Juni 2007

Print this page

IEPT20070629, Rb Haarlem, Veiligheidshamer

Auteursrechtelijk beschermde vormgeving - Beoordeling oorspronkelijkheid ex tunc - Inbreuk - Belang bij bevel nu geen onthoudingsverklaring wordt getekend - Grensoverschrijdend verbod toegewezen 

 

IEPT20070629, CGR, Beschermjedochter.nl
Website en radiopsot geen reclame maar informatief

 

IEPT20070629, HR, Derksen v Homburg
Vooropstellen taalkundige uitleg overeenkomst: gelet op de aard van de overeenkomst (een vaststellingsovereenkomst inzake een zuiver commerciële transactie), en het feit dat partijen bij de totstandkoming daarvan werden bijgestaan door (juridisch) deskundige raadslieden.

 

IEPT20070628, Rb Amsterdam, Orthodontist v Volkskrant

Onrechtmatige publicatie - belang bij rectificatie

 

IEPT20070628, EBOA EPO, Astropower

Te ruime, afgesplitste octrooiaanvrage kan nadien geamendeerd worden

 

IEPT20070628, BenGH, Europolis

Onderscheidend vermogen in één Beneluxtaal is voldoende

 

IEPT20070628, Rb Zwolle, KPN v 1850

Doorverwijzen naar eigen info-nummer onrechtmatig - Vorderingen afgewezen omdat zij te verstrekkend zijn c.q. feitelijk niet uitvoerbaar

 

IEPT20070628, Rb Den Haag, Caravanmovers

Geen inbreuk modelrecht vanwege andere totaalindruk en gelet op technische bepaalde elementen en vormgevingserfgoed - Om zelfde reden geen inbreuk auteursrecht, noch slaafse nabootsing

 

IEPT20070628, Hof Amsterdam, Van Bommel v Van Woensel

Geen overtuigend bewijs dat ontwerpen Adelchi ouder zijn dan Van Bommel - Bevel beperkt tot verkoop restvoorraden

 

IEPT20070627, Rb Leeuwarden, Lucy Locket

Auteursrecht op jurk - Conservatoir beslag in casu maatregel in de zin van artikel 260 Rv c.q. artikel 50 TRIPS- vervallen wegens niet tijdig instellen eis in de hoofdzaak

 

IEPT20070627, Rb Den Haag, Starform v Time Out

Overdracht en ontstaan niet-ingeschreven modelrecht - Bevoegdheid rechtbank bij inroepen nietigheid Gemeenschapsmodelrecht in conventie  - Samenloop modelrecht en slaafse nabootsing - Geen grensoverschrijdende verboden en nevenvorderingen - Toereikende akte overdracht auteursrecht

 

IEPT20070626, Rb Arnhem, Horse Game

Bewijs makerschap door aanduiding in werk - Makerschap vanwege ontwerp, leiding ne toezicht niet onderbouwd - Niet uitgewerkte ideeën geen werk

 

IEPT20070626, CBB, Bankgarantie

Gebruik van woord "bank" als onderdeel van bedrijfsnaam in strijd met Wet op het Financieel Toezicht, behoudens ontheffing DNB

 

IEPT20070622, BenGH, Electrolux v Sofam

Fictieve ontwerper ook rechthebbende bij niet-gedeponeerde modellen - Opdrachtgever slechts rechthebbende indien opdracht ziet op een door de de opdrachtgever te verhandelen model

 

IEPT20070622, HR, Tycho
Bedrijfsgeheimen. Een tekortkoming rechtvaardigt in de regel ontbinding, zij het dat de rechter in de omstandigheid dat de tekortkoming zo weinig ernstig van aard of betekenis is, aanleiding kan vinden de vordering tot ontbinding af te wijzen, op welke uitzondering de schuldenaar zich voldoende gemotiveerd moet beroepen. Door het enkele bekend worden van de geheim te houden informatie buiten het bedrijf gaat de vertrouwelijkheid teloor en is sprake van een schadelijke situatie in die zin dat derden ten nadele van het bedrijf van die informatie zouden kunnen profiteren, zodat niet pas sprake is van schending van de geheimhoudingsplicht indien (gebleken is dat) daadwerkelijk schade is veroorzaakt. Tekortschieten in de nakoming van een voortdurende geheimhoudingsverplichting maakt nakoming voor wat betreft die tekortkoming niet meer mogelijk, waardoor ontbinding van de overeenkomst zonder verzuim mogelijk is.

