December 2007

Print this page

IEPT20071227, Rb Den Haag, IDMC v Free Publicity
Geen auteursrecht op titellijst bladen - gebruik lijst voor verzending persberichten geen inbreukmakende handeling auteursrechten of geschriftenbescherming

 

IEPT20071221, NMA, XS4All v Buma
Geen misbruik machtspositie BUMA: een rechthebbende kan bepaalde delen van zijn re-pertoire tevens individueel beheren waar het gaat om niet-commercieel gebruik.

 

IEPT20071221, Rb Den Haag, Burgzorg v Heden Den Haag
Auteursrecht: Onaannemelijk dat trainingsprogramma meer is dan niet voldoende uitgewerkt idee of concept

 

IEPT20071221, Rb Den Haag, Philips v Philip Design
Inbreuk merkrecht aangenomen - Overdracht domeinnaam bevolen

 

IEPT20071221, Rb Groningen, Runner Hardloopcentrum v Runnersworld
Anders dan in 1993 thans geen gevaar voor verwarring meer aangenomen, vanwege afgenomen onderscheidend vermogen Engelse term 'runner'

 

IEPT20071221, Rb Utrecht, Riviera Maison v Hoogendam
Onduidelijk wie auteursrechtelijke maker c.q. modelrechetlijke ontwerper is - Geen slaafse nabootsing distributeur bij gebreke van ontlening

 

IEPT20071220, CBB, Tabaksreclame op evenement
wijze van uitstallen die meer dan noodzakelijk de aandacht van de consument op de te koop aangeboden verpakkingen van tabaksproducten vestigt is verboden tabaksreclame

 

IEPT20071220, Rb Den Haag, Zorgverzekeraars v Apothekers
Actie "Slikt u alles van uw zorgverzekeraar?" misleidend: niet aannemelijk dat gemiddelde consument tekst op poster met korreltje zout neemt - onjuiste mededelingen t.o.v sommige zorgverkeraars, onjuiste en onvolledige informatie over preferentiebeleid - misleidend advies om over te stappen

 

IEPT20071220, Rb Amsterdam, Besseling v Brinkman
Slaafse nabootsing: Onderscheidend vermogen en niet volledig functioneel bepaalde vorm kasdekreiniger - Verwarringwekkende nabootsing

 

IEPT20071220, Rb Den Haag, Ad Hoc Data v Advocatheek
Ex parte bevel wegens inbreuk op databankenrecht

 

IEPT20071219, Rb Amsterdam, formatrechten Flodder

Flodder-format auteursrechtelijk beschermd werk. Overdracht rechten op de films en/of tv-serie omvat zonder nadere specificatie niet ook de rechten op de daaraan ten grondslag liggende formats. Latere erkenning overdracht mogelijk: Een redelijke uitleg van artikel 2 lid 2 Aw brengt met zich mee dat ook een in een latere akte opgenomen erkenning van de overdracht voldoet aan de eisen van dat artikel voor rechtsgeldige overdracht.Armada mogelijke als derde beschermd indien zij bij het aangaan van de overeenkomst met de curator er op grond van de gedragingen en verklaringen van A vanuit mocht gaan dat de curator kon beschikken over de formatrechten.

 

IEPT20071219, Rb Den Bosch, Prins en Ploes
Taminiau geldt als auteursrechtelijk maker van onder haar leiding en toezicht en door haar werknemers gemaakte TV-serie Prins en Ploes. Verkade Veenendaal als opdrachtgever tevens producent conform artikel 45a(3) Aw en wettelijk vermoeden van overdracht auteursrecht van toepassing.

 

IEPT20071219, Rb Den Haag, Fleuren v Ruvo II
Octrooi-inbreuk aangenomen

 

IEPT20071219, Rb Den Haag, Thuiskopie v Crios
Onvoldoende onderbouwd dat DVD's onder schikking vallen - Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor auteursrechtinbreuk

 

IEPT20071219, Rb Den Haag, Nexans v Aker II

Gedeeltelijke nietigheid octrooi - aanpassing conclusies 1 en 8 met uitdrukkelijke verwijzing naar conclusie 5

 

IEPT20071219, Rb Den Haag, Bandenwinkel
Verwarringsgevaar tussen 'debandenwinkel.nl' en 'bandenwinkel' 

 

IEPT20071218, Hof Arnhem, MF Design v Eastborn
De op handhaving van de wederverkoopprijzen gerichte opzegging van de dealerovereenkomst is ingevolge artikel 6 Mw verboden en nietig

 

IEPT20071218, Rb Breda, Sport Direct
Geen bescherming beschrijvende aanduiding "Sport Direct" als merk of handelsnaam

 

IEPT20071218, Rb Den Haag, Heritage
Geen spoedeisend belang bij merkinbreuk na 1,5 jaar stilzitten - wel spoedeisend belang bij (erkende) handelsnaam- en auteursrechtinbreuk door voormalig distributeur

 

IEPT20071214, Rb Haarlem, Wonders v Loods 5
Belang bij verbod nu Loods 5 willens en wetens het risico van inbreuken aanvaardt door het handhaven van een bedrijfspolitiek, die er niet (mede) op is gericht te voorkomen dat auteursrechtelijke inbreuken worden gemaakt, maar slechts de gevolgen van eenmaal geconstateerde inbreuken af te wentelen op de betrokken leverancier

