2005

Print this page

December 2005

 

IEPT20051228, Rb Haarlem, Euromedica v MSD

 

IEPT20051228, Rb Almelo, Hotbrick
Depot te kwader trouw, domeinnaamkaping, bescherming bekend, niet-geregistreerd merk, auteursrecht op Hotbrick logo, overdracht domeinnaam bevolen

 

IEPT20051223, HR, Bonnie Doon

 

IEPT20051222, Rb Maastricht, EBM v ECM

 

IEPT20051221, Rb Den Haag, Tabaksfabrikanten v De Staat II

Productreceptuur bedrijfsgeheim: Geen verplichting tot openbaarmaking. De Regeling verplicht niet tot openbaarmaking of tot geheimhouding van gegevens. Van strijdigheid met de Richtlijn van een openbaarmakingsverplichting uit de Regeling kan dus geen sprake zijn.

 

IEPT20051221, Rb Den Haag, Tabaksfabrikanten v De Staat

Productreceptuur bedrijfsgeheim: Het begrip fabrieksgeheim ("secret commercial", "trade secret", "Geschäftsgeheimnis", "segreto commerciale", "secreto comercial") in artikel 6, tweede lid, tweede volzin, van de Tabaksrichtlijn omvat alle informatie die bedrijven uit concurrentieoverwegingen geheim houden

 

IEPT20051216, Rb Haarlem, Pretium v KPN
Geen dwangsommen verbeurd wegens rectificatie in krant, rectificatie op website en nieuwe uiting inzake kosten

 

IEPT20051216, HR, Scientology
Cassatieberoep ingetrokken na Conclusie Advocaat-Generaal

 

IEPT20051208, Hof Den Haag, Eemland Reizen v Eemland Express

 

IEPT20051206, Rb Den Haag, Pepsi v Ipsei

 

November 2005

 

IEPT20051130, Rb Utrecht, Van Engelen v Ventoux

 

IEPT20051125, HR, Lycos
Weigering NAW-gegevens te verstrekken kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Hosting provider heeft geen verschoningsrecht. Richtlijn inzake electronische handel bevat geen uitputtende regeling inzake verstrekking NAW-gegevens

 

IEPT20051117, Rb Amsterdam, KPN v Tiscali
Misleidende vergelijking - gebruik disclaimers en mediumafhankelijke (internet of tv) beoordeling 

 

IEPT20051116, RvSt, Hexal inzake Emcor III

 

IEPT20051110, Rb Arnhem, Syncera v Synthese

Geen auteursrecht op ten behoeve van gemeenten vervaardigde bestek in kader van Europese aanbestedingsprocedure: inhoud, taalgebruik, indeling en volgorde van hoofdstukken en artikelen grotendeels functioneel en zakelijk van aard; tevens ligt de inhoud van deze bestekken op grond van het Europese aanbestedingsrecht grotendeels vast. Wel sprake van geschriftenbescherming. Ontlening aan het bestek Venlo van Syncera door eenvoudige herhaling, nu er sprake is van een zodanige overeenstemmende totaalindruk:

 

IEPT20051109, Rb Rotterdam, Vlinderstoel Jacobson

 

IEPT20051109, Rb Den Haag, Meadwestvaco v A&R Carton
Beschermingsomvang octrooi beperkt tot verpakking voor blikjes - In de beschrijving bakent het octrooi (op interventie van de examiner) uitdrukkelijk af  tegen verpakkingen voor (bier)flesjes, waarna het octrooi uitdrukkelijk is toegeschreven op een bierblikjes-verpakking. Daar kan bij de vraag naar de beschermingsomvang dan niet meer zodanig ten gunste van flesjes van worden afgeweken, dat het technische kenmerk cans zou mogen worden wegge-interpreteerd als niet wezenlijk

 

IEPT20051109, Rb Den Haag, Bonar v Svensson

 

IEPT20051102, Rb Den Haag, Oog in Oog v Oog voor Oog

 

Oktober 2005

 

IEPT20051027, Hof Amsterdam, Talpa v TV10
Merk TV10 vervallen wegens niet normaal gebruik - geen 'heilung'omdat voorgenomen gebruik door Talpa al op ruime schaal bekend was - Gebruik merken 10 iInbreuk op oudere handelsnaamrechten TV10

 

IEPT20051025, HvJEG, Feta II
Commissie heeft rechtmatig kunnen besluiten dat de term "feta" geen soortnaam is geworden in de zin van artikel 3 van de basisverordening.

