Juli 2008

Print this page

IEPT20080731, Hof Amsterdam, 112.nl
registratie domeinnaam misbruik van bevoegdheid - zwaarwegend belang van overheid 

 

IEPT20080731, Rb Zwolle, Siri Marine v Amarcon en Dockwise

Misleidende folder verspreid in Texas. Nederlands recht in van toepassing nu beide partijen in Nederland gevestigd zijn. Misleidende reclame vereist concurrentieverhouding. Geen rectificatie bevolen wegens onevenredigheid en tijdsverloop

 

IEPT20080731, Hof Den Bosch, Koolé Champignons v Koolen Champignons

Gevaar voor verwarring handelsnamen

 

IEPT20080731, Rb Den Haag, Vlaar Ergonomie v Markant Nederland & 3D Tradelink

Foto laptopstandaard auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20080731, Rb Alkmaar, Torresol v Sun-Arts Vlieggordijnen

Auteursrecht: onvoldoende komen vast te staan dat eisers daadwerkelijk als makers van de patronen moeten worden aangemerkt


IEPT20080730, Rb Rotterdam, RVP
Redelijk belang bij verzet tegen foto’s sexuele handelingen. Bewijsopdracht inzake toestemming tot publicatie

 

IEPT20080730, Rb Dordrecht, Cooks - Duits v Osram
Beëindiging opdracht reclamebureau vergoeding 'ínkomen'

 

IEPT20080730, Rb Rotterdam, Foto Fysiotherapeut
Portretrecht: redelijk belang om als onafhankelijk adviseur niet geassocieerd te worden met een bepaalde producent van apparatuur

 

IEPT20080730, Rb Utrecht, Bakkerij 't Stoepje v De Broodpiraat

Prominent gebruik van de kleur geel onrechtmatig. Geen merkinbreuk wegens zwak onderscheidend vermogen gedeponeerd merk. Verzenden SPAM SMS-berichten onrechtmatig tegenover ontvangers-franchisenemers, niet ten opzichte van franchisegever. Wegens misbruik van indentiteitsverschil is B.V. door vereenzelviging partij bij vaststellingsovereenkomst met Cooperatie

 

IEPT20080730, Rb Den Haag, Container Centralen v Schalkoort
Geen zekerheid proceskosten onder Haags Rechtsvorderingsverdrag

 

IEPT20080729, Rb Maastricht, Medtronic v Abbott 

Beslag ex artikel 1019b Rv geeft geen recht op inzage

 

IEPT20080729, Rb Den Haag, Systemate v Octrooicentrum
Voor beroep vatbaar besluit: Mededeling dat eiseres niet in aanmerking komt voor een gratis nieuwheidsonderzoek, etc., is een besluit in de zin van de Awb

 

IEPT20080728, Rb Den Haag, Du Pont v Octrooicentrum
Aanvullend Beschermingscertificaat: als het in de handelsvergunning geïdentificeerde product moet worden beschouwd de combinatie van cymoxanil en famoxadone als werkzame stoffen, zoals in de handelsvergunning aangeduid.

 

IEPT20080725, Rb Haarlem, Tele2 v UPC

TV commercial UPC misleidend over internetsnelheid. Geen essentiële informatie weggelaten in radio-commercial UPC: Voor het geval dat de consument uit de reclame-uiting zelf niet voldoende informatie kan halen, worden de website en het informatienummer genoemd. Feit van algemene bekendheid dat het kabelnet van UPC niet geheel Nederland bestrijkt.

 

IEPT20080724, Hof Amsterdam, YER v USG

Actief werven: Naar het oordeel van het hof is sprake van ‘actief werven’ als YER het initiatief neemt om mensen in het veld op individuele basis te benaderen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie voor een vacature in een dag- of vakblad.