 

IEPT20070621, Hof Den Haag, Frodo-dressoir

Auteursrechtelijk beschermd ontwerp: uitgevreesde blokjes en daardoor ontstane lijnenspel - Voor tegenbewijs ontlening in kort geding geen plaats - Winstafdracht alleen bij inbreuk te kwader trouw - Volledige proceskosten cfr. 1019h Rv bij na 29 april 2006 aanhangig gemaakte procedures.

 

IEPT20070621, Rb Amsterdam, Brein v Leaseweb

Zelfstandige openbaarmaking in kort geding niet vastgesteld - Indirecte inbreuk auteursrecht en naburige rechten - Bevel tot verstrekken NAW-gegevens en afsluiten website - Proceskosten voor ISP op grond van billijkheid beperkt

 

IEPT20070621, Rb Den Haag, Prodect v Smulders

Row van beperkt van toepassing op continentaal plat - Model uitsluitend technisch bepaald - Matiging proceskosten van van 199.000 Euro tot  62.000 Euro

 

IEPT20070621, Rb Alkmaar, Sensi

Bewijs van makerschap - Inbreukmakende verpakkingen - Geen merkinbreuk spiraalvormige E en teken seamless - Belang bij bevel omdat nakoming toezegging niet vaststaat

 

IEPT20070620, Rb Den Haag, Van Kempen v HETO

Geen impliciete verlening octrooilicentie

 

IEPT20070620, Rb Amsterdam, Postcodeloterij

Systeem Postcodeloterij geen inbreuk op persoonlijke levenssfeer van niet-winnaars

 

IEPT20070619, CBB RCC, Amstel Gold Race

Reclameuiting op shirt is reclame voor het evenement - niet voor alcoholhoudende drank in de zin van Reclame Code voor Alcoholhoudende Dranken

 

IEPT20070615, HR, Spoedeisend belang nevenvordering

Spoedeisend belang: Proceseconomie gebaat bij gelijktijdige behandeling nauw met hoofdvordering verwante nevenvordering zoals buitengerechtelijke kosten

 

IEPT20070615, Hof Amsterdam, Merken-mailing

Mogelijk misleidende mailing aan merkdeposanten geen bedrog in strafrechtelijke zin

 

IEPT20070614, Rb Amsterdam, Stemcomputers

Terbeschikkingstelling computers geen auteursrechtelijke openbaarmaking software - Geheimhoudingsdoelstelling is geen misbruik auteursrecht - Vrijheid van meingsuiting: openbaarmaken software op website disproportioneel middel

 

IEPT20070614, HvJEG, Le Chef de Cuisine

Geldige reden voor niet-gebruik merk: belemmeringen die rechtstreeks verband houden met merk, gebruik onmogelijk of onredelijk maken en zich buiten de wil van de merkhouder voordoen

 

IEPT20070613, Rb Arnhem, Keesie v Wildzoekers

Algemene licentievoorwaarden niet van toepassing op ontwikkelen huisstijl - Tegen voorkomen oude huisstijl in 'historisch materiaal' kan Keesie zich niet verzetten

 

IEPT20070612, Hof Den Bosch, Emkapak

Geen auteursrechtelijk beschermd werk: vormgeving verpakking bepaald door technisch effect - Slaafse nabootsing: geen eigen positie verpakking op de markt

 

IEPT20070612, HvJEG, Limonchello

Beoordeling verwarringsgevaar bij samengesteld beeldmerk niet alleen op basis van visuele analyse

  

