September 2007

Print this page

IEPT20070928, Rb Den Haag, Desi Promotions v Roshan Video

Licentienemer niet gemachtigd auteursrecht filmproducent te handhaven

 

IEPT20070927, Hof Den Haag, Zilka v Rüegg
Octrooirecht: ten einde het risico van een verrassingsbeslissing te voorkomen verwijst het Hof de zaak naar de rol opdat beide partijen zich bij akte desgewenst kunnen uitlaten over het Hoge Raad arrest Lely v Delaval van 7 september 2007 en hun stellingen/verweer, zo nodig, kunnen aanpassen

 

IEPT20070926, Rb Den Haag, Nooteboom v Faymonville

Nu nietigheid octrooi exclusieve bevoegdheid is, is laatst aangezochte rechter bij uitzondering toegestaan de bevoegdheid van de eerst aangezochte rechter te onderzoeken - Octrooi nietig nu geen sprake is van een uitvinding, maar louter toepassing van ambachtelijke vakkennis (would geen could)

 

IEPT20070926, Rb Den Haag, Philips v Duplico

Zaak eerder aanhangig in Den Haag dan in Madrid gelet op tijdstip ontvangst door verantwoordelijke autoriteit

 

IEPT20070926, Rb Maastricht, Atlas Hotels v Hotel Atlas 2000
Gevaar voor verwarring handelsnamen staat buiten kijf - Reputatieschade wegens klachten zwaarwegende grond voor opzegging toestemming

 

IEPT20070925, Hof Arnhem, Auteursrecht brochure en foto's
Foto's en brochure auteursrechtelijk beschermd - Makerschap: artikel 8 en artikel 6 Aw in casu niet van toepassing op opdrachtgever - Gebruiksrecht opdrachtgever afhankelijk van betaling voor opdracht

 

IEPT20070925, Hof Arnhem, Scheepvaart-pictogrammencatalogus
Auteursrecht: makerschap Stell terzake van selectie en volgorde van weergave van signs niet aannemelijk geworden

 

IEPT20070925, Rb Den Haag, Doornewaard v Air Force

Geen inbreuk octrooi door niet-inventieve variant op stand der techniek - Nietigheid octrooi: voor gemiddelde vakman triviale maatregel en voor de hand liggende combinatie - opheffing bewijsbeslag

 

IEPT20070924, RCC, Perfect Hypotheken v Rabobank
'Beste keuze' geen misleidend superlatief omdat niet direct doelt op adverteerders product of de prijs daarvan - Mededeling 'Tussenpersonen liegen de klant voor'is denigrerende vergelijking

 

IEPT20070924, RCC, Rabobank v Perfect Hypotheken
Misleidend door niet noemen effectieve kreditevergoeding - Misleidend superlatieven, die als aboslute claims worden opgevat - enkele gebruik superlatieve maakt reclame niet tot vergelijkende reclame

 

IEPT20070921, Rb Haarlem, Fatboy v Qdesign

Inbreuk auteursrecht maatvoering 140x180 cm - Veroordeling Fatboy om verkoop andere maatvoeringen niet te belemmeren

 

IEPT20070920, HvJEG, Staat v Antroposana
Uitputtende harmonisatie  geneesmiddelen: antroposofische geneesmiddelen slechts in de handel mogen worden gebracht voor zover er een vergunning voor is afgegeven volgens een van de procedures van artikel 6 van richtlijn 2001/83

 

IEPT20070920, Hof Den Haag, Bonar v Svensson
Uitvindingshoogte aangenomen omdat (i) keuze voor materialen niet voor de hand lag , (ii) stand van de techniek geen aanwijzingen bevatte dat lamineren  reflecterende foliestroken met flexibele stroken van kunststof mogelijk is en (iii) vanwege tijdsverloop

 

IEPT20070920, Hof Den Haag, Technip Kinetisch stroomschema

Goederenrechtelijke rechtskeuze voor Zwitsers recht voor overdracht internationaal auteursrecht - Overdracht en levering auteursrecht onder voorwaarden naar Nederlands en Zwitsers recht mogelijk - Kinetisch stroomschema een oorspronkelijk werk: vrucht van selectie van gegevens - Grensoverschrijdende internationale auteursrechtinbreuk: Oorspronkelijkheid en inbreuk auteursrecht te beoordelen naar nationaal recht: lex protectionis