 

IEPT20080723, Rb Middelburg, Horeca Sfeerlampen
Inbreuk auteursrecht. Slaafse navolging artikelnummers

 

IEPT20080723, Rb Utrecht, De Deugd v Sapph Intimates

Betaling € 26.000 in kort geding.  Onder deze omstandigheden mag van De Deugd niet gevergd worden dat hij genoegen neemt met betaling van de licentievergoeding in de vorm van de mogelijkheid om tot het verschuldigde bedrag drukwerk bij de drukkerij te laten verrichten

 

IEPT20080723, Rb Amsterdam, Meeus v ATP
Exhibitierecht art 843a Rv: Verzoek tot afschrift van alle gesloten overeenkomsten en gevoerde correspondentie betreffende gebruik portret geeft niet voldoende specifiek aan welke concrete, specifiek aan te duiden stukken Meeus op het oog heeft

 

IEPT20080723, Rb Amsterdam, Autodesk v Niebeek
Geen onrechtmatige beslaglegging - Gebondenheid aan vaststellingsovereenkomst

 

IEPT20080723, Rb Utrecht, Jacebo v Dunc Logistics Abercrombie & Fitch

Verkoper van inbreukmakende merkkleding aansprakelijk voor schade tegenover afnemer op grond van overeenkomst. Tevens aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad tegenover gelieerde ondernemingen en opvolgende afnemers voor schade wegens het aangesproken worden door merkhouder voor merkinbreuk

 

IEPT20080723, Rb Den Haag, Crocs v Makro
Geen zekerheid voor proceskosten Amerikaanse eiser

 

IEPT20080722, Rb Rotterdam, allesvan

Gering onderscheidend vermogen woordmerk "alles van" maakt verwarring door gebruik domeinnaam "allesvanallesvan" onaannemelijk.

 

IEPT20080718, Rb Arnhem, NXP v Radboud Universiteit

Publicatie artikel over kraakbaarheid NXP chip toegestaan. Auteursrecht: Eigen oorspronkelijk karakter algoritme onvoldoende aannemelijk. Geschrift niet beschermd want juist niet bestemd voor openbaarmaking

 

IEPT20080718, Rb Arnhem, Blue Sense v Bioway

Rectificatie nietige overdracht octrooi. overdracht van de patenten is ten opzichte van de vennootschap nietig wegens tegenstrijdig belang bestuurder. Geen derdenbescherming.

 

IEPT20080718, Rb Den Haag, Sosecal v Sisvel

Douanebeslag bij doorvoer via EG - vervaardigingsfictie: In Montex/Diesel heeft het Hof van Justitie niet een vraag beantwoord omtrent doorvoer van goederen onder extern douanevervoer in het algemeen en het Hof heeft ook geen indicatie gegeven dat zij met dit arrest afbreuk heeft willen doen aan de eerdere uitspraken.

 

IEPT20080717, Rb Amsterdam, De Jong v Supportersvereniging Ajax

Dwaling bij overdracht auteursrecht niet aannemelijk. Foto's afgestaan in ruil voor reële tegenprestatie en overdracht impliceert exploitatie

 

IEPT20080717, Hof Den Haag, 1-1-2

Woordmerk 1-1-2 mist onderscheidend vermogen vooralarmdiensten

 

IEPT20080717, HvJEG, Aire Limpio
Geslaagde oppositie Arbre Magique: Zwak onderscheidend vermogen van huis uit staat niet in de weg aan kunnen verwerven van bijzonder onderscheidend vermogen wegens bekendheid. Bewijs onderscheidend vermogen op datum depot: rekening mag worden gehouden met gegevens die weliswaar dateren van na de datum van indiening van de aanvraag, maar waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de situatie die zich voordeed op die datum

 

IEPT20080716, Rb Breda, Riho v Sealskin

€ 158.000 aan winstderving voor ten onrechte handhaven onthoudingsverklaring over vormgeving baden. Sprake van "duidelijke verschillen" in de zin van onthoudingsverklaring

 

IEPT20080716, Rb Den Haag, Bettacare v H3 Products

Verbod inbreuk Nederlands octrooi - Aanhouding zonder termijn voor grensoverschrijdende inbreuk wegens nietigheidsverweer

 

IEPT20080716, Rb Den Haag, Sierra Entertainment v Davilex Games

Geen zekerheidsstelling proceskosten Amerikaanse eiser: Op grond van artikel V van het Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika juncto artikel 5 van het daarbij behorende Protocol

 

IEPT20080714, Rb Den Haag, Capelli v Crocs

Geldigheid modelrecht aangenomen, ondanks nietigverklaring in eerste instantie bij BHIM en zelfde oordeel Duitse rechter. Doorvoer naar Duitsland niet toegestaan. Recht op aangifte bij inbreuk Gemeenschapsmodelrecht confrom artikel 3.17(3) BVIE

