Mei 2007

Print this page

IEPT20070531, Hof Amsterdam, Kwakzalverij

Kwalificatie 'kwakzalver' onrechtmatig, gelet op de betekenis conform Van Dale

 

IEPT20070531, Hof Den Haag, Estrad

Geen voorlopig getuigenverhoor in hoger beroep kort geding

 

IEPT20070530, Rb Leeuwarden, Offerte bodemonderzoek

Geen oorspronkelijk werk - geen geschriftenbescherming omdat offertes niet bestemd zijn voor openbaarmaking

 

IEPT20070530, Rb Amsterdam, Boxershort

Model boxershort technisch bepaald - wijziging royaltyverplichting op grond van onvoorziene omstandigheden vanwege vernietiging Frans modeldepot

 

IEPT20070530, Rb Amsterdam, Wild Turkey v Wild Geese

Bewijs verval wegens non-usus - geen overeenstemming Wild Turkey en Wild Geese voor whiskey - geen geslaagde 'central attack' wegens niet betekening dagvaarding binnen vijf jaar na internationale inschrijving

 

IEPT20070530, Rb Haarlem, Keune Haircosmetics v Nova Kozmetik

Bevel tot overdracht Turkse merken naar Turks recht aan voormalig distributeur voor Turkije

 

IEPT20070530, Rb Arnhem, Barneveld Vandaag

Aanprijzing 'dagblad' misleidend omdat een dagblad vijf- tot zesmaal per week verschijnt

 

IEPT20070530, Hof Den Bosch, EBM v ESQ
Geen bewijsbeslag ex artikel 700 Rv, wel ex artikel 1019b Rv: De voorzieningenrechter heeft zijn oordeel mede gegrond op de overweging dat schending van de handelsnaam niet kan worden geput uit interne administratieve bewijsstukken. Hoezeer juist, daarmee wordt tekort gedaan aan het doel van het onderhavige beslag, namelijk om gegevens te vergaren omtrent de omvang van de inbreuk en van de schade die EBM heeft geleden als gevolg van een mogelijke handelsnaaminbreuk.

 

IEPT20070530, Rb Den Haag, Fort Vale v Pelican

Restrictieve uitleg octrooi vanwege onduidelijkheid en geslaagd Gilette-verweer: niet-inventieve toepassing van de stand van de techniek

 

IEPT20070530, Rb Den Haag, G-Sus v Low Land

Inbreuk auteursrecht toerekenbaar wegens niet voldoen aan vergewissingsplicht - geen belang bij gevraagd verbod vanwege ondubbelzinnige onthoudingsverklaring met boete

 

IEPT20070525, Hof Den Haag, Daxxa

Onrechtmatige concurrentie los van concurrentie-beding: onrechtmatig handelde door met gebruikmaking van de kennis die hij gelet op zijn werkzaamheden voor Daxxa had over haar klantenkring, prijsstelling en werknemers, deze klanten en werknemers actief te benaderen voor zijn eigen onderneming.

 

IEPT20070525, Rb Arnhem, DEPT v Intres

woord DEPT beschrijvend in modebranche - geen merkinbreuk GS Dept - geen bescherming DEPT als handelsnaam of ex artikel 6:162 BW

 

IEPT20070525, Rb Haarlem, Beemsterkaas-commercial executiegeschil

Verbod ziet op het maken van een kopie van eerdere reclamecampagne van Melkunie

 

IEPT20070524, Rb Amsterdam, Market4Care v TBlox - executiegeschil

Dictum noemt geen specifieke website voor rectificatie en geen dwangsommen verbeurd vanwege verouderde links op internet

 

IEPT20070524, Hof Den Haag, Air Force v Smillie

Octrooi-inbreuk: De SILICAIR-machine biedt in wezen een oplossing voor hetzelfde probleem met in wezen hetzelfde resultaat

 

IEPT20070524, GvEA, Der Grüne Punkt

Misbruik machtspositie door vragen licentievergoeding voor produkten die in Duitsland geen gebruik van DSD-systeem maken

 

