2004

Print this page

IEPT20041201, BenGH, KPN v BMB - Postkantoor
Additionele weigeringsgrond: In hoger beroep aangevoerde nieuwe weigeringsgrond dient in beoordeling betrokken te worden

 

IEPT20041201, BenGH, Campina v BMB - Biomild
Onderscheidend vermogen samengesteld woord: conform HvJEG 12 februari 2004: opvallende afwijking vereist: meer dan de som van die bestanddelen.

 

IEPT20041130, HvJEG, Peak Holding

Waren niet in de handel gebracht wanneer ze in de EER worden ingevoerd voor verkoop of  indien ze te koop zijn aangeboden maar niet verkocht - Wederverkoop verbod bij verkoop in EER staat niet in de weg aan communautaire uitputting.

 

IEPT20041124, GvEA, Henkel v BHIM

Flacon ten onterechte geweigerd als vormmerk: combinatie bestanddelen verleent flacon een bijzonder en ongebruikelijk uiterlijk dat de aandacht van het betrokken publiek trekt en hen in staat stelt de waren te onderscheiden.

 

IEPT20041124, Rb Den Haag, Omeprazol
Octrooi: Op te lossen technische probleem is te voorzien in een orale formulering van omeprazol die een langduriger stabiliteit heeft en een verbeterde weerstand kent tegen maagsappen die doordringen tot de kern - Oplossing niet inventief: de gemiddelde vakman (een formuleringsdes-kundige) zal zonder inventieve denkarbeid begrijpen dat de oorzaak van de verminderde stabiliteit schuilt in een incompatibiliteit tussen de enterische coating en de omeprazol. (could-would; geen 'hindsight')

 

IEPT20041116, HvJEG, Anheuser Busch

Communautaire merkenrecht moet zoveel mogelijk in licht van bewoordingen en doel TRIPs-overeenkomst worden uitgelegd.

 

IEPT20041112, HR, Impro v Liko

Slechts wanneer na bestudering octrooi redelijk twijfel over uitleg conclusie bestaat, mag gebruik gemaakt worden van gegevens uit openbaar deel verleningsdossier - Datgene waarmee vinding zich onderscheidt van stand van techniek is niet daarom tevens een essentieel kenmerk van het octrooi

 

IEPT20041109, HvJEG, British Horseracing Board v William Hill
Databankenrecht: uitleg begrippen 'investeringen'en 'substantieel deel' en strekking verbodsrecht'

 

IEPT20041109, HvJEG, Fixtures Marketing v Svenska Spel
Substantiële investering databank: noch de verkrijging, noch de controle, noch de presentatie van de inhoud van een kalender voor voetbalwedstrijden getuigt van een substantiële investering die de bescherming welke verbonden is aan het in artikel 7 van de richtlijn neergelegde recht sui generis rechtvaardigt.

 

IEPT20041109, HvJEG, Fixtures Marketing v OPAP
Kalender voor voetbalkampioenschappen is een databank: verzameling van zelfstandige elementen die ieder een zelfstandige informatieve waarde hebben. Geen sprake van vereiste substantiële investering.

 

IEPT20041027, Rb Rotterdam, ASR v Ideenet
merkinbreuk door gebruik stadrotterdam.nl

 

IEPT20041021, HvJEG, KWS Saat v BHIM
Onderscheidend vermogen kleurmerken door inburgering: In dat verband kan een kleur als zodanig, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 onderscheidend vermogen verkrijgen voor de waren en diensten waarvoor inschrijving is gevraagd.

 

IEPT20041021, HvJEG, Erpo Mobelwerk
Geen specifieke criteria ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit in de rechtspraak wordt uitgelegd voor sommige categorieën merken, zoals merken bestaande uit reclameslogans

 

IEPT20041014, Hof Amsterdam, Kruidvat v Lancôme cs
Belang bij bevel nu niet uitgesloten is dat Kruidvat van buiten EER afkomstige producten verkoopt - Geen omkering bewijslast; - ligt op de weg van Lancôme c.s. om aan Kruidvat gegevens die voor bewijs van belang zijn te verschaffen - decoderen in strijd met ompak-jurisprudentie en auteursrechtelijke persoonlijkheidsrechten - Profiteren van wanprestatie onrechtmatig vanwege bijkomende omstandigheid van decoderen

 

IEPT20041012, HvJEG, Vedial v BHIM
Cumulatieve voorwaarden verwarringsgevaar: Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is voor verwarringsgevaar tegelijkertijd vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven.