 

IEPT20080711, HR, Makro v Diesel

Ruimere maatstaf voor toestemming van binnen EER in het verkeer gebrachte goederen? Geconcludeerd lijkt te kunnen worden dat voor het aannemen van uitputting ten aanzien van goederen die eerder binnen de EER in het verkeer zijn gebracht een maatstaf bestaat, die ongetwijfeld ruimer is dan de maatstaven van de Davidoff-rechtspraak ten aanzien van goederen die eerder buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en vervolgens in de EER worden geïmporteerd. Vragen van uitleg aan het HvJEG

 

IEPT20080711, HR, De Telegraaf v De Staat

Bronbescherming journalist niet absoluut: De bescherming van journalistieke bronnen vindt zijn begrenzing in onder meer de bescherming van de nationale veiligheid en de noodzaak om de verspreiding van vertrouwelijke informatie te verhinderen, zoals weergegeven in art. 10 lid 2 EVRM. De rechter die gesteld wordt voor de vraag of gewichtige redenen geheimhouding met betrekking tot bepaalde stukken (of gedeelten daarvan) of bepaalde inlichtingen rechtvaardigen, zal die vraag in het algemeen niet kunnen beantwoorden zonder kennis te nemen van die stukken.

 

IEPT20080711, HR, Sponsorbemiddelaar

Cassatieberoep verworpen zonder motivering. Beëindiging sponsorbemiddelingsovereenkomst

 

IEPT20080711, HR, ISDS

Cassatieberoep verworpen zonder motivering. Geen onrechtmatige overdracht octrooi

 

IEPT20080710, Hof Den Haag, KNMP v ID/Farma

Geen databankbescherming: Substantiële investering niet voldoende onderbouwd. Geen misbruik machtspositie door licentieweigering. 3 maanden opzegtermijn licentie redelijk.

 

IEPT20080710, Hof Den Haag, Thuiskopie v Imation

Verplichting tot volledige informatieverstrekking door Thuiskopie.

 

IEPT20080710, Rb Amsterdam, High Fashion Music
Spoedeisend belang bij bevel tot overdracht auteursrecht

 

IEPT20080710, Hof Amsterdam, Engineering v Electronic inzake EDS

exceptio plurium litis consortium Te laat hoger beroep ingesteld tegen één van de oorspronkelijke eisers, hoger beroep tegen tweede eiser niet-ontvankelijk
 

IEPT20080709, Rb Breda, Office of Fair Trading v Best Sales
Misleidende mailings inzake aankoopverplichting sweepstake - Engels recht van toepassing - Office of Fair Trading heeft als erkende buitenlandse rechtspersoon conform artikel 3:305c BW zelfde bevoegdheid tot instellen vorderingen als Neder-landse consumentenorganisatie

 

IEPT20080709, Rb Amsterdam, Novartis v Solvay
Gevaar voor verwarring FLUVIRIN en FLURALIN voor medicijnen

 

IEPT20080708, Rb Den Bosch, Brein v Euroaccess

Torrent-site in Tongo : Nederlands recht van toepassing. de site is voornamelijk in de Duitse taal opgesteld, maar richt zich ook specifiek op Nederlandse bezoekers, gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten en de reclameboodschappen in de Nederlandse taal en de servers van waaruit de hosting plaatsvindt staan in Amsterdam. Verstrekken NAW-gegegevens websitehouders

 

IEPT20080704, Rb Den Haag, Hansa v Aqua Farm
Inbreuk modelrecht: onvoldoende belang bij cumulatief verbod o.g.v Gemeenschapsmerk, mede omdat verweer dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft een aanzienlijke kans van slagen heeft

 

IEPT20080703, Hof Den Haag, Novogen v Care for Women

Geen inventieve maatregel: de keuze van een op zichzelf bekend tablet als handige doseringsvorm voor het uit "Herbal Help" bekende toedienen van isoflavonen ter verlichting van menopauzeklachten, is niet inventief

 

IEPT20080703, Hof Den Haag, Provinciale Zeeuwse Courant

Eigendom fotoafdrukken: Ten tijde van aangaan van overeenkomst in 1987 geen branchegebruik dat fotograaf eigenaar van fotoafdrukken bleef

