Januari 2008

Print this page

IEPT20080131, Hof Den Haag, Soldaat van Oranje
Omvang overdracht auteursrecht: Overdracht van alle auteursrechten  betreffende alle tegenwoordige en toekomstige (exploitatie)vormen. Nieuwe exploitatievormen zoals DVD's, en/of nieuwe wetgeving betreffende verhuur geen onvoorziene omstandigheid. Eenmalige vergoeding voor verhuur mogelijk onder Auteurswet van voor 1 augustus 1985.

 

IEPT20080130, Rb Rotterdam, NIIOC
Nietigheid overdracht en royaltyafspraken octrooi wegens dwaling omtrent aanspraak op octrooi. Nietigheid daarop voortbouwende exploitatieovereenkomst niet gegeven nu een derde ook partij is bij die overeenkomst

 

IEPT20080130, Rb Den Haag, Servier v Katwijk Farma
Octrooi-Inbreuk niet voldoende onderbouwd: Servier kan niet volstaan met enkele stelling dat het Nederlandse generieke product hetzelfde is als het geteste Engelse en dat daaruit in combinatie met de overweging van de Engelse rechter dat bij gebreke van nietigheid sprake zou zijn geweest van inbreuk, ook thans inbreuk door Katwijk Farma vaststaat. Nietigheid: sprake van een serieuze, niet te verwaarlozen (oftewel gerede) kans dat in de bodemzaak zal worden geoordeeld dat het octrooi nietig is, mede gelet op oordeel Engelse rechter

 

IEPT20080129, Hof Amsterdam, Brass & Boom v Zarex

Geen auteursrechtelijke ontlening - geen slaafse nabootsing

 

IEPT20080129, HvJEG, Promusicae v Telefonica inzake Kazaa
Lidstaten zijn volgens de richtlijnen 2000/31, 2001/29, 2004/48 en 2002/58 niet gehouden verplichting op te leggen om ter verzekering van de doeltreffende bescherming van het auteursrecht in het kader van een civiele procedure persoonsgegevens te verstrekken

  

IEPT20080129, Hof Den Bosch, Red Bull v Winters
Afvuller van voorbedrukt blik 'gebruikt' merk. Winters voorziet de waren van het teken door het combineren van de de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproductWinters voorziet de waren van het teken door het combineren van de de waren (het aangelengde extract) en de verpakking (de reeds bewerkte blikjes) tot het eindproduct. Inbreuk op Red Bull door Bullfighter-, Pitbull- en Live Wire-verpakkingen. Geen inbreuk door Long Horn-verpakkingen.

 

IEPT20080128, Rb Den Haag, Computervredebreuk ANP

Computervredebreuk door rechtspersoon. Gelet op het streven van om een concurrent te worden van de monopolist ANP en dat sprake was van een beperkt aantal journalisten met over het algemeen weinig ervaring op het terrein van nieuwsgaring, lag het op de weg van Novum Nieuws om ervoor zorg te dragen dat de werknemers instructies zouden krijgen omtrent de wijze van nieuwsgaring en de wijze van omgaan met concurrent het ANP.

 

IEPT20080125, Rb Haarlem, Wine Gallery
Merkenecht: voeren van een website onder een domeinnaam die identiek is aan het merk, is gebruik in de zin van artikel 2.20(1)(d) BVIE - Geen bevel tot overdracht omdat gedaagde belang heeft bij mogelijke verkoop aan eiser

 

IEPT20080124, Hof Den Haag, NEM v Eneco

Relativiteit Correctie Langemeijer; Door klantenwerving in strijd met wettelijke bepalingen een voordeelspositie verkregen, waardoor Eneco schade ondervindt

 

IEPT20080124, Rb Amsterdam, Brein v ShareConnector
Auteursrecht: exploitant peer-to-peer netwerk maakt niet zelf openbaar. Structureel en systematisch faciliteren inbreuk auteursrecht door derden onrechtmatig

 

IEPT20080124, Rb Den Haag, DK Home v De Jong
Auteursrecht op schalen aangenomen - geen inbreuk - geen slaafse nabootsing

 

IEPT20080124, Rb Alkmaar, Jaap.nl
Collectieve actie van stichting niet-ontvankelijk. De stichting heeft niet voldaan aan de door het Gerechtshof gestelde voorwaarden, nu zij nog altijd onvoldoende onderscheid maakt tussen voor- en tegenstanders van de handelwijze van Plazacasa.