 

IEPT20041008, HR, Ansul v Ajax II

 

IEPT20041007, HvJEG, Mag Lite

 

IEPT20040930, Hof Amsterdam, Edah v Albert Heijn

 

IEPT20040917, HR, Zonnatura

Uitleg koopovereenkomst bedrijfsonderdelen - Separaat auteursrecht etiketten babyvoeding en overige producten - vermelding bedrijfsnaam geen vermelding rechtspersoon in de zin van artikel 8 Aw

 

IEPT20040916, HvJEG, Nichols v Registrar

Merkenrecht: concrete beoordeling onderscheidend vermogen familienaam vereist

 

IEPT20040916, HvJEG, SAT1

Onderscheidend vermogen woordcombinatie te beoordelen op totaalindruk niet op afzonderlijke bestanddelen - Beschikbaarheidsbelang relevant voor artikel 7(1)(b) GMeV - Gebruik in de branche indicatie voor onderscheidend vermogen

 

IEPT20040909, Hof Amsterdam, Simba v Hasbro FurReal Kitten
Slaafse nabootsing FurReal Kitten

 

IEPT20040909, Hof Amsterdam, KPN v Tele2 Wedden Dat
vergelijking van de optimale, fictieve KPN-telefoonrekening met de reële Tele2-telefoonrekening levert een vertekend, onjuist en onvolledig beeld op.

 

IEPT20040721, Rb Den Haag, Nationale Vacaturebank

Gelet op XS4ALL-arrest exclusieve eigendom op klantenbestand Nationale Vacaturebank aanvaardt - CVBank heeft in strijd met Telecommunicatiewet e-mails (SPAM) verstuurd en daarmee ook onrechtmatig te-genover NVB gehandeld

 

IEPT20040701, Rb Assen, Bedstede

 

IEPT20040625, BenGH, Taco-ijs

Geen depot te kwader in geval merkdepot door voor-voorgebruiker
 

IEPT20040624, HvJEG, Heidelberger Bauchemie

Grafische voorstelling kleurencombinatie vereist systematische schikking die kleuren op van te voren bepaalde en duurzame wijze in verbinding brengt en staal met kleuren en aanduiding daarvan door internationaal erkende kleurenidentificatiecode.

 

IEPT20040624, Hof Amsterdam, Lycos
Gepubliceerde beschuldiging informatie niet onmiskenbaar onrechtmatig. Weigering NAW-gegevens te verstrekken onder omstandigheden onrechtmatig

 

IEPT20040624, EHRM Caroline von Hannover v Duitsland

 

IEPT20040610, HvJEG, Kronhofer v Maier
Plaats schadebrengende feit onrechtmatige daad: dat de uitdrukking „plaats waar het schade-brengende feit zich heeft voorgedaan” niet ook de plaats omvat waar de verzoeker woont of waar zich het „centrum van zijn vermogen” bevindt op de enkele grond dat hij aldaar financiële schade heeft geleden die voortvloeit uit het in een andere verdragsluitende staat ingetreden en door hem geleden verlies van onderdelen van zijn vermogen

 

IEPT20040528, HR, Sena v NOS II

Oordeel dat hoogte 'billijke vergoeding' voor secundaire openbaarmaking uitvoerend kunstenaars in eerste jaren moet aansluiten bij voordien betaalde vergoeding onjuist c.q. onvoldoende gemotiveerd. Moet met name worden beoordeeld tegen achtergrond van de waarde van het gebruik in het handelsverkeer.

