December 2008

Print this page

IEPT20081231, Rb Den Haag, Knooble v Staat & NNI

NEN-normen auteursrechtelijk beschermd, zolang nog niet bekend gemaakt conform Bekendmakingswet. Ingeval echter de Staat (een deel van) de inhoud ervan wil opnemen in een algemeen verbindend voorschrift, heeft dat als consequentie dat die inhoud op gelijke wijze als het algemeen verbindend voorschrift zelf openbaar gemaakt dient te worden. De gevolgen voor het auteursrecht van het NNI zijn dan een zaak tussen de Staat en het NNI.

 

IEPT20081231, Rb Den Haag, Teckru v Duyvis

Partiële nietigheid octrooi: in de verklaring voldoende aanknopingspunten om te oordelen dat de Bauermeisterhandleiding 1965/1966 voor de prioriteitsdatum openbaar toegankelijk was. Rechtbank komt terug op eerdere beslissing inzake partiële nietigheid, vanwege introductie zelfbeperkingsrecht van de octrooihouder, zoals geintroduceerd met art. 138 EOV 2000

 

IEPT20081231, Rb Den Haag, Kruidvat v Nutricia

Geen nietigverklaring octrooi Nutricia. Vinding nieuw en inventief. Ontbreken technisch effect niet aannemelijk gemaakt. Geen aanhouding in afwachting oppositie-procedure

 

IEPT20081230, Rb Rotterdam, La Vita

Wel en niet verwarrend: Geen verwarringsgevaar La Vita-ondernemingen in Brielle en Maassluis. Gevaar voor verwarring La Vita Fashion en La Vita Mode in Maassluis

 

IEPT20081224, Rb Amsterdam, Upper Deck v Konami

Onredelijk korte opzegtermijn subdistributeur: dient tenminste een redelijke opzegtermijn in acht te nemen en/of zodanige voorzieningen aan te bieden dat Upper Deck B.V. in de gelegenheid wordt gesteld zodanige maatregelen in haar bedrijfsvoering te treffen dat de gevolgen van de beëindiging van de LOI-EU zoveel als mogelijk door haar kunnen worden opgevangen

 

IEPT20081224, Rb Amsterdam, Tick v Vevam

Niet van belang of rechtspersoon behartiging kabelgelden ook afdraagt: Hetgeen is bepaald in artikel 26a Auteurswet legt Tick niet de verplichting op de door haar geïnde gelden ook aan individuele auteursrechthebbenden af te dragen. Zoals Tick terecht stelt, volgt uit artikel 26a Auteurswet niet de wijze waarop geïnde gelden aan belanghebbenden beschikbaar moeten worden gesteld.

 

IEPT20081224, Rb Rotterdam, Cursus informatiearchitectuur

Inbreuk aangenomen: Euroforum cursus stemt in te veel essentiële en karakteristieke aspecten overeen met de cursus van [eiseres sub 1] om van een nieuw oorspronkelijk werk te kunnen spreken, zodat met deze cursus inbreuk wordt gemaakt op het aan [eiseres sub 1] toekomend auteursrecht

 

IEPT20081224, Rb Utrecht, Berenschot Key Management Models

Persoonlijkheidsrecht komt toe aan werkgever-maker: Uit artikel 7 Aw vloeit voort dat de feitelijk maker van een werk al vanaf het begin van het (in dienstbetrekking) vervaardigen daarvan door de Auteurswet niet als maker wordt beschouwd, maar dat de dienstbetrekking van de feitelijk maker meebrengt dat zijn plaats als maker vanaf het begin wordt ingenomen door de werkgever. Wel recht op naamsvermelding feitelijk maker op grond van postcontractuele verhouding

 

IEPT20081224, Rb Dordrecht, Deckers v La Cheapa - UGG

Inbreuk auteurs- en merkrechten UGG: Laarzen auteursrechtelijk beschermd. Merk UGG in de Benelux onderscheidend vermogen.  