 

IEPT20051024, BenGH, Dior v Delhaize

Winst is netto-winst: verkoopprijs minus aankoopprijs, en rechtstreeks met de verkoop samenhangende belastingen en kosten
 

IEPT20051018, HvJEG, Class International

Gebruik merk in het economisch verkeer in de Gemeenschap - invoer: Merkhouder kan zich niet verzetten tegen enkele binnenkomst in de Gemeenschap – onder regeling extern douanevervoer of douane-entrepot – van oorspronkelijke goederen en mag niet verlangen dat op dat moment al een eindbestemming in een derde land is vastgelegd.

 

IEPT20051012, Rb Den Haag, SFA v TFC
Geen inbreuk modelrecht: Van het uiterlijk van de Twin-cup kunnen alleen de stylingelementen c en f – golflijn op de zijwanden en een V-vormige inkeping vanaf de bodem tot vrijwel bovenaan – bijdragen aan de nieuwheid en het eigen karakter van het bakje.

 

IEPT20051012, Rb Den Haag, ABC Equimax II

 

IEPT20051012, Hof Leeuwarden, Schneider v Cordis (executie)

 

IEPT20051006, HvJEG, Medion v Thomson
Verwarringsgevaar aanwezig zijn bij een teken bestaand uit een firmanaam samengevoegd met merk

 

September 2005

 

IEPT20050930, Rb Den Haag, Fatboy

 

IEPT20050929, Hof Amsterdam, Vrijbuiter v Van Driel
Overdracht auteursrechten van voor 1981 omvat niet auteursrechten inzake ‘nieuwe media’. Merkrechten in beginsel vervallen wegens niet normaal gebruik als merk; decoratief gebruik geen merkgebruik

 

IEPT20050921, Rb Den Haag, Wijbenga v Eisenkolb

 

IEPT20050921, Rb Arnhem, Codemasters
Geen auteursrechtinbreuk door overname wandschildering Ajax stadion in virtueel voetbalspel Codemasters: de minimis.

 

IEPT20050915, Hof Amsterdam, Amafilter

 

IEPT20050915, HvJEG, BioID

Gerecht heeft totaalindruk woordcombinatie beoordeeld - Algemeen belang artikel 7(1)(b) GMeV valt samen met wezenlijke functie merk als herkomstaanduiding

 
IEPT20050909, HR, Navcom v Philips
Overgangsrecht: geen terugwerkende kracht nawerkbaarheidsvereiste octrooi. iet-nawerkbaarheid geen nietigheidsgrond tot 1 december 1987. Discretionaire bevoegdheid inzake deskundige voorlichting

 

Augustus 2005

 

IEPT20050831, Rb Den Haag, Angiotech v Sahajand

 

IEPT20050825, Rb Amsterdam, SOS knoop II

 

IEPT20050823, Rb Alkmaar, Xeeper v DSB
Rectificatie in relativerende context: in het onderhavige geval, waarin rectificatie niet anders dan redactioneel kon worden verkregen, is het spreken met genoemde journalist alleen onvoldoende om aan te nemen dat [eisers] de relativerende context van de rectificatie bewerkstelligd hebben

 

IEPT20050825, Rb Den Haag, Botox

Geen Nederlands recht toepasselijk: website door woord en inhoud niet onmiskenbaar mede op het publiek van de Benelux respectievelijk Nederland gericht

 

IEPT20050818, Hof Den Haag, Boston Scientific v Medinol

 

IEPT20050805, Rb Haarlem, KPN v Vodafone Libertel
Misleidende prijsvergelijking beltarieven en bestemmingen.

 

IEPT20050804, Hof Den Haag, Hugo Boss v Reemtsma
Reemtsma handelt niet onbehoorlijk jegens Boss door vervallenverklaring merken te vorderen. Het begrip belanghebbende dient ruim te worden uitgelegd. Gebruiksbeperkingen op grond van regelgeving voor tabaksreclame en tabaksproducten geen geldige reden voor niet-normaal gebruik; normaal ondernemersrisico.