 

IEPT20071213, HvJEG, UPC cs v Belgische Staat
Vrij verkeer van diensten: Must Carry-verplichting toelaatbaar op grond van doelstelling van algemeen belang, wanneer geen sprake is van onevenredigheid, de modaliteiten worden vastgesteld op basis van objectieve, niet-discriminerende en vooraf kenbare criteria

 

IEPT20071213, Hof Amsterdam, M-Media v Taminiau
Geen matiging boete van, ten opzichte van factuur-bedrag van € 17.751 zeer hoge boete van € 2860.000 omdat deze door partijen, beide handelend in het kader van hun professionele bedrijfsvoering, expli-ciet zijn overeengekomen in een vaststellingsovereenkomst, die is gesloten vanwege een reeds bestaand geschil terzake door M-Media onbetaald gelaten facturen en de boetes het gevolg zijn van het wederom onbetaald laten van facturen door M-Media

 

IEPT20071213, Rb Amsterdam, IMP v LESR
Te goeder trouw onderhandeld over optie; geen overeenstemming - Bevoegd tot uitbrengen nummers onder verplcihting tot vergoeding van schade

 

IEPT20071213, GvEA, Pagesjaunes.com
Merkenrecht: gevaar voor verwarring met Les Pages Jaunes - beroep bij Gerecht van Eerste Aanleg dient tot toetsing belssing BHIM - toelaten nieuwe documenten? 

 

IEPT20071213, Hof Amsterdam, Jaap.nl

Geen collectieve actie mogelijk wegens tegenstrijdige belangen artikel 3:305a BW: Nu één derde van alle makelaars in onroerend goed geen enkel bezwaar heeft tegen publicatie van hun beschrijvingen en foto's is geen sprake van gelijksoortige belangen, zoals vereist door artikel 3:305a BW

 

IEPT20071213, Rb Amsterdam, Makro v Levi Strauss

Europese uitputting merkrechten: met accountantsrapport heeft Makro voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de spijkerbroeken met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat daarmee de merkrechten van Levi Strauss & Co zijn uitgeput

 

IEPT20071212, GvEA, Corpo Livre
Verlenging termijnen niet automatisch, maar vereist gemotiveerd verzoek - Laattijdige overlegging van eerste en enige bewijsmiddelen na verstrijken termijn niet toegelaten

 

IEPT20071212, Rb Den Haag, Agripa v Roland
Octrooi nietig wegens niet inventieve combinatie stand van de techniek (could-would)

 

IEPT20071212, Rb Den Haag, Thuiskopie v Media-Madness
Stichting Thuiskopie geen bestuursorgaan Awb - privaatrechtelijke grondslag bevoegdheden Thuiskopie

 

IEPT20071211, Rb Den Haag, Compo v EC Planet
verwarringsgevaar Compo en Compo 1 voor mest - geen paneuropees verbod Gemeenschapsmerk omdat het niet gevorderd is - nevenvorderingen afgewezen in kort geding

 

IEPT20071210, Rb Den Haag, Impliva v Senz Umbrellas
Onrechtmatige daad: Geen wapperverbod: geen inbreuk op octrooirecht, wel inbreuk op modelrecht en auteursrecht aangenomen

 

IEPT20071207, CGR, Stichting KOEL v Boehringer Ingelheim
Geen onevenredig gunstbetoon

 

IEPT20071207, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro
Inbreuk modelrecht: vier kartelranden op legging zelfde algemene indruk als drie kartelranden - nevenvordering, incl. rectificatie, in kort geding toegewezen vanwege eerdere vaststellingsovereenkomst 

 

IEPT20071206, Rb Arnhem, Coppens v Via Roma
Authencitiet akte van overdracht niet aannemelijk

 

IEPT20071206, Rb Alkmaar, BUMA v Party Centrum
Auteursrecht: verstekvonnis

 

IEPT20071205, Rb Den Haag, Beautycenter Bogaard v Beautycenter Bogár
Handelsnaamrecht: geen verwarringsgevaar, gelet op standpunt partijen dat Boogaard en Bogár voldoende onderscheidend zijn

 

IEPT20071205, Rb Amsterdam, Van Basten v Dutch Filmworks
Voor redelijk materieel belang is niet beslissend of het gebruik kan worden gekenschetst als merchandise of reclame, maar of sprake is van een vorm van gebruik die uitsluitend of ten minste in hoofdzaak gericht is op het commercieel uitbuiten van iemands verzilverbare populariteit

 

IEPT20071204, Rb Zwolle, Paard Natuurlijk
Aannemelijk dat Paard Natuurlijk auteursrechthebbende is gelet op informatie op website - belang bij verbod wegens eerdere inbreuken

 

IEPT20071203, Rb Utrecht, Oral-B v Sonicare

Reclamerecht: superioriteitsclaims Philips Sonicare misleidend - claims "nieuwste evolutie"en "nieuwe standaard" niet misleidend - Afbeelding borstelkop Oral-B met spetters en claim "geavanceerde reinigingstechonologie" niet misleidend - Geen bevel vanwege eerdere toezeggingen