 

IEPT20081223, Rb Amsterdam, TéVé Holland v Van Dijk & Masmedia

Drie jaar lang inzetbaar houden van oud-kandidaten  TV-programma zonder tegenprestatie is onredelijk te achten. Niet aannemelijk geworden dat zij belang heeft bij de beschikbaarheid van Van Dijk om de door haar gedane investeringen in het programma terug te verdienen.

 

IEPT20081223, Hof Den Haag, Desi Promotions v Roshan Video

Geen spoedeisend belang in hoger beroep: Desi Promotions heeft niet betwist dat Roshan zijn onderneming heeft gestaakt, zodat er thans van inbreuk door hem geen sprake meer is. Wel belang bij arrest in verband met proceskosten eerste aanleg. Procesvolmacht door rechthebbende niet voldoende aannemelijk.

 

IEPT20081223, Rb Amsterdam, IZZ v Agis

Onvoldoende afstand van concurrent: overmatig profiteren van de inspanningen die IZZ zich heeft getroost om het onderscheidingsteken Zorg voor de Zorg bekendheid te geven. Geen merkinbreuk.

 

IEPT20081223, Hof Amsterdam, Intersong v Van Hemert

Ontbinding overeenkomst na veertigjarige relatie: Het betoog dat een mogelijke tekortkoming van Intersong na een veertigjarige relatie ontbinding niet rechtvaardigt treft geen doel -  dat Intersong gedurende lange tijd niet bereid was de aan Van Hemert toekomende vergoeding geheel te voldoen en eerst na daartoe in rechte te zijn veroordeeld tot betaling is overgegaan.

 

IEPT20081223, Rb Amsterdam, De Telegraaf v Partrust

Negatieve artikelen niet onrechtmatig. Hoewel duidelijk is dat De Telegraaf en [gedaagde 2] het niet hebben begrepen op Partrust, is de teneur van de berichtgeving al met al niet zodanig dat deze als onrechtmatig moet worden aangemerkt. De enkele omstandigheid dat Partrust niet in alle gevallen (tijdig) om weerwoord is gevraagd, maakt die artikelen niet alsnog onrechtmatig.

 

IEPT20081222, HvJEG, The Wellcome Foundation v Paranova - Zovirax

Noodzaak ompakken, informatieplicht en bestrijden lekken in verkooporganisatie: indien ompakken noodzakelijk is kan merkhouder zich enkel verzetten tegen nieuwe verpakking wegens reputatieschade. Parallelimporteur dient informatie te verschaffen die noodzaak ompakken aannemelijk maakt, maar die informatie mag niet gebruikt worden om lekken in verkooporganisatie op te sporen en parallelhandel te bestrijden.

 

IEPT20081222, CBB, Lucky Strike advertentie

Niet toegestane reclame: mededelingen niet uitsluitend bestemd voor de bedrijfstak van de handel in tabaksproducten en vormgegeven op een wijze die, meer dan nodig zou zijn om enkel het feit van de wijziging van de merknaam en/of de verpakking van het product ter kennis van de lezer te brengen, de aandacht op het desbetreffende tabaksproduct vestigt. Matiging boete van € 45.000 naar € 22.500

 

IEPT20081222, Rb Den Haag, Octrooihouder v Gerekwestreerde PCV2 vaccin

Toewijzing ex parte bewijsbeslag en monsterneming - geen beschrijving. Gerechtelijke bewaring van enkel kopieën om bedrijfsvoering van Gerekwestreerde  zo min mogelijk te belemmeren. Waarborging vertrouwelijkheid door verzegeling en enkel bijwonen door onafhankelijke octrooigemachtigden. Onbevoegd verklaring Rb Den Bosch inzake handhavingsmaatregelen wegens octrooiinbreuk

 

IEPT20081222, Rb Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer v Baan Kleef Aan
Belang bij bevel: Nu BKA (...) voorts heeft erkend dat op de website baankleefaan.nl haar bedrijfsomschrijving en de naam en het logo Baan Kleef Aan nog steeds zichtbaar zijn, behoudt de gemeente haar belang bij toewijzing van haar vordering

 