 

IEPT20070920, Rb Amsterdam, World of Experience v Rompa

Geen overdracht auteursrechten bij gebreke akte - Geen inbreuk beeldmerkrechten door gebruik beschrijvende woordbestandelen - Onder omstandigheden is denkbaar dat het een oud-medewerker niet vrij staat daarbij gebruik te maken van de specifieke kennis die is opgedaan in het bedrijf van de concurrent

 

IEPT20070920, HvJEG, Benetton v G-Star

Vorm die wezenlijke waarde aan waar geeft per definitie uitgesloten als merk en kan ook niet door inburgering merk worden

 

IEPT20070920, Rb Den Haag, Carbaglu

Geen spoedeisend belang vanwege éénmalige merkinbreukmakende verstrekking in 2006 - Eigen bereiding geneesmiddel door apotheker geen oneerlijke concurrentie voor pharmaceutische industrie

 

IEPT20070919, Rb Arnhem, Stubbe
Niet aannemelijk geworden dat punten van vaststellingsovereenkomst successievelijk moeten worden afgewerkt

 

IEPT20070919, Rb Utrecht, The Book of Answers

Auteursrechtelijk beschermd werk - inbreuk - Schadevergoeding op grond van geschatte omzetderving - Geen immateriële schade

 

IEPT20070918, Rb Zwolle, Gezondheidskussen

Slaafse nabootsing : Geen onderscheidend vermogen en geen verwarringsgevaar - Ontbreken vormmerk-depot niet van belang

 

IEPT20070917, GvEA, Microsoft v Commissie
Misbruik machtspositie: Onrechtmatige licentieweigering en koppelverkoop

 

IEPT20070917, Rb Den Bosch, Forum Hypotheken
Voeren domeinnaam voor website is gebruik handelsnaam - Overdracht domeinnaam en recticaties bevolen

 

IEPT20070913, Hof Amsterdam, Thuiskopie v Norma en Irda

Amerikaanse uitvoerend kunstenaars in beginsel geen aanspraken onder Wet op de naburige rechten omdat VS niet bij Verdrag van Rome zijn aangesloten - WIPO-verdrag nog niet geratificeerd, maar ook geen rechtstreekse werking

 

IEPT20070913, Hof Den Haag, Netscape v Netschaap

Geen inbreuk merkenrecht of auteursrecht. Domeinnaam niet gebruikt als merk. Geen ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk reputatie merk - enkele feit dat tussen het werk en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, wettigt niet het vermoeden van ontlening 

 

IEPT20070913, HvJEG, Bainbridge

Enkel fonetische overeenstemming dwingt niet tot aannemen verwarringsgevaar - Bij serie-merk is bewijs van gebruik van een voldoende aantal merken daarvan vereist - Gebruik van lichte variant kan niet aan meerdere merkregistraties worden toegerekend - Bepaling van nationaal recht die voor een "defensief merk" geen gebruik vereist, is geen geldige reden voor niet-gebruik van het merk wanneer het wordt ingeroepen tegen een inschrijving van een gemeenschapsmerk.

 

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Getuige v Vrij Nederland

Onrechtmatige publicatie foto wegens veiligheidsrisico - Geen publiek figuur - Recall afgewezen wegens gebrek aan effectiviteit

 

IEPT20070913, Rb Amsterdam, Jellinek Privé

SJM is geen overheidsinstelling en heeft geen exclusieve positie in verslaafdenzorg - Geen onrechtmatige kruissubsidiëring door licentie naam en exclusief doorverwijzen

 

IEPT20070912, GvEA, Neumann microfoonkop

Merkenrecht: geen onderscheidend vermogen vorm microfoonkop

 

IEPT20070912, GvEA, Aceites del Sur v Koipe – Carbonell v La Espanola
globale visuele indruk van grote overeenstemming creëert, omdat het merk La Española de kern van de boodschap van het merk Carbonell en de erdoor opgeroepen visuele indruk nauwkeurig reproduceert

 

