April 2008

Print this page

IEPT20080429, Hof Den Bosch, Logistics

Handelsnaambescherming: Geen monopolisering beschrijvend bestanddel 'logistics'. Eerder gebruik specifieke handelsnaam ([naam] logistics) beslissend

 

IEPT20080429, Rb Utrecht, Mundipharma v CBG

Volksgezondheidsrisico's zijn niet aan te merken als belangen waarin verzoekster zodanig wordt getroffen dat haar onmiddellijke rechtsbescherming moet worden geboden door het schorsen van de verleende handelsvergunningen of enige andere voorlopige voorziening

 

IEPT20080429, Rb Amsterdam, Plastisch Chirurg v EO
Beschuldiging van oplichting en zelf uitgelokte rel onrechtmatig. € 15.000 voorschot immateriële schadevergoeding

 

IEPT20080429, Rb Den Haag, G-Star v Gull Trading
ex parte verbod - auteursrecht jack en spijkerbroek

 

IEPT20080429, Rb Den Haag, Mad Dog Athletics v Batavus (Spinner)
Vermoeden van geldigheid Gemeenschapsmerk. Toegestaan aangeven bestemming van de waar: Batavus heeft aan de door haar aangeboden fiets de tekens spinning en spinner verbonden als aanduiding inzake een wezenlijk kenmerk van die fiets namelijk de bestemming als spinner te gebruiken bij spinning. Er waren voor Batavus, gegeven de feitelijke verwording tot soortnaam van spinner en spinning, geen reële alternatieve aanduidingen beschikbaar

 

IEPT20080429, Rb Den Haag, Boerengolf
Vermoeden van geldigheid Gemeenschapsmerk: Zolang geen vordering tot nietigverklaring gemeenschapsmerk bij BHIM is ingesteld brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmerken. Beschrijvende element "Boerengolf" maakt merk nog niet nietig, gelet op de figuratieve elementen. Verwarringsgevaar niet bestreden

 

IEPT20080425, Rb Utrecht, Apotheek De Batau v huisarts
Samenwerkingsovereenkomst voorschrijvende huiarts en apotheek in strijd met Geneesmiddelenwet, maar niet onrechtmatig tegenover andere apotheek omdat Geneesmiddelenwet niet strekt tot in het geding zijnde belangen van apotheek

 

IEPT20080424, Hof Den Haag, Ragasco v Kompozit

Octrooirecht: nieuwheidsschadelijk openbaar voorgebruik gastank - tegenbewijs toegelaten

 

IEPT20080424, Rb Breda, Thoroughbred Software

Beeindiging softwaredistributie wegens inbreukmakende verveelvoudiging software en misleidene mailing

 

IEPT20080424, Rb Amsterdam, Klashorst v Van de Kerkhof

Toewijzing afleggen rekening en verantwoording: van Van de Kerkhof c.s. kan naar normen van redelijkheid en billijkheid worden verlangd dat inzicht verschaft wordt aan Klashorst over de aangeleverde schilderijen en de door of namens hen daarmee verrichte transacties en in de overige voor of namens Klashorst verrichte zakelijke en/of financiële activiteiten. Geen verbod gebruik handelsnaam. Geen overdracht domeinnaam.

 

IEPT20080423, RCC, Putters v UPC

Misleidende reclame: disclaimer niet goed leesbaar

 

IEPT20080423, Rb Leeuwarden, De Kameleon
Auteursrecht en makerschap: Script theatervoorstelling is niet onder leiding en toezicht van De Kameleon II tot stand gekomen. Op Kameleon II c.s. rust de bewijslast van de door hen gestelde feiten en omstandigheden dat de door [a] vereiste toestemming is gegeven.

 

IEPT20080423, Rb Amsterdam, Nestlé v Nutricia

Aanhouding oordeel ter zake van claims waarover Europese Autoriteit voor voedselveiligheid nog moet oordelen. Claims inzake hypo-allergene voeding en gelijkenis met borstvoeding misleidend. Geen belang bij verbod voor claim waarvan gesteld noch gebleken is dat Nestlé deze weer wil gebruiken

 

IEPT20080422, Rb Den Haag, John Deere v Van Ruiten (ex parte verbod)

Ex parte verbod afgewezen. Doordat bij beschikking van heden verlof zal worden gegeven het beslag tot afgifte te leggen, zal in belangrijke mate een situatie ontstaan die met het ex parte verbod wordt beoogd. Dit neemt de spoedeisendheid weg van de thans verzochte ex parte voorziening en ook het belang daarvan.