IEPT20070612, GvEA, Twist & Pour

Teken "Twist & Pour" voor verfpotten: beschrijft een kenmerk van de waar en mist noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen

 

IEPT20070612, GvEA, Budweiser en BUD 

Oppositie tegen merkregistraties op grond van oorsprongsaanduiding voor niet soortgelijke producten - bekendheid en misbruik reputatie niet aangetoond

 

IEPT20070612, Rb Den Haag, HBG v Octrooicentrum

Nietigheidsactie is ook rechtsvordering ex artikel 63(2) Row 1995 

 

IEPT20070612, Rb Den Bosch, Boeddha

Oorspronkelijke afbeelding Boeddha - Geen exclusieve procesvolmacht Stichting Beeldrecht

 

IEPT20070612, Hof Den Bosch, Mega Brands v Lego

Geen slaafse nabootsing - behoefte publiek aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid ziet ook op afmetingen en overige vormaspecten

 

IEPT20070611, Rb Utrecht, Ontneming

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel auteursrecht-inbreuken van 1,6 miljoen euro

 

IEPT20070611, Rb Den Haag, Pretium v KPN 

Onjuiste uitingen en uitlokking annuleringsverzoeken door KPN - Vooralsnog geen reden voor twee wilsuitingen bij tot op heden door Pretium geworven klanten

 

IEPT20070611, Rb Den Haag, LG v Philips - executiegeschil

Ruime uitleg disclosureverplichting JPEG-committee - schorsing provisioneel verbod

 

IEPT20070608, NMa, Fresh FM v BUMA

Klacht inzake misbruik machtspositie afgewezen

 

IEPT20070608, Rb Utrecht, Wannahaves

Soortgelijkheid 'hebbedingetjes' en cd's met kinderverhalen - Bekend merk - Proceskosten: billijkheid leidt in case bij inbreuk te goeder trouw tot 1/3 van de kosten

 

IEPT20070608, Rb Almelo, Iets Anders

Gevaar voor verwarring handelsnamen voor restaurants - rectificatie

 

IEPT20070607, Rb Den Haag, Paletti
Ex parte bevel inzake auteurs- en gemeenschapsmodelrecht

 

IEPT20070606, Rb Den Bosch, Fatboy

Zitzak-in-kussenvormin maatvoering 140x180 cm  auteursrechtelijk beschermd - ontlening en inbreuk - aantasting werk - slaafse nabootsing

 

IEPT20070606, RvSt, Algemene Zaken v NPS
Koningin geen bestuursorgaan - derhalve diende het verzoek evenmin naar de Koningin te worden doorgestuurd

 

IEPT20070606, Rb Amsterdam, Meuldijk v Privé

Schending privacy woning door fotoreportage - Ten onrechte geen hoor en wederhoor toegepast - Bewering inzake GGD en kinderbescherming onvoldoende aannemelijk - Rectificatie fotoreportage effectief middel

 

IEPT20070606, Rb Amsterdam, China Blue

Geoorloofd auteursrechtelijk citaat - Bewijs overeengekomen restrictieve toestemming

 

IEPT20070606, Rb Zutphen, Kymco v Rozendaal

Slaafse nabootsing: scooters missen onderscheidend vermogen

 

IEPT20070605, HvJEG, Rosengren

een verbod voor particulieren om alcoholhoudende dranken in te voeren dient op grond avn artikel 30 EG doelmatig en evenredig te zijn voor de bescherming van de gezondheid en het leven van personen

 

IEPT20070604, Rb Den Haag, Pintail v Gemini

Bevelschrift tot betaling proceskosten eiser bij afstand van instantie in octrooizaak

 

IEPT20070601, HR, Johnnie Walker

Antillenzaak: herkomstgarantie is wezenlijke functie merkenrecht - verwijderen identificatie-nummers niet onrechtmatig

 

IEPT20070601, Rb Arnhem, Synthon v Astellas Pharma

Conservatoir bewijs- en beschrijvend beslag voor buitenlandse procedure mogelijk, maar geeft geen recht op inzage inbeslaggenomen stukken