IEPT20081219, HR, Euro 2000

Cassatieberoep verworpen zonder nadere motivering: Onrechtmatige doorbreking gesloten verkoopsysteem in verband met openbare orde en veiligheid 

 

IEPT20081218, HvJEG, Mobilix
Neutralisatie overeenstemming: Volgens de rechtspraak houdt de globale beoor-deling van het verwarringsgevaar in dat auditieve en visuele overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, voor zover ten minste een van deze te-kens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen

 

IEPT20081218, Rb Arnhem, EBW Installatietechnieken v EBW Elektrotechniek

Geen misbruik procesrecht door aanspannen tweede kort geding omdat eerste voorlopige voorziening rechtskracht heeft verloren door verzuim tijdig bodemprocedure aanhangig te maken (art. 1019i Rv). Verwerving sterkere, oudere handelsnaamrechten onvoldoende aannemelijk. Inbreuk aangenomen conform eerdere vonnis

 

IEPT20081218, Rb Den Haag, 3M v Minoes

Ex parte bevel merkinbreuk toegewezen. Bevel tegen aandeelhouder/bestuurder afgewezen

 

IEPT20081218, Rb Breda, TROS Opgelicht

Geen ongerechtvaardigd vermoeden van malafide praktijken: Reeds het enkele feit van kennelijk meerdere zakelijke initiatieven met deze gevolgen en het (opnieuw) betrokken zijn in een centrale rol bij een volgend initiatief -de uitgifte van het recent gelanceerde tijdschrift- rechtvaardigt het vermoeden van de redactie en daarom recherche naar een en ander.

 

IEPT20081218, Rb Amsterdam, Vandenberg v NL Unlimited - mijn

Geen merkinbreuk mijn.nl: Geen gebruik als merk voor waren of diensten en gebruik van het teken MIJN is niet zonder geldige reden, nu dit teken gelijk is aan het bezittelijk voornaamwoord mijn, een woord in de Nederlandse taal.

 

IEPT20081218, Rb Rotterdam, Dari

Gevaar voor verwarring  Dari-domeinnamen en merk. Overdracht van het merk "DARI" na de registratie van de domeinnaam "darigroep" staat niet aan vorderingen in de weg. Geen afstand van recht: Uit de opmerking (in het Surinaams) "A bun Henk a tan so", kan nog niet de wil om afstand van recht te doen worden afgeleid

 

IEPT20081218, Rb Dordrecht, To The Point

Uitleg concurrentiebeding leent zich niet voor kort geding: een kort geding leent zich niet voor een uitvoerig onderzoek naar en bewijslevering ter zake van de achtergrond van het concurrentiebeding, de bedoeling van partijen en de wijze waarop zij aan het beding sedert de totstandkoming ervan gevolg hebben gegeven

 

IEPT20081217, Rb Middelburg, Octrooigemachtigde

Belgisch recht van toepassing op overeenkomst met Belgische octrooigemachtigde: De meest kenmerkende prestatie, te weten het verrichten van de werkzaamheden, wordt in het onderhavige geval door De Clerq, Brants & Partners verricht, terwijl [gedaagde] daartegenover de prijs dient te voldoen.

 

IEPT20081217, Rb Den Haag, Merial v Cipla

Inbreukmakende reclame generiek middel op beurs in Utrecht. Geen inbreuk in Nederland via aanbod op internationale webiste di niet onmiskenbaar op Nederland is gericht en diclaimer bevat. Belang bij bevel wegens dreiging van inbreuk in Nederland.

 

IEPT20081217, Rb Groningen, RDM v Bloem

Geen merkinbreuk: Geen inbreuk beeldmerken: zowel de afzonderlijke elementen als de geheelindruk van de in geding zijnde beeldmerken zodanig verschillend. Geen onderscheidend vermogen woorden 'trim' en 'slim' voor afslankmiddelen 

 

IEPT20081217, Rb Den Haag, Henkel v Dramers
Proceskosten € 30.259,85: Nietigheid merkinschrijving. Zaak in conventie aangemerkt als een niet-eenvoudige zaak- kosten € 20.259,85. In reconventie conform indicatietarief € 10.000.

