrecht

Geen inbreuk op het merk FLAIR voor tulpen: rasbenaming ‘Red Flair’ is voldoende verschillend van het ingeroepen merk FLAIR. Het woord FLAIR is algemeen gebruikelijk: Het woord ‘Flair’ wordt veelvuldig gebezigd ter aanduiding van planten-en bloemenrassen in het algemeen, en het is in de Nederlandse taal een gangbaar woord. Verzoek van verzoekster wordt afgewezen. 

 

IEPT20011130, HR, Dreentegel
Merkenrecht: nawerking eerdere inbreuk relevant. Vragen van uitleg aan BenGH: is schadevordering beperkt tot ingeschreven licenties

 

IEPT20011122, Hof Den Haag, ID-NL v idnl

Handelsnaam en merkenrecht: Sprake van onderneming - Domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam of merk - Geldige reden voor gebruik idnl als begrip voor domeinnamen - - Geen gevaar voor verwarring - Geen onrechtmatig handelen: belangenafweging en geen conurrenten

 

IEPT20011129, BenGH, KPN v BMB - Postkantoor

Toetsing weigeringsgronden: onderscheidend vermogen: Dat de aard van deze toetsing meebrengt dat de in de vraag bedoelde algemene rechtsbeginselen daarbij geen bepalende rol kunnen spelen

 

IEPT20011120, HvJEG, Davidoff

Uitputting: In beginsel expliciete toestemming merkhouder vereist tot import in EER

voor uitputting merkrecht.

 

IEPT20011102, HR, BT v KPN

Geen belang bij beantwoording vraag of voorrangsdatum on inbreukdatum maatgevend is. Klacht dat inzicht van gemiddelde vakman, niet van BT, na lezing van octrooi op beslissende datum relevant is, mist feitelijke grondslag. Niet aannemelijk geacht dat gemiddelde vakman ruimere opvatting over toepassing octrooi zou hebben dan BT zelf.

 

IEPT20011025, HvJEG, Toshiba v Katun

Vermelding in catalogus van OEM-artikelnummer voor reserveonderdelen en verbruiksartikelen kan als vergelijkende reclame worden aangemerkt - Sprake van behalen oneerlijk voordeel wanneer daardoor de reputatie van de OEM-fabrikant aan het vergeleken produkt wordt toegeschreven

 

IEPT20011012, HR, Adidas v Fitnessworld

 

IEPT20011009, HvJEG, Nederland v Parlement & Raad
Biotechnologie-richtlijn beoogt discrepanties in praktijk en rechtspraak te voorkomen. Genetische verandering van een plantenras is niet octrooieerbaar, maar een verandering die zich verder uitstrekt, bijvoorbeeld tot een soort, is wel octrooieerbaar.
Biotechnologierichtlijn ontneemt keuzemogelijkheid onder TRIPS, maar is daarmee te verenigen. Biotechnologische uitvinding versus ontdekking

 

IEPT20011009, HR, Danslessen

Vrijheid van artistieke expressie: Vooropgesteld moet worden dat de vrijheid van artistieke expressie een wezenlijk kenmerk van een democratische samenleving is. Belediging: beoordeling in context

 

IEPT20011004, HvJEG, Merz & Krell

Overlapping absolute weigeringsgronden. Artikel 3(1)(d) verzet zich slechts tegen inschrijving wanneer tekens in het normale taalgebruik of bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd


IEPT20010928, HR, Rowa v Hooters 
Waren in artikel 5a Hnw omvat ook diensten: Ofschoon art. 5a Hnw. niet is aangepast ter gelegenheid van de wijziging van de Benelux Merkenwet die haar werkingssfeer met dienstmerken uitbreidde in verband met de implementatie van de Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, 89/104, mag daaruit niet worden afgeleid dat art. 5a Hnw. niet van toepassing is ingeval een handelsnaam een dienstmerk bevat. Geen voeren handelsnaam voor 2 september 1994

 

IEPT20010927, Hof Den Haag, Vloerpanelen

 

IEPT20010920, Hof Den Haag, Koppert v Boekestein

Geen risico-aansprakelijkheid voor handhaving nietig octrooi - mogelijk aansprakelijk indien octrooi wordt gehandhaafd terwijl octrooihouder  weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat octrooi ongeldig is

 

IEPT20010920, HvJEG, Baby Dry

Beschrijvend karakter vereist voor elk van de woorden afzonderlijk en het geheel, waarbij elk merkbaar verschil met de gangbare terminologie aan de combinatie onderscheidend vermogen kan verlenen

 

IEPT20010913, HvJEG, Schieving-Nijstad (Route 66)

 

IEPT20010913, Hof Amsterdam, Mag Instruments v Buzaglo - Maglite

Geen auteursrechtelijke bescherming Maglite wegens ontbreken auteursrechtelijke bescherming in Verenigde Staten (art. 2(7) Berner Conventie). Onderscheidend vermogen als vormmerk aangenomen, maar geen inbreuk wegens ontbreken verwarringsgevaar

 

IEPT20010726, Hof Amsterdam, Tarzan of the Apes

 ‘Uitgeven’ in Unie-land Berner Conventie. Voor ‘uitgeven’ is vereist dat door de zorg en onder verantwoordelijkheid van de bedoelde vennootschap(pen) de verschijning van het werk een serieuze is geweest en geen schijnuitgave, kenbaar gericht op het Engelse publiek, waaraan het in voldoende mate ter beschikking werd gesteld om aan een redelijke behoefte te voldoen.