 

IEPT20050803, Hof Leeuwarden, Impag v Ravensburger

 

Juli 2005

 

IEPT20050715, Rb Den Haag, Teva v Abbott
Beschermingsomvang stofconclusies beperkt tot  situatie waarin de betreffende stof een technische toepassing heeft. Geen inbreuk op stofconclusie van EP ‘415: voldoende aannemelijk dat sporen (als ongewenst bijproduct) geen enkele bijdrage in werkzaamheid en derhalve geen reële technische toepassing hebben. Gerede kans dat EP ‘899 geldigheidstoets in bodemprocedure/oppositie niet zal overleven, vanwege toegevoegde materie

 

IEPT20050714, HvJEG, Europe 1 v SPRE en GVL

Op billijke vergoeding secundaire openbaarmaking fonogrammen kan recht van twee lidstaten van toepassing zijn.

 

IEPT20050713, Rb Den Haag, Philips v Furness & Princo

Anti-Piraterij Verordening; Fictieve vervaardiging in Nederland. Aldus gaat het om de vraag of de CD-R’s en CD-RW’s geacht moeten worden naar Nederlands octrooirecht, uitgaande van de fictie dat zij alhier vervaardigd zouden zijn, inbreuk maken op één van de octrooien van Philips. Octrooi-inbreuk: verwijzing naar standaard. Philips kan aan de hand van die standaard (gecombineerd met de claim dat de discs daarmee compatibel zijn) aannemelijk maken dat aan de kenmerken is voldaan, indien de standaard die dwingend voorschrijft (een zogenaamd “essentieel octrooi”). Niet alleen heeft Philips daarmee in beginsel voldaan aan haar stelplicht, bovendien zou daaraan de gevolgtrekking kunnen worden ontleend dat voorshands voldoende aannemelijk is, behoudens door Princo c.s. te leveren tegenbewijs, dat aan de betreffende kenmerken uit de (conclusies van de) octrooien is voldaan.

 

IEPT20050713, Rb Den Haag, Astée v Danziger

Een afgeleid ras mag niet in aanmerkelijke mate van het oorspronkelijke ras verschillen - Geen inbreuk vanwege grote verschillen - Bevoegdheid rechtbank inzake medelingen beperkt tot Nederland - tot specifieke personen gerichte brieven geen reclame - rectificatie bevolen

 

IEPT20050711, Rb Haarlem, KPN v Casema
Misleidende productvergelijking kabel-tv en digitale tv

 

IEPT20050708, HR, Taco-ijs
Merkdepot door voor-voorgebruiker: dat een merkdepot, verricht door iemand die zelf de eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander.

 

IEPT20050708, Rb Den Haag, Nike v Marimina

 

IEPT20050707, Hof Den Haag, Almex v Kahl
Indirecte inbreuk - algemeen in de handel verkrijgbare producten dient niet beperkt te worden uitgelegd en dat mitsdien spijkers en moeren wel en meer gecompliceerde producten daar niet onder zouden vallen. Aanzetten tot plegen inbreuk niet aannemelijk. Hoofdconclusie niet nieuw, partiële nietigheid

 

IEPT20050707, HvJEG, Nestlé v Mars
Inburgering (Mee-inburgeren): een merk kan onderscheidend vermogen verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk

 

IEPT20050707, HvJEG, Praktiker v Deutsche Patent und Markenamt
Dienstmerken: Detailhandelsdiensten zijn "diensten" in de zin van de Merkenrichtlijn. Voor de inschrijving van een merk voor deze diensten is het niet noodzakelijk de betrokken dienst(en) concreet te omschrijven. Een nadere omschrijving van de waren of soorten waren waarop deze diensten betrekking hebben, is daarentegen wel noodzakelijk.

 

IEPT20050707, Rb Den Haag, ABC Equimax I

 

IEPT20050707, Hof Amsterdam, Subaru

 

IEPT20050714, GEU, Wassen v BHIM

Kamer van beroep heeft terecht geen rekening gehouden met andere elementen dan het element “Selenium”. Globale beoordeling dient te berusten op de totaalindruk, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen. Kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat Selenium het meest onderscheidende bestanddeel van het merk is. De term “spezial” betekent in het Duits “speciaal” en het publiek zal deze term opvatten als een zuiver lovend en beschrijvend element. Kamer van beroep kon op goede gronden oordelen dat het aangevraagde teken in sterke mate overeenstemt met het oudere teken. De overeenstemmingen zijn groter dan de verschillen. Kamer van beroep mocht beslissing Duits merkenbureau naast zich neerleggen, ondanks dat Duitsland een voor de oppositie relevant land is. Het communautaire merkensysteem is een autonoom systeem, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook. Bewijslast voor verwarringsgevaar rust niet enkel bij verzoeker. Uit artikel 74 lid 1, in fine, 40/94 vloeit voort dat zowel opposante als verzoekster voor het BHIM feiten, bewijsmiddelen en argumenten moet aanvoeren ter ondersteuning van hun vorderingen.