 

IEPT20081217, Rb Amsterdam, British American Tobacco

Geen productaansprakelijkheid nu gevaren sigaretten sinds 1963 in Nederland bekend waren. Geen ondermijning van gevaren door reclame-uitingen. Bagatelliserende uitingen laakbaar, maar onvoldoende voor het aannemen van aansprakelijkheid vanwege gestage stroom aan informatie in media en de eigen verantwoordelijkheid van de gemiddelde consument voor keuze om al of niet te gaan roken

 

IEPT20081217, Rb Haarlem, FWM v Albert Heijn - Wijndomein

Geen gevaar voor verwarring tussen Wijndomein en AH Wijndomein: Veeleer is er sprake van, zoals door Albert Heijn terecht naar voren is gebracht, dat de toevoeging AH in de naam AH Wijndomein die naam juist sterk onderscheidend maakt van de reeds door FWM gevoerde naam Wijndomein.

 

IEPT20081216, HvJEG, Huber v Duitsland
Verwerking persoonsgegevens buitenlanders: (i) toelaatbaar indien het uitsluitend gegevens betreft die noodzakelijk zijn voor uitvoering van de wetgeving en die uitvoering daardoor efficiënter kan verlopen; (ii) Niet toelaatbaar is een systeem speciaal voor buitenlandse Unie-burgers met als doel criminaliteitsbestrijding

 

IEPT20081216, Rb Den Haag, Doxis v Nederpelt

Merkinbreuk Doxy: De eerste drie letters van het merk DOXIS en het teken Doxy zijn in visueel en auditief opzicht gelijk, in beide gevallen gevolgd door een i-klank. Begripsmatige overeenstemming. Soortgelijke waren en diensten.

 

IEPT20081216, Rb Den Haag, Eyston v Boxford - rookmelders

€ 201.000 boete wegen niet-nakoming opgave verplichting uit vaststellingsovereenkomst. Geen grond tot matiging van al gematigde boete. Geen dwangsommen verbeurd

 

IEPT20081216, Rb Haarlem, Moooi

Auteursrechtelijk beschermd lamp-ontwerp: De voornaamste overeenkomst met de vier getoonde lampen is de min of meer bolvormigheid en (...) het idee van een kern waaruit draden zich naar buiten richten. De totaalindruk is echter geheel verschillend. Inbreuk niet betwist.

 

IEPT20081216, Rb Den Haag, Trendhopper v Arp Design

Geen inbreuk auteurs- of modelrecht. Longs Legs tafel auteursrechtelijk beschermd, maar Madura niet inbreukmakend omdat het onderstel in zijn hoofdvorm gebaseerd op een ander constructieve uitgangspunt, welk tot gevolg heeft dat tegenover elkaar staande pootdelen in hetzelfde vlak liggen, waardoor een andere algemene indruk ontstaat. 

 

IEPT20081216, HvJEG, Veroporssi

Verwerking persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden: indien zij de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën tot doel hebben, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben

 

IEPT20081215, Rb Haarlem, Gevelx v Gevelplus

Verwarringsgevaar: handelsnamen wijken slechts in geringe mate af voor beide partijen bouwbedrijven die in geheel Nederland actief zijn. Het woord 'gevel' is weliswaar beschrijvend voor de buitenmuur van een gebouw, maar niet voor de soort onderneming die partijen voeren. Van een zuiver beschrijvend element is dan ook geen sprake.

 

IEPT20081215, Rb Haarlem, Brandt v Marskramer - deukbeker 

Bevel: beveelt om binnen 24 uur na betekening van de-ze beschikking de in het verzoekschrift bedoelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Brandt te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het aanbieden in haar winkels, de verkoop, levering, distributie of het anderszins ver-handelen daarvan te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,= zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag gedeelte daarvan dat verweerster bovenbedoeld bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt;
 

IEPT20081215, Rb Den Haag, G-Star v PepsiCo - Raw

Vorderingen afgewezen. Geen spoedeisend belang buiten Verenigd Koninkrijk. Geen grensoverschrijdende maatregel in kort geding voor Verenigd Koninkrijk vanwege de prognose van de uitkomst in de bodemzaak. Niet aannemelijk dat sprake is van vereiste 'verband' of van ongerechtvaardigd voordeel c.q. afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de G-Star merken.

