Oktober 2007

Print this page

IEPT20071031, Rb Almelo, Jansen & Tilanus
Jansen en Tilanus geen algemeen bekend merk - Voornemen tot gebruik voldoende voor belang bij inroepen verval - auteursrechthebbende vervallenverklaard merk kan zich niet tegen een nieuwe houder van dat merk op zijn auteursrecht beroepen - Geen onrechtmatige toe-eigening goodwill 

 

IEPT20071031, Hof Amsterdam, Peter R. de Vries v ontuchtpleger
Voorgenomen uitzending in beginsel toelaatbaar. De Vries cs schaden niet zozeer de gerechtvaardigde belangen van [X] dat dat in het licht van de gegeven omstandigheden onrechtmatig is. Verdere anonimiseren geboden.

 

IEPT20071031, Rb Den Haag, Sifam
Vorderingen onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20071031, Rb Amsterdam, Koelewijn cs en Beltman v SENA
Producer is geen fonogrammenproducent - Vragen van uitleg inzake producer als uitvoerend kunstenaar

 

IEPT20071030, Hof Amsterdam, Gaba v GSK

Naam Proglasur niet misleidend - Aannemelijk dat Proglasur speciaal ontwikkeld is  en een hoge fluoride beschikbaarheid en een hoge fluoride activiteit heeft en "helpt beschermen tegen tanderosie" - Geen nawerking eerdere misleidende commercial.

 

IEPT20071030, Rb Arnhem, Astellas Pharma v Synthon
Uitleg gebod: Vonnis moet zo begrepen worden dat Astellas aan Synthon een opgave dient te verstrekken van de namenen adressen van alle personen die daadwerkelijk kennis hebben genomen van de inhoud van de documenten/gegevensdragers, althans van wie redelijkerwijs valt aan te nemen dat zij daarvan kennis hebben genomen, en wel zodanig dat zij van daaruit verkregen informatie gebruik zouden kunnen maken ten nadele van Synthon - Geen dwangsommen verbeurd bij ontbreken rechtsgeldige betekening

 

IEPT20071030, Rb Rotterdam, Verspreiden opruiende tekst

Plaatsen van directe link op website is gelijk aan via internet verspreiden van opruiende teksten in de zin van artikel 132 Sr

 

IEPT20071025, Rb Amsterdam, Politieperskaart
Weigering Politieperskaart: geen journalist als hoofdberoep

 

IEPT20071025, Hof Amsterdam, Dicom v IAG
Garantstelling - spoedeisend belang bij betaling vanwege precaire financiele situatie van IAG - artikel 1019h Rv niet van toepassing

 

IEPT20071025, Rb Alkmaar, Scanabouw v De Leeuw
Ex parte bevel art 1019e Rv: Onherstelbare schade door bouwen inbreukmakend huis gelet op korte duur bouwtijd en afnemende effectiviteit bevel tot staking en omdat van onroerende zaak geen afgifte tot vernietiging of onbruikbaarmaking kan worden gevorderd

 

IEPT20071025, HvJEG, Develey
Gemeenschapsmerk autonoom t.o.v. nationaal merkenrecht: Merk zonder onderscheidend vermogen op gemeenschapsniveau kan in lid-staat wel onderscheidend vermogen bezitten

 

IEPT20071025, Rb Den Haag, Schneeball Hydrangea
Kwekers- en merkenrecht: geen bewijs verkoop planten

 

IEPT20071024, Rb Arnhem, Doorleveringsverbod

Verboden doorleveringsverbod in vaststellingsovereenkomst is in strijd met openbare orde

 

IEPT20071024, Rb Den Haag, Dharma Productions v KMI Music
Bewijsopdracht dat eiser filmproducent c.q. auteursrechthebbende is - Geen vereenzelviging KMI Music en KMI Music India enkel vanwege presenteren op één website

 

IEPT20071024, Rb Den Haag, Getronics v CSA
Wanprestatie door levering counterfeit Cisco-GBIC's

 

IEPT20071023, Rb Amsterdam, NOS

Inbeslagname beeldmateriaal proportioneel nu gebleken dat er thans geen andere opsporingsmethode resteert dan het vorderen van het beeldmateriaal van de NOS

 

IEPT20071022, Rb Den Haag, AHP v BIE
Prejudiciële vragen: Kan een certificaat worden verleend aan de houder van een basisoctrooi voor een product waarvoor op het moment van indiening van de aanvraag voor het certificaat reeds één of meer certificaten zijn ver-leend aan één of meer houders van één of meer andere basisoctrooien?

