Juni 2008

Print this page

IEPT20080627, Rb Den Haag, Bevoegdheid bewijsbeslag octrooizaak

Relatieve bevoegdheid bij bewijsbeslag octrooizaak: Aan de regeling van de relatieve bevoegdheid inzake beslag wordt niet afgedaan door het bepaalde in art 80 Row 1995

 

IEPT20080626, Hof Amsterdam, The Home Depot v The Home Store

Hof wil geïnformeerd worden over consequentie recente uitspraak Bundesgerichtshof voor procedures bij BHIM, Haagse rechtbank en deze zaak

 

IEPT20080626, Rb Amsterdam, Milford-collectie

Milford ontwerpen auteursrechtelijk beschermd: Door de vorm en massieve uitstraling van de meubelmodellen en door de (combinatie van de) verschillende elementen, zoals de (plaats van de) aluminium handgrepen, de poten, de vlakverdeling, de verhouding tussen de elementen en de maatvoering en de zwaluwstaartverbinding. Inbreuk aangenomen. Nevenvorderingen gedeeltelijk toegewezen. Proceskosten gematigd

 

IEPT20080626, Hof Amsterdam, ZIJonline
Onrechtmatige publicatie: beweerd prostitutieverleden niet van belang

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Sun Company v Sol de Mallorca cs 

Franchising: 12 maanden redelijke opzegtermijn. Auteursrechtelijke vorderingen afgewezen bij gebreke van overdracht auteursrecht of procesvolmacht. Geen contractuele boetes verbeurd en geen licentievergoeding verschuldigd

 

IEPT20080625, Rb Arnhem, Eiseres v Novartis
Productaansprakelijkheid onvoldoende onderbouwd: De zaak komt er dus in feite op neer dat [eiseres] stelt lange tijd Tegretol te hebben gebruikt, dat zij stelt gedurende haar inmiddels lange leven aan vele lichamelijke aandoeningen te hebben geleden en nog te lijden, dat zij in algemene bewoordingen heeft ge-steld dat haar duidelijk is geworden dat die aandoeningen bijwerkingen waren van Tegretol, en – eveneens in algemene bewoordingen - dat Novartis daarover informatie ‘onder de pet’ heeft gehouden. Deze stellingen zijn onvoldoende.

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Solatube v Atlas-Acomfa

Inbreuk Solar tube op merk Solatube(art. 9(1)(b) GMeVo). Vermoeden geldigheid Gemeenschapsmerk. Geen misleidende vergelijkende reclame

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Izumi v Philips

Geen aanhouding grensoverschrijdend verbod Nederlandse gedaagden ondanks nietigheidsverweer, omdat de Nederlandse rechter over de vorderingen van Izumi kan beslissen zonder te hoeven oordelen over de geldigheid van het octrooi. Geen inbreuk: Bij Philips is geen sprake van een in de achterzijde van het mes gevormde uitsparing "direct beneden het snijrandoppervlak", zoals Conclusie 1 bepaalt. Ook geen equivalente maatregel onder meer omdat het octrooischrift leert dat bij de uitsparing, zoals door Philips aangebracht, het beoogde resultaat juist niet wordt bereikt

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Thuiskopie 

Privékopie en drie-stappen-toets: De rechtbank stelt voorop dat het maken van een privé-kopie van illegaal materiaal een illegale handeling is. Omstandigheden voor bepaling hoogte vergoeding.

 

IEPT20080625, Rb Den Haag, Livius v Fewmore & Van Ulden - Kwaliteitsapotheek
Terughoudendheid bij voorlopige voorzieningen: geen overdracht merk - wel overdracht domeinnaam en content

 

IEPT20080624, Hof Amsterdam, Sonicare v Oral-B

Superioriteitsclaim plakverwijdering Philips Sonicare onvoldoende aannemelijk. Algemene superioriteitsclaim ook misleidend. Door de wijze van presenteren van de specifieke claim, dat de FlexCare meer plak verwijdert, in haar reclamecampagne, wordt door Philips tenminste de suggestie gewekt dat de FlexCare beter en/of effectiever is dan andere elektrische tandenborstels en wordt de FlexCare als zodanig gepresenteerd.

