2003

Print this page

IEPT20031219, HR, Roche v Primus

 

IEPT20031219, HR, Roche v Primus - nietigheid

 

IEPT20031219, HR, Buma v KaZaA
Kazaa niet aansprakelijk: Hof heeft feitelijk geoordeeld dat zowel voor het bestaande als voor een nieuw programma geen aanpassing mogelijk is waardoor geen inbreuk makende openbaarmakingen en verveelvoudigingen kunnen plaatsvinden.

 

IEPT20031215, BenGH, BMB v VTB

Beslissing in beroep beperkt tot oordeel BMB: dat hieruit volgt dat het Hof [...] geen kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het BMB vallen of die niet aan het BMB zijn voorgelegd

 

IEPT20031211, HvJEG, Hässle v Ratiopharm
Geldigheid ABC-Verordening (1768/92). Eerste vergunning: dat met betrekking tot geneesmiddelen voor ge-bruik door de mens het begrip eerste vergunning voor het [...] in de handel brengen in de Gemeen-schap in artikel 19, lid 1, van verordening nr. 1768/92 alleen doelt op de eerste vergunning die wordt geëist door de bepalingen ter zake van ge-neesmiddelen in de zin van richtlijn 65/65 en die is afgegeven in een willekeurige lidstaat, en dus niet op de vergunningen die door de regelingen inzake de vaststelling van de prijs en de vergoeding van ge-neesmiddelen worden geëist.Nietigheid certificaat bij strijd met ABC-Verordening.

 

IEPT20031209. HvJEG, Gasser v Misat

 

IEPT20031202, Rb Den Haag, Melles cs v Alfa Intes cs
Geen dreigende inbreuk tweede medische indicatie conclusies

 

IEPT20031125, Rb Arnhem, KPN v Tele2
Misleidende vergelijkende reclame door weglaten voordeelnummers en starttarieven

 

IEPT20031128, HR, Sena v KNP

Tarief billijke vergoeding secundaire openbaarmaking fonogrammen dient in redelijkheid te corresponderen met percentage "Rome-muziek"

 

IEPT20031118, HvJEG, Budvar v Ammersin

Onrechtmatige beperking vrij verkeer van goederen wanneer geen sprake is van een directe of indirecte herkomstaanduiding

 

IEPT20031127, HvJEG, Shield Mark - klankmerk

Grafische voorstelling klankmerk:dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

 

IEPT20031120, Hof den Haag, IST v VSF

Rechtsgeldige overdracht auteursrechten Aerotraining aan IST. Akte vereist voor levering licentie; licentie beperkt recht? Inbreuk makende verhuur software

 

IEPT20031114, HR, Flügel v W&S
dat de kleur van een product gewoonlijk wordt gezien als een eigenschap van dat product en niet als een onderscheidingsteken

 

IEPT20031106, Hof Amsterdam, Byblos v Rowling
Auteursrecht: Inbreukmakende bewerking van Harry Potter en de Steen der Wijzen. Geen toelaatbare parodie. Merkinbreuk

 

IEPT20031106, HvJEG, Lindqvist
Persoonsgegevens-richtlijn: geen doorgifte persoonsgegevens naar derde land bij plaatsing op internetpagina

 

IEPT20031106, HvJEG, Gambelli
nationaal verbod, behoudens vergunning,inzake weddenschappen op sportevenementen, is een beperking van de vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten. Het staat aan de verwijzende rechter na te gaan of een dergelijke regeling, gelet op de wijze waarop zij in concreto wordt toegepast, daadwerkelijk beantwoordt aan de ter rechtvaardiging ervan aangevoerde doelstellingen en of de uit die regeling voortvloeiende beperkingen, gelet op deze doelstellingen, niet onevenredig zijn.

 

IEPT20031104, Hof Arnhem, Easydrain

 

IEPT20031031, HR, Sara Lee v Intergro

Uitleg octrooi is van feitelijke aard en kan in cassatie slechts in beperkte mate worden getoetst - Indirecte octrooiinbreuk: Enkele omstandigheid dat een passende koffiebuil noodzakelijk is brengt niet zonder meer mee dat deze buil een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding vormt


IEPT20031023, HvJEG, Adidas v Fitnessworld
Artikel 5(2) Merkenrichtlijn. Zodanige mate van overeenstemming – niet zijnde verwarringsgevaar - vereist dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.
 