 

IEPT20080703, Rb Amsterdam, Johnson & Johnson v Stevens
Exhibitie: De omschrijving (elektronische) documenten betreffende de handel in Lifescan One-Touch test strips en/of verpakkingen, bijsluiters en/of andere productbescheiden of verpakkingsmaterialen voor Lifescan OneTouch test strips, houdende de merken van J&J is voldoende bepaald. Vertrouwelijkheid gewaarborgd, doordat van de in geding zijnde documenten een selectie zal worden gemaakt door J&J advocaten

 

IEPT20080703, Rb Rotterdam, Agio - Bourgondisch Den Bosch

Tabaksreclame voor sigaren minder ernstige overtreding dan reclame voor sigaretten

 

IEPT20080703, Hof Amsterdam, Levi Strauss v Makro

Bewijs Europese uitputting: Hof stelt Makro in de gelegenheid haar accountant nader te instrueren teneinde de bovengenoemde tekortkomingen van het door haar aangedragen bewijs weg te nemen.

 

IEPT20080703, Hof Amsterdam, Leaseweb v Brein

Welbewust faciliteren grootschalige inbreuk onrechtmatig. Voorzieningenrechter heeft de vordering tot verstrekking van de NAW-gegevens terecht toegewezen. Billijkheid verzet zich tegen volledige proceskosten-veroordeling nu Leaseweb geen duidelijk eigen belang heeft bij de beoordeling van en de keuze tussen de belangen van Brein en Everlasting, en zij ook zorgvuldigheid heeft te betrachten jegens Everlasting en het hier gaat om een nog niet duidelijk uitgekristalliseerde materie. 

 

IEPT20080702, Rb Den Haag, Novartis v Actavis en Pharmachemie

Beschermingsomvang octrooi: Geen gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de beschermingsomvang, zodat een restrictieve, letterlijk uitleg niet gerechtvaardigd is, mede in aanmerking nemende de mate van vernieuwing van octrooi, die een belangrijke verbetering ten opzichte van de stand van de techniek heeft voortgebracht. Nieuwheid: Zwitsers octrooi moet worden aangemerkt als een 'generic disclosure' in die zin dat daarin geen specifieke voorbeelden van het algemene concept worden geopenbaard. Geen belang bij verklaring voor recht nu Pharmachemie uitdrukkelijk heeft toegezegd product niet voor expiratiedatum op de markt te zullen brengen

 

IEPT20080702, Rb Den Haag, Van Diepen v Pronk

Geen inbreuk bij wege van equivalentie: uitgaande van verleningsdossier is andere positionering omkeerrollen niet een geringe afwijking: dat is materie die Pronk destijds buiten beschermingsomvang heeft gelaten teneinde octrooi te verkrijgen. 

 

IEPT20080702, Rb Rotterdam, Ritmeester v Minister VWS
Tabaksreclame door stands op Horecava. Aanprijzing tabaksproducten doordat aan verschillende personen op de Horecava 2004 namens eiseres sigaren zijn uitgereikt zonder daarbij om een vergoeding te vragen.

 

IEPT20080702, Rb Den Bosch, Hoes v Mondiart

Oorspronkelijk schilderwerk op basis van foto Boedha-beeld: Het resultaat van deze bewerking is als oorspronkelijk en voldoende afwijkend te beschouwen van het Boeddhabeeld waar de foto van zou zijn genomen. Inbreuk aangenomen. Schadeposten afgewezen bij gebreke van voldoende onderbouwing

 

IEPT20080702, Rb Middelburg, Zeeuwse Mosselen

"Zeeuwse mosselen" dienen band met Zeeland te hebben. "Zeeuwse Mosselen" geen soortnaam. Nederlands en Belgisch recht van toepassing.

 

IEPT20080701, Rb Den Haag, Container Centralen
Opheffing "ex parte" verbod afgewezen

 

IEPT20080701, Rb Den Haag, Steinway & Sons v Muziekmetropool

Inbreukmakend gebruik met handelsnaam Steinway Gallery voor shop-in-shop. Tevens ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en verwateringsgevaar voor bekend merk Steinway & Sons. Misleidende reclame met o.m. "Europa's grootste Steinway & Sons collectie: en "De grootste Steinway Collectie van Nederland".