  

IEPT20080624, Hof Arnhem, Openbareverkopen v Internetnotarissen

Databankenrecht. Substantiële investeringen: Internetnotarissen heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij voor de verkrijging, de controle en de presentatie van de inhoud van de databank een substantiële investering als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub a Dw heeft gedaan. Geen auteursrecht op objectbeschrijvingen en veiligvoorwaarden, wel auteursrecht op foto's panden. Notaris geen 'openbare macht'artikel 15b Aw.

 

IEPT20080623, Rb Den Haag, KPN v OPTA

Geen bedrijfsgeheimen: geen gegevens die inzicht geven in de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers.

 

IEPT20080623, Rb Den Haag, Friesland Vlees v Staat

Onzorgvuldige uitlating Minister: De voorzieningenrechter volgt het betoog dat de niet-ingewijde toehoorder/het grote publiek hoogstwaarschijnlijk zal begrijpen dat het slachthuis te Leeuwarden betrokken is bij de misstanden die de klokkenluider heeft gesignaleerd bij de aanvoer en de slacht van zieke en of gebrekkige runderen die niet verwerkt zouden mogen worden omdat de voedselveiligheid daarmee in het geding komt. Geen aanleiding (meer) voor rectificatie nu de minister vervolgens bij meerdere gelegen uitdrukkelijk anders heeft uitgelaten

 

IEPT20080619, Rb Amsterdam, Onschuldige foto

Geen redelijk belang geportretteerde: Onschuldige foto van sportieve moeder met MP3-speler. 

 

IEPT20080618, Rb Den Haag, Van den Heuvel-Bouw
Geen dwangsommen verbeurd:De ingevorderde dwangsommen zien op de niet tijdige effectuering door de provider van deze opzegging. In redelijkheid kan de niet tijdige effectuering niet aan [X] worden toegerekend.

 

IEPT20080618, Rb Den Haag, Fort Vale v Pelican

Aanhouding grensoverschrijdend verbod wegens nietigheidsverweren en aanhouding Gilette-verweren omdat beoordeling van die verweren nauw verweven is met de beoordeling van de geldigheid van het octrooi. Inbreuk aangenomen, maar conclusie 1 van het Octrooi nietig geoordeeld wegens eerder Brits octrooi. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over de consequenties van de vernietiging van conclusie 1 van het octrooi voor de afhankelijke volgconclusies.

 

IEPT20080618, Rb Den Haag, Peteri v AB Power
Gebruik aanduiding 'kokend water kraan' niet misleidend.

 

IEPT20080618, RvS, Fornix v Octrooicentrum
Afwijzing verzoek nieuwheidsonderzoek geen besluit

 

IEPT20080617, CBB RCC, Heineken Music Hall v STAP
Alcoholreclame: Vermelding "Heineken Music Hall" op deuren binnen gebouw tijdens concert is overtreding. Vermelding Heineken op gevel HMH is geen overtreding

 

IEPT20080617, GvEA, Boomerang

Soortgelijkheid en overeenstemming noodzakelijke voorwaarden voor verwarringsgevaar (sub b)

 

IEPT20080617, Rb Den Haag, Raaijmakers v Boomrooierij Weijtmans
Ontbreken nieuwheid octrooi: Alle maatregelen van conclusie 1 zijn in de Waratah harvester terug te vinden.

 

IEPT20080617, Rb Den Bosch, Fat Boy v Sitting Bull

Fatboy geen oorspronkelijk werk: Schetstekening Fatboy is overgetrokken van foto van Airbag. Een en ander was onbekend bij eerder vonnis van deze rechtbank
Geen inbreuk op eventueel auteursrecht Airbag door Fatboy of Sitting Bull Sitzsack. Geen slaafse nabootsing want de Fatboy heeft geen onderscheidend vermogen op zitzakkenmarkt

 

IEPT20080616, Rb Den Haag, Sørensen v Bukan Office

Ex parte bevel ingeschreven Gemeenschapsmodel

 

IEPT20080613, HR, Ladbrokes v De Lotto
Prejudiciele vragen aan HvJEG, waaronder: Voldoet een op kanalisatie van de speellust gericht, restrictief nationaal kansspelbeleid dat daadwerkelijk eraan bijdraagt dat de met de betrokken nationale rege-ling nagestreefde doelstellingen, te weten de beteugeling van gokverslaving en het tegengaan van fraude, worden bereikt doordat dankzij het gereguleerde aanbod van kansspelen het gokken van (veel) beperkter omvang blijft dan zonder het nationale stelsel van regulering het geval zou zijn aan het Europese recht?

