Maart 2007

Print this page

IEPT20070329, RB Den Haag, Pretium v KPN executiegeschil

Geen dwangsom verbeurd omdat absolute superioriteitsclaim, die juist is, niet onder verbod valt - geen spoedeisend belang bij geldvordering

 

IEPT20070328, Rb Den Haag, MiraTes v Inspectie

Gedeeltelijk onrechtmatig persbericht Inspectie Gezondheidszorg - rectificatie bevolen

 

IEPT20070328, Rb Haarlem, MSD v Pharmachemie

Overtreding Wet op de Geneesmiddelenvoorziening niet onrechtmatig tegenover concurrent

 

IEPT20070328, Rb Amsterdam, Relatieplanner

Verstekvonnis: vonnis kan in de plaats van wilsverklaring voor overdracht domeinnaam

 

IEPT20070328, Rb Den Haag, HBM v Novacap

Verschuldigheid merk- en kwekersrechtlicenties, opgaveverplichting omzet

 

IEPT20070328, Rb Utrecht, Autoblad

Paulianeuze verkoop IE-rechten - wettelijk vermoeden benadeling schuldeisers niet weerlegd - ongedaanmakingsplicht gefrustreerd door overdracht aan derde te goeder trouw - schadeplichtig

 

IEPT20070328, Rb Den Bosch, Brabant Vacature

Geen gevaar voor verwarring Noordbrabantvacature BV en Brabantvacature.nl - Gebruik domeinnaam valt niet onder Handelsnaamwet

  

IEPT20070327, Rb Zutphen, Reclame Sukses v The Satisfactorie

Depot te kwader trouw gestyleerde "S" als merk

 

IEPT20070322, Hof Den Haag, Foto Huis

Gebruik foto huis in brochure geen schending eigendomsrecht of inbreuk op persoonlijke levensfeer

 

IEPT20070322, GvEA, VIPS

Geen ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk reputatie ouder bekend merk

 

IEPT20070321, Rb Leeuwarden, Hood

Belang bij verbod vanwege aangekondigde merkinbreuk - helft volledige proceskosten toegerekend aan IE-aspecten

 

IEPT20070321, Rb Den Bosch, Puma Avanti counterfeit

700.000 euro aan aankoopkosten counterfeit-schoenen niet als schade te verhalen - winstafdracht vereist kwade trouw merkinbreuk - importeren en doorleveren is geen auteursrechtelijke openbaarmaking

 

IEPT20070320, Hof Arnhem, UPC v KPN

Misleidende, vergelijkende reclame met "Geen KPN meer nodig" - bevel tot staking iedere merkinbreuk te ruim want zou ook toekomstig gebruik in vergelijkende reclame kunnen omvatten

 

IEPT20070316, Rb Utrecht, Technip Kinetisch Stroomschema Beslag

Auteursrechtinbreuk aannemelijk gelet op doel programma en informatie op website

 

IEPT20070316, CGR, Schering Plough v Abbott

Ongeoorloofde publieksreclame voor geneesmiddelen - aanprijzing voor nietgeregistreerde indicaties - ongeoorloofd gunstbetoon - verantwoordelijkheid voor gesponsorde websites

 

IEPT20070316, Rb Den Haag, Lexapro

Fabrikant specialite geen rechtstreeks belanghebbende bij validatiebesluit generiek geneesmiddel

 

IEPT20070315, Rb Den Haag, Sony v PsxShop

Merkenrecht: toestemming Europese import Playstation 3 niet aannemelijk

 

IEPT20070315, Rb den Haag, Cartridge World v Cartridge Corner

Mogelijk dwaling of bedrog bij aangaan franchiseovereenkomst - Cartridge Corner stemt niet overeen met merk Cartrigde World

 

IEPT20070315, Hof Den Haag, Cordis v Schneider

Vakman gaat uit van gebruikelijke betekenis cfr. handboeken - combinatie materialen niet inventief - geen inbreuk door nevengeschikte oplossing Cordis van zelfde probleem: niet "in wezen zelfde wijze" en niet "in wezen hetzelde resulaat" - geen "insubstantial differences" - schadevergoeding wegens tenuitvoerlegging in hoger beroep vernietigd vonnis

 

IEPT20070314, Rb Zwolle, Stokke v Marktplaats

Particuliere verkoper op marktplaats.nk gebruikt merk in economisch verkeer - internetdienstverlener heeft zorgvuldigheidsverplichting schade door inbreuken derden te beperken - Marktplaats dient eventueel NAW-gegevens adverteerders  te verzamelen maar in casu geen verplichting deze NAW-gegevens aan Stokke af te geven

 

IEPT20070314, Rb Haarlem, Erven Heyboer

Auteursrechten van voor 13 oktober 1977 niet overgedragen wegens ontbreken akte - rechten van na die datum vervaardigde werken overgedragen bij voorbaat

 

IEPT20070314, Rb Amsterdam, Fotostrip

Fotostrip geen auteursrechtelijk werk - ontbreken van voor nabootsingsbescherming vereist onderscheidend vermogen - onrechtmatige sommatie

 

IEPT20070313, HvJEG, Kaul v Bayer
Schending regels inzake tijdig aanvoeren feiten: Gerecht ten onrechte geoordeeld dat Kamer van Beroep niet mag weigeren rekening te houden met pas in beroep aangevoerde feiten en bewijsmiddelen

 

IEPT20070313, Hof Den Bosch, Kruiwagens

Voornamelijk door technische eisen bepaalde vormgeving kruiwagen geen auteursrechtelijk werk - geen slaafse nabootsing door gebruik merk Fort

 

IEPT20070313, Hof Den Bosch, Jaguar

Depot merk Jaguar voor schoenen te kwader trouw - Afbeelding roofdierkop geen inbreuk op Jaguar-merk - belettering Jaguar niet auteursrechtelijk beschermd.

