2002

Print this page

IEPT20021212, HvJEG, Sieckmann Geurmerk

Geurmerk mogelijk indien vatbaar voor grafische voorstelling. Olfactorisch teken, scheikundige formule, beschrijving met woorden,of combinatie daarvan voldoet niet aan eisen grafische voorstelling.

 

IEPT20021129, HR, Una Voce Particolare

Voor omkeringsregel van bewijslast van (bewuste of onbewuste) ontlening is een vergaande mate van overeenstemming vereist. Voor omkeringsregel van bewijslast van (bewuste of onbewuste) ontlening is een vergaande mate van overeenstemming vereist. Voor overeenstemmingsvraag komt het er op aan beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijke trekken vertoont dat de totaalindrukken van beide werken te weinig verschillen voor het oordeel dat het een zelfstandig werk is.

 

IEPT20021121, HvJEG, Robelco v Robeco

De bescherming van merken tegen gebruik als handelsnaam of statutaire naam is niet geharmoniseerd en toelaatbaar naar nationaal recht wanneer zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan onderscheidend vermogen of reputatie merk

 

IEPT20021112, HvJEG, Arsenal
Gebruik in het economisch verkeer. Herkomstgarantie is wezenlijke functie van het merk. Exclusief recht beperkt tot gebruik door een derde dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Gebruik voor zuiver beschrijvende doeleinden uitgesloten van verbodsrecht merkhouder.

 

IEPT20021023, GvEA, Fifties

Merkenrecht: overeenstemming en verwarringsgevaar tussen Fifties en Miss Fifties voor jeans

 

IEPT20021001, Rb Haarlem, ESA v Etos
Nietigheid of gebruiksverbod van merk met embleem van intergouvernementele organisatie. uitsluitend toegestaan merken te weigeren of nietig te verklaren die ingevolge artikel 6ter Verdrag van Parijs geweigerd of nietig verklaard moeten worden

 

IEPT20020920, HR, ING Bank v Muller qq
Uitleg titel tot verpanding - reikwijdte 'toekomstige vorderingen'- Identificatie software door naam kan 'voldoende bepaald' zijn

 

IEPT20020920, HR, Mulder qq v Rabobank

Voldoende bepaaldheid: een generieke omschrijving kan tot een geldige overdracht of verpanding leiden, omdat het generieke karakter van een dergelijke omschrijving en het ontbreken van een nadere specificatie van de betrokken vorderingen niet in de weg staan aan het oordeel dat een dergelijke omschrijving voldoet aan het vereiste van voldoende bepaaldheid in de zin van art. 3:84 lid 2 BW.

 

IEPT20020919, HvJEG, Companyline

Combinatie van twee gebruikelijke termen dient een extra kenmerk te verlenen waardoor het teken in zijn geheel onderscheidend vermogen krijgt. Gemeenschapsmerk dient onderscheidend vermogen te hebben in alle talen

 

IEPT20020910, HvJEG, Ferring

 

IEPT20020725, Rb Den Haag, EUR/AZR v Pharming
Redelijk belang EUR/AZR bij tegengaan overdracht aandeel in octrooi door Pharming aan Genzyme: Genzyme kan dan als medeoctrooihouder het octrooi toepassen zonder toestemming van EUR/AZR

 

IEPT20020625, HvJEG, Bigi (Parmesan)
Beschermde Oorsprongs-Benaming: Artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2081/92  moet derhalve aldus worden uitgelegd dat de bij deze bepaling ingevoerde afwijkende regeling niet geldt voor producten afkomstig uit de staat die de registratie heeft verkregen van de BOB waarvan de bescherming aan de orde is en ten aanzien waarvan die producten niet aan het productdossier beantwoorden

 

IEPT20020618, HvJEG, Philips v Remington

Weigeringsgronden merken limitatief - criteria voor onderscheidend vermogen voor alle merken gelijk - Inburgering: grootschalig exclusief gebruik kan tot inburgering leiden, maar dient concreet beoordeeld te worden - Vormmerk: uitgesloten indien wezenlijke functionele kenmerken van de vorm uitsluitend aan technische uitkomst zijn toe te schrijven, ook indien technische uitkomst door alternatieve vormen kan worden verkregen

 

IEPT20020607, BenGH, Adidas v Marca

 

IEPT20020606, HvJEG, Ricordi


IEPT20020606, Hof Den Haag, Intergro v Sara Lee
Geen indirecte octrooi inbreuk: koffiebuil, die past in de houder van het geoctrooieerde samenstel geen (middel betreffende) wezenlijk bestanddeel van uitvinding. Koffiebuiltjes met vrijwel dezelfde vorm als door Sara Lee op markt gebracht reeds lang in de handel. 
 