 

IEPT20080613, HR, Lotto Weekend Miljonairs

Conclusie Advocaat-Generaal Spier: Eiser stelt volstrekt overspannen eisen aan de door de organisator TV quiz te betrachten zorgvuldigheid in een setting waarin het spelelement overheerst en waarin deelnemers voor een minimale tegenprestatie (de moeite van een reis en de aanwezigheid bij de quiz) aanzienlijke geldbedragen in de wacht kunnen slepen. Volgt: verwerping beroep in cassatie zonder nadere motivering.

 

IEPT20080613, HR, KPN v Pretium
Reclamerecht: Geen algemeen verbod superioriteitsclaims. Verwerping beroep in cassatie KPN zonder nadere motivering

 

IEPT20080612, Rb Den Haag, ACO v State of Art
Ex parte bevel - merkenrecht

 

IEPT20080612, Rb Den Haag, MM-Exclusief v Sikombi

Ontbreken nieuwheid model geen toepassing vermoeden van geldigheid Gemeenschapsmodelrecht in kort geding

 

IEPT20080612, HvJEG, Tocai

Verbod Italiaanse Tocai per 31 maart 2007 in overeenstemming met toepasselijke regelgeving

 

IEPT20080612, HvJEG, O2 v Hutchinson 3G

Verwarringsgevaar en geoorloofde vergelijkende reclame sluiten elkaar uit. Verwarringsgevaar vereist voor verbod op gebruik van met het merk overeenstemmend teken in vergelijkende reclame.

 

IEPT20080611, Rb Leeuwarden, IFE-Tebel v Tecair
Auteursrechten tekeningen niet gespecificeer. Relatie met voorgeschiedenis overgenomen bedrijfsactiviteiten duidelijk. Vervanging handelsnaam bij revisie toegestaan, evenals gebruik van zelfde artikelnummers vanwege verwerving rechten uit overeenkomst

 

IEPT20080611, Rb Amsterdam, TROS Opgelicht

Beschuldiging vindt steun in feitenmateriaal. Medewerking verleend aan uitzending

 

IEPT20080611, Rb Den Haag, Plant Research International v Europe Fruit Trade

Inbreuk kwekersrecht: verweer van EFT dat zij niet zelf de planten heeft verhandeld/aangeboden, maar dat officiële licentieneemsters dit zouden hebben gedaan, waarbij EFT "na het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst" zou zijn "ingeschakeld voor het verdere afwikkelen van de reeds gesloten koopovereenkomst wordt verworpen

 

IEPT20080611, Rb Amsterdam, United Stenting v Curator & Fondsen

Verkoop octrooi door curator zonder toestemming. Geen boedlvordering. Geen persoonlijke aansprakelijkheid curator en geen concurrente vordering United Stenting 

 

IEPT20080611, Rb Den Haag, Jovoort v Hamer Bloemzaden

Geen contractuele boete licentieovereenkomst verbeurd 

 

IEPT20080611, Rb Den Haag, Pharmachemie v Servier

Gebrek aan inventiviteit octrooi: De gemiddelde vakman begrijpt op grond van zijn algemene vakkennis dat het objectieve probleem waarvoor het octrooi een oplossing biedt - hoe kan worden bereikt dat het filter niet althans minder verstopt raakt door de kristallen wordt tegengegaan indien grotere kristallen zouden worden verkregen.

 

IEPT20080611, Rb Den Bosch, Adobe v Patch Marketing

Zekerheid voor proceskosten niet in strijd Berner Conventie. Verplichting tot zekerheidsstelling doet niet af aan gelijke bescherming voor buitenlandse auteur als voor Nederlandse auteurs en is niet in strijd met formaliteitenverbod. € 30.600 zekerheid voor proceskosten en schadevergoeding

 

IEPT20080610, Rb Rotterdam, Unicom Den Haag v Unicom Holding (GSMshop)
Mogelijk merkdepot te kwader trouw wegens strijd met auteursrecht. Onduidelijk wie rechthebbende is op auteursrechten reclamemateriaal en handelsnaamrechten


IEPT20080610, Rb Den Haag, Lifescan

Opheffing ex parte verbod: dat er daadwerkelijk counterfeit LifeScan One-Touch producten binnen Gemeenschap zijn gebracht heeft J&J c.s. in deze inter partes procedure niet nader onderbouwd.