 

IEPT20071018, Rb Middelburg, Autobiografie

Niet onrechtmatige persoonlijke kwalificaties oud collega

 

IEPT20071018, HvJEG, KommAustria v ORF
Televisiespel: telewinkelen of televisiereclame

 

IEPT20071018, Rb Alkmaar, Eierdozen
Onderscheidend vermogen woordmerk "Mega Active" voor scharreleieren betwijfeld - Slaafse nabootsing verpakking

 

IEPT20071017, Rb Den Haag, Pretium v KPN
Onrechtmatige mailing - brief KPN in strijd met 'Aanvullende afspraken' tussen partijen op grond waarvan KPN zich dient te beperken tot doorverwijzen van klachten naar Pretium - rectificatie bevolen

 

IEPT20071017, Rb Den Haag, G-Star v Esprit
Acht modellen, waarvan vier eigen karakter en inbreuk en vier niet

 

IEPT20071017, Rb Den Haag, Douglas v Noapoa
Gevaar voor verwarring merk Douglas voor retaildiensten en Douglas voor speelgoed - speelgoed en retaildiensten soortgelijk - Belang bij vorderingen nu schikkingsvoorstel is vervallen

 

IEPT20071016, Rb Den Haag, Enza v Vilmorin
Uitleg conclusie - Geen bewijs inbreuk octrooi:onvoldoende om aanwezigheid van gen aan te tonen dat geen bewezen verband met relevante eigenschap vertoont - Proceskosten € 109.616

 

IEPT20071012, Rb Zwolle, Kwadraat v Kwadraat
Soortgelijkheid aanleggen van elektrische installaties en bouwkundige activiteiten - overeenstemming kenmerkend bestanddeel - Ongespecificeerde proceskosten afgewezen

 

IEPT20071011, HvJEG, Freeport v Arnoldsson

Internationale bevoegdheid bij samenhangende vorderingen: dat het feit dat tegen meerdere verweerders gerichte vorderingen een verschillende rechtsgrondslag hebben, aan de toepassing van die bepaling niet in de weg staat. Niet hoeft vast te staan dat de vorderingen niet enkel zijn ingesteld om één van de verweerders te onttrekken aan de bevoegdheid van de rechter van de lidstaat waar hij zijn woonplaats heeft
 

IEPT20071011, Rb Amsterdam, Playlogic v Visionvale
Geleidelijke overdracht bij akte - Geen automatische terugkeer auteursrechten bij ontbinding: overdracht bij akte vereist

 

IEPT20071010, GvEA, Bang & Olufsen
Vormmerk luidspreker: bijzonder oplettend publiek - vorm wijkt significant af van hetgeen gangbaar is; dat vorm tevens esthetische functie heeft doet aan onderscheidend vermogen niet af

 

IEPT20071010, Rb Den Haag, Agio v Staat
Tabaksreclame - toegestane 'reguliere presentatie': de uitstalling van doosjes sigaren in sobere dispensers op de toonbank van benzinestations is een vorm van 'reguliere presentatie'

 

IEPT20071010, Hof Amsterdam, Armatuur
Uiterlijk door technische uitgangspunten beperkt, zodat geen sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk - Geen misleidende reclame

 

IEPT20071010, Rb Den Haag, OTI v Smartrac

Onbetwiste grensoverschrijdende bevoegdheid rechtbank Den Haag ter zake van rechtmatigheid brieven over octrooiinbreuk - Conform lex loci delicti of marktaanknopingsregel bij ongeoorloofde mededinging is Pools en Chinees recht van toepassing - "Wapperen" met cotrooi naar Pools en Chinees recht niet onrechtmatig - Geen volledige proceskosten bij gebreke van verantwoording

 