 

IEPT20081212, Rb Rotterdam, KvK v Kantoor voor Klanten

Ex parte bevel wegens inbreuk auteurs- en merkenrecht Kamer van Koophandel door mailing  

 

IEPT20081212, Rb Arnhem, Carspotter v Huisspotter

Inbreuk handelsnamen en slaafse navolging sms-diensten: Geen merkinbreuk. Inbreuk op auteursrechten op TV-commercials. Gevaar voor verwarring handelsnamen, inclusief domeinnamen. Slaafse en misleidende nabootsing sms-diensten Carspotter.

 

IEPT20081212, Rb Den Bosch, Fith v Fitt.Company

Inbreuk handelsnaam: gebruik van de handelsnaam Fitt.Company is, in verband met de overeenkomende aard van beide ondernemingen, de overeenkomende klantenkring, de overlappende regio's waarin partijen werkzaam zijn, de auditieve gelijkenis en de daardoor te duchten verwarring (welke zich in de praktijk reeds heeft gerealiseerd), een inbreuk in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet

 

IEPT20081212, Rb Zutphen, Wegener v SVBT

Geen feitelijk onjuiste berichtgeving SVBT over beeindiging samenwerking VVV's en Wegener inzake uitgave "Recreatiekrant deVeluwe.nl"

 

IEPT20081212, HR, Portakabin v Primakabin

Prejudiciele vragen aan Hof van Justitie over gebruik van andersmans merk als adword

 

IEPT20081212, Rb Den Haag, Manas v Mamas

Merkinbreuk: Globaal beoordeeld naar de totaalindruk is sprake van een grote mate van overeenstemming. Geen verval wegens niet normaal gebruik. Omdat een met een dwangsom versterkte onthoudingsverklaring ontbreekt, heeft Manas nog altijd belang bij een verbod

 

IEPT20081212, Rb Den Haag, Bizerta v Nickelson - Chamonix 

Inbreuk Chamonix-merk: Chamonix geldig merk voor sportkleding. Gebruik teken Chamonix is gebruik als merk en niet als verwijzing naar wintersportplaats

 

IEPT20081211, Rb Den Haag, Xerox
Ex parte bevel merkinbreuk afgewezen: parallelimport van buiten EER

 

IEPT20081211, CBB, Verkoop Tabaksprodukten

Niet toegestane reclame tabaksprodukten: Geen reguliere presentatie voor de verkoop: Dat A de bedoeling had de specifieke eigenschappen van de "Golden Tip" filterhuls aan te tonen door dit product met een tabaksproduct te combineren, doet aan het voorgaande niet af. Matiging boete van € 45.000 naar € 10.000

 

IEPT20081211, Rb Assen, Kembo v Drentea

Geen inbreuk auteurs- of modelrecht: Op grond van verschillen op de meest kenmerkende punten,staat onvoldoende vast dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat er sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsmodellenrecht of het auteursrecht, dan wel slaafse nabootsing. Bevoegdheid bij voorlopige voorziening Gemeenschapsmodelrecht

 

IEPT20081211, Rb Amsterdam, Projectenfabriek

Geen louter beschrijvende handelsnaam: De samenstelling van de neutrale woorden 'project' en 'fabriek' maakt niet aanstonds duidelijk wat precies wordt bedoeld en welke bedrijfsactiviteiten daaronder vallen. Gevaar voor verwarring: De activiteiten van beide ondernemingen richten zich immers op vastgoedprojecten en evenementen-organisatie

  

IEPT20081211, HvJEG, Kanal 5 en TV 4 v STIM

Misbruik machtsposiitie auteursrechtenbureau? Als regel geen misbruik machtspositie in geval van gebruiksgerelateerde royalty. In beginsel misbruik machtspositie bij verschillende voorwaarden voor commerciële of publiek televisiezenders

 

IEPT20081211, Rb Amsterdam, De Jonge v Kalmar - Bedel

Niet aannemelijk dat De Jonge auteursrechthebbende is. Bedel is auteurrsrechtelijk beschermd en inbreuk aangenomen.