IEPT20070912, Rb Amsterdam, Wheely

Schade wegens merkinbreuk in de vorm van mogelijke licentievergoeding aannemelijk: schadestaat procedure - Schade wegens onrechtmatige dreiging met rechtsmaatregelen geschat op  € 232.000

 

IEPT20070912, Rb Den Haag, Der-Tec v Bege

Geen grond voor vergoeding op merkrecht inbreukmakende domeinnaam - Dwangsom op overdracht vanwege eerdere weigeringen daaraan mee te werken - Geen matiging proceskosten - Gemiddeld kort geding als regel tussen € 15.000 tot € 25.000 aan proceskosten

 

IEPT20070912, GvEA, Grana Biraghi v Grana Padano

Beschermde oorsprongsbenaming GRANA PADANO voor kaas staat in de weg aan inschrijving merk GRANA BIRAGHI voor kaas. Bestanddeel GRANA is geen soortnaam

 

IEPT20070911, HvJEG, Céline

Merkinbreuk door gebruik handelsnaam: Ook zonder handelsnaam of statutaire naam op product aan te brengen kan sprake zijn van 'gebruik voor waren of diensten' indien door het gebruik een verband met de waren of diensten ontstaat, tenzij dat gebruik conform eerlijke handelsgebruiken is

 

IEPT20070911, HvJEG, Merck 

Het staat de lidstaten vrij rechtstreekse werking aan artikel 33 TRIPs-Overeenkomst inzake de minimum beschermingsduur voor octrooien toe te kennen, bij gebreke van communautaire regelgeving inzake octrooien

 

IEPT20070907, HR, Lely v Delaval

Uitleg octrooi: wat 'wezenlijk is', c.q. 'de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte' dient als gezichtspunt, tegenover de letterlijke tekst van de conclusies (de 'uitersten' in de woorden van het Protocol) - Uitleg octrooi is zozeer verweven het waarderingen van feitelijke aard dat deze in cassatie slechts in beperk-te mate op juistheid kan worden onderzocht

 

IEPT20070907, Rb Haarlem, Canei v Galilei

Geen overeenstemming woord- en beeldmerken voor wijn - Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken bijkomende omstandigheden

 

IEPT20070907, Rb Den Haag, Danziger v Biological Industries

Inbreuk kwekersrecht met 'afgeleid ras', gelet op overeenstemming in biologische markers en ontbreken verklaring over ontstaan ras - Dreiging van inbreuk - Matiging proceskosten van € 95.000 naar € 65.000

 

IEPT20070907, Rb Groningen, Verwijdering Kunstwerken Loppersum

Geschil over verwijdering afgewikkeld met opdracht - Geen rectificatie -  Proceskosten ex 1019h Rv in casu niet billijk

 

IEPT20070906, Hof Amsterdam, Mag Instrument v Magnum

Geen verwarringsgevaar serie Mag-Lite merken voor staafzaklantaarns en Magnum voor duiklampen

 

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Greenleaf

Merkdepot te kwader trouw: Verstrijken 5-jaars termijn verhindert niet actie ex artikel 6:162 BW - Op grond van beëindiging samenwerking gehouden tot overdracht merk

 

IEPT20070906, Rb Den Haag, De Gouden Makelaar v Goudenjaren Makelaar

Auditief, visueel en begripsmatige verwarringwekkende overeenstemming merk en teken - Geen depot te kwader trouw wegens eerste voorgebruik

 

IEPT20070906, Rb Amsterdam, Royal Asscher Diamonds v Royal Diamonds Amsterdam

Geen verwarringsgevaar: Asscher is kenmerkende bestanddeel in handelsnaam en merk. Gebruik van Royal en Amsterdam niet misleidend of verwarringwekkend

 

IEPT20070905, Rb Amsterdam, Gallup v Nipo

Breuk vereniging met merkhouder geen grond voor einde gebruiksrecht leden - Gebruiksrecht Nipo niet langer exclusief door opzegging licentie door Nipo - Onrechtmatige toestand geen titel voor overdracht - Uit voldoen kosten registratie blijkt geen wilsovereenstemming overdracht 

 

IEPT20070905, Rb Zutphen, Easy Drain promotiefilm

Misleidende vergelijkende reclame - Verbod en rectificatie