Het bevorderen van of deelnemen aan buitenlandse merkinbreuk vanuit Nederland is onrechtmatig. Daarvoor in reconventie verbod opgelegd

 

IEPT20080610, Rb Den Haag, Arco v Hulshoff Wonen

Frame auteursrechtelijk beschermd werk: dat in het ontwerp van de stoel Frame weliswaar de toepassing van een hedendaagse minimalistische stijl is te herkennen maar dat overigens, in elk geval bij de vormgeving van het kuipje, de ontwerper duidelijk een eigen en nieuwe weg is ingeslagen. Geen inbreuk vanwege andere vormgeving kuipje

 

IEPT20080606, Rb Zwolle, Ergodirect v Wellnomics

Beëindiging software distributieovereenkomst. Pas door de opzeggingsbrief van 17 april 2008 duidelijke en ondubbelzinnige beëindiging van de distributieovereenkomst. Zes maanden redelijke opzegtermijn

 

IEPT20080605, CBB, Verzoekster v OPTA
Anonimiseren gepubliceerde besluiten inzake spam-verbod

 

IEPT20080604, Rb Amsterdam, Stemra v Chellomedia

Omzetten tv-programma's voor uitzending geen inbreuk auteursrecht. Het omzetten van aangeleverde televisieprogramma's in gecodeerde digitale bestanden voor doorlevering aan kalbelexploitanten en DTH-platforms is een tijdelijke reproductie die geen inbreuk op auteursrecht vormt.

 

IEPT20080604, Rb Den Haag, Actavis v Novartis

Lescol XL-octrooi vernietigd - Geen vooroordeel aangenomen.

 

IEPT20080604, Rb Den Haag, Philips v MBI en Imation
Geen aanhouding wegens litispendentie: Imation is slechts gevoegde partij in Nederlandse procedure en daaruit volgt dat deze Nederlandse procedure niet kan leiden tot een gezag van gewijsde tussen Philips en Imation met betrekking tot de CLA en aldus is er geen kans op strijdige beslissingen tussen dezelfde partijen omtrent hetzelfde onderwerp.

 

IEPT20080604, Rb Den Haag, Fabrique v Fabrique ID
Merkenrecht: Inbreuk. Bij gebreke van merk voor de diensten van Fabrique ID wordt handelsnaam tevens als aanduiding oorsprong diensten aangemerkt. Licentiehouder niet gerechtigd tot verbod

 

IEPT20080604, Rb Den Haag, Dedon v Outdoor Lifestyle
Inbreuk modelrecht diverse stoelen en tafel

 

IEPT20080604, Rb Amsterdam, Moordenaar van Pim Fortuyn v De Telegraaf
Onrechtmatige lichtvaardige verdachtmaking

 

IEPT20080603, Hof Amsterdam, Zandbergen 

Depot te kwader trouw: Depot doorkruist de in het addendum vastgelegde regeling dat zij haar handelsnaam zal moeten kiezen door aan 'zandbergen' iets onderscheidends toe te voegen om het onderscheidend te maken van (onder meer) de handelsnaam Jan Zandbergen

 

IEPT20080602, Rb Amsterdam, Column in weekblad Havana

Geen belediging in column

 

IEPT20080602, Rb Den Haag, Vletter & Den Haan v Van Zanten

Grensoverschrijdend verbod voor Nieuw Zeelands kwekersrecht.

 

IEPT20080602, Rb Zwolle, CNV v Aldi

Geen merkreputatieschade door slogan CNV "HET ALDI-PRINCIPE HOGE WERKDRUK LAGE BEZETTING". Ongenuanceerde stellingname van CNV dat 90% werknemers klaagde over hoge werkdruk als misleidend en dus onrechtmatig is te kwalificeren