 

Juni 2005

 

IEPT20050630, HvJEG, Tod's v Heyraud
Wederkerigheidseis werken van toegepaste kunst artikel 2(7) BC: Regel dat auteursrechtelijke bescherming afhankelijk is van de aard van bescherming in land van oorsprong in strijd met non-discriminatie art. 12 EG 

 

IEPT20050630, HvJEG, Eurocermex vorm van bierfles
Vormmerk: Geen onderscheidend vermogen op grond van totaalindruk die door de vorm en de schikking van de kleuren van het aangevraagde merk wordt opgeroepen.

 

IEPT20050629, Rb Arnhem, Fico v Boschman II

 

IEPT20050624, Rb Breda, Gouden Gids v Yellow Bear
Kleur geel als merk? Geen geldig depot kleurmerken. Portret: gebruikte afbeelding alle karakteristieke kenmerken van de portretten van [eiseres2] die Gouden Gids gebruikt voor haar ad-vertenties. Parodieverweer afgewezen. Misleidende vergelijkende reclame

 

IEPT20050621, Rb Den Haag, InHolland v InjeHolland
Inbreuk: afbreuk aan reputatie: Het enkele feit dat onder dat - duidelijk aan het merk gerelateerde - teken een klachtensite in stand wordt gehouden, is voor die conclusie reeds voldoende.

 

IEPT20050616, HvJEG, Commissie v Italië

Schending bio-technologierichtlijn: Italiaans octrooirecht biedt niet de mogelijkheid delen van het menselijk lichaam die werden geïsoleerd te octrooieren. Geen beoordelingsmarge lid-staten inzake niet-octrooieerbaarheid daar genoemde werkwijzen en gebruik. Bescherming voor rechtsreeks door werkwijze verkregen biologisch materiaal en door reproductie of vermeerdering verkregen. Dwanglicentie bij afhankelijkheid biotechnologische uitvinding en kwekersrecht

 

IEPT20050609, HvJEG, HLH Warenvertriebs Orthica v Deutschland
Criteria voor kwalificatie als geneesmiddel of levensmiddel

 

IEPT20050608, Rb Den Haag, Schneider v Cordis

 

IEPT20050602, HvJEG, Mediakabel v Commissariaat voor de Media
televisieomroep bestaat in het oorspronkelijke uitzenden van televisieprogram-ma’s die zijn bestemd voor ontvangst door het publiek, dat wil zeggen een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers, aan wie tegelijkertijd dezelfde beelden worden doorgegeven. De techniek waarmee de beelden worden doorgegeven, is voor deze beoordeling niet doorslaggevend.

 

Mei 2005

 

IEPT20050531, Hof Arnhem, Verweij
Bestektekening pand niet auteursrechtelijk beschermd - Geen geschriftenbescherming: bestektekening niet bestemd om openbaar gemaakt te worden

 

IEPT20050518, Rb Den Haag, Bacardi v Mad Bat

 

IEPT20050513, HR, Tiethoff qq v ALM
Beëindiging huur door verhuurder: tekst en de strekking van art 238 F verzetten zich niet ertegen dat in de huurovereenkomst een bepa-ling wordt opgenomen die aan de verhuurder de mogelijkheid biedt in geval van surseance de huur-overeenkomst tussentijds te beëindigen en recht geeft op schadevergoeding gelijk aan alle resterende huurtermijnen

 

IEPT20050504, Rb Arnhem, Fico v Boschman I

 

April 2005

 

IEPT20050428, RvSt, Hexal inzake Emcor II

 

IEPT20050428, Rb Arnhem, Unilever v Albert Heijn
Geen systematische nabootsing - 2 producten inbreukmakend - 11 producten niet-inbreukmakend geoordeeld in kort geding

 

IEPT20050427, Rb Den Haag, LecWec v LeakLock


IEPT20050421, HvJEU, Novartis v Patent Office
Door Zwitserse autoriteiten afgegeven en automatisch in Liechtenstein erkende eerste vergunning voor in handel brengen geneesmiddel binnen EER, is eerste vergunning artikel 13 Verordening ABC Geneesmiddelen
 

IEPT20050421, Hof Den Haag, Goedewaagen Gouda v Bols
Individuele KLM huisjes auteursrechtelijk beschermd. Geen verzamelaarsauteursrecht Bols. Wanprestatie Bols inzake voorkeursrecht Goedewaagen. Wanprestatie Goedewaagen door verkoop huisjes

 

IEPT20050420, GvEA, Atomic Austria v BHIM – Atomic Blitz

Opposant vrij in keuze van bewijs voor oppositie. BHIM mag niet veronderstellen. dat het BHIM zich er niet toe mocht beperken, met betrekking tot wezenlijke feiten inzake de bescherming van de oudere merken gewoon een veronderstelling te maken.