 

IEPT20040526, Rb Den Haag, Stork Titan v CFS Bakel
Nederlandse rechter onbevoegd inzake geldigheid Amerikaan octrooi en evenmin evenmin bevoegd inzake verklaring van niet-inbreuk op Amerikaans octrooi voor zover gebaseerd op de nietigheid daarvan. Nederlandse rechter bevoegd inzake verklaring van niet-inbreuk op Amerikaans octrooi indien wordt uitgegaan van de geldigheid van het buitenlandse octrooi. Rechtbank Den Haag niet ex artikel 80 Row relatief bevoegd inzake inbreuk op Amerikaans octrooi.

 

IEPT20040514, HR, GAK
Uitvoerbaar bij voorraad verklaring dient gevorderd te worden

 

IEPT20040512, Rb Haarlem, Techno Design v Brein
Auteursrecht: Aanbieden deeplinks / hyperlinks geen openbaarmaking. Enkele beschikbaarstelling faciliteiten voor mogelijke inbreuk door derden niet onrechtmatig

 

IEPT20040429, HvJEG, Procter & Gamble
gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar, let niet op verschillende details - Onderzoek verschillende elementen merk wel relevant

 

IEPT20040429, HvJEG, Novartis

 

IEPT20040429, HvJEG, Commissie v Duitsland
Systematische indeling als geneesmiddel: Door in andere lidstaten rechtmatig als voedingssupplement vervaardigde en in de handel gebrachte vitaminepreparaten als geneesmiddel in te delen wanneer zij het drievoudige van de door de Deutsche Gesellschaft für Ernährung (Duitse vereniging voor voedingsmiddelen) aanbevolen dagelijkse dosis aan vitamines, andere dan de vitamines A en D, overschrijden, is de Bondsrepubliek Duitsland de krachtens artikel 30 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 28 EG) op haar rustende verplichtingen niet nagekomen.

 

IEPT20040429, HvJEG, Commissie v Oostenrijk

Geneesmiddel naar werking: Onterechte classificatie preparaten met Vitamine A, D of K ongeacht hun gehalte als geneesmiddel naar werking. Terechte classificatie preparaten met chromaten ongeacht hun gehalte als geneesmiddel naar werking

 

IEPT20040429, HvJEG, IMS Health

Misbruik machtspositie door weigering licentie: is beschermde structuur onontbeerlijk?

 

IEPT20040429, HvJEG, Henkel
kans groter dat vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar

 

IEPT20040429, HvJEG, Bjornekulla Fruktindustrier v Procordia Food

Relevant publiek voor "gebruikelijke benaming": Wanneer tussenpersonen optreden bij de distributie aan de consument of de eindverbruiker van een waar bestaan de betrokken kringen waarvan de zienswijze in aanmerking moet worden genomen om te beoordelen of dit merk in de handel de gebruike-ijke benaming van de betrokken waar is geworden, uit alle consumenten of eindverbruikers en uit alle beroepsbeoefenaars die optreden bij de afzet van deze waar.

 

IEPT20040428, HvJEG, Matratzen Concord v BHIM
Globale beoordeling verwarringsgevaar

 

IEPT20040427, HvJEG, Turner v Grovit

 

IEPT20040409, HR, Visvergunning

 

IEPT20040402, HR, Jydsk v Doréma

Onderscheidend vermogen niet gebruikt ter zake van auteursrecht, maar slaafse nabootsing

 

IEPT20040401, HvJEG, Kohlpharma

 

IEPT20040319, HR, Philips v Postech

Grensoverschrijdende bevoegdheid in kort geding - fictieve vervaardiging in Nederland bij douanebeslag

 

IEPT20040312, HR, XS4ALL v AB.FAB

XS4ALL heeft exclusieve rechten heeft op haar computercapaciteit, haar transmissiecapaciteit en haar klantenbestand (haar computersysteem) - Inbreuk daarop onrechtmatig en aanbod betaling vergoeding rechtvaardigt inbreuk niet - Spoedeisend belang bij stelselmatige inbreuk die voortdurende schade veroorzaakt - Artikel 11.7 Telecommunicatiewet niet van toepassing op electronische reclame (SPAM)

  