IEPT20031023, HvJEG, RTL Television
Televisiefilms en -series: Films die voor de televisie zijn geproduceerd en waarin reeds bij het maken ervan in reclameon-derbrekingen is voorzien, vallen onder het begrip „televisiefilms".Het verband dat tussen films moet bestaan om onder de uitzondering voor „series" in artikel 11, lid 3, van deze richtlijn te kunnen vallen, moet betrekking hebben op de inhoud van de betrokken films, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van een zelfde verhaal in opeenvolgende uitzendingen of het opnieuw verschijnen van een of meerdere personages in de verschillende uitzendingen.

 

IEPT20031023, HvJEG, Rioglass

 

IEPT20031023, HvJEG, Doublemint

Niet noodzakelijk dat teken op moment van inschrijving daadwerkelijk beschrijvend wordt gebruikt.

 

IEPT20031023, HvJEG, Adidas v Fitnessworld

 

IEPT20030911, Hof Den Haag, Erven Raedecker v Congrescentrum

 

IEPT20030911, Rb Haarlem, Lycos

Vordering eiser ontvankelijk, Lycos terecht gedagvaard: Lycos heeft uitgebreid op sommatie eiser gereageerd daarom kan zij zich niet op beroepen dat de website niet door haar, maar door Lycos Europe GmbH wordt gehost. Eiser heeft belang bij de vordering: eiser moet in de gelegenheid gesteld worden om de onrechtmatige acties jegens hem te stoppen en zijn schade te kunnen verhalen. Beschuldigingen aan het adres van eiser zijn onrechtmatig en schadelijk: eiser heeft onweersproken gesteld dat hij zonder strafblad is en niet onaannemelijk dat schade aanzienlijk is. Eiser heeft weinig andere mogelijkheden om achter NAW-gegevens van inbreukmaker te komen: eiser heeft voldoende pogingen gedaan om op andere wijze dan via Lycos aan de gegevens te komen. Lycos gehouden medewerking te verlenen: er is een belang bij de verstrekking van de NAW-gegevens, de ernst van de inbreuk rechtvaardigt opheffing anonimiteit, geen andere, minder ingrijpende weg en verstrekking is evenredig aan nagestreefde doel.

 

IEPT20030904, Hof Den Haag, Scientology

Auteursrecht: Geen eerdere rechtmatige openbaarmaking - geen citaatrecht - Geslaagd beroep op informatievrijheid - Serviceprovider maken niet zelf openbaar: niet op een lijn te stellen met uitgever

 

IEPT20030828, Rb Amsterdam, Cassina v Classico Mobile

 

IEPT20030709, GvEA, Laboratorios Giorgio Beverly Hills
Merkenrecht: geen overeenstemming tussen Giorgi-merken en Giorgio Beverly Hills.

 

IEPT20030709, Rb Den Haag, Montana

Belanghebbende vervallenverklaring: dat thans, onder de Merkenrichtlijn, met vervallenverklaring van niet-gebruikte merken tevens een algemeen belang is gediend en dat in dit licht het (gestelde) ontbreken van een specifiek particulier belang bij Montana Colors niet de conclusie wettigt dat zij geen belanghebbende in de zin van artikel 14C BMW (oud) is.

 

 

IEPT20030703, Hof Den Haag, Boston Scientific v Cordis II

 

IEPT20030606, HR, NOS V Telegraaf

Licentieweigering misbruik machtspositie: Het Hof heeft immers vastgesteld dat "van de zijde van de consument" vraag bestaat naar de on-derhavige uitgave. Daarmee heeft het Hof klaarblij-kelijk het ontbreken van een daadwerkelijk of po-tentieel substituut voor TV Week op het oog gehad. In het oordeel van het Hof ligt besloten dat de door het Hof vastgestelde vraag hiernaar moet worden gezien als een constante en regelmatige potentiële vraag.

 

IEPT20030523, HR, KNVB v Feyenoord

KNVB in zijn verhouding tot de clubs niet medegerechtigd tot de op het 'huisrecht' van de clubs gebaseerde 'uitzendrechten'

 

IEPT20030520, Hof van Justitie EG, Prosciutto di Parma
De voorwaarde dat de ham in het productiegebied in plakken gesneden en verpakt moet worden, zodat het behoud van de reputatie van de parmaham wordt gewaarborgd door een verscherpte controle op de bijzondere kenmerken en de kwaliteit ervan, kan derhalve gerechtvaardigd worden geacht als maatregel ter bescherming van de BOB, die toebehoort aan de gezamenlijke producenten en die voor hen van beslissend belang is. 