 

IEPT20080422, Rb Den Haag, John Deere v Van Ruiten (beslag tot afgifte)


IEPT20080422, Rb Den Haag, John Deere v Van Ruiten (beschrijvend beslag)

 

IEPT20080421, Rb Den Bosch, MF Beheer v My Global Factory
Beroep op dwaling vaststellingsovereenkomst faalt. Geen proceskosten conform artikel 1019h Rv

 

IEPT20080418, HR, Lancaster

Bewijslast uitputting merkrecht: Bewijslast dat producten door of met toestemming van Lancaster buiten de EER in het verkeer zijn gebracht rust niet op Lancaster, nu niet is aangetoond dat een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaat wanneer verweerders dienen te bewijzen dat de producten door of met toestemming van Lancaster c.s. binnen de EER in de handel zijn gebracht

 

IEPT20080417, Hof Den Haag, Nike v Rico Sport
Counterfeit: bewijs van vervalsingen en leveringen. Geen rechtsverwerking door 5 jaar stilzitten. Geen verbod tot gebruik van het merk, wel verbod inbreuk op merkrechten te maken

 

IEPT20080417, Hof Den Haag, ZO verzekeringen
Inbreuk ZO-handelsnaam en merkrechten: Beide ondernemingen opereren in de verzekeringsbranche, en zijn (met name) actief in hetzelfde geografische gebied, Zuid-Holland. De handelsnaam ZO heeft van huis uit (een tamelijk grote) onderscheidingskracht voor verzekeringsbranche. Voor-voorgebruik ZO aangenomen

 

IEPT20080417, Rb Amsterdam, Foto in Film Fitna
Geert Wilders aansprakelijk voor inbreuk op auteursrechten fotograaf en portretrechten Edin. Voorschot op materiële schade fotograaf van 5.000 euro en van 3.000 euro aan immateriële schade Edlin, omdat schade mede een gevolg is van het poseren als Mohammed B.

 

IEPT20080417, HvJEG, Peek & Cloppenburg v Cassina
Auteursrechtelijke distributie vereist eigendomsovergang zaak:  van distributie onder het publiek van het origineel van een werk of een kopie daarvan, anderszins dan door verkoop, in de zin van artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29, is uitsluitend sprake wanneer er een eigendomsoverdracht van deze zaak plaatsvindt

 

IEPT20080416, GvEA, Citibank v Citi
CITI overeenstemmend met ouder bekend Gemeenschapsmerk CITIBANK

 

IEPT20080416, Rb Den Bosch, Loods 5
Proceskosten: Strijd met goede procesorde door eis zodanig te wijzigen dat de nieuwe vordering niet langer zijn grondslag vindt in het intellectuele eigendomsrecht, hetwelk slechts is ingediend om te ontkomen aan een veroordeling tot betaling van een redelijke en evenredige proceskostenvergoeding.

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Van Zon v Florence Creations
Kwekersrecht:geen verzuim licentie-/productieovereenkomst

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Siemens v Kryezi
Bewijs makerschap Siemens conform artikel 8 Auteurswet: die vennootschap staat op de door Siemens verhandelde cd-rom's vermeld. Procesvolmacht: lasthebber is niet gehouden in de dagvaarding of uit eigen beweging te vermelden dat hij optreedt ter behartiging van de belangen van een ander

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Sisvel v Acer Computer
Exhibitie art. 843a Rv: ter voorkoming van 'fishing expeditions'dient onrechtmatigheid voldoende onderbouwd te worden. Daaraan heeft Acer niet voldaan. Sisvel heeft aangegeven welk gebruik rechtenvrij is en douanebeslag opgeheven voor producten waar enkel rechtenvrije software op was geïnstalleerd. Dat Sisvel geen "Reasonable And Non Discriminatory" ("RAND")-voorwaarden hanteert niet voldoende onderbouwd.