IEPT20020531, HR, Aegon Whiplash-onderzoek

 

IEPT20020514, HvJEG, Hölterhoff v Freiesleben

Beschrijvend gebruik merk voor aanduiding eigenschap product geen inbreuk.

 

IEPT20020423, HvJEG, Boehringer Ingelheim v Swingard

 

IEPT20020423, HvJEG, MSD v Paranova

 

IEPT20020411, Hof Amsterdam, Vitra v Architects
Toepasselijk IPR-auteursrecht naar ten tijde van inbreuk geldende recht - Eames Lounge Chair in VS niet auteursrechtelijk beschermd en daarom evenmin in Nederland - Slaafse nabootsing en merkinbreuk - geen grensoverschrijdend bevel

 

IEPT20020405, HR, Euromedica v Merck I

Reikwijdte in algemene termen vervat verbod van merkinbreuk  niet beperkt tot herhaling van eerdere handelingen, maar wel beperkt tot handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat zij verbod overtreden (‘Lexington-arrest’). Merkhouder kan zich tegen ompakken verzetten wanneer de presentatie van omgepakte produkten een slordige indruk maakt die de reputatie van het merk kan schade zonder dat sprake hoeft te zijn van ernstige schade.

 

IEPT20020329, HR, Van Bentum v Kool

Gemiddelde vakman mag slechts dan aannemen dat afstand is gedaan van gedeelte van beschermingsomvang waarop wezen van de vinding aanspraak geeft, indien daartoe goede grond bestaat - Hof heeft ten onrechte wezenlijke van de vinding in het midden gelaten - Geen regel dat onzorgvuldige redactie conclusie ten nadele van octrooihouder werkt.

 

IEPT20020328, Hof Amsterdam, KazaA v Buma
Geen auteursrecht-inbreukmakende handelingen door KazaA: Enkel ter beschikking stellen middelen voor openbaarmakings- en verveelvoudigingshandelingen door gebruikers. Geen onrechtmatig aanbieden computerprogramma: Het is ook niet zo, althans daarvan kan voorshands niet worden uitgegaan, dat het computerprogramma van KaZaA uitsluitend wordt gebezigd voor het downloaden van auteursrechtelijk beschermde werken.

 

IEPT20020322, HR, NVM v El Cheapo
Spin-off niet relevant voor vraag of sprake is van substantiële investering voor het inrichten, controleren en/of presenteren van de database - Beschrijving van woningen als auteursrechtelijk werk - Bewijs van makerschap NVM cfr. artikel 4 en 8 Aw - Voor ontlening door eenvoudige herhaling is wijze van verkrijging onderzoeksreultaat niet relevant

 

IEPT20020312, Rb Haarlem, Frico v Uniekaas (Castillo de Holanda)
Gevaar voor verwarring exportmerken voor kaas. Relevant publiek exportmarkt

 

IEPT20020303, Rb Maastricht, Biotronik
Niet voor de hand liggend dat werkgever aanspraak op octrooi heeft van commerciële functionaris. Geen bepaling in arbeidsovereenkomst

 

IEPT20020301, HR, TNO
Vergoeding voor gemis octrooi; geldt alleen voor geval dat geoctrooieerde uitvinding niet gedaan is in het kader van een dienstbetrekking waarvan de aard meebrengt dat de werknemer zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort.

 

IEPT20020215, HR, Jack Daniel’s
Merkinbreuk door beleidsbepalend en leidinggevend direct/indirect bestuurder. Informatieplicht beperkt tot periode na aannemelijke gemaakte inbreuk

 

IEPT20020208, HR, GEC v Controls
Geschriftenbescherming: geschrift dient bestemd te zijn voor openbaarmaking

 

IEPT20020131, Hof Amsterdam, RedForest v KPN
Inbreuk planetinternet.tv; geen Planet-seriemerk en Planet-woordmerken geen onderscheidend vermogen. Domeinnaam is geen handelsnaam. Overdracht inbreukmakende domeinnamen

 

IEPT20020125, HR, Etos v Dior

Geen Europese uitputting Argentijnse Fahrenheitproducten: oordeel van het Hof dat niet aannemelijk is dat door Dior in Argentinië in de handel gebrachte Fahrenheit-producten niet geacht moeten worden met toestemming van Dior in EER te zijn gebracht getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.

IEPT20020118, Rb Den Haag, Sara Lee v Intergro
Indirecte octrooi inbreuk: O’Lacy koffiebuiltjes passen precies in padhouder Senseo Crema en zijn middel betreffende wezenlijk bestanddeel van de uitvinding.