 

IEPT20050415, HR, Euromedica v Merck II

 

IEPT20050407, Rb Amsterdam, SOS knoop

 

Maart 2005

 

IEPT20050324, Hof Den Haag, Parteurosa V Fokker

 

IEPT20050322, Hof Den Bosch, YSL v SL

 

IEPT20050317, HvJEG, Gillette v LA Laboratories

Gebruik nodig om bestemming, met name als accessoire of onderdeel aan te geven. Gebruik merk nodig wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming.

 

IEPT20050302, Rb Den Haag, Uitgevers v Staat
Digitale knipselkrant – drie-stappen-toets: De rechtbank oordeelt, met de uitgevers, dat door de digitale knipselkrantenpraktijk van de Staat de normale exploitatie van de uitgevers als rechthebbenden in gevaar komt.Digitale knipselkrant bevat uitgebreide zoekmogelijkheden, zodat digitale knipselkrant derhalve een archieffunctie heeft.

 

IEPT20050301, GvEA, Miss Rossi v Sissi Rossi

Geen verwarringsgevaar gelet op de verschillen tussen de waren (schoenen en tassen) en de tekens

 

Februari 2005

 

IEPT20050823, Rb Alkmaar, Xeeper v DSB
Rectificatie in relativerende context: in het onderhavige geval, waarin rectificatie niet anders dan redactioneel kon worden verkregen, is het spreken met genoemde journalist alleen onvoldoende om aan te nemen dat [eisers] de relativerende context van de rectificatie bewerkstelligd hebben

 

IEPT20050223, RvSt, Hexal inzake Emcor


IEPT20050218, Rb Den Haag, Topcon cs v Staat

Verboden staatsteun Thales onvoldoende onderbouwd. Voor eigen gebruik oprichten LRK-netwerk Rijkswaterstaat geen marktactiviteit; geen concurrentie met eiseressen

 

IEPT20050218, HR, Ladbrokes v De Lotto
Wet op de Kansspelen: gelegenheid geven in Nederland door mede op potentiele deelnemers in Nederland gerichte website. Overtreding Wok tevens onrechhtmatig jegens De Lotto wegens verschaffen ongeoorloofde voorsprong - Beperken toegang website voor Nederlandse IP-adressen geen disproportionele maatregel

 

IEPT20050217, Rb Alkmaar, DSB v Xeeper
Publicatie: "Boevenbende" doelbewust beledigend en diffamerend

 

IEPT20050208, Rb Den Haag, Vitra v Classic Design
IPR: Geen gebruik of aanbieden in Nederland of Benelux gebleken - Geen grensoverschrijdende bevoegdheid

 

Januari 2005

 

IEPT20050128, HR, Nauta stip

 

IEPT20050127, Hof Den Haag, Europolis

 

IEPT20050119, Rb Den Haag, Stork Titan v CFS Bakel
"Wapper"-verbod voor handhaving octrooi buiten rechte in Nederland - Nederlands recht van toepassing op handhaving octrooi buiten Nederland - Aansprakelijkheid voor handhaving octrooi buiten Nederland afgewezen - Aanhouding oordeel over niet-inbreuk in Nederland wegens cassatie en buiten Nederland in afwachting van HvJEG in GAT v LuK.

 

IEPT20050114, HR, Ayk Suncentre v Ayk Suncenter
Onvoldoende gemotiveerd wat onder “de rechten” in overeenkomst wordt verstaan – merkrechten en/of handelsnaamrechten – en in beide varianten onvoldoende gemotiveerde beschikking over rechtsgevolg voor inroepen ouder handelsnaamrecht.
 

IEPT20050105, Rb Den Haag, G-Star v Makro
Geen merkrecht bij gebreke gepubliceerde inschrijving - Geen reputatie- of imagoschade Diesel door wijze van verkoop en adverteren Makro