IEPT20070524, Hof Den Haag, Pretium v KPN

Slamming onrechtmatig tegenover CPS-aanbieder - afsluiting wegens wanbetaling geen slamming - deactivering zonder wilsuiting vanwege aangaan 'BelBudget-abonnement' wel slamming

 

IEPT20070524, Hof Amsterdam, Mosckowicz v Kelder

Kwalificatie 'mafiamaatje' onrechtmatig

 

IEPT20070524, Rb Den Haag, Aquafox v Aqualock

Verwarringsgevaar tussen merk Aquafox en teken Aqualock voor glazenspoelsystemen - claim 'bespaar tot wel 70% spoelwater' niet misleidend 

 

IEPT20070523, GvEA, Reinigingstablet met bloemdessin

Aangevraagde vormmerken missen onderscheidend vermogen

 

IEPT20070523, Rb Rotterdam, Speko en Leerdam v OPTA

Onvoldoende verificatie spamklachten door OPTA - Geheimhouden personalia klagers in strijd met artikel 6 EVRM

 

IEPT20070523, Rb Groningen, VWS

VWS onderscheidend vermogen als merk voor juridische dienstverlening - Enkele registratie domeinnaam doet geen afbreuk aan reputatie merk en is niet op zichzelf onrechtmatig

 

IEPT20070523, Rb Amsterdam, Subaru

Door gebruik (woord-)beeldmerken Subaru wordt indruk gewekt dat men tot dealernetwerk behoort- Gebruik woord toegestaan om aan te geven waarin men specialist is - Inbreuk handelsnaam door gebruik Subaru als onderdeel domeinnaam - Inbreuk auteursrecht foto's Subaru-auto's

 

IEPT20070523, Rb Amsterdam, Subaru v Cosis

Inbreukmakend gebruik merk Subaru door organisatie niet-dealers - Aanduiding "Cooperatie Cosis Specilaisten in Subaru" inbreuk handelsnaamrechten - Inbreuk auteursrecht op foto's Subaru auto's - Contractuele boete treed in plaats van schadevergoeding

 

IEPT20070523, Rb Den Haag, Philips v Princo

Ambtshalve uitlating partijen verzocht in verband met schorsende werking hoger beroep van eerder tussenvonnis

 

IEPT20070522, Rb Zwolle, LTB Spijkerbroek

Ontwerp LTB Ibiza spijkerbroek niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20070522, Rb Amsterdam, Eurocontainers

Strafrechtelijke veroordeling modelrechtinbreuk - Vereenzelviging verdachte met B.V.

 

IEPT20070516, Rb Haarlem, Cassina v Loods 5
Aan Cassina toerekenbare schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid Stichting Beedldrecht - Met Halola overeengekomen minnelijke regeling betreft ook Loods - Geen algemeen verbod ter zake van alle Rietveld-werken

 

IEPT20070516, Rb Amsterdam, Pretium v Ombudsman
Onduidelijkheden bij werving klanten ten onrechte gekwalificeerd als misleiding

 

IEPT20070516, Rb Roermond, Anti Vandaal Coating

Onrechtmatige publicatie over produktaanbod concurrent en eigen projecten door referentielijst op website - negatieve reflexwerking merkenrechtelijk systeem depot te kwader trouw

 

IEPT20070516, Rb Den Haag, BMW v Mini Parts

Handelsnaam Mini Parts voor onderneming voor onderdelen voor Mini's maakt inbreuk op automerk Mini

 

IEPT20070516, Rb Haarlem, Svensson v Bonar

Claim "maximaal brandveilig" kan niet worden waargemaakt

 

IEPT20070516, Rb Den Bosch, BUMA v Scholen

Muziek op schoolfeesten en -uitvoeringen valt niet onder auteursrechtelijke onderwijsexceptie

 

IEPT20070516, Rb Amsterdam, ZIJonline

Publicatie over vermeend prostitutieverleden onrechtmatig

 

IEPT20070516, Rb Amsterdam, Rosenthal-Engels

Auteursrecht uitgeput door in het verkeer brengen via opkoper inboedel - Beslagexceptie voor voorwerpen voor eigen gebruik, artikel 29 Aw 

 