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos
Beoordeling inbreuk auteurs- en modelrecht diverse prints voor stoffen: Inbreuk aangenomen terzake van de prints White Bubbles, Stripe Flower en Multi Color Stripe, geen inbreuk voor Pink Blue patchwork quilt. Blue Mini Check print niet auteursrechetlijk beschermd. Dreiging inbreuk terzake van prints Billy en Ocean Dream

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Schlumberger v EMGS
Geen 'wapper'-verbod: Van een voor EMGS kenbare evident nietige octrooipretentie bedoeld in de "wapper"-rechtspraak is geen sprake. Schorsing nietigheidsprocedure in afwachting oppositie bij Europees Octrooibureau.

 

IEPT20080416, Rb Den Bosch, Trianon Chocolatiers v Revillon Chocolatier

Geen onderscheidend vermogen staafvorm voor chcoladeprodukten

 

IEPT20080416, Rb Alkmaar, Falat v Syngenta
Onderhandelingen te goeder trouw over distributieoevreenkomst. Geen 'lifetime exclusivity'overeengekomen - Nederlands recht van toepassing

 

IEPT20080415, Hof Den Bosch, Yonex v Belgro

Geen inbreuk merkrecht: Domeinnaam yonexbadminton.nl is gerechtvaardigde wegwijzer naar Yonex-assortiment op website Belgro. Geen onrechtmatige registratie domeinnaam:

 

IEPT20080415, Rb Den Bosch, Vervalsingen kunstwerken
Gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden

 

IEPT20080415, Rb Den Haag, Safak

Gemeenschapsmerk nietig wegens ouder nationaal recht. Omzetting Gemeenschapsmerk naar Benelux geeft geen verbodsrecht voorafgaand aan Benelux-inschrijving

 

IEPT20080410, Hof Den Haag, Atlas Copco Airpower v Jorc Industrial
Zowel "oude' als 'nieuwe' Puro maken geen inbreuk op Octrooi voor olie/water-scheider. Nietigheidsvonnis rechtbank vernietigd en octrooi geldig bevonden conform Oppositie bij het Europees Octrooibureau. Geen misleidende vergelijkende reclame omdat geadresseerde van reclame-uitingen zal begrijpen dat Jorc hier haar "nieuwe" PURO aanprijst en deze vergelijkt met de "oude" PURO. Geen rectificatie brief Atlas aan afnemers gelet op tijdsverloop sinds 2005

 

IEPT20080410, Rb Breda, Groen Direkt v Direct Select
Beschrijvende handelsnaam: de woorden GROEN en DIREKT dienen als zuiver beschrijvend te worden aangemerkt voor de handel in boomkwekerijproducten en niet door één partij geclaimd mogen worden, aangezien het ondernemingen, die al dan niet via een website boomkwekerijproducten, planten of bomen te koop aanbieden, dient vrij te staan zich te bedienen van de woorden GROEN en DIREKT

 

IEPT20080410, HvJEG, Adidas v Marca, H&M en Vendex
Vrijhoudingsbehoefte speelt geen rol bij bepalen beschermingsomvang merk, behalve indien teken gebruik wordt om kenmerk van de waar aan te geven (art. 6(1)(b) Richtlijn)

 

IEPT20080409, Rb Den Haag, Eurotrade v Gamma
Modelrecht: ex parte bevel

 

IEPT20080408, Rb Rotterdam, Ziekenhuis Rotterdam
Gevaar voor verwarring met "Havenziekhuis Rotterdam" en "Oogziekenhuis Rotterdam" bij patiënten en bezoekers door gebruik van "Ziekenhuis Rotterdam" als handelsnaam of dienstmerk door MCRZ. Meegewogen dat verwarring tussen ziekenhuizen verstrekkender gevolgen met zich mee kan brengen dan verwarring tussen andersoortige ondernemingen.

 

IEPT20080407, Rb Den Haag, Eli Lilly v Ratiopharm Olanzapine
Geen concrete dreiging inbreuk octrooi: enkele registratie generiek geneesmiddel geeft onvoldoende dreiging van inbreuk.

 

IEPT20080407, Rb Den Haag, Nederlandse Islamitische Federatie v Wilders
Ook grievende of choquerende uitlatingen beschermd door vrijheid van meningsuiting. Termen 'barbaar' en 'fascisme' niet onrechtmatig:  voor een parlementariër geldt dat hij in het openbaar debat ook buiten de Tweede Kamer, zo nodig met scherpte, zijn standpunt naar voren moet kunnen brengen. Niet kan worden gezegd dat gedaagde met de door hem gekozen bewoordingen, ofschoon provocerend, oproept tot haat of geweld tegen moslims.