 

IEPT20081210, Rb Zwolle, Buma v Suplacon

Openbaarmaking muziek: Bedrijfsbelang bij openbaarmaking in bedrijfsruimte. De voorzieningenrechter is van oordeel dat uit het feit dat medewerkers van Suplacon tijdens werktijd naar muziek mogen luisteren, zelfs middels een i-Pod of mobiele telefoon, volgt dat Suplacon een bedrijfsbelang heeft dat zijn medewerkers naar muziek kunnen luisteren. Immers, tevreden werk-nemers werken harder

 

IEPT20081210, Rb Den Bosch, Octrooihouder v Gerekwestreerde PCV2 vaccin

Rb Den Haag exclusief bevoegd inzake ex parte beslissingen octrooiinbreuk

 

IEPT20081210, Rb Arnhem, Cozzmoss
Schadevergoeding inbreuk auteursrecht € 365

 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Go Fast

Toewijzing ex parte verbod Gemeenschapsmerk. Afwijzing ex parte bevel o.g.v. auteurs- en handelsnaamrecht

 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Marbleous v Sulphide

Overdracht octrooi - procesvolmacht. Geen bewijs gebruik geoctrooieerde werkwijze

  

IEPT20081210, Rb Den Haag, Kamal

Voeging ex art 222 Rv toegewezen: Beide zaken zijn daarenboven aan elkaar verknocht, aangezien zij beide het Beneluxmerk KAMAL betreffen en toewijzing van de vorderingen in de jongere zaak noodwendig en rechtstreeks van invloed is op de beslissing in de hoofdzaak

 

IEPT20081210, Rb Den Haag, Vetus v Inno Nautic cs
Incidentele vordering tot vrijwaring afgewezen: Entre Deux heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende gemotiveerd gesteld waarom zij deze proceskosten gelet op het vorenstaande op Inno Nautic, [X] en Cuckoo zou kunnen verhalen.

 

IEPT20081210, Rb Utrecht, Wikipedia

Wikimedia heeft geen zeggenschap over inhoud van Nederlandse versie en beschikt niet over de gegevens van de auteur van het gewraakte artikel.

 

IEPT20081210, Rb Amsterdam, Polmex v Metro cs

Geen auteursrechtelijk beschermd werk. Onvoldoende bewtist dat het uiterlijk van de Country van Polmex het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijke uitgangspunten. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken onderscheidend vermogen

 

IEPT20081210, Rb Utrecht, Laverana v Sara Lee Neutral

Inburgering Neutral als woordmerk aangenomen. Invloed vrijhoudingsbehoefte. Lavera Neutral gebruik 'neutral' niet enkel als aanduiding van een kenmerk van de waar. Inbreuk aangenomen.

 

IEPT20081209, Rb Den Haag, Janty v Nimaco

Afwijzing ex parte verbod: Gestelde inbreuk auteursrecht en modelrecht niet aannemelijk.

 

IEPT20081209, Hof Leeuwarden, Offerte bodemonderzoek

Offerte niet auteursrechtelijk beschermd: de overgenomen passages bevatten overwegend objectieve historische en technische feiten, waarvan de beschrijving uitsluitend functioneel en zakelijk van aard is. Geen geschriftenbescherming nu stuk biet voor openbaarmaking bestemd is. Geen databankenbescherming en geen prestatiebescherming.

 

IEPT20081209, Hof Den Haag, Campina v CBM - Cabrima

Inbreuk Cambrima op Campina - soortgelijke waren - beide bestemd voor groot publiek: Mede in aanmerking nemende dat meer gewicht dient te worden toegekend aan de punten van overeenstemming dan de punten van verschil, dat sprake is van een zeer bekend merk met een groot onderscheidingsvermogen en dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven, is het hof van oordeel dat er sprake is van zodanige overeenstemming dat verwarring is te duchten.

