Februari 2008

Print this page

IEPT20080229, Rb Haarlem, Ampy v Range King
Geoorloofd aanhaken: aanbieden door Range King van magneetkaarten  voor betalingssysteem van Ampy niet onrechtmatig. Niet komen vast te staan dat magneetkaarten auteursrechtelijk beschermde software of instructies bevatten 

 

IEPT20080229, Rb Breda, Kinderverkrachter
Landelijk opsporingsbericht met foto en naam niet onrechtmatig

 

IEPT20080229, Rb Den Haag, Netline v Netlin
Handelsnaamrecht: gevaar voor verwarring

 

IEPT20080228, Hof Den Haag, Warner-Lambert v Ranbaxy

Nietigheid octrooi op cholesterol verlager Lipitor: Nieuwheid species bij bekend genus. Hof volgt het EOB dat in het algemeen "letterlijke" of "fotografische" nieuwheid als uitgangspunt neemt. Inventiviteit: Geen inventieve keuze omdat de gemiddelde vakman aanwijzing in US '893 ongetwijfeld zal opvolgen zal en kiezen voor een ander zout, waarbij zich als eerste keuze het kalium- en calciumzout aandienen die zoals bekend naast het natriumzout het meest worden toegepast.

  

IEPT20080228, Hof Den Haag, Roland v Agripa

Octrooirecht: Hoger beroep kort geding na vonnis in bodemzaak: nu in de bodemzaak vonnis is gewezen, dient de (appèl)rechter in kort geding zijn beslissing in beginsel af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of het vonnis al dan niet in kracht van gewijsde is gegaan. Geen aanhouding grensoverschrijdende voorzieningen na nietigheidsverweer, nu buitenlandse nietigheidsprocedures niet aanhangig zijn gemaakt.

 

IEPT20080228, Rb Den Haag, Chiquita

Ex parte bevel ex artikel 1019e RV

 

IEPT20080227, RvSt, HBG v Octrooicentrum

Toestemmingsvereiste voor inschrijving afstandsakte: Een dagvaarding tot nietigverklaring van een octrooi is een rechtsvordering het octrooi betreffende, zodat akte houdende afstand van octrooi niet kan worden ingeschreven zonder toestemming eiser in nietigheidsactie.

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Bettacare v H3 en Wedeka
Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake octrooi-inbreuk in geval van nietigheidsverweer: Rechtbank onbevoegd inzake nietigheid buitenlandse octrooien. Rechtbank wel grensoverschrijdend bevoegd inzake inbreuk, maar de rechtbank dient zich ervan te vergewissen of Bettacare de inbreukprocedure, voor zover zij een grensoverschrijdend verbod vordert, wenst aan te houden in afwachting van een door H3 en/of Wedeka uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Lactona v Diamond White
Merkenrecht: geen toestemming voor registratie Lactona door Diamond White - Geen bevoegd verleende sublicentie

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Acco v Noble
Geen grensoverschrijdende bevoegdheid rechter van plaats van schadebrengend feit art. 6(e) Rv. Uitleg artikel 5(3) EEX-Vo wordt tot richtsnoer genomen bij de uitleg van artikel 6, aanhef en onder e Rv. Er is dan geen goede reden om het begrip de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan naar Nederlands recht anders uit te leggen dan op de door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voorgestane wijze.

 

IEPT20080227, Rb Den Haag, Hoff v Rooijakkers
Inbreuk niet langer betwist - Schadestaat: Niet betwist is dat Hoff in de periode van 15 augustus 2002 tot 16 juli 2003 licentiehouder van Blay was en evenmin dat hij uit dien hoofde gerechtigd is een vergoeding als bedoeld in artikel 95 Verordening 2100/94 te vorderen

 

IEPT20080226, HvJEG, Parmesan

"Parmesan" is gebruik van Beschermde Oorsprongs-Benaming "Parmigiano Reggiano". Niet aangetoond dat de benaming "Parmesan" is gebruik van Beschermde Oorsprongs-Benaming "Parmigiano Reggiano". Niet aangetoond dat de benaming "parmesan" een soortnaam is. Commissie heeft niet bewezen dat de Bondsrepubliek Duitsland, door formeel te weigeren op te treden tegen het gebruik op haar grondgebied van de benaming "parmesan" op het etiket van producten die niet voldoen aan de eisen van het productdossier van de BOB "Parmigiano Reggiano", de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens verordening nr. 2081/92

 

IEPT20080226, Rb Den Bosch, Realchemie v Bayer Cropscience
Erkenning en tenuitvoerlegging in Nederland van Duitse ex parte beslissingen: Voor Nederland is reeds uitgesproken dat een onder de EEX-Vo tot stand gekomen ex parte beslissing hier te lande kan worden erkend mits deze beschikking regelmatig en tijdig aan de verweerder werd betekend of medegedeeld en daartegen vervolgens een rechtsmiddel is of kon worden aangewend

 

IEPT20080226, Hof Den Bosch, Get Nosed v St. Nicholas
Toebehoren auteursrecht niet voldoende onderbouwd

 

IEPT20080222, Rb Zwolle, Relatiegeschenken Noord-Nederland v Schuitema
Gemeenschappelijk auteursrecht op verpakking mokkenactie

 

IEPT20080222, Rb Haarlem, Datatronix v Sisvel
Octrooirecht - geen opheffing douanebeslag: Niet summierlijk van de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag is gebleken. De suggestie dat sprake is van zogenaamde 'patent laundering', het witwassen van inbreukmakende produc-ten, vooralsnog niet onaannemelijk.

 

IEPT20080221, Rb Dordrecht, BUMA v Café Oud Gorcum

Verbod inbreuk BUMA-repertoire

 

IEPT20080221, Rb Dordrecht, Top Finish International
Ontbinding Vof: Toebedeling handelsnaam Top Finish Internatioal aan Top Finish waarschijnlijk, vanwege aard inbreng en eerder gebruik Top Finish

 

IEPT20080221, Hof Den Haag, Ranbaxy v Warner-Lambert inzake ABC Atorvastatine
Geldig Aanvullend Beschermings-Certificaat Lipitor. Bij de vraag of al dan niet terecht een ABC is afgegeven op grond van het door Warner-Lambert ingeroepen octrooi EP 0 247 633 B1 als basisoctrooi, dient het uit de inbreuk stammende "juridische equivalentie-leerstuk" geen rol te spelen. Het calciumzout van atorvastatine behoort voor de gemiddelde vakman ongetwijfeld tot de materie ("subject matter") waarvoor in conclusie 1 uitsluitende rechten zijn verleend; immers, het "product" volgens de marktvergunningen valt onder de letter (afbeelding) van conclusie 1 van het octrooi - Geen dreiging inbreuk: Ondanks ontbreken schriftelijke onthoudingsverklaring, gestaafd met een boetebeding, geen dreiging van inbreuk gelet op gedane toezegging

 

IEPT20080221, Rb Amsterdam, VT Wonen
Merklicentie: Zonder toestemming buiten Benelux gebruiken van buiten de Benelux niet geregistreerde VT Wonen merk niet in strijd met een contractuele verplichting

 

IEPT20080221, Hof Den Haag, Meadwestvaco v A&R Carton
Beschermingsomvang octrooi niet beperkt tot verpakking voor blikken, nu niet geconludeerd dat element 'blikken' een wezenlijk onderdeel van de uitvinding vormt (anders rechtbank). Octrooi echter nietig omdat in conclusie 1 een in de oorspronkelijke aanvrage als essentieel omschreven kenmerk is weggelaten en mitsdien het onderwerp van het octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de ingediende aanvrage, aangezien Engelse term 'feature' bij Europese octrooiaanvragen saat voor kenmerk in plaats van 'uitvoeringsvorm

 

IEPT20080221, Rb Den Haag, Easy Drain
Aan ingrijpende maatregel als een ex parte verbod zijn hoge eisen te stellen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop. In dit verband is van belang dat het patroon van openingen in het rooster afwijkt van de gedeponeerde en door ESS op de markt gebrachte modellen. Toegewezen grensoverschrijdend bevel voor alle lidstaten van de Europese Gemeenschap 

 

IEPT20080221, Hof Den Haag, Cederroth v Bureau
Vormmerk: Vorm noodzakelijk voor technische uitkomst: wezenlijke kenmerken van het door Cederroth gedeponeerde teken zijn naar het oordeel van het hof uitsluitend tot stand gekomen op grond van technische overwegingen.Geen onderscheidend vermogen bij gebreke van een significante afwijking ten aanzien van de bestaande "veelheidsnorm" voor navulverpakkingen van pleisters 

 

IEPT20080221, Rb Den Haag, Mennen v Benecke
Octrooi: onduidelijk wie rechthebbende is en eisers hebben niet aan hun stelplicht voldaan ter zake van inbreuk

 

IEPT20080221, Rb Den Haag, Chupa Chups v Chupa Tolly

Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv: merkenrecht

 

IEPT20080220, Rb Arnhem, Smeba Brandbeveiliging v Life Safety Products
Executiegeschil: meerdere dwangsommen verbeurd - verhoging dwangsommen in reconventie

 

IEPT20080220, Rb Den Haag, Philips v Duplico
Exhibitie - art. 843a Rv: ziet alleen op rechtsbetrekking waarbij eiser partij is en op bepaalde bescheiden

 

IEPT20080220, Rb Den Haag, Luba Uitzend Buro v Junajob

Merkenrecht en handelsnaamrecht: geen verwarringsgevaar

 

IEPT20080220, Rb Den Haag, BRS v Portal
Octrooi: niet meer als inventive step aan te merken het inzicht dat een gelaagde glasruit bij omgevingstemperatuur kan worden gebogen zonder te delamineren - Nu niet beide octrooihouders in het geding zijn betrokken, dient Portal volgens vaste rechtspraak niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering tot vernietiging van het octrooi.

 

IEPT20080220, Rb Den Haag, X v Staat
Staat ingevolge art. 7 Auteurswet (Aw) en vanwege opdracht als auteursrechthebbende van de ontwerpen voor de applicaties aan te merken

 

IEPT20080219, Rb Den Haag, Meubelfabriek Vermeer v Van Dam Meubelen
Inbreuk Gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing; Gemini-lijn niet inbreukmakend

 

IEPT20080215, HR, Rockwool v St Gobain
Beoordeling equivalentie werkwijze; Oordeel dat de toegepaste werkwijze (als equivalente maatregel) niet in wezen dezelfde functie op in wezen dezelfde wijze vervult ter bereiking van hetzelfde resultaat (een product van minerale wol) omdat geen sprake is van een in wezen gelijke maatregel, terwijl ook het resultaat een ander is geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

 

IEPT20080215, HR, Rockwool v Isover

Nietigheid werkwijze-octrooi: oordeel dat bij de beoordeling van de nieuwheid en inventiviteit van de werkwijze niet van belang is of de minerale wol of de toepassing daarvan als kweekmedium nieuw en inventief zijn, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Voor zover het onderdeel betoogt dat de rechter bij de beoordeling van de inventiviteit steeds een overweging moet opnemen waaruit blijkt dat hij zich bewust is geweest van het gevaar dat de beoordeling van de inventiviteit wordt beïnvloed door 'hindsight', vindt het geen steun in het recht.

 

IEPT20080214, HvJEG, Varec v Belgische Staat

Waarborgen vertrouwelijkheid zakengeheimen. De voor beroepsprocedure verantwoordelijke instantie moet de vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging van zakengeheimen waarborgen met betrekking tot de informatie die is vervat in door de betrokken partijen aan haar overgelegde dossiers, ook al kan zijzelf van deze informatie kennis nemen en deze in haar beschouwing betrekken.

 

IEPT20080214, Rb Den Haag, Westland Kaas
Merkenrecht: ex parte bevel ex artikel 1019e Rv en ex parte verlof bewijsbeslag ex art. 1019b-c Rv

 

IEPT20080214, Rb Alkmaar, CADT-Spel
Auteursrecht: onduidelijk wie van partijen rechthebbende is op welk onderdeel - geen gemeenschappelijk werk omdat elementen te scheiden zijn - inbreukmakend gebruik merk niet aannemelijk

 

IEPT20080214, Rb Den Haag, G&G Component v Tunderman
Gebruik domeinnaam als handelsnaam - Overdracht domeinnaam bevolen

 

IEPT20080214, HvJEG, Dynamic Medien v Avides Media
Filmkeuring: Het vrij verkeer van goederen verzet zich niet tegen een Duitse wettelijke bepaling die de postorderverkoop van beelddragers (dvd's, video's) verbiedt wanneer daarop niet staat vermeld dat zij een Duitse leeftijdskeuring hebben ondergaan

 

IEPT20080213, Rb Utrecht, Verzekeraars v PGGM

Verkoop PGGM-naam door Pensioenfonds aan dochter-ondernemingen voor commerciële verzekeringsproducten geen oneerlijke concurrentie - Geen op eenrlijke wijze verkregen voordeel nu een marktconforme prijs voor de goodwill, verbonden aan die naam aan het Pensioenfonds is betaald - Geen overtreding artikel 5 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 - Geen misleidende handelsnaam (art 5b Hnw)

 

IEPT20080213, Rb Den Haag, MSD v Generieken
Octrooi nietig: Dosering van 70 mg  éénwekelijks niet inventief. Beoordeling van inventiviteit volgens de problem and solution approach.  Op grond van zijn algemene vakkennis was de vakman  bekend met het total dose effect (...) van alendronaat. Ten opzichte van de standaard 10 mg per dag medicatie was derhalve de vakman bekend dat de wekelijkse total dose 70 mg was. Proceskosten € 505.000

 

IEPT20080212, Hof Den Bosch, Europochette
Modelrecht - nieuwe vorm bestekhouder: Europochette wijkt op meer dan slechts onbelangrijke details af van de modellen die volgens Driessen al eerder bestonden. Uiterlijk niet uitsluitend door technische functie bepaald. Andere rechtbanken dan de rechtbank Den Haag ook bevoegd voor voorlopige voorzieningen bij Gemeenschapsmodellen.

 

IEPT20080212, Rb Den Haag, The Heating Company v Instamat

Geen inbreuk auteursrecht of modelrecht - onvoldoende duidelijk of Heating Company auteursrechthebbende is door overdracht

 

IEPT20080211, Rb Almelo, Internetnotarissen v Openbareverkopen
Inbreuk geschriftenbescherming objectbeschrijvingen - foto's auteursrechtelijk beschermd, objectbeschrijvingen niet - Geen databankenbescherming vanwege ontbreken substantiele investering in het creëren van een databank met veilingadvertenties  - Oneerlijke concurrentie wegens parasiteren en profiteren

 

IEPT20080211, BenGH, IWC v Michel
Winstafdracht bij kwade trouw merkinbreuk: niet beperkt tot gevallen van piraterij; moedwillige inbreuk vereist. Kwdae trouw bij inbreuk kan ontbreken vanwege jarenlangecontractuele relatie, die niet rechtsgeldig is opgezegd of in geval van geschil over vraag wie rechthebbende van het merkrecht was. Allerhande omstandigheden kunnen vervolgens in de weg staan aan toewijziging winstafdracht.

 

IEPT20080208, Rb Den Haag, Electronische sigaret
Reclameverbod voor electronische sigaret gerechtvaardigd. Electronisch sigarte is mogelijk een geneesmiddel, waardoor Staat in redelijkheid kon besluiten tot reclameverbod voor een product dat (nog) niet als geneesmiddel is geregistreerd.

 

IEPT20080208, HR, G-Star
Geldig herstelexploot binnen 2 weken oorspronkelijke roldatum van hoger beroep nietigverklaring ingeschreven Beneluxdepot

 

IEPT20080207, Rb Amsterdam, IRDA v NORMA &SENA
Onrechtmatige en onjuiste berichtgeving door Norma en SENA over IRDA

 

IEPT20080207, Hof Den Haag, Hartman v Garden Impressions
Merkinbreuk: additionele winst niet-aannemelijk gemaakt: Hartman heeft niet aannemelijk gemaakt dat Garden Impressions als gevolg van het gebruik van de aanduiding "Prestige" meer winst heeft gemaakt dan zij zonder dat gebruik genoten zou hebben. Enige vorm van schade is aannemelijk in geval van langdurige inbreuk. Artikel 6:104 BW is in overeenstemming met Handhavingsrichtlijn

 

IEPT20080207, Rb Dordrecht, Sfeerhaarden
Narvik Nova auteursrechtelijk beschermd werk - inbreuk aangenomen- Indirect bestuurder c.q. feitelijk beleidsbepaler van inbreukmakende vennootschap tevens bevolen inbreuk te staken

 

IEPT20080207, Rb Dordrecht, Residence v Jet Residence
Merkenrecht: gevaar voor verwarring aannemelijk

 

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Austin Nichols v Lodestar Wild Geese

Bewijs normaal gebruik Wild Geese: Lodestar toegelaten tot nader bewijs van verzending van de e-mails aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey.

 

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Landmark v Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam geen producent databank bodemonderzoekgegevens, nu van een risicodragende investering niet gebleken is: voor aanleggen databank staan publieke middelen ter beschikking, die gedeeltelijk komen uit de eigen middelen en gedeeltelijk uit een speciale rijksbijdrage.

 

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Intersong v Van Hemert
Muziekuitgaveovereenkomst bevat exploitatieverplichting - toerekenbare tekortkoming

 

IEPT20080206, Rb Amsterdam, Maxima v Party
Eisers hoeven niet te dulden (of ze nu aanwezig zijn op een openbaar of publiek strand) dat er van duidelijke privé-activiteiten door (pers)fotografen foto's van hen worden gemaakt die daarna ook worden gepubliceerd. Dat lezers van Party het "leuk" vinden om te zien dat Prinses Maxima ook "gewoon moeder is" vormt geen rechtens te respecteren belang die een recht-vaardiging kan opleveren voor een inbreuk als de onderhavige op de privacy van Prinses Maxima en haar twee dochters.

 

IEPT20080205, Rb Leeuwarden, De Groene Leguaan v Friesland Bank

Geen inbreuk auteursrecht: werk op openbare plaats. Onrechtmatig gebruik foto's woningen in reclamecampagne

 

IEPT20080205, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Tussenarrest: Uitlatingen inzake consequenties Frans vonnis voor model- en auteursrecht

 

IEPT20080205, Rb Utrecht, Boulevard Management en Advies v Boulevard Vastgoedontwikkeling
Handelsnaamrecht: geen gevaar voor verwarring