 

IEPT20080404, Rb Amsterdam, Staat v Opinio inzake rede Balkenende
Fictieve rede Balkenende niet onrechtmatig: Het artikel is overduidelijk een verzinsel dat op karikaturale wijze (het gebrek aan) polemiek omtrent het christendom en de islam aan de orde stelt en uitlokt.Voor zover het hier een kritische bejegening van de heer Balkenende betreft, geldt dat hij zich dit als minister-president en leider van het CDA zal moeten laten welgevallen.

 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Playboy v Laporte
Geen verval beeldmerk "Play Boy" van Laporte wegens niet normaal gebruik. Uit de aangehaalde rechtspraak volgt dat aan de eis van normaal gebruik wat betreft de kwantiteit van het gebruik van het merk geen hoge eisen mogen worden gesteld. Geen rechtsverwerking Laporte's nietigheidsvordering voor woordmerk Playboy voor kleding wegens gedogen (conform Michelin-arrest), wel verjaring van die vordering wegens verloop van twintig jaar.

 

IEPT20080403, Rb Arnhem, De Roode Roos v De Rooij
Geen conservatoir bewijsbeslag inzake NAW-gegevens houders IP-adres

 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Binder Videotheek v Dharma Productions

Auteursrecht: Onvoldoende bewijs dat Dharma producent is - Enkel overeenkomst waarin Dharma als producent wordt aangemerkt, en daartegenover stukken waar-in twee andere personen als producent worden aangemerkt. Geen ruimte voor nadere bewijslevering in kort geding

 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Paralegal v Juridisch Loket

Geen schorsing tenuitvoerlegging proceskostenveroordeling art 351 Rv

 

IEPT20080403, Hof Amsterdam, Inspreker verkeersinformatie v Q-Music

Inspreker verkeersinformatie geen uitvoerend kunstenaar: geen sprake van uitvoering van een werk in auteursrechtelijke zin.

 

IEPT20080403, Hof Den Haag, Gemnet v Stimular

Sprake van gebruik merk in het economisch verkeer onanks ideële doelstelling. Ook gevaar voor verwarring door auditieve en visuele gelijkenis tussen Gemnet en Gimnet.

 

IEPT20080402, Rb Den Haag, Wobben v Vestas

Gebrek aan uitvinderswerkzaamheid nu de voorgeschreven werkwijze al was voorzien door Heier, al was doordacht door Bruntt, al was voorschreven door Eltra, en al onderdeel vormde van het Horns Reef project. Uitvindingshoogte te beoordelen vanuit oogpunt van een vakman zowel op het gebied van netbeheer als op het gebied van windenergie.

 

IEPT20080402, Rb Amsterdam, Meissen v Deko Trends
Merkenrecht - exhibitie: geen inzage in door bewijsbeslag getroffen bescheiden

 

IEPT20080402, Rb Den Haag, Westhoff v Grünewald
Kwekersrecht: ex parte bewijsbeslag

 

IEPT20080402, Rb Amsterdam, Bos v Weekend
Privacy publiek figuur: het bevredigen van de nieuwsgierigheid van delen van de bevolking weegt niet zwaarder dan het recht op bescherming van de privacy waar ook publieke figuren onmiskenbaar recht op hebben.

 

IEPT20080402, Rb Leeuwarden, Tooldiscounter v Tooldiscount

Inbreukmakende handelsnaam

 

IEPT20080402, Rb Den Haag, Hansa v Tempoline
Inbreuk vormmerk- belang bij verbod met dwangsom

 

IEPT20080402, Rb Rotterdam, TBI v TIB
Handelsnamen: verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20080401, Rb Den Haag, Meyn v Tieleman Food cs
Octrooirecht : ex parte bevel

 

IEPT20080401, CBB, Kimberly-Clark Kleenex anti-virale tissue
BESTRIJDINGSMIDDELENWET: Toelatingsstelsel niet in strijd met Biocidenrichtlijn. Gerechtvaardigde beperking van vrij verkeer van goederen. Geen wederzijdse erkenning Duitse toelating