 

IEPT20080124, Rb Amsterdam, RTL Boulevard
De uitlating 'Oplichting' en 'dingen achterover drukken' onrechtmatig. "Onder de tram" satirisch van aard en als zodanig door publiek begrepen, zodat deze niet zodanig kwetsend of grievend is dat eiser daardoor in zijn goede naam of eer is aangetast. Rectificatie afgewezen als niet doeltreffend middel

 

IEPT20080124, Hof Den Bosch, Chick on a Mission v Christine le Duc
Geen overeenstemming merken. Ogen laten andere indruk achter en aanduidingen 'Chick on a Mission' en 'Christine Ie Duc' liggen ver uiteen. Kleding voor luxe marktsegment en kleding voor erotische context geen soortgelijke waren, mede gelet op de oplettende doelgroep van Chick on a Mission.

 

IEPT20080123, Rb Leeuwarden, Hartstichting v Bumblebee
Bevel: Dreiging van inbreuk merkrechten aannemelijk

 

IEPT20080123, Rb Den Haag, Alk-Abelló v Staat der Nederlanden

Derde heeft geen recht op toelating tot de hoorzitting voor verlening ABC.

 

IEPT20080123, Rb Maastricht, Ofpact v Cyborg
Auteursrecht: afbeelden 'stills' voor op website vertoonde films valt niet onder citaatrecht of verkoop-execeptie. Nederlands recht van toepassing op website van Nederlandse onderneming die vanuit Nederland upload. Gevolmachtigde bevoegd op eigen naam andermans auteursrecht te handhaven, cessie ter incasso.

 

IEPT20080123, Rb Den Haag, Wack Chemie v Brookside Imports Specialties

Merkdepot te kwader trouw voormalig distributeur - termijn van vijf jaar bij omzetting Gemeenschapsmerkaanvrage te rekenen vanaf datum indiening in Benelux

 

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Postwanorder v Otto
Foutieve prijs  € 99,90 VOOR LCD-TV: geen geldig aanbod en geen gerechtvaardigd vertrouwen

 

IEPT20080122, Hof Den Bosch, Top Tas v Van Gils Leather
Inbreuk auteursrecht tassen - voorschot schadevergoeding € 25.000 - Geen grensoverschrijdend verbod voor Belgie

 

IEPT20080122, Rb Amsterdam, Amstel Live
Uitleg merkenlicentie: Amstel c.s. wordt gevolgd in haar standpunt dat uit artikel volgt dat in het geval Amstel c.s. haar Right of First Refusal niet wenst uit te oefenen,One and Only voor het evenement geen gebruik mag maken van de merken van Amstel. Rectificatie bevolen

 

IEPT20080122, Rb Den Haag, Aventis v Apothecon en Ratiopharm

Ontbreken inventiviteit: Geen vooroordeel dat de vakman zou menen dat fexofenadine dezelfde (nadelige) eigenschap als terfenadine heeft. In dit geval kwamen probleem en oplossing gelijktijdig in zicht

 

IEPT20080118, HR, Oorlogsverleden

In open brief worden vraagtekens gesteld bij kwallifactie 'verzetsdaad'. Open brief op één lijn te stellen met perspublicatie en column. Ook een waardeoordeel behoeft feitelijke basis en kan onrechtmatig zijn. Klemmende redenen voor publicatie mede vanwege het door [eiser] in "Het Uur van de Wolf" publiekelijk geschetste beeld van zijn motief om [betrokkene 1] te doden en van zijn invrijheidstelling in 1946

 

IEPT20080118, HR, Leefbaar Delft
Rectificatie beschuldiging van corruptie wethouder: Cassatieberoep verworpen over toegewezen vordering tot rectificatie van een door politieke partij geplaatste advertentie met beschuldiging over vermeende corruptie van voormalig wethouder.

 

IEPT20080117, Hof Den Haag, Alfa Romeo v Houthuijzen
Geen onrechtmatig profiteren van wanprestatie door Alf Romeo-dealers

 

IEPT20080116, Rb Amsterdam, Vara TV Magazine
Plaatsing foto onrechtmatig: aannemelijk dat door het plaatsen van portret bij artikel de associatie is blijven hangen dat het werk van A als rapper iets te maken zou hebben met groepsverkrachting. Immateriele schevergoeding 2.000 euro.