 

IEPT20030520, HvJEG, Ã-sterreichischer Rundfunk

Ruime verspreiding inkomensgegevens toegestaan indien noodzakelijk voor goed beheer openbare middelen. Rechtstreekse werking persoonsgegevens-richtlijn.

 

IEPT20030508, HvJEG, Paranova

 

IEPT20030506, HvJEG, Libertel

Grafische voorstelling kleurmerk moet nauwkeurige identificatie mogelijk maken en duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn. Combinatie monster en verbale beschrijving of internationaal erkende code kan grafische voorstelling vormen, die aan eisen voldoet.

 

IEPT20030502, HR, Breekijzer
Portretrecht: Afgeblokt gelaat kan portret zijn.

 

IEPT20030423, Rb Den Haag, Bridge-boekhoud-software
Verveelvoudigingsbevoegdheid rechtmatig verkrijger van exemplaar programmatuur omvat ook verveelvoudiging voor onderhoud.

 

IEPT20030416, Rb Amsterdam, KPN v Tele2
Misleidende vergelijkende reclame door de voordeelnummers weg te laten onthoudt Tele2 de consument een belangrijk gegeven dat hij nodig heeft om zijn keuze te maken in de gevallen zoals deze in de commercials aan de orde zijn.

 

IEPT20030410, HvJEG, Schulin v STV

Alleen informatieverplichting aan kwekersrechthebbende in geval van aanwijzingen dat mogelijk sprake is van inbreuk

 

IEPT20030408, HvJEG, Van Doren v Lifestyle Sports

 

IEPT20030408, HvJEG, Pippig Augenoptik
Richtlijn misleidende reclame (84/450) verzet zich tegen strengere nationale bepalingen - vergelijkende reclame en gebruik merk

 

IEPT20030408, HvJEG, Linde cs

Weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar van toepassing.

 

IEPT20030321, HR, Intramed v Micromais

dat VVAA - voorwaardelijk, in de zin als bedoeld hierboven in 3.2.1 - afstand heeft gedaan van haar auteursrechtelijke aanspraken met betrekking tot het programma MAIS in de genoemde staat van augustus 1992. Daarin ligt besloten dat het Microcom vrijstond het programma MAIS te exploiteren.

 

IEPT20030320, HvJEG, LTJ Diffusion (Arthur et Felicie)

 

IEPT20030319, Rb Den Haag, Flügel v W&S
Flügel vormmerk bekend merk. Verwarringsgevaar. Associatiegevaar met bekend merk. Ongerechtvaardigd voordeel – profiteren marketinginspanningen

 

IEPT20030311, HvJEG, Ansul v Ajax

Normaal gebruik: niet enkel symbolisch gebruik ter behoud van merkrecht. Gebruik buiten de onderneming om voor waren of diensten waarop merk is aangebracht afzet te vinden of te behouden. Rekening houden met alle feiten en omstandigheden op grond waarvan kan worden vastgesteld of commerciële exploitatie reëel is. 

 

IEPT20030321, HR, Brandstofleidingnet

Artikel 3:4(2) Awb: in redelijkheid niet kunnen menen dat evenredigheid tussen nadelige gevolgen en het met handelen nagestreefde doel bestaat. Vaststelling machtspositie: alternatieven

 

IEPT20030306, GvEA, DaimlerChrysler v BHIM

Beeldmerk van grille DaimlerChrysler heeft onderscheidend vermogen: grilles hebben geen louter technische functie, betrokken grille is ongebruikelijk en kan dienen als onderscheidingsteken.

 

IEPT20030228, BenGH, Dreentegel
Schadevordering merklicentiehouder: Tot 1 januari 1996 schriftelijk vastgelegde licentie vereist voor schadevordering. Schriftelijke vastlegging achteraf van vooraf verleende mondelinge licentie afdoende. Inschrijving licentie in het register niet vereist voor schadevordering licentiehouder

 

IEPT20030206, HvJEG, Sena v NOS

'Billijke vergoeding' bij secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars moet uniform worden uitgelegd - Iedere lidstaat dient op zijn grondgebied meest relevante criteria vast te stellen

 

IEPT20030124, HR, Taco-ijs
Merkenrecht: depot te kwader trouw - Vragen aan Benelux Gerechtshof inzake voor-voorgberuik

 

IEPT20030117, HR, Oryx
‘Verpandingsverbod’ vordering leidt tot niet-overdraagbaarheid  van vordering (artikel 3:83(2) BW).

 

IEPT20030109, HvJEG, Davidoff v Durffee

Bekende merken dienen niet minder bescherming te genieten wanneer een teken voor soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.