 

IEPT20070313, Hof Arnhem, LecWec

Vordering merkinbreuk komt slechts toe aan rechthebbende - Rechterlijk gebod tot levering merk is niet hetzelfde als een uitspraak met rechtskracht akte - reclameuiting dat product verbeterd is suggereert niet dat eerder produkt inferieur was.

 

IEPT20070312, Rb Arnhem, Metafoor v Buro Beeld

In kort geding onvoldoende duidelijk dat computerprogramma werk is en auteursrecht toekomt aan werkgever - geen overeenstemming merk GRAS en teken FRIS voor software - onderscheidend vermogen en nodeloos verwarringwekkend nabootsen in kort geding onduidelijk

 

IEPT20070309, Rb Haarlem, Reckitt Benckiser v Unilever (CIF)

Superioriteitsclaim voor CIF - de beste universele reiniger - niet misleidend, gelet op onderzoeksresultaten - geen vergelijkende reclame nu marktaandeel Reckitt Benckiser niet zo groot is dat publiek de claim tot die producten zal herleiden

 

IEPT20070308, Rb Amsterdam, Market4Care v TBlox

Inbreuk softwareapplicatie door verveelvoudiging met doel deze openbaar te maken - milsleidende reclame door onvolledige en onjuiste mededelingen over concurrent - teken Tblox4Care maakt inbreuk op merk Market4Care; gevaar voor verwarring mede vanwege eerdere uitingen over mogelijke overname

 

IEPT20070307, Rb Roermond, Johnny Hoes

Auteursrechten Oude Catalogus overgedragen ten titel van beheer - Gehoudenheid baten te doen toekomen aan de Hoesgroep

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Norma v Vecai cs

Tussenkomst IRDA als tweede belangenbehartiger van uitvoerend kunstenaar naast Norma toegestaan

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Janssen en Krop v Rimatherm

Geen inbreuk octrooi sleuvenslijpmachine - aansprakelijk voor schade octrooi-inbreuk beslag - inbreuk op auteursrecht op installatievoorwaarden - nieuw in reclame ook toegestaan in geval van 'hernieuwd' gebruik

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Fleuren v Ruvo

Derdenwerking overdracht octrooi en ontvankelijkheid - Grensoverschrijdende bevoegdheid en provisionele voorziening - Partiële nietigheid octrooi aangenomen

 

IEPT20070307, Rb Den Haag, Firlbeck v Stet

Abritraal beding beperkt tot licentie-deel van de overeenkomst - Rechtbank bevoegd ter zake van Gemeenschapskwekersrechtelijke aspecten

 

IEPT20070306, Rb Rotterdam, Jaguar v Poema II

Beslag gelegd zonder verlof - Geen overeenstemming merken PUMA en JAGUAR voor fruit - Geen schadebegroting in kort geding

 

IEPT20070306, HvJEG Plancanica

Kansspelen: artikelen 43 EG en 49 EG verzetten zich tegen een nationale regeling (i) die marktdeelnemers die zijn opgericht in de vorm van kapitaalvennootschappen waarvan de aandelen op de gereglementeerde markten zijn genoteerd, van de kansspelsector uitsluit en boven-dien daarvan blijft uitsluiten en (ii) op grond waarvan aan personen als verdachten een strafrechtelijke sanctie wordt opgelegd omdat zij zonder de in de nationale wettelijke regeling voorgeschreven concessie of vergunning een georganiseerde activiteit van inzameling van weddenschappen hebben uitgeoefend, wanneer deze personen die concessies of vergunningen niet hebben kunnen verkrijgen wegens de met het gemeenschapsrecht strijdige weigering van deze lidstaat om hun deze te verlenen.

 

IEPT20070305, Rb Den Haag, Van den Heuvel Bouw

Executiegeschil - Gebruik domeinnaam is voeren handelsnaam - Geen dwangsommen verbeurd nu tijdig om opheffing website is verzocht

 

IEPT20070302, Rb Zutphen, Holtrigter Makelaars

Gevaar voor verwarring tussen makelaarskantoren in Apeldoor met de naam Holtrigter in de handelsnaam

 

IEPT20070301, Rb Amsterdam, Een man tegen de Staat

Publicatie niet onrechtmatig tegen opsporingsambtenaar

 

IEPT20070301, Rb Alkmaar, Schoolkeuze formulieren

Niet-ontvankelijk omdat gestelde inbreng c.q. overdracht auteursrecht niet nader is onderbouwd of gebleken