 

IEPT20081209, HvJEG, Radetzky-Orden v BKFR 

Normaal gebruik merk door vereniging zonder winstoogmerk: een merk wordt normaal wordt gebruikt wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen.

 

IEPT20081208, Rb Haarlem, MWA v Hapeja

Claim inzake Triso Super 9+ niet naar behoren onderbouwd: Die omstandigheden rechtvaardigen een verbod op nieuwe reclame-uitingen waarin Hapeja claimt dat Triso Super 9+ of vergelijkbare producten een R-waarde hebben van 5,6 m2.K/W en qua thermische prestaties gelijkwaardig zijn aan 224 mm minerale wol rechtvaardigen

 

IEPT20081205, Rb Amsterdam, Reckitt Benckiser v Unilever

Claim niet misleidend: "de best werkende tablet voor de beste resultaten. Sun Extra Power, nr. 1 in reiniging". Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat uit de door Unilever overgelegde rapporten volgt dat Sun All in 1 Extra Power een beter resultaat oplevert dan Calgonit Quantum.

 

IEPT20081204, Rb Amsterdam, Building Products v Artcrete

Geen dreiging inbreuk. Artcrete heeft onderscheidend vermogen als merk. geen depot te kwader trouw.

 

IEPT20081204, Rb Den Haag, The Body Shop v Men's Body Shop

Inburgering en inbreuk.

 

IEPT20081203, Rb Den Bosch, Cyclomedia v Ferro

Geen onrechtmatige toegang tot bedrijfsgeheimen: [...] de vertrouwelijke informatie die aan Ferro Informatie Systemen B.V. zou zijn verstrekt en waarover in de geheimhou-dingsovereenkomst wordt gesproken, bestaat in casu uit de kennis die door [C] is opgedaan tijdens het gebruik van het opnamevoertuig en de daartoe door [K] gegeven instructies

 

IEPT20081203, Rb Alkmaar, Odlewnia v Bus Holland

Overdracht te kwader trouw gedeponeerd merk: Overdracht bevolen ter zake van te kwader trouw gedeponeerd merk waarvoor termijn voor inroepen nietigheid is verstreken. Uitputting merkrechten niet aannemelijk.

 

IEPT20081203, Rb Den Haag, SKS v Orion

Geen belang bij verklaring voor recht en verbod: Niet komen vast te staan dat op dit moment van enig inbreukmakend handelen sprake is en geen dreiging van inbreuk

 

IEPT20081203, Rb Den Haag, Modefine v Nisu - Armani

Douanebeslag zonnebrillen: Gebruik als versiering sluit merkinbreuk niet uit. Geen rechtsverwerking doordat Douane in oktober 2006 s vrijgegeven omdat Modefine niet binnen de vereiste (twee keer) 10 dagen een inbreukprocedure is gestart.

 

IEPT20081202, Rb Amsterdam, Revu 

Onjuiste verdachtmaking: onder meer omdat op de voorpagina van de editie van Revu is vermeld dat eiser sub 1 verdacht wordt van het aannemen van smeergeld en dat niet juist is. Behandeling achter gesloten deuren

 

IEPT20081202, Hof Den Haag, BRS v Portal
Inlichtingen omtrent nietigheidsvorderingen Nederland octrooi

 

IEPT20081202, Rb Den Haag, Exide Hagen Accu

Ex parte bevel merkinbreuk toegewezen - counterfeit-accu's

 

IEPT20081201, Rb Den Haag, Brinkman v Besseling

Staking executie vonnis Rb Amsterdam: Gerede kans dat vonnis Rb. Amsterdam zal worden vernietigd: aannemelijk dat indien  voorzieningenrechter zij wetenschap zou hebben gehad van voorgebruik van de V-vorm in het vonnis van 20 december 2007 tot een ander beslissing zou zijn gekomen. Daar komt bij dat bij een hoofdzakelijk industrieel product als een kasdekreiniger het onderscheidend vermogen als het dat al heeft niet gelegen is in de gekozen en gevonden technische oplossingen van technische problemen.