IEPT20071010, Rb Den Haag, G-Sus v Low Land II

Winst is netto-winst conform Hof Den Haag (IEPT20060511) - Winst auteursrechtinbreuk kleding bepaald op € 14.286 Euro

 

IEPT20071010, Rb Den Bosch, Botcement
Biomet wekt ten onrechte de indruk dat de producten gelijk en geheel inwisselbaar zijn en dat er slechts sprake is van een naamswijziging - Zakelijk gebruik merk ter informatie over voorheen gevoerd product toegestaan

 

IEPT20071009, Hof Amsterdam, Medi Lease v Medlease

Medi Lease onderscheidend vermogen als handelsnaam - gevaar voor verwarring - Domeinnaam gebruikt als handelsnaam - Overdracht domeinnaam toegewezen - Proceskosten € 64.354

 

IEPT20071005, Rb Den Haag, Schuh v Omnimark

Geen aanspraak op redelijke vergoeding bij gebreke van na desbewustheidsexploit verrichtte octrooirechtelijk relevante handelingen - Geen misleidende reclame: aanprijzen als eerste aanbieder is niet zich voordoen als uitvinder 

 

IEPT20071005, Rb Breda, Vakantieonderzoek
Geen auteursrecht op vragenlijst of onderzoeksmethode - geen inbreuk geschriftenbescherming - geen dreiging inbreuk databankenrecht - overeengekomen exclusiviteit inzake onderzoek verboden mededingingsbeperking

 

IEPT20071004, Hof Amsterdam, Reisbureau Rita
Uitingsvrijheid: ook voor het Openbaar Ministerie moet voldoende duidelijk zijn geweest dat het vertonen van de poster bijdroeg aan een actueel publiek debat waarvan de heftigheid door de in dat debat aan de orde gestelde gebeurtenissen alleszins gerechtvaardigd werd en dat in het licht daarvan een strafvervolging van de betrokken verdachte wegens het (eventuele) smadelijke karakter van de uiting jegens de verantwoordelijke minister de toets van artikel 10 lid 2 EVRM niet zou kunnen doorstaan

 

IEPT20071004, HvJEG, Henkel
vorm en kleuren tablet geen onderscheidend vermogen als merk voor wasmiddel

 

IEPT20071004, Rb Groningen, Applicatiebeheerder v BZK
Geschil of werkgever of werknemer auteursrechthebbende is op hulpmiddelen

 

IEPT20071003, Rb Zwolle, Opdracht Octrooibureau
Opdrachten aannemelijk

 

IEPT20071003, Rb Zwolle, Starform v Hobby Totaal
Boetebeding kwalitatief recht bij auteursrecht - Geen matiging boete € 136.134 wegens verschil tussen de hoogte van de boete en de omvang van de schade, gelet op eerdere schendingen auteursrechten en strekking en doel van de vaststellingsovereenkomst

 

IEPT20071003, Rb Dordrecht, Hoogendonk v Dutch Spiral
Zowel auteursrecht als inbreuk op schroefloze spiralen, tekeningen en wikkelmachine  onvoldoende gemotiveerd

 

IEPT20071002, Rb Den Haag, Velopa v GTV

Geen modelinbreuk - Inbreuk auteursrecht pannagoaltjes- Nevenvorderingen afgewezen - Proceskosten gematigd

 

IEPT20071002, Rb Den Bosch, ItoM v NXP
Geen algemeen controlerecht royaltyopgaven: een algemene regel die het recht op controle inhoudt ligt ook niet voor de hand omdat de wijze waarop die controle moet worden uitgevoerd zeer afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, zowel ten aanzien van de aard van de informatie als wijze waarop de administratie ter zake door de betrokken partij is opgezet en ingericht.

 

IEPT20071001, Rb Zwolle, Striptease Service Nederland v Striptease Nederland

Onvoldoende onderscheidende handelsnaam: de naam "Striptease Service Nederland" heeft te weinig onderscheidend vermogen om als handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet aangemerkt te kunnen worden, nu deze is samengesteld uit woorden die in het normale taalgebruik gangbaar zijn en als zuiver beschrijvend dienen te worden aangemerkt.