 

IEPT20010713, HR, Shield Mark - Klankmerk

Prejudiciële vragen HvJEG inzake klankmerken

 

IEPT20010629, HR, MB v Impag

Uitwerking van idee of spelconcept kan auteursrechtelijk beschermd werk zijn. Technisch of gebruiksvoordeel. Beperking keuzevrijheid vanwege het moeten behalen van een technisch of gebruiksvoordeel sluit au-teursrechtelijke bescherming niet uit. Duidelijkheid van kunstzinnig karaker (art. 21 BTMW) behoeft geen nadere motivering. Overgangsrecht bij toetreding tot Berner Conventie. Berner Conventie bij toetreding van toepassing op alle werken waarvan beschermingsduur in land van oorsprong niet verstreken is. Modellen die vóór inwerkingtreding BTMW per 1 januari 1975 in land van oorsprong alleen model-rechtelijk beschermd werden genieten in Nederland géén auteursrechtelijke bescherming. Slaafse nabootsing. Gedaagde dient ontbreken onderscheidend vermogen aan te voeren. Systematisch nabootsen is een omstandigheid die de rechter van belang kan achten. In beginsel spoedeisend belang in geval van stelselmatige inbreuk, waarvan rechthebbende doorlopende schade ondervindt, ondanks geruime tijd stilzitten van rechthebbende of aanhangig zijn bodemprocedure ter zake van één spel.

 

IEPT20010629, HR, Meijs qq v Bank of Tokyo
Registratie kopie akte voldoende voor vestiging stil pandrecht. Akte dient tot verpanding bestemd te zijn. Een redelijke, op de praktijk afgestemde, uitleg van het in de art. 3:239 lid 1, 3:236lid 2 en 3:94 lid 1 bedoelde vereiste van een akte voor de levering onderscheidenlijk verpanding van vorderingen brengt mee dat, anders dan waarvan deze klacht uitgaat, voldoende is dat de verkrijger van de vordering, of van een recht van pand erop, redelijkerwijs uit de akte heeft mogen begrijpen dat zij tot levering of tot vestiging van pandrecht was bedoeld.Vormvrije aanvaarding pand. Titel hoeft niet in vestigingsakte vermeld te zijn

 

IEPT20010607, Hof Den Bosch, Stokke v Laurus
Tripp Trapp stoel auteursrechtelijk beschermd. Geen inbreuk wegens verschillende totaalindruk

 

IEPT20010511, HR, Vredestein v Ring 65

 
IEPT20010510, HvJEG, BASF v BIE

Product: ‘as is’, inclusief verontreinigen. Vereiste meerdere marktvergunningen: irrelevant voor vraag of sprake van dezelfde gewasbescher-mingsmiddellen. Verschil in verhouding werkzame stoffen onvol-doende om van verschillende producten te spreken

 

IEPT20010301, Hof Den Haag, Boogaard v IPB

Combinatie niet inventief nu suggestie van kunststofmateriaal voor de hand lag - Geen partiële nietigheid octrooi omdat verschillende conclusievoorstellen aangeven dat géén daarvan voor de gemiddelde vakman tevoren voor de hand lag om te concluderen dat octrooi slechts verleend had mogen worden met die beperking

 

IEPT20010208, Hof Den Haag, Bloemkwekerij v Raad voor het Kwekersrecht

Tulpenrasbenaming ‘Red Flair’ niet inbreukmakend op merk FLAIR voor tulpen. Flair is een algemeen gebruikelijke aanduiding voor planten- en bloemenrassen en mist elk onderscheidend vermogen als merk voor tulpen.

 

IEPT20010216, HR, Van Egmond v WIVA

Partiële nietigheid octrooi conform Spiro/Flamco-arrest. Hof niet gehouden zonder eerst het Europees Oc-trooibureau of het Bureau voor de Industriële Eigendom te verzoeken het in stand te houden ge-deelte van het octrooi te toetsen op nieuwheid en inventiviteit

 

IEPT20010126, HR, Ansul v Ajax

Prejudiciële vraag of enkel gebruik bij reviseren oude apparaten normaal gebruik kan zijn