IEPT20040312, HR, PTC v Dieseko

Uitvindingsgedachte in oordeel betrokken en geen inbreuk omdat Dieseko probleem van octrooi niet oplost - Uitleg " onderscheiden van" gebonden aan octrooi - Geen pioniersuitvinding, mede gezien dichte stand van de techniek

 

IEPT20040303, Rb Maastricht, Biotronik
Onvoldoende aannemelijk dat de aard van de dienstbetrekking het doen van uitvindingen met zich bracht: louter commerciële functie

 

IEPT20040220, HR, DSM v Fox
Niet enkel taalkundige uitleg overeenkomst, maar taalkundige betekenis vaak van groot belang bij uitleg geschrift

 

IEPT20040212, HvJEG, Postkantoor

Beschrijvende merken: Concrete beoordeling relevante feiten en omstandigheden. Bevoegde autoriteit en beoordelende rechterlijke instantie moeten rekening houden met alle relevante feiten en omstandigheden. Vrijhoudingsbehoefte - algemeen belang: artikel 3(1)(c) van de richtlijn streeft een doel van algemeen belang na, te weten dat tekens of benamingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan. Beoordeling beschrijvend karakter voor kenmerken en/of onderscheidend vermogen te beoordelen per categorie waren en diensten. Samengesteld woord bestaande uit beschrijvende bestanddelen als regel ook beschrijvend, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen

 

IEPT20040212, HvJEG, Henkel vorm fles
merkenrecht: beoordeling onderscheidend vermogen vormmerk fles - beschrijvend - relevante, nationale markt

 

IEPT20040212, HvJEG, Biomild

Vrijhoudingsbehoefte - algemeen belang: artikel 3(1)(c) van de richtlijn streeft een doel van algemeen belang na, te weten dat tekens of bena-mingen die de kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Nieuw samengesteld woord: Nieuw woord samengesteld uit beschrijvende bestanddelen is ook beschrijvend, tenzij er een merkbaar verschil is met de som der bestanddelen. Irrelevant of er al dan niet synoniemen bestaan 

  

IEPT20040206, HR, Sloop Wavin-gebouw
Totale vernietiging van een voorwerp waarin een auteursrechtelijk beschermd werk is belichaamd, kan niet worden aangemerkt als een aantasting van het werk in de zin van art. 25(1)(d) Aw - sloop van met name uniek exemplaar kan misbruik van bevoegdheid door eigenaar opleveren

 

IEPT20040205, HvJEG, Streamserve v BHIM

Artikel 7(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening streeft doel van algemeen belang na om beschrijvende tekens of aanduidingen vrij te houden.

 

IEPT20040205, HvJEG, Telefon & Buch v BHIM

“Universaltelefonbuch” en “Universalkommunikationsverzeichnis” terecht geweigerd op grond van artikel 7(1)(c) Gemeenschapsmerkenverordening: oordeel niet gegrond op loutere beschrijvendheid maar op omstandigheid dat de woorden de bedoelde waren of diensten kunnen aanduiden, het volstaat als minstens een van de potentiële betekenissen een beschrijvend karakter heeft.

 

IEPT20040127, HvJEG, La Mer Technology v Laboratoires Goemar

Normaal gebruik merk: Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan - relevante periode voor 'normaal gebruik'.

 

IEPT20040120, Rb Den Haag, Consumentenbond

Onderzoek over en publicatie resultaten m.b.t. kwaliteit ooglaserklinieken niet onrechtmatig: het strookt met doelomschrijving Consumentenbond dat zij consumenten voorlicht omtrent productkeuzes en het onderzoek is in voldoende mate zorgvuldig geweest.

 

IEPT20040107, HvJEG, Rolex
Doorvoer via Gemeenschap valt onder Dounaeverordening. Strafrechtelijke handhaving vereist nationale wet

 

IEPT20040107, HvJEG, Gerolsteiner Brunnen v Putsch
Aanduiding van plaats van herkomst slechts inbreuk indien gebruik niet in overeenstemming is met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Te beoordelen op grond van alle omstandigheden van de zaak. Enkel (auditief) verwarringsgevaar onvoldoende.