IEPT20070516, Rb Alkmaar, Staatsen v Gemeente Den Helder

Kwalificaties betreurenswaardig maar niet onrechtmatig - Geen immuniteit voor commissie

 

IEPT20070515, Rb Arnhem, Rosetta Stone v Eurolinguist

Beëindiging distributieovereenkomst - bevel tot staking verhandeling producten en gebruik merken

 

IEPT20070511, Rb Den Bosch, Beemsterkaas-commercial

Overdracht auteursrecht niet aanvaard - verwarringwekkend aanhaken aan oude Melkunie-commercials onrechtmatig

 

IEPT20070510, Hof Amsterdam, Euromedica v MSD

Geslaagd beroep op verjaring dwangsommen

 

IEPT20070510, Hof Den Haag, Le vin en direct

Geen bewijs inburgering 'le vin en direct' in Frans en Nederlands taalgebied binnen de Benelux

 

IEPT20070510, Rb Amsterdam, 112

Zwaarwegend belang Staat bij domeinnaam 112.nl

 

IEPT20070510, Rb Alkmaar, Hollandia v Hollander

Geen gevaar voor verwarring tussen merken Hollandia en Hollander voor bier

 

IEPT20070510, NMa, Koninklijke Horeca Nederland v BUMA

Klacht over misbruik machtspositie BUMA afgewezen

 

IEPT20070509, Rb Den Haag, VBI v Betonson

Geen octrooi-inbreuk met tot de stand van de techniek behorende prefab betonplaat met dwarsvleugel; verder schorsing in afwachting van oppositieprocedure EOB; geen grensoverschrijdende bevoegdheid nu geldigheid octrooi is betwist 

 

IEPT20070509, Rb Den Haag, Nokia v GSM Centrum

Merkinbreuk counterfeit Nokia-telefooncovers;

 

IEPT 20070508, Rb Den Haag, Pretium v Consumentenautoriteit
Zorvuldigheid toezichthouder - tijdens onderzoek niet de indruk wekken dat klachten gegrond zijn, tenzij dat evident is - onrechtmatig meewerken aan programma Kassa

 

IEPT20070508, Rb Den Haag, Wacom

Inbreuk handelsnaam Wacom CTA op handelsnaam WACOM CTI, beiden voor ingeneursbureau's

 

IEPT20070507, Rb Den Haag, Tensar v Texion

Misleidende vergelijkende reclame wapeningsroosters voor funderingen nu bewijs voor evenwaardigheidsclaim ontbreekt

 

IEPT20070507, Rb Den Haag, Paletti v Shoeby

Inbreuk op auteurs- en modelrechten kinderkleding BENGH per principesse

 

IEPT20070504, Rb Utrecht, Edmond Research v Xerox

Gevaar voor verwarring tussen teken Xerox Documate voor scanners en merk Documate voor printersoftware - geen depot te kwader trouw

 

IEPT20070503, Hof Amsterdam, World Online

Misleiding bij beursgang World Online doordat banken niet optraden tegen onduidelijkheid over aandelenbezit oprichtster, waardoor te optimistich beeld werd gecreëerd

 

IEPT20070702, CGR, GSK v AstraZeneca
Vergelijkende reclame geneesmiddel - ten tijde van verspreiding niet voldaan aan twee studiecriterium

 

IEPT20070502, Rb Den Haag, Plato

Overeenkomst met management B.V. aangemerkt als dienstbetrekking met uitvinder - overdracht octrooiaanspraken

 

IEPT20070502, Rb Den Haag, Ema

"Emmabenamingen" soortaanduiding voor Dendrobium Orchideeën

 

IEPT20070502, Rb Amsterdam, Ticket Plus

Merk Ticket Plus uitsluitend beschrijvend voor verkoop van kaartjes en bijbehorende diensten - kaartverkoop internationale sportevenementen en kaartverkoop dagrecreatieparken geen soortgelijke diensten - geen gevaar voor verwarring handelsnamen

 

IEPT20070501, Hof Den Bosch, Botcement

Misleidende presentatie als identieke produkten, gelet op verschil in uithardingstijd - geen voortzetting licentie na beëindiging samenwerkinsgovereenkomst