 

IEPT20080116, Hof Leeuwarden, Verwijdering kunstwerken Loppersum
De verwijdering van de afzonderlijke kunstobjecten heeft niet in strijd met de Auteurswet plaatsgevonden

 

IEPT20080116, Rb Den Haag, Wobben v Vestas
Nietigheid octrooi: delen niet nieuw wegens presentatie op conferentie en artikel en sprake van toegevoegde materie - rechtsmacht ter zake van Nederlands deel continentaal plat - proceskosten € 175.000

 

IEPT20080116, Rb Den Haag, Thuiskopie
belang bij bevel

 

IEPT20080116, Rb Den Haag, Carbonell v Van Veldhuisen
Buitenlandse handelsnaam: Carbonell in Nederland onvoldoende bekendheid - Geen overdracht oudere handelsnaamrechten Van Veldhuisen wegens ontbreken akte - Artikel GMeV beschermt alleen tegen gebruik ter onderscheiding van waren of diensten - Gebruik handelsnaam en domeinnaam voor andere waren en diensten in strijd met eerlijke handelsgebruiken - Strijd met artikel 5a Handelsnaamwet nu handelsnaam merk van Carbonell bevat

 

IEPT20080115, Rb Arnhem, Royal British Legion Netherlands
Merkenrecht geen titel voor eigendom zaken waarop embleem staat afgebeeld

 

IEPT20080115, Hof Amsterdam, Thuisbezorgd v Thuisbezorgen
Inbreuk  handelsnaamrecht - onderscheidend vermogen handelsnaam geen vereiste

 

IEPT20080111, HR, Hugo Boss v Reemtsma
Geldige reden voor niet-normaal gebruik:Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien waarom risico's van overtreding tabaksreclame voorschriften en de mogelijke impact daarvan op gebruik van het merk voor andere waren niet kunnen worden aangemerkt als liggende buiten de macht van Hugo Boss en als niet behorende tot haar normale ondernemersrisico, noch waarom die het gebruik van de merken niet zo bezwaarlijk maken dat dat gebruik, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, niet van haar kan worden verwacht

 

IEPT20080111, Rb Utrecht, Perra v Kelder

Onrechtmatige uiting: opmerking "iedereen krijgt nog geld van die man" in combinatie met de beschuldiging dat Perra een oplichter is, is onrechtmatig. De mededeling "ik dacht dat dit een baas van de Siciliaanse maffia was" en de opmerking "een stuk tuig van de richel" zijn als subjectieve waardeoordelen niet onrechtmatig. Rectificatie op TV afgewezen, wel rectificatie op website Kelder toegewezen

 

IEPT20080110, Rb Amsterdam, ACS v Group Air Cooling Services
Merkenrecht: vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen. wanprestatie. Voorschot van EUR 40.000 op gevorderde EUR 125.000 aan boetes toegekend

 

IEPT20080110, Rb Dordrecht, Simac v ONS
Merkenrecht en vaststellingsovereenkomst: Retourneren aan leverancier in China is een vorm van door overeenkomst verboden wederverkoop - recall bevolen

 

IEPT20080110, Rb Amsterdam, Reckitt Benckiser v Unilever
"+50% gratis" Sun niet misleidend: "+50% gratis" hoeft niet per definitie te betekenen dat er 50% aan de oude voorraad is toegevoegd. De consument kan de aanbieding ook zo begrijpen dat van de totale hoeveelheid tabletten 50% van de resterende hoeveelheid gratis is

 

IEPT20080109, Rb Amsterdam, VMW v Weborama
Geen inbreuk databankenrecht: Geen opvragen of hergebruiken van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de databank - bestand geen doeltreffende technische voorziening - Bij algemene gebruikersvoorwaarden kan niet eenzijdig een recht worden voorbehouden dat anders niet toekomt

 

IEPT20080109, Rb Amsterdam, Specialsauce v Proud Design
Geen opdracht tot standgekomen - foto auteursrechtelijk beschermd - ontlening aangenomen

  

IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese
Merkenrecht: Rechtsverwerking wegens gedogen - Het kan Dainese SPA in de twaalfjaren na 1995 onmogelijk zijn ontgaan dat REV'IT! haar merk gebruikte op dezelfde beurzen waarop zij, Dainese SPA zelf aanwezig was en in dezelfde tijdschriften als waarin zij, Dainese SPA, ook zelf adverteerde. Litispendentie: Zaak tussen andere partijen en inzake situatie in Frankrijk derhalve niet tussen dezelfde partijen betreffende hetzelfde onderwerp en dezelfde oorzaak - Belang: Voornemen om gebruik merk te staken brengt niet met zich dat geen sprake meer is van voldoende belang

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Portakabin v Primakabin
Uitputting, maar Portakabin heeft gegronde redenen zich te verzetten tegen het gebruik van de woorden "Nieuwe en gebruikte units" die Primakabin in het verleden heeft gebruikt als titel van de advertentie die verschijnt bij het invoeren van de adwords in de zoekmachine - Verwijdering merk is juist geen gebruik

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Spek v Heco
30 eurocent redelijke licentievergoeding ook wanneer slechts voor 19 eurocent is verkocht, nu dit tarief kennelijk door 10 andere licentienemers wordt betaald. Kwade trouw of enige andere vorm van verwijtbaarheid dan wel toerekenbaarheid kan niet als eis kan worden gesteld aan de toekenning van een passende vergoeding in de vorm van een redelijke licentievergoeding.

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Heco v Van Zuilen
Vrijwaring kwekersrechtinbreuk: Bewijsopdracht voor wetenschap van inbreuk

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Freesapparaat
Modelrecht en slaafse nabootsing: Vormgeving sleufslijpmachine vrijwel uitsluitend technisch bepaald - constructeur geen modelrechtelijk ontwerper

 

IEPT20080108, Hof Den Bosch, Dijkzicht v Euro Management
Merkenrecht: verval wegens niet normaal gebruik - Geen belanghebbende ingeval van misbruik van bevoegdheid, maar dat is niet gebleken. Gebruik handelsnaam kan ook normaal gebruik als dienstmerk zijn, maar evenmin gebleken. Geen misbruik van procesrecht

 

IEPT20080108, Rb Den Haag, Norma v SONT en Staat

Thuiskopieregeling: Algemene Maatregel van Bestuur tot bevriezing aan thuiskopieregeling onderworpen voorwerpen en hoogte vergoeding niet buiten werking gesteld. Maatregel voldoende gemotiveerd gelet op bedrag van 57 miljoen euro aan onverdeelde repartitiegelden

 

IEPT20080107, Rb Den Haag, Safretti
Ex parte bevel voor inbreuk Gemeenschapsmodelrecht 

 

IEPT20080107, Rb Maastricht, Autorent v Autorent4you
Het woord 'Autorent' is noch gebruikelijk noch beschrijvend - verwarringsgevaar aangenomen

 

IEPT20080104, Rb Breda, BOGIN v ZN
Gecoördineerd individueel preferentiebeleid onrechtmatig: Voor zover de Zorgverzekeraars hun preferentiebeleid hebben gecoördineerd en dezelfde geneesmiddelen hebben aangewezen, moet zulks daarom voorshands in strijd met het Transitieakkoord worden geacht.

 

IEPT20080103, Rb Breda, VDN Infra v Van den Noort
Onrechtmatige navolging: Ook indien VDN door C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. niet als handels-naam zou worden gebruikt, geldt dat door het langdurige, intensieve en herkenbare gebruik van de lettercombinatie VDN op de bedrijfsbestelauto, VDN en Van den Noort begripsmatig zodanige ge-lijkenis vertonen dat het publiek de onderneming van VDN Infra B.V. zal verwarren met die van C.J. van den Noort B.V. en Van den Noort Akkerbouw B.V. en in ieder geval een band zal veronderstellen tussen de ondernemingen.

 

IEPT20080103, Hof Den Haag, Mars v Kraft
Geen inburgering driehoeksvorm als merk voor chocolade. Bewijslast inburgering rust op merkhouder. Mee-inburgeren verpakkingsmerk als onderdeel van reepmerk of staafmerk mogelijk maar niet aangenomen. Marktonderzoek ziet niet op situatie ten tijde van depot. Geen overeenstemming WAVE-verpakking Mars met reep- en staafmerk Kraft

 

IEPT20080102, Rb Haarlem, Schuldsanering
De rechtbank is van oordeel dat de schuld aan Microsof van € 100.000 aan verbeurde dwangsommen, die tweederde van de totale schuldenlast uitmaakt, niet te goeder trouw is ontstaan