Juli 2007

Print this page

IEPT20070731, Rb Den Haag, AROY-D v AROY-ICE

Ook in kort geding aanname geldigheid Gemeenschapsmerk bij gebreke reconventionele vordering in bodemprocedure of oppositie bij BHIM - Verval merk wegens niet gebruik niet aannemelijk - Gevaar voor verwarring tussen merk AROY-D en teken AROY-ICE voor ijs

 

IEPT20070730, Rb Rotterdam, My Little Pony

My Little Pony oorspronkelijk werk - inbreukmakende en niet-inbreukmakende poppen - Gedaagde verantwoordelijk voor productie en voor verspreiding in Nederland

 

IEPT20070727, RCC, Koffieleutjes
Claim '40% minder vet' misleidend wegens onduidelijkheid referentie - alle info niet in zelfde gezichtsveld

 

IEPT20070726, Rb Den Haag, Weigering 2e nieuwheidsonderzoek
Verzoek tot nieuwheidsonderzoek leidt niet tot een besluit in de zin van de Awb

 

IEPT20070726, Hof Amsterdam, Ajax v Ansul

Normaal gebruik merk Minimax voor brandblussers aangenomen, mede door gebruik in wettelijk voorgeschreven verzegelingsstrips

 

IEPT20070725, Rb Amsterdam, Nike

Rechtbank bevoegd bij vordering van onbepaalde waarde waarvan niet duidelijk is dat die lager is dan 5.000 euro

 

IEPT20070725, RB Den Haag, Nexans v Aker

Conclusie octrooi duidelijk voor gemiddelde vakman - Geen nieuwheidsschadelijke publicatie nu vinding niet direct en ondubbelzinning daaruit valt af te leiden - Gebruik stevige behuizing in plaats van hard kernmateriaal voor opvangen radiale krachten inventief

 

IEPT20070725, Rb Maastricht, Veltins v FN

Verbod bij wege van incident tot treffen rechtsmaatregelen op grond van merkenrecht hangende bodemprocedure over verval merkrecht 

 

IEPT20070725, RB Den Haag, Abbott v Teva

Drempel spoedeisendheid conservartoir bewijsmaatregelen lager dan voor kort geding - Aanvragen markttoelating generiek geneesmiddel geen voldoende dreiging van octrooiinbreuk - Kort geding geen hoofdzaak voor conservatoire bewijsmaatregelen - Procesvolmacht ten onrechte niet vermeld in verzoekschrift - 91.000 euro aan proceskosten

 

IEPT20070724, Rb Rotterdam, Releases4u

Strafbare opzettelijke inbreuk auteursrecht door uploaden muziek - Artikel 31b Aw ziet op ondernemingsgewijze bedrijfsuitoefening cq activiteiten met doel inkomen te verwerven

 

IEPT20070723, Rb Breda, Yonex v Belgro

Domeinnaam yonexbadminton.nl geen merkinbreuk nu deze gebruikt wordt door wederverkoper voor van Yonex afkomstige producten - registratie domeinnaam niet onrechtmatig - Geen misleidende reclame door claim "een van de 140 Yonex badminton dealers in Nederland"

 

IEPT20070723, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo Company

Verplichting tot overdracht octrooi mag worden opgeschort wegens openstaande facturen  

 

IEPT20070720, Codecomissie CGR, Gastro Results Today

Uitgave GRT en wachtkamerboek misleidende vergelijkende reclame - verantwoordelijk voor uitgave door financiering uitgave - niet voldaan aan 2 studie-criterium

 

IEPT20070719, Hof Amsterdam, Iceberg v ICE
Overeenstemming merken: seriemerken

 

IEPT20070719, Rb Amsterdam, Charlie en Chaplin

Geen verval auteursrecht wegens afloop duur modelrecht bij nietig modelrecht - Ontwerp stoelen Charlie en Chaplin auteursrechtelijk beschermd en inbreuk

IEPT20070719, Rb Alkmaar, Pretium v HDC Media 

Strengere zorgvuldigheidsnorm bij publicatie door ombudsman dan door journalist - concept-artikel onvolledig en suggestief - verplichting tot wijziging concept-artikel

 

IEPT20070718, Rb Amsterdam, Intrum Justitia v Evia Justitia

Geen inbreuk handelsnaam - bestanddeel Justitia heeft minimale onderscheidingskracht en kan niet worden gemonopoliseerd

 

IEPT20070717, Hof Den Haag, G-Star v Makro

G-Star heeft geen luxueuse or prestigieus imago en wijze van adverteren Makro niet ongebruikelijk in de branche

 

IEPT20070717, Rb Den Haag, Peteri v Boretti (Quooker)

Aanduiding '100 graden kranen' misleidend nu kranen geen kokend water kunnen tappen c.q. water van 100 graden of meer 

 

IEPT20070713, Rb Den Haag, Applera v Stratagene

Nietigheid octrooi niet aannemelijk (geen nietige afsplitsing, geen nieuwheidsschadelijke publicaties, inventief) - Indirecte inbreuk niet aannemelijk - Geen grensoverschrijdend verbod omdat buitenlandse geldigheid octrooi niet inzichtelijk is - Proceskosten € 133.000 (incl. bewijsbeslag niet weersproken inbreuk)

 

IEPT20070712, Hof Den Haag, Thuiskopie v Opus Supllies

Importeur in de zin van artikel 16c(2) Aw bevindt zich in het land van import

 

IEPT20070712, Hof Den Haag, Navulverpakking

Vorm voor navulverpakking voor geïmpregneerde doekjes wordt door in aanmerking komende publiek niet worden herkend als merk - Beroep op inschrijving door BHIM gepasseerd

 

IEPT20070712, Hof Den Haag, Horeca-sfeerlampen

Geen belang bij verbod slaafs enabootsing lampen omdat vordering al o.g.v. auteursrecht wordt toegewezen - Slaafse nabootsing artikelnummers - Petitum: duidelijk dat verbod van verhandeling in Nederland van op auteursrecht inbreukmakende lampen gevorderd wordt - Rectificatie afgewezen vanwege tijdsverloop

 

IEPT20070711, Rb Utrecht, Canon v Crown

Inbreuk auteursrecht door ongeautoriseerde verveelvoudiging Nederlandstalige handleiding

 

IEPT20070711, Rb Assen, Brochure Interieurverzorger

Vormgeving brochure auteursrechtelijk beschermd - onlening erkend - Nevenvorderingen afgewezen - Schade niet aannemelijk en bodemprocedure kan worden afgewacht 

 

IEPT20070711, GvEA, Lura-Flex

Kamer van Beroep BHIM heeft beoordelingsmarge om rekening te houden met te laat ingediend bewijsmateriaal inzake bekendheid ouder merk 

 

IEPT20070711, GvEA, Tosca Blue

Algemeen bekend merk alleen beschermd ter zake van niet-soortgelijke waren wanneer het is ingeschreven

 

IEPT20070711, GvEA, Piranam

Lederwaren in klasse 18 en 25 soortgelijk - Gevaar voor verwarring vanwege gemeenschappelijke esthetische functie lederwaren

 

IEPT20070710, Rb Zutphen, Waxx kappers v Maxx Kappers

Inbreuk merk- en handelsnaamrechten

 

IEPT20070709, Rb Amsterdam, Fotopersbureau v Ouders online
Beeldmateriaal valt in beginsel niet onder nieuwsexceptie artikel 15 Aw. Foto is enkel illustratie verluchtiging van het bericht dat de jongste oma van Nederland 29 jaar is. Het nieuwsbericht zelf, dat uiteraard wel onder de werking van artikel 15 Aw valt, is goed denkbaar (hoewel minder aantrekkelijk) zonder de bewuste foto. € 250 vergoeding

 

IEPT20070706, Rb Utrecht, Brass & Boom v Zarex

Stijl van klassieke kelk/bokaal niet auteursrechtelijk te beschermen

 

IEPT20070705, Hof Amsterdam, LVDH v UWV
Gebruikslicentie computerprogramma tegenover rechtsopvolgend auteursrechthebbende: Nu niet is gebleken dat tussen partijen c.q. hun rechtsvoorgangers bij het sluiten van de overeen-komst of op enig, later moment “anders is overeengekomen” als bedoeld in art. 45j Aw, is UWV ook in relatie tot LVDH, die stelt opvolgend rechthebbende te zijn op het auteursrecht, gerech-tigd om dit gebruik van de building blocks voort te zetten.

 

IEPT20070705, Rb Amsterdam, Archiefbescherming

Gedurende een jaar dienen publicaties 3 weken tevoren aan eiser te worden voorgelegd ter controle of diens archief daarvoor niet gebruikt wordt

 

IEPT20070705, Rb Alkmaar, Sint Nicolaas Centrale

Geen recht op landelijke Sinterklaas-intocht - Telefoonnummer als ingang voor relaties dient bij SNC te blijven

 

IEPT20070704, Rb Amsterdam, Jensen v Swensen
Merkenrecht: depot te kwader trouw - Onderzoeksplicht beperkt tot registers - Bekendheid binnen beddenbranche in plaats van meubelbranche vereist - Domeinnaam niet gebruikt als handelsnaam

 

IEPT20070704, Rb Haarlem, Wika

Geen schending geheimhoudingsverplichting nu naar privé-emailadres verzonden informatie niet aan derden is doorgegeven of geopenbaard 

 

IEPT20070704, Rb Haarlem, Tante Pietje

Gevaar voor verwarring tussen restaurants in Den Bosch en Haarlem vanwege landelijke bereik partijen 

 

IEPT20070704, Rb Den Haag, Pasfotopoint v Pasfotoshop

Verzoekschriftprocedure artikel Handelsnaamwet voorziet alleen in wijziging niet in verbod

 

IEPT20070704, Rb Den Haag, Glaxo v Pharmachemie

Publicatie van Ondansetron in G-standaard voor expiratiedatum octrooi geen inbreuk

 

IEPT20070703, Hof Den Bosch, Auteursrecht mallen reliëfkaarsen

Stelingname inzake